ORDIN nr. 1.439 din 24 septembrie 2015
pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 25 septembrie 2015  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 104.816/AC din 21 septembrie 2015 al Direcţiei biodiversitate,
  ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3.760/CJ din 18 septembrie 2015,
  luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/ 14/2009,
  în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
  ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Prezentul ordin reglementează:
  a) recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup şi pisică sălbatică, aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
  b) recoltarea sau capturarea în scopul relocării, deţinerea, transportul, schimburile în scopul repopulării sau reintroducerii exemplarelor acestor specii recoltate/capturate din natură, în oricare din stadiile ciclului lor biologic, precum şi comerţul cu produse obţinute din exemplare de urs recoltate conform prezentului ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă numărul maxim de intervenţie în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică pentru care se aplică prevederile art. 1 după cum urmează:
  a) urs (Ursus arctos) - 540 de exemplare;
  b) lup (Canis lupus) - 598 de exemplare;
  c) pisică sălbatică (Felis silvestris) - 496 de exemplare.


  Articolul 3

  (1) Un număr de 479 de exemplare de urs, 588 de exemplare de lup şi 486 de exemplare de pisică sălbatică se repartizează pe judeţe şi gestionari de fonduri cinegetice, pe baza studiilor de specialitate realizate, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. a), conform anexei nr. 1.
  (2) Un număr de 61 de exemplare de urs, 10 exemplare de lup şi 10 exemplare de pisică sălbatică rămâne la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. b), după cum urmează:
  a) 31 de exemplare de urs, 5 exemplare de lup şi 5 exemplare de pisică sălbatică pot fi acordate gestionarilor fondurilor cinegetice care au epuizat numărul maxim de intervenţie sau celor care nu au primit număr maxim de intervenţie;
  b) 30 de exemplare de urs, 5 exemplare de lup şi 5 exemplare de pisică sălbatică pot fi acordate gestionarilor fondurilor cinegetice în perioada 15 mai 2016-14 septembrie 2016.


  Articolul 4

  (1) Se stabilesc perioadele de derogare şi metodele pentru recoltare, după cum urmează:
  a) pentru speciile lup şi pisică sălbatică: până la 31 martie 2016, prin metodele "la goană", "la pândă" şi "la dibuit";
  b) pentru specia urs: până la 30 noiembrie 2015, prin metodele "la goană", "la pândă" şi "la dibuit" şi până la 31 decembrie 2015 şi între 15 martie 2016-14 mai 2016, prin metodele "la pândă" şi "la dibuit".
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exemplarele din speciile urs, lup şi pisică sălbatică care pun în pericol sănătatea şi securitatea publică, exemplarele aflate în intravilanul localităţilor, cele care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, precum şi cele prezente la cadavrul animalului domestic ucis de acestea, aflat în afara habitatului natural al speciilor de faună sălbatică, pot fi recoltate prin metoda "la pândă" sau capturate şi în afara perioadelor stabilite pentru derogare.
  (3) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup şi pisică sălbatică în condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin Direcţia biodiversitate, cu notificarea prealabilă şi punctul de vedere al agenţiilor teritoriale pentru protecţia mediului şi al comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, în baza documentelor întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, a avizului administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz, şi a dovezii că fiecare exemplar a fost monitorizat şi identificat în vederea recoltării, iar exemplarele recoltate în aceste condiţii se deduc din numărul total de exemplare prevăzut la art. 2.
  (4) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup şi pisică sălbatică în condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, iar exemplarele recoltate rămân în patrimoniul gestionarului fondului cinegetic, fără a putea fi înstrăinate.


  Articolul 5

  (1) Recoltarea sau capturarea în scopul relocării a exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) care pun în pericol sănătatea şi securitatea publică, a exemplarelor aflate în intravilanul localităţilor, a celor care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, fapt dovedit prin documente conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008, se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin Direcţia biodiversitate.
  (2) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup şi pisică sălbatică în condiţiile alin. (1) se poate realiza tot timpul anului doar de către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, iar exemplarele recoltate rămân în patrimoniul gestionarului fondului cinegetic, fără a putea fi înstrăinate.


  Articolul 6

  În vederea recoltării exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (1), pentru motive întemeiate, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate modifica modul de repartizare a exemplarelor prevăzute în anexa nr. 1, între judeţe şi gestionari, la propunerea gestionarilor fondurilor cinegetice şi în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente care pun în pericol sănătatea şi siguranţa publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole sau animalelor domestice.


  Articolul 7

  (1) Exemplarele recoltate în condiţiile art. 3 pot fi deţinute şi transportate numai crotaliate şi însoţite de copii ale autorizaţiilor de vânătoare şi ale fişelor de evaluare a trofeelor, după caz.
  (2) Crotalia reprezintă marca/sigiliul care se aplică individual exemplarelor (blană, craniu şi carcasă, după caz) din speciile prevăzute la art. 2 imediat după obţinerea lor în urma recoltării, pe teritoriul României, în stare moartă, cu respectarea legislaţiei în domeniu.
  (3) Crotalia este utilizabilă o singură dată şi va conţine un cod alfanumeric cu următoarele informaţii: codul ISO din două litere al României - RO, reprezentând ţara de origine, un număr serial unic de identificare din 7 cifre, specia şi perioada recoltării exemplarului.
  (4) Crotaliile vor fi achiziţionate şi eliberate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin intermediul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la eliberarea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, persoanelor juridice autorizate să captureze exemplare din speciile prevăzute la art. 1, în urma acordării derogării de la măsurile de protecţie a speciilor de faună sălbatică strict protejate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (5) La eliberarea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului poate repartiza pe fonduri cinegetice exemplarele pentru care gestionarul a primit număr maxim de intervenţie, în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente care să pună în pericol sănătatea şi siguranţa publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole sau animalelor domestice.
  (6) Beneficiarul are obligaţia să returneze autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului crotaliile neutilizate după încheierea perioadei acordate pentru aplicarea derogării. Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului va returna crotaliile neutilizate în perioada specificată pe acestea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, care va asigura distrugerea acestora. Nereturnarea crotaliilor neutilizate atrage neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor.
  (7) Persoanele care deţin exemplare marcate conform prevederilor prezentului articol au obligaţia de a asigura integritatea crotaliei. Deţinătorul exemplarului are obligaţia de a informa autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, fără întârzieri nejustificate, despre pierderea sau distrugerea neintenţionată a crotaliei.
  (8) Schimburile în scop ştiinţific, de educaţie, de repopulare sau reintroducere a exemplarelor ori a părţilor şi produselor acestora, recoltate din natură în limitele prevăzute în prezentul ordin, precum şi deţinerea sau comerţul cu părţi sau produse obţinute din exemplarele de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b) se pot efectua doar cu respectarea prevederilor regulamentelor Uniunii Europene şi a legislaţiei specifice privind comerţul cu specii de floră şi faună sălbatică.


  Articolul 8

  (1) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau au capturat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să transmită autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de recoltare un raport cu privire la acţiunea derulată, în termen de 30 de zile de la data recoltării. Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 2.
  (2) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie însoţit de documente justificative, în conformitate cu motivul derogării.
  (3) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să recolteze probe biologice pentru analize genetice de la exemplarele recoltate şi să le transmită autorităţii ştiinţifice CITES - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea".
  (4) Netransmiterea în termen a rapoartelor completate conform alin. (1) şi (2) şi a probelor biologice recoltate conform alin. (3) atrage neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor.
  (5) Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia, în baza datelor prevăzute la alin. (1).


  Articolul 9

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 10

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.575/2014 pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 17 septembrie 2014, se abrogă.


  Articolul 11

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Dan Popescu,

  secretar de stat

  Bucureşti, 24 septembrie 2015.
  Nr. 1.439.

  Anexa 1

  NUMĂRUL DE INTERVENŢIE
  repartizat gestionarilor fondurilor cinegetice
  în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică
  *Font 8*
  ┌─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
  │ │ │ │Număr de exemplare │
  │Nr. │ Judeţul │ Gestionarul fondurilor cinegetice ├────────────────────┤
  │crt. │ │ │ Specia │
  │ │ │ ├────┬─────┬─────────┤
  │ │ │ │Urs │ Lup │Pisică │
  │ │ │ │ │ │sălbatică│
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Alba │Direcţia Silvică Alba │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AJVPS Alba │ 2 │ 5 │ 4 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AVS Piatra Verde │ 0 │ 1 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │AVPS Diana Aiud │ 0 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │Avram Iancu │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │AVPS Ocoliş Hunter 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │Cerbul Purcaret │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │Cerbul Carpatin Zlatna │ 0 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 9│ │Gura Ursului │ 0 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 10│ │OS Muntele Mare │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 11│ │ASV Târnavele Blaj │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 12│ │Wild Hunting │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 13│ │Asociaţia Căpriorul Certege │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 14│ │AVPS Bendis │ 0 │ 2 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 15│ │AVPS Artemis Aiud │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 16│ │AVPS Diana Gârbova │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 17│ │AVPS Iezer Alba │ 0 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 18│ │OS Valea Pianului RA │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 19│ │AVPS Mistreţul Cugir │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 20│ │AVPS Acvila Aiud │ 0 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 21│ │OS Sâpcea Cugir RA │ 1 │ 1 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 22│ │AV Cabana din Poduri Calea lu' Hoitsz Valea Lungă │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 23│ │Asociaţia Căpriorul Sibiu │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 24│ │Asociaţia Trascău Hunting Club Sălciua │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 25│ │AVPS Vulturul Negru Sebeş │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 26│ │AV Mistreţul Blandiana │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 27│ │AVPS Potaissa Hunter Turda │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 28│ │AV Râmeţ Inzel │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 29│ │AVPS Căpriorul din Deal Valea Lungă │ 0 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 30│ │AVP Tobimar │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 31│ │AVPS Valea Târnavei Jidvei │ 0 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 32│ │OS Horea Apuseni │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 9 │ 32 │ 29 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Arad │Direcţia Silvică Arad │ 0 │ 4 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AVPS Breaza │ 0 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AVP Crişana │ 0 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │AVP Arsilva │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │AVP Grizlly │ 0 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │Agro-Silvo-Cinegetica-Ineu │ 0 │ 2 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │AV Cetatea Siria │ 0 │ 1 │ 0 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 0 │ 11 │ 3 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Argeş │Direcţia Silvică Piteşti │ 12 │ 5 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AJVPS Argeş │ 4 │ 5 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AVPS Diana Piteşti │ 2 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │AVPS Şoimul Bucureşti │ 5 │ 6 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │AVPS Cerbul Bucureşti │ 3 │ 3 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │ICAS - OS Exp Mihăileşti │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │AVP Jderul 2006 │ 3 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │AV Ecologişti Târgovişte │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 9│ │AVP GTS Muntenia │ 3 │ 4 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 10│ │AVPS Mioriţa │ 0 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 11│ │AV Piatra Craiului - Făgăraş Conservation │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 32 │ 28 │ 10 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Bacău │AJVPS Bacău │ 2 │ 5 │ 4 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AV Diana Coţofăneşti │ 0 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │Direcţia Silvică Bacău │ 5 │ 5 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │SVPS Bacău │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │AVPS Vom Spiess │ 2 │ 3 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │AVPS Lebăda │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │OS Lignum │ 1 │ 1 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │AVPS Bicfalău │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 9│ │Ocolul Silvic Privat Oituz │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 10│ │AVPS Bukk │ 1 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 11│ │AVPS Clubul Vânătorilor │ 0 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 12│ │AVPS Ursul Brun │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 13│ │OS Bisericesc Bacău │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 13 │ 17 │ 12 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Bihor │Direcţia Silvică Oradea │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AJVPS Bihor │ 0 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AV Vida Surducel │ 0 │ 3 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │AVPS Pădurea Verde Santelec │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │AVPS Diana Hunting │ 1 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │FC Asociaţia Gliganu │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │AC Apuseni │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │AV Artemis Cociuba Mare │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 9│ │AV Cervus Elaphus │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 10│ │AV Crişana Hunting │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 11│ │AVP Tinca │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 12│ │AV Pro Hunting │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 13│ │AV Selina │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 14│ │AVP Valea Ierului │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 15│ │AVPS Forest Hunt Paleu │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 16│ │Universitatea din Oradea │ 0 │ 1 │ 0 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 2 │ 10 │ 8 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Bistriţa-Năsăud │Direcţia Silvică Bistriţa │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AJVPS Bistriţa-Năsăud │ 1 │ 7 │ 8 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AVPS Acvila Teaca │ 2 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │OS Tihuţa Colibiţa │ 2 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │SV MONTANA Coşbuc │ 3 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │OV Transilvania │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │AV Vulpea Herina │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │AV Diana Bistriţa │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 9│ │AV Călimanii Şieu │ 2 │ 2 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 10│ │AC Ursul Brun │ 9 │ 5 │ 6 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 11│ │OSC Telciu RA │ 2 │ 2 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 12│ │ICAS - Filiala Bistriţa │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 13│ │OS Bistriţa-Bârgăului │ 2 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 14│ │OS Someş Ţibleş │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 15│ │AV Artemis Lechinţa │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 16│ │AC Izvorul Ilvelor │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 17│ │AV Colţ Alb │ 2 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 18│ │AVPS Cerbu Dumitra │ 1 │ 1 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 19│ │AVPS Vadul Someşului │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 20│ │ASC Plaiurile Bistriţei │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 21│ │RPL OS Municipal Bistriţa RA │ 2 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 22│ │ASC Someşul Rodna │ 0 │ 2 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 23│ │AV Buia │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 33 │ 36 │ 33 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Braşov │AVP Harhamul │ 1 │ 2 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │RPL OS Bucegi - Piatra Craiului RA │ 3 │ 2 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AJVPS Braşov │ 10 │ 6 │ 4 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │AVPS Făgăraş │ 4 │ 8 │ 8 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │AVPS Rupea │ 3 │ 7 │ 8 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │CLUB Diana Braşov │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │AVPS Vidra Bucureşti │ 1 │ 1 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │Facultatea de Silvicultură Braşov │ 2 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 9│ │AV Hurinul Buneştiului │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 10│ │AVPS Popâlnica Dumbrăviţa │ 1 │ 2 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 11│ │AVPS Măgura Codlei │ 1 │ 2 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 12│ │OV Şoimul Mediaş │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 13│ │AVPS Făgetul │ 1 │ 2 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 14│ │AVPS Munţii Făgăraşului │ 2 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 15│ │AV Birsa │ 4 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 16│ │AVPS Codrul Verde │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 17│ │AV Dumbrava Jibert │ 1 │ 2 │ 3 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 18│ │OS Ciucaş RA │ 2 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 19│ │RPL Kronstadt RA │ 3 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 20│ │RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogăţii RA │ 2 │ 3 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 21│ │AVPS Doripesco │ 2 │ 3 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 22│ │OS al Oraşului Râşnov RA │ 4 │ 2 │ 1 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 51 │ 57 │ 48 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Buzău │Direcţia Silvică Buzău │ 2 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │SC OS Siriu Bucureşti │ 2 │ 2 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AJVPS Buzău │ 4 │ 4 │ 4 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │AVPS Interagro Bucureşti │ 2 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │AVPS Cerbul Carpatin │ 1 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │AVPS Călifarul │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 12 │ 12 │ 7 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Caraş-Severin │AVPS Codrenii Văii Caraşului │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AVPS Jneapănul Banatului │ 0 │ 1 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AV Styria │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │ICAS - Filiala Caraş-Severin │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │Direcţia Silvică Caraş-Severin │ 2 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │AJVPS Caraş-Severin │ 1 │ 4 │ 4 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │AVP Haiducii │ 1 │ 1 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │Asociaţia Clubul de Vânătoare Iezerul Bucovii │ 1 │ 1 │ 0 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 5 │ 9 │ 9 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Cluj │Direcţia Silvică Cluj │ 1 │ 2 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AJVPS Cluj │ 2 │ 7 │ 5 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AVPS Potaissa Turda │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │AV Regal │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │AV Artemis Cluj │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │AV Someşul Dej │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │AVPS Voievodul Gelu │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │AV Ţinutul Haiducilor │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 9│ │AV Măgura │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 10│ │USAMV Cluj-Napoca │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 11│ │AVPS Fugile │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 12│ │AVPS Vadul Someşului │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 13│ │AVPS Vlădeasa │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 14│ │AVP Promediu │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 15│ │AV Samus Sylvestris │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 16│ │Asociaţia Diana Club │ 0 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 17│ │AV Cornul de Aur │ 1 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 18│ │Vânătorul Alpin │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 19│ │AV Zdroba │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 20│ │AV Stejarii │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 8 │ 21 │ 14 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Covasna │AJVPS Covasna │ 8 │ 5 │ 6 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AVPS Cătruşa │ 6 │ 10 │ 10 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AVPS Comuna Bodoc │ 1 │ 4 │ 4 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │Direcţia Silvică Sfântu Gheorghe │ 2 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │AVPS Harghita Sud │ 8 │ 8 │ 3 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │AVPS Botoş │ 1 │ 3 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │AVPS Fux Nyires │ 3 │ 6 │ 7 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │AVPS Muşat Oituz │ 2 │ 3 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 9│ │AV Prosilva │ 3 │ 2 │ 4 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 10│ │AVPS Somos │ 2 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 11│ │OSP Târgu Secuiesc │ 1 │ 3 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 12│ │OSP RA Buzăul Ardelean │ 2 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 13│ │AVPS Wild Hunt │ 2 │ 3 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 14│ │AVPS Natura Sălbatică │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 15│ │AVPS Ţara Bârsei │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 41 │ 50 │ 43 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Dâmboviţa │AJVPS Dâmboviţa │ 2 │ 3 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AVP Dunărea 2007 Bucureşti │ 3 │ 3 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AVPS Hubertus Feleacu │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 6 │ 8 │ 3 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Gorj │Direcţia Silvică Târgu Jiu │ 2 │ 4 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AV Gorun │ 6 │ 8 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AVPS Ursul Carpatin │ 1 │ 2 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │AV Cerbul Carpatin │ 1 │ 2 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │AVPM Acvila Cernei │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │Asociaţia Diana Gorj │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │AJVPS Gorj │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │AVPS Egreta │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 10 │ 16 │ 4 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Harghita │AVPS Asociaţia Cinegetică Gheorgheni │ 3 │ 2 │ 5 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │Clubul Vânătorilor Silvicultori │ 2 │ 2 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │Direcţia Silvică Harghita │ 4 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │AVPS Făgeţel-Martonca │ 2 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │AVPS Gheorgheni │ 2 │ 2 │ 3 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │AVPS Gordon │ 2 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc │ 5 │ 2 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │Asociaţia Cinegetică Loduj │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 9│ │AVPS Miercurea-Ciuc │ 8 │ 8 │ 10 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 10│ │AVPS Nimrod │ 3 │ 4 │ 8 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 11│ │Ocol Silvic Frumoasa │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 12│ │Ocol Silvic de Regim Gheorgheni │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 13│ │AVPS Salon │ 4 │ 5 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 14│ │AVPS Sfânta Ana │ 3 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 15│ │AVPS Szilos │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 16│ │AVPS Târnava Mare │ 10 │ 7 │ 12 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 17│ │AVPS Topliţa │ 4 │ 6 │ 6 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 18│ │AVPS Zetelaka es Tarsai │ 8 │ 8 │ 8 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 65 │ 59 │ 68 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Hunedoara │Direcţia Silvică Hunedoara │ 7 │ 9 │ 5 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AJVPS Hunedoara │ 3 │ 6 │ 5 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AVPS Zarand Brad │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │AVPS Muflonul Brad │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │AVPS Acvila Chişcădaga │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │AVPS Şoimul Românesc Simeria │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │AVPS Cinegetica Hunedoara │ 1 │ 3 │ 4 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │AVPS Codrenii Deva │ 0 │ 3 │ 4 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 9│ │AVPS Corviniana Hunedoara │ 1 │ 2 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 10│ │AIVPS Godeanu Orăştie │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 11│ │AVPS Căpriorul Mărtineşti │ 0 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 12│ │AVPS Căpăţâna Deva │ 0 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 13│ │AVPS Buona Fortuna │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 14│ │AVS Diana Hunedoara │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 15│ │RPL Ocolul Silvic Ţinutul Pădurenilor RA │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 16│ │AVPS Vidra Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 17│ │AVPS Lopătarul 2011 Simeria │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 18│ │AV Vodas Reghin │ 0 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 19│ │AVPS Ursul Brun Retezat │ 1 │ 3 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 20│ │AVPS Băniceana │ 2 │ 4 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 21│ │OS Retezatul Clopotiva Râu De Mori S.R.L. │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 22│ │AV Cota Zero Brad │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 23│ │AC Valtod │ 1 │ 0 │ 0 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 16 │ 34 │ 24 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Iaşi │Direcţia Silvică Iaşi │ 0 │ 0 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AVPS Iaşi │ 0 │ 0 │ 6 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AV Zimbrul Iaşi │ 0 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │SV G. Topârceanu Iaşi │ 0 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │AVPS Căpriorul Bohotin │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 0 │ 0 │ 10 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Maramureş │OS Alpina Borşa │ 1 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │Direcţia Silvică Baia Mare │ 2 │ 2 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AVPS Diana Transilvania │ 1 │ 3 │ 4 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │AJVPS Maramureş │ 4 │ 9 │ 8 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │AC Wasser Cerbul Carpatin │ 1 │ 3 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │AVPS Artemis Craiova │ 1 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │Asociaţia Pro Hunt │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │AV Ţara Lăpuşului │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 9│ │ACVP CRD Izvorul Runcului │ 1 │ 3 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 10│ │AVPS Breaza │ 1 │ 3 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 11│ │AVS Codru │ 1 │ 2 │ 4 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 12│ │AVP Certeze │ 1 │ 1 │ 0 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 15 │ 30 │ 20 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Mehedinţi │AJVPS Mehedinţi │ 1 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │Direcţia Silvică Drobeta-Turnu Severin │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AVPS Corado Constanţa │ 0 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │AVPS 4 Hunter Constanţa │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Mureş │AJVPS Mureş │ 5 │ 0 │ 4 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AVPS Cerbul │ 9 │ 1 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │GSS Gurghiu │ 1 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │AVPS Darul Călimanilor │ 1 │ 0 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │Filiala OS Vătava │ 3 │ 0 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │AV Genesis │ 4 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │Direcţia Silvică Târgu Mureş │ 10 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │Filiala OS Ghindar │ 1 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 9│ │Filiala OS Mureş Sovata │ 1 │ 1 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 10│ │AV Valea Gurghiului │ 6 │ 1 │ 3 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 11│ │AVPS Sighişoara │ 1 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 12│ │AVPS Hermina │ 1 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 13│ │AV Ursu Sovata │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 14│ │AVPS Nirajul Mic │ 1 │ 0 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 15│ │AVPS Crisius Socodor │ 1 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 16│ │APRO Diana │ 1 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 17│ │Asociaţia Cervus │ 2 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 18│ │Asociaţia Diana Târnava Mică │ 0 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 19│ │Asociaţia Valea Copacilor │ 1 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 20│ │AV Agrothera │ 1 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 21│ │AV Ecosilva │ 1 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 22│ │AVPS Brăniştea Logig │ 0 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 23│ │Asociaţia ENSO │ 0 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 24│ │Căpriorul Mureş │ 0 │ 0 │ 1 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 52 │ 7 │ 33 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Neamţ │AVPS Zimbrul Târgu-Neamţ │ 1 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AVPS Roman │ 0 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │Direcţia Silvică Piatra-Neamţ │ 5 │ 1 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │AJVPS Neamţ │ 1 │ 4 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │AVPS Şoimul Tazlău │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │AVPS Lupul Cenuşiu │ 1 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │AVPS Diana Hunting Agapia │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │AVPS Bradul │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 9│ │OS Bisericesc Neamţ │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 10│ │AV Ursul Brun │ 1 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 11│ │AVPS Hăşmaşul Mare │ 1 │ 1 │ 0 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 13 │ 12 │ 7 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Prahova │Direcţia Silvică Ploieşti │ 4 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AJVPS Prahova │ 2 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AVPS Câmpina │ 2 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │AVPS Muflonul Buzău │ 1 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │Facultatea de Silvicultură Braşov │ 2 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │AJV Pisica Sălbatică Buzău │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │Asociaţia Artemis Hunting Club │ 0 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │AVPS Hubertus Feleacu │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 12 │ 9 │ 7 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Sălaj │AJVPS Sălaj │ 0 │ 1 │ 4 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │OS Blidaru │ 0 │ 0 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AV Royal │ 0 │ 0 │ 1 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 0 │ 1 │ 6 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Sibiu │AJVPS Sibiu │ 6 │ 5 │ 8 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AVPS Ursul Carpatin │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AVPS Cormoranii │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │AVPS Dealul Cerbului Tălmaciu │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │Direcţia Silvică Sibiu │ 10 │ 7 │ 4 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │AVPS Aldea │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │RPL OS Valea Sadului RA │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │Silva Marpod │ 1 │ 1 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 9│ │AVPS Săroaia │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 10│ │AVPS Jderul Nou Român │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 11│ │AV Pădurea Neagră │ 0 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 12│ │AVPS Vob Hunting │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 13│ │AV Frăsiniş Bruiu │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 14│ │AV Cocoşul de Munte │ 2 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 15│ │OS Răşinari │ 1 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 16│ │OS Dealul Sibiului RA │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 17│ │AV Cerbul Carpatin │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 18│ │AVPS Căpriorul │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 19│ │OV Hubertus │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 20│ │AS Lepuş │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 21│ │OS Jina S.R.L. │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 22│ │RPL OS Valea Frumoasei │ 1 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 23│ │AV Foxterierul │ 0 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 24│ │AV Vulturul Pleşuv │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 34 │ 38 │ 32 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Suceava │Direcţia Silvică Suceava │ 5 │ 9 │ 3 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │Facultatea de Silvicultură Suceava │ 0 │ 3 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AJVPS Suceava │ 3 │ 18 │ 20 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │OS Feldru │ 2 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │AVPS Pârâul Negru │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │AVPS L. R. Hunters Iaşi │ 1 │ 2 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │OS Comunal Josenii Bârgăului RA │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │ICAS Bucureşti - OSE Tomnatic │ 1 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 9│ │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ 1 │ 2 │ 1 │
  │ │ │Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" │ │ │ │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 10│ │AVPS Buck │ 1 │ 3 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 11│ │Societatea de Vânătoare "Bucovina" │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 17 │ 44 │ 33 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Timiş │AJVPS Timiş │ 1 │ 3 │ 4 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │Asociaţia Banat JAGD │ 1 │ 2 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │Direcţia Silvică Timiş │ 1 │ 4 │ 0 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 3 │ 9 │ 4 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Tulcea │AVPS Mioriţa │ 0 │ 0 │ 1 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 0 │ 0 │ 1 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Vâlcea │Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea │ 3 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │AJVPS Vâlcea │ 1 │ 2 │ 2 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │AVPS Artemis Râmnicu Vâlcea │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │AVPS Pajura Horezu │ 1 │ 2 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │AVPS Brai │ 1 │ 2 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │AV Gorun │ 1 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │FVPS Cinegetic Loviştea │ 1 │ 2 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │AVPS Sfântul Hubertus │ 1 │ 2 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 9│ │AVPS Boia │ 1 │ 2 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 10│ │AVPS Lotru 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 11│ │AVPS Ardealul │ 2 │ 3 │ 3 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 14 │ 20 │ 8 │
  ├─────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 1│Vrancea │AJVPS Vrancea │ 2 │ 6 │ 4 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 2│ │Direcţia Silvică Focşani │ 2 │ 2 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 3│ │OS Năruja │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 4│ │ICAS - OSE Vidra │ 1 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 5│ │AV Valea Râmnicului │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 6│ │AV Venatorius │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 7│ │AVPS Delta Club │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 8│ │Asociaţia Valea Neagră │ 2 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 9│ │OS Zăbala Nereju │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 10│ │OS Privat Obştea Tulnici S.R.L. │ 0 │ 0 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 11│ │Asociaţia Obştilor Văii Putna OS Tulnici │ 1 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 12│ │SVPS Adjud │ 1 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 13│ │AVPS Hubertus │ 1 │ 1 │ 0 │
  ├─────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │ 14│ │AVP Dunărea 2007 │ 1 │ 1 │ 1 │
  ├─────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total judeţ │ 15 │ 16 │ 9 │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────────┤
  │Total general │479 │ 588 │ 486 │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────┴─────────┘


  Anexa 2

  RAPORT
  asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute
  Nr. ............ din data de ....................
  Gestionarul fondurilor cinegetice: ......................................
  .........................................................................
  .........................................................................
  Specia pentru care s-a acordat derogarea: ...............................
  .........................................................................
  .........................................................................
  Stadiul de dezvoltare al exemplarelor (adult/tineret/pui): ..............
  .........................................................................
  .........................................................................
  Starea exemplarelor după recoltare (viu/mort/rănit): ....................
  .........................................................................
  .........................................................................
  Vârsta aproximativă: ...............................................
  Sexul: ..................................................................
  Locul recoltării: .......................................................
  .........................................................................
  .........................................................................
  Data recoltării: ........................................................
  Metoda de recoltare: ....................................................
  .........................................................................
  .........................................................................
  Autorizaţia de vânătoare nr. .............., emisă de ...................., în data de ............, valabilă până la data de ..................
  Autorizaţia de mediu pentru recoltare nr. ................., emisă de ....................... în data de ........................, valabilă până la data de .....................
  Numărul crotalei aplicate exemplarului recoltat: ........................
  .........................................................................
  .........................................................................
  Evaluarea trofeelor în puncte C.I.C.: ...................................
  .........................................................................
  .........................................................................
  Destinaţia trofeelor şi a părţilor din corp (carne) după recoltare:......
  .........................................................................
  .........................................................................
  MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII
  [] În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale
  [] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri
  [] În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu
  [] În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop
  [] Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare din speciile urs, lup şi pisică sălbatică
  (Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)
  Data .......................
  Semnătura ..................

  -----