HOTĂRÂRE nr. 557 din 26 aprilie 2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 2 mai 2006
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se stabilesc pașapoartele cu date biometrice incluse, denumite în continuare pașapoarte electronice, având forma și conținutul prevăzute în anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (la 15-12-2008, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008. )
  (2) Punerea în circulație a pașapoartelor electronice se face începând cu data de 31 decembrie 2008.
  (la 02-06-2008, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 571 din 28 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 2 iunie 2008. )


  Articolul 2

  În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) pașaport electronic:1. pașaportul diplomatic, pașaportul de serviciu sau pașaportul simplu, eliberat cetățenilor români;2. pașaportul eliberat persoanelor fără cetățenie prevăzute la art. 118 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată;3. documentul de călătorie eliberat refugiaților recunoscuți în baza Convenției de la Geneva din 28 iulie 1951;4. documentul de călătorie eliberat persoanelor care au obținut protecție subsidiară conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările ulterioare, în care se include un mediu de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei;
  (la 15-12-2008, Litera a) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008. )

  b) date biometrice - imaginea facială, impresiunea digitală, precum și orice alte date ale persoanei care pot fi introduse în mediul de stocare electronică.


  Articolul 2^1
  (1) Documentele prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 conțin datele biometrice ale titularului, corespunzător categoriilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 385 din 29 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Datele biometrice prevăzute la alin. (1) sunt prelevate, la depunerea cererii pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, de către personalul anume desemnat din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări și sunt folosite numai în scopurile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.(3) Impresiunile digitale sunt prelevate sub forma unei amprente plane a degetului arătător de la ambele mâini. În cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzătoare și/sau degetele arătătoare prezintă răni, se preia amprenta plană, de bună calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, după caz. Sunt exceptate de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale persoanele din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2a) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.(4) La prelevarea imaginii faciale solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit sau ochii închiși, iar expresia feței acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepție, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, sau cu ochelari, când din motive medicale este imperios necesar, cu condiția ca fața titularului, de la baza bărbiei și până la frunte, să fie vizibilă în mod clar și fără umbre de lumină.(5) Datele biometrice prelevate în condițiile alin. (2) se stochează în mediul de stocare electronică a documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, în baza de date a Sistemului Național de Evidență a Străinilor și în bazele de date de producție gestionate potrivit art. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.319/2008  privind organizarea și funcționarea Centrului Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice.(6) După personalizarea documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 și transmiterea acestora la autoritatea competentă să le elibereze, datele biometrice stocate în bazele de date de producție se șterg prin procedură automată.(7) Impresiunile digitale stocate în baza de date a Sistemului Național de Evidență a Străinilor se șterg prin procedură automată imediat după ridicarea documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, iar dacă nu au fost ridicate la data programată pentru eliberarea acestora, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la această dată.(8) La ridicarea documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, titularul poate solicita verificarea datelor stocate în mediul de stocare electronică, sens în care i se asigură condițiile corespunzătoare de securitate și confidențialitate.(9) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal necesare eliberării documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 se exercită potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001  pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.(10) Personalul care prelucrează date cu caracter personal necesare eliberării documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 are obligația de a respecta confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal prelucrate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 29-01-2010, Art. 2^1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010. )


  Articolul 3
  (1) Până la punerea în circulație a pașapoartelor electronice, cetățenilor români li se eliberează în continuare pașapoartele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulație a noilor pașapoarte românești, cu modificările ulterioare.(1^1) Până la punerea în circulație a pașapoartelor electronice, persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 li se eliberează în continuare pașapoarte pentru persoanele fără cetățenie sau, după caz, documente de călătorie pentru persoanele care beneficiază de o formă de protecție în România, aflate în uz.
  (la 15-12-2008, Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008. )
  (2) Pașapoartele aflate asupra titularilor își păstrează valabilitatea și se retrag treptat din circulație, potrivit solicitărilor cetățenilor.


  Articolul 4
  (1) Producerea pașapoartelor electronice se realizează de Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie.(2) Personalizarea pașapoartelor electronice se realizează de Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, care funcționează în structura Direcției generale de pașapoarte din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.
  (la 15-12-2008, Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008. )


  Articolul 5
  (1) Pașapoartele electronice se eliberează titularului după achitarea contravalorii acestora.
  (la 10-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 4 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 )
  (2) Stabilirea și actualizarea contravalorii pașapoartelor electronice se fac de către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., conform indicatorilor stabiliți prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Guvernul României.(3) Contravaloarea pașapoartelor electronice eliberate în țară se încasează potrivit dispozițiilor art. 15^1 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 10-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 4 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 )
  (4) Abrogat.
  (la 10-01-2019, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 4 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 ) (5) Contravaloarea pașapoartelor electronice percepută în străinătate se încasează de către Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, cu care Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. încheie convenții în acest scop, urmând ca sumele încasate să fie virate în contul acesteia.
  (la 15-12-2008, Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008. )

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru
  coordonarea Secretariatului General
  al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 26 aprilie 2006.
  Nr. 557.

  Anexa nr. 1

  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  pașaportului electronic diplomatic

  Culoarea copertei:

  - neagră

  Coperta I (exterior):

  - Uniunea Europeană, România, stema României

  - Pașaport diplomatic

  - Semn distinctiv pașaport electronic

  Coperta I (interior):

  - România

  - „Ministerul Afacerilor Externe al României roagă autoritățile tuturor statelor să permită liberă trecere titularului prezentului pașaport și să-i acorde asistență și protecție în caz de nevoie“- în limbile română, engleză și franceză

  - bandă heliogravată

  Mărimea:

  - 125 x 88 mm

  Numărul de pagini:

  - 32

  Numărul pașaportului:

  - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser

  Numerotarea paginilor:

  - tipărită în partea de jos a fiecărei pagini și în filigran

  Pagina cu datele de identificare ale titularului, poziționată între coperta I (interioară) și pagina 1:

  - din policarbonat;

  - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data și locul nașterii), autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal, sex, cetățenia, fotografia titularului gravată laser și fotografia în umbră realizată prin perforație cu laser, numărul pașaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei

  Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene:

  - Uniunea Europeană

  - România

  - Pașaport diplomatic

  Pagina 1:

  - înălțimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din țară se menționează județul de domiciliu/București, iar pentru domiciliul din străinătate se menționează țara) și fotografia titularului realizată prin imprimare inkjet

  Pagina 2 este rezervată pentru mențiuni ale autorităților române.

  Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina de policarbonat în toate limbile oficiale ale țărilor Uniunii Europene.

  Paginile 4-31, pagini pentru vize

  - se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei

  Pagina 32, urgență:

  - titularul pașaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:

  Numele

  Prenumele

  Adresa

  Telefon

  NOTĂ:
  Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
  Acest pașaport conține 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).
  Coperta II (interior) cuprinde instrucțiuni, obligații și recomandări.
  Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranță.

  NOTĂ:
  Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005) 409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

  (la 10-01-2019, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 4 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 )


  Anexa nr. 2

  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  pașaportului electronic de serviciu

  Culoarea copertei:

  - albastră

  Coperta I (exterior):

  - Uniunea Europeană, România, stema României

  - Pașaport de serviciu

  - Semn distinctiv pașaport electronic

  Coperta I (interior):

  - România

  - „Ministerul Afacerilor Externe al României roagă autoritățile tuturor statelor să permită liberă trecere titularului prezentului pașaport și să-i acorde asistență și protecție în caz de nevoie“- în limbile română, engleză și franceză

  - bandă heliogravată

  Mărimea

  - 125 x 88 mm

  Numărul de pagini:

  - 32

  Numărul pașaportului:

  - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser

  Numerotarea paginilor:

  - tipărită în partea de jos a fiecărei pagini și în filigran

  Pagina cu datele de identificare ale titularului, poziționată între coperta I (interioară) și pagina 1:

  - din policarbonat

  - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data și locul nașterii), autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal, sex, cetățenia, fotografia titularului gravată laser și fotografia în umbră realizată prin perforație cu laser, numărul pașaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei

  Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene:

  - Uniunea Europeană

  - România

  - Pașaport de serviciu

  Pagina 1:

  - înălțimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din țară se menționează județul de domiciliu/București, iar pentru domiciliul din străinătate se menționează țara) și fotografia titularului realizată prin imprimare inkjet

  Pagina 2 este rezervată pentru mențiuni ale autorităților române.

  Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina de policarbonat în toate limbile oficiale ale țărilor Uniunii Europene.

  Paginile 4-31, pagini pentru vize

  - se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei

  Pagina 32, urgență:

  - titularul pașaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:

  Numele

  Prenumele

  Adresa

  Telefon

  NOTĂ:
  Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
  Acest pașaport conține 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).
  Coperta II (interior) cuprinde instrucțiuni, obligații și recomandări.
  Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranță

  NOTĂ:
  Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

  (la 10-01-2019, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 4 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 )


  Anexa nr. 3

  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  pașaportului electronic simplu

  Culoarea copertei:

  - roșu închis

  Coperta I (exterior):

  - Uniunea Europeană, România, stema României

  - Pașaport

  - Semn distinctiv pașaport electronic

  Coperta I (interior):

  - România, stema României în tehnologie intaglio

  - bandă heliogravată

  Mărimea:

  - 125 x 88 mm

  Numărul de pagini:

  - 32

  Numărul pașaportului:

  - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser

  Numerotarea paginilor:

  - tipărită în partea de jos a fiecărei pagini și în filigran

  Pagina cu datele de identificare ale titularului, poziționată între coperta I (interioară) și pagina 1:

  - din policarbonat

  - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data și locul nașterii), autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal, sex, cetățenia, fotografia titularului gravată laser și fotografia în umbră realizată prin perforație cu laser, numărul pașaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei

  Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene:

  - Uniunea Europeană

  - România

  - Pașaport

  Pagina 1:

  - înălțimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din țară se menționează județul de domiciliu/București, iar pentru domiciliul din străinătate se menționează țara) și fotografia titularului realizată prin imprimare inkjet

  Pagina 2 este rezervată pentru mențiuni ale autorităților române.

  Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina de policarbonat în toate limbile oficiale ale țărilor Uniunii Europene.

  Paginile 4-31, pagini pentru vize

  - se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei

  Pagina 32, urgență:

  - titularul pașaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:

  Numele

  Prenumele

  Adresa

  Telefon

  NOTĂ:
  Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
  Acest pașaport conține 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).
  Coperta II (interior) cuprinde instrucțiuni, obligații și recomandări.
  Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranță

  NOTĂ:
  Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

  (la 10-01-2019, Anexa 3 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 4 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 )


  Anexa nr. 4

  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  pașaportului electronic pentru persoana fără cetățenie
      Mărimea: - 125 x 88 mm
      Numărul de pagini: - 32
      Culoarea copertei: - maro închis
      Coperta I (exterior): - stema României, România, în limbile
                                       română, engleză și franceză
                                     - Pașaport pentru persoana fără cetățenie,
                                       în limbile română, engleză
                                       și franceză
                                     - Semn distinctiv pașaport electronic
      Coperta I (interior): - stema României în tehnologie intaglio
      Numărul pașaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv
                                       prin coperta a II-a, iar pe pagina
                                       din policarbonat, gravat laser
      Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei
                                       pagini
      Pagina cu datele de identificare
      ale titularului, poziționată
      între coperta I (interioară)
      și pagina 1: - din policarbonat
                                     - datele de identitate ale titularului
                                       (numele, prenumele, țara de origine,
                                       data și locul nașterii, codul numeric
                                       personal - C.N.P., sexul), data
                                       eliberării, organul emitent, data
                                       expirării, fotografia titularului
                                       gravată laser și fotografia în umbră
                                       realizată prin perforație cu laser,
                                       numărul pașaportului, semnătura
                                       titularului, datele informatizate
                                       citibile optic (MRZ), mediul de stocare
                                       electronică a datelor biometrice ale
                                       persoanei

  NOTĂ:
  Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
      Pe versoul paginii din
      policarbonat se scriu în toate
      limbile oficiale ale Uniunii
      Europene: - Uniunea Europeană
                                     - România
                                     - Pașaport pentru persoană fără cetățenie
      Pagina 1: - înălțimea și culoarea ochilor
                                     - domiciliul
                                     - fotografia în umbră a titularului
      Pagina 2, pagină rezervată
      pentru mențiuni ale
      autorităților române
      Pagina 3 conține denumirile
      rubricilor din pagina din
      policarbonat în toate limbile
      oficiale ale Uniunii Europene.
      Paginile 4-31, pagini pentru
      vize: - se introduce fir metalic fluorescent în
                                       structura hârtiei
      Pagina 32, urgențe: - titularul pașaportului trebuie să
                                       completeze datele particulare ale
                                       unei rude sau ale unui prieten care poate
                                       fi contactat în caz de accident:
                                                Numele
                                                Prenumele
                                                Adresa
                                                Telefon
      Denumirile rubricilor vor fi
      redactate în limbile română,
      engleză și franceză.
      Acest pașaport conține 32 de
      pagini numerotate (în toate
      limbile oficiale ale Uniunii
      Europene).
      Coperta II (interior) cuprinde
      instrucțiuni, obligații.
      Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranță

  Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
  NOTĂ:
  Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  (la 15-12-2008, Anexa 4 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008, având conținutul anexei 4 din acest act normativ. )


  Anexa nr. 5

  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  documentului de călătorie electronic pentru refugiații recunoscuți
  în baza Convenției de la Geneva din 28 iulie 1951
      Mărimea: - 125 x 88 mm
      Numărul de pagini: - 32
      Culoarea copertei: - albastru închis
      Coperta I (exterior): - stema României
                                     - România, în limbile română, engleză și
                                       franceză
                                     - Document de călătorie (Convenția din
                                       28 iulie 1951), în limbile română,
                                       engleză și franceză
                                     - semn distinctiv pașaport electronic
      Coperta I (interior): - stema României în tehnologie intaglio
      Numărul pașaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv
                                       prin coperta a II-a, iar pe pagina din
                                       policarbonat, gravat laser
      Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei
                                       pagini
      Pagina cu datele de
      identificare ale titularului,
      poziționată între coperta I
      (interioară) și pagina 1: - din policarbonat
                                     - datele de identitate ale titularului
                                       (numele, prenumele, cetățenia, data și
                                       locul nașterii, codul numeric personal -
                                       C.N.P., sexul), data eliberării, organul
                                       emitent, data expirării, fotografia
                                       titularului gravată laser și fotografia
                                       în umbră realizată prin perforație cu
                                       laser, numărul pașaportului, semnătura
                                       titularului, datele informatizate citibile
                                       optic (MRZ), mediul de stocare electronică
                                       a datelor biometrice ale persoanei

  NOTĂ:
  Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
      Pe versoul paginii din
      policarbonat se scriu în
      limbile română, engleză și
      franceză: - Uniunea Europeană
                                     - România
                                     - Document de călătorie (Convenția din 28
                                       iulie 1951)
      Pagina 1: - înălțimea și culoarea ochilor
                                     - reședința
                                     - Acest document este valabil pentru toate
                                       țările, cu excepția:
                                     - documentul/documentele pe baza căruia/
                                       cărora este eliberat prezentul
                                       document
                                     - fotografia în umbră a titularului
      Pagina 2, pagină rezervată
      pentru mențiuni ale
      autorităților române
      Pagina 3 conține denumirile
      rubricilor din pagina din
      policarbonat în toate limbile
      oficiale ale Uniunii Europene.
      Paginile 4-31, pagini
      pentru vize - se introduce fir metalic fluorescent în
                                       structura hârtiei
      Pagina 32, urgențe: - titularul pașaportului trebuie să
                                       completeze datele particulare ale unei
                                       rude sau ale unui prieten care poate fi
                                       contactat în caz de accident:
                                                   Numele
                                                   Prenumele
                                                   Adresa
                                                   Telefon
      Denumirile rubricilor vor fi redactate în
      limbile română, engleză și franceză.
      Acest pașaport conține 32 de pagini
      numerotate (în toate limbile oficiale
      ale Uniunii Europene).
      Coperta II (interior): - Acest document este eliberat numai în
                                       scopul de a furniza titularului un
                                       document de călătorie care poate ține
                                       loc de pașaport național. El nu aduce
                                       niciun prejudiciu și nu afectează în
                                       niciun fel naționalitatea titularului.
                                     - Titularul este autorizat să se întoarcă
                                       în România până la data expirării
                                       menționate în documentul de călătorie
                                       la fila informatizată,
                                     - Valabilitatea prezentului document de
                                       călătorie nu poate fi prelungită.
                                     - În cazul stabilirii într-o altă țară
                                       decât cea în care prezentul document de
                                       călătorie a fost eliberat, titularul
                                       trebuie, dacă dorește să se deplaseze din
                                       nou, să solicite un nou document
                                       autorităților competente ale țării sale
                                       de reședință. Vechiul document de
                                       călătorie va fi remis autorității care
                                       eliberează noul document pentru a fi
                                       trimis autorității care l-a eliberat.
                                     - Acest document este valabil pentru toate
                                       țările, cu excepția celor menționate
                                       la pagina 1.
      Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranță

  NOTĂ:
  Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
  Toate paginile, mai puțin pagina cu datele de identificare ale titularului, conțin textul "Convenția din 28 iulie 1951".
  Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  (la 15-12-2008, Anexa 5 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008, având conținutul anexei 5 din acest act normativ. )


  Anexa nr. 6

  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  documentului de călătorie electronic pentru străinii cărora li s-a
  acordat protecție subsidiară în baza Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
      Mărimea: - 125 x 88 mm
      Numărul de pagini: - 32
      Culoarea copertei: - gri
      Coperta I (exterior): - stema României
                                     - România, în limbile română, engleză și
                                       franceză
                                     - Document de călătorie (protecție
                                       subsidiară), în limbile română, engleză și
                                       franceză
                                     - Semn distinctiv pașaport electronic
      Coperta I (interior): - stema României în tehnologie intaglio
      Numărul pașaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin
                                       coperta a II-a, iar pe pagina din
                                       policarbonat, gravat laser
      Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei
                                       pagini
      Pagina cu datele de
      identificare ale titularului,
      poziționată între coperta I
      (interioară) și pagina 1: - din policarbonat
                                     - datele de identitate ale titularului
                                       (numele, prenumele, cetățenia, data și
                                       locul nașterii, codul numeric personal -
                                       C.N.P., sexul), data eliberării, organul
                                       emitent, data expirării, fotografia
                                       titularului gravată laser și fotografia
                                       în umbră realizată prin perforație cu
                                       laser, numărul pașaportului, semnătura
                                       titularului, datele informatizate citibile
                                       optic (MRZ), mediul de stocare electronică
                                       a datelor biometrice ale persoanei

  NOTĂ:
  Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
      Pe versoul paginii din
      policarbonat se scriu în limbile
      română, engleză și franceză: - Uniunea Europeană
                                     - România
                                     - Document de călătorie (protecție
                                       subsidiară)
      Pagina 1: - înălțimea și culoarea ochilor
                                     - reședința
                                     - fotografia în umbră a titularului
                                     - Acest document este valabil pentru toate
                                       țările, cu excepția:
                                     - Documentul/documentele pe baza căruia/
                                       cărora este eliberat prezentul document
      Pagina 2, pagină rezervată
      pentru mențiuni ale
      autorităților române
      Pagina 3 conține denumirile
      rubricilor din pagina din
      policarbonat în toate limbile
      oficiale ale Uniunii Europene.
      Paginile 4-31, pagini pentru
      vize - se introduce fir metalic fluorescent în
                                       structura hârtiei
      Pagina 32, urgențe: - titularul pașaportului trebuie să
                                       completeze datele particulare ale unei
                                       rude sau ale unui prieten care poate
                                       fi contactat în caz de accident:
                                                   Numele
                                                   Prenumele
                                                   Adresa
                                                   Telefon
      Denumirile rubricilor vor fi
      redactate în limbile română,
      engleză și franceză.
      Acest pașaport conține 32 de
      pagini numerotate (în toate
      limbile oficiale ale Uniunii
      Europene).
      Coperta II (interior): - Acest document este eliberat numai în
                                       scopul de a furniza titularului un
                                       document de călătorie care poate ține
                                       loc de pașaport național. El nu aduce
                                       niciun prejudiciu și nu afectează în
                                       niciun fel naționalitatea titularului
                                     - Valabilitatea prezentului document de
                                       călătorie nu poate fi prelungită.
                                     - Acest document de călătorie este valabil
                                       pentru toate țările, cu excepția celor
                                       menționate la pagina 1.
      Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranță

  NOTĂ:
  Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.
  Toate paginile, mai puțin pagina cu datele de identificare ale titularului, conțin textul "Protecție subsidiară".
  Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  (la 15-12-2008, Anexa 6 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008, având conținutul anexei 6 din acest act normativ. )