HOTĂRÂRE nr. 134 din 16 februarie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 58 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.579/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 22 ianuarie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 16 februarie 2011.
  Nr. 134.


  Anexa
  NORME METODOLOGICE
  privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de
  cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării,
  finanţate de la bugetul de stat

  Articolul 1

  Categoriile de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, care pot fi finanţate de la bugetul de stat, sunt următoarele:
  a) cheltuieli cu personalul;
  b) cheltuieli cu logistica;
  c) cheltuieli de deplasare;
  d) cheltuieli indirecte (regie).


  Articolul 2

  În contractele de finanţare încheiate în vederea realizării proiectelor se va preciza alocarea de sume pentru destinaţiile prevăzute la art. 1.


  Articolul 3

  Cheltuielile cu personalul includ:
  a) salarii şi venituri asimilate salariilor, potrivit legii;
  b) contribuţii aferente salariilor şi veniturilor asimilate acestora, potrivit legii.


  Articolul 4

  Cheltuielile cu logistica includ:
  a) cheltuieli de capital;
  b) cheltuieli privind stocurile;
  c) cheltuieli cu servicii executate de terţi.


  Articolul 5

  Cheltuielile de capital includ:
  a) imobilizări corporale: dotări, echipamente, mobilier, calculatoare şi accesorii şi altele asemenea, conform legii;
  b) imobilizări necorporale: programe de calculator, licenţe, brevete şi altele asemenea, conform legii.


  Articolul 6

  Cheltuielile privind stocurile includ:
  a) materii prime;
  b) materiale consumabile, inclusiv materiale auxiliare, combustibili utilizaţi direct în cadrul proiectului, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat sau furaje;
  c) obiecte de inventar;
  d) materiale nestocate;
  e) energia şi apa utilizate în mod direct în cadrul proiectului;
  f) organisme vii, plante sau animale.


  Articolul 7

  Cheltuielile cu serviciile executate de terţi includ:
  a) întreţinerea şi reparaţiile, incluzând amenajarea spaţiilor;
  b) redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii utilizate în mod direct în cadrul proiectului, incluzând închirierea de spaţii pentru organizarea de manifestări ştiinţifice şi închirierea de echipamente, aparatură sau autovehicule necesare proiectului;
  c) transportul de bunuri;
  d) cheltuieli poştale şi pentru telecomunicaţii utilizate în mod direct în cadrul proiectului;
  e) cheltuieli de audit financiar aferente proiectului;
  f) cheltuieli de acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date şi alte surse de informare;
  g) cheltuieli de publicare;
  h) servicii pentru teste, analize, măsurători şi altele asemenea;
  i) servicii informatice;
  j) servicii de expertiză, evaluare, asistenţă tehnică;
  k) servicii de întreţinere a echipamentelor utilizate în cadrul proiectului;
  l) cheltuieli de protocol, exclusiv pentru organizarea de manifestări ştiinţifice prevăzute în contractul de finanţare şi în limitele prevăzute în contract;
  m) servicii de multiplicare;
  n) servicii de traducere şi interpretare;
  o) alte servicii necesare proiectului, prevăzute în contractul de finanţare.


  Articolul 8

  Cheltuielile de deplasare includ:
  a) transport;
  b) cazare;
  c) diurnă;
  d) taxe de participare la manifestări ştiinţifice şi altele asemenea;
  e) asigurări de sănătate pentru deplasările în străinătate;
  f) taxe de viză şi altele asemenea.
  __________