HOTĂRÂRE nr. 105 din 9 februarie 2011
privind desfiinţarea şi reorganizarea unei unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Dolj aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă desfiinţarea Centrului de Cardiologie Craiova, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Craiova, bd. Mareşal Ion Antonescu nr. 60.
  (2) Centrul de Cardiologie Craiova se reorganizează în centru de cardiologie, structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.
  (3) Conducerea activităţii Centrului de Cardiologie Craiova se asigură de către un medic şef centru, în condiţiile prevăzute de lege, pentru funcţia de medic şef de secţie.


  Articolul 2

  Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, potrivit art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar aparţinând Centrului de Cardiologie Craiova se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova şi se consideră transferat.
  (2) Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere aparţinând Centrului de Cardiologie Craiova se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cu respectarea normativelor de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare şi se consideră transferat.


  Articolul 4

  Patrimoniul Centrului de Cardiologie Craiova, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  La data expirării termenului prevăzut la art. 2, se abrogă punctul 24 din anexa nr. 2 litera A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii" punctul II "Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Ioan Nelu Botiş
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 9 februarie 2011.
  Nr. 105.
  _________