HOTĂRÂRE nr. 318 din 18 martie 2009
privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului şi din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului şi din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, cuprins în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Directorul Serviciului de Informaţii Externe,
  Silviu Predoiu
  Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 18 martie 2009.
  Nr. 318.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului care trece din proprietatea privată a
  statului şi din administrarea Serviciului de Informaţii Externe
  în proprietatea publică a statului şi în
  administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
  pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  *Font 8*
   
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Imobil situat în str. Poligon nr. 11A, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi Statul român, Serviciul de Informaţii Externe Statul român, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi Teren: Suprafaţă = 504 mp Clădire D+P+1E Suprafaţa construită = 104,8 mp Suprafaţa desfăşurată = 234,8 mp Număr cadastral = 19.570

  --------