ORDIN nr. 95 din 12 februarie 2005 (*actualizat*)
privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri
(actualizat pâna la data de 27 noiembrie 2012*)
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 noiembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), ale art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Prevederile cuprinse în anexă sunt revizuite periodic, în funcţie de modificarea cerinţelor legislative naţionale şi europene şi a condiţiilor tehnico-economice.


  Articolul 2

  Lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri respectă clasificarea şi codificarea din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase.


  Articolul 3

  Direcţia gestiune deşeuri şi substanţe chimice periculoase din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului duc la îndeplinire prezentul ordin.
  ----------
  Art. 3 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, prin înlocuirea unor termeni.


  Articolul 4

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 867/2002 privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a se regăsi pe lista specifică unui depozit şi pe lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 25 noiembrie 2002.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 60 de zile de la publicare.


  Articolul 6

  Prezentul ordin transpune Decizia Consiliului 2003/33/CE stabilind criteriile şi procedurile pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a art. 16 şi anexei II la Directiva 1999/31/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L11 din 16 ianuarie 2003.
  Ministrul mediului
  şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Bucureşti, 12 februarie 2005.
  Nr. 95.


  Anexă

  ANEXA 12/02/2005