NORME METODOLOGICE din 26 iulie 2005
pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 4 august 2005
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, denumit în continuare tarif de utilizare.
  (2) Tariful de utilizare se aplică tuturor utilizatorilor români şi străini, pentru toate vehiculele înmatriculate temporar sau definitiv, deţinute de aceştia, care circulă pe reţeaua de drumuri naţionale din România, şi este structurat în funcţie de durata de utilizare (care cuprinde durata de parcurs şi cea de staţionare), precum şi de caracteristicile vehiculelor cu privire la categorie, încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), masa totală maximă autorizată (MTMA) şi numărul de axe, după caz.
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), tariful de utilizare nu se aplică pentru sectoarele de drumuri naţionale aflate în intravilanul reşedinţelor de judeţe şi al municipiilor.
  (4) În sensul prezentelor norme metodologice, prin durata de parcurs şi staţionare se înţelege, în cazul utilizatorilor români, 12 luni, iar în cazul utilizatorilor străini, perioada cuprinsă între data intrării pe teritoriul României şi cea a ieşirii de pe acest teritoriu.
  (5) În sensul prezentelor norme metodologice, utilizatori sunt:
  a) persoanele fizice sau juridice înscrise la rubrica "deţinător" în certificatele de înmatriculare sau în cărţile de identitate ale vehiculelor înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români;
  b) persoanele fizice sau juridice menţionate în certificatele de înmatriculare ale vehiculelor înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini.


  Articolul 2

  Tariful de utilizare se va aplica etapizat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 3

  (1) Pentru plata tarifului de utilizare se eliberează de către distribuitor rovinieta şi documentul care atestă plata sumei încasate.
  (2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin document care atestă plata sumei încasate se înţelege factura, chitanţa sau, după caz, bonul emis cu ajutorul casei de marcat, eliberat de distribuitor.
  (3) Pentru utilizatorii care achită integral tariful de utilizare se eliberează de către distribuitor rovinieta prevăzută în anexa nr. 1a) sau, după caz, rovinieta-ecuson prevăzută în anexa nr. 1b), precum şi documentul care atestă plata sumei încasate.
  (4) Pentru utilizatorii care achită în rate tariful de utilizare se eliberează de către distribuitor rovinieta prevăzută în anexa nr. 1a) sau, după caz, rovinieta-ecuson prevăzută în anexa nr. 1b), împreună cu rovinieta-talon prevăzută în anexa nr. 1c), precum şi documentul care atestă plata sumei încasate.
  (5) Rovinieta prevăzută în anexa nr. 1a) se eliberează până la epuizarea stocurilor.
  (6) În cazul rovinietei prevăzute în anexa nr. 1a), distribuitorul va personaliza rovinieta prin compostarea cu un dispozitiv mecanic a zonelor prevăzute, respectiv: categoria, MTMA, numărul de axe ale vehiculului (pentru cele cu MTMA ≥ 12,0 t), încadrarea în clasa de emisii poluante, în funcţie de datele furnizate de utilizator şi înscrise în certificatul de înmatriculare, documentele vamale sau în alte documente oficiale, după caz, prezentate de acesta, anul, luna, ziua de la care este valabilă şi anul, luna, ziua expirării, în funcţie de perioada solicitată de utilizator, şi va completa documentul care atestă plata prin înscrierea numărului de înmatriculare al vehiculului, a seriei rovinietei şi a tuturor caracteristicilor menţionate anterior.
  (7) Pe toate documentele care atestă plata sumei încasate se va înscrie de către distribuitor în mod obligatoriu ora eliberării rovinietei.
  (8) Pentru utilizatorii care achită integral tariful de utilizare şi cărora li se eliberează de către distribuitor rovinieta-ecuson prevăzută în anexa nr. 1b), documentul care atestă plata sumei încasate va fi completat prin înscrierea seriei rovinietei-ecuson, a numărului de înmatriculare al vehiculului, a numărului de identificare al vehiculului, a categoriei, MTMA, numărului de axe ale vehiculului (pentru cele cu MTMA ≥ 12,0 t), încadrării în clasa de emisii poluante, în funcţie de datele furnizate de utilizator şi înscrise în certificatul de înmatriculare, documentele vamale sau în alte documente oficiale, după caz, prezentate de acesta, a anului, lunii, zilei de la care este valabilă şi anului, lunii, zilei expirării, în funcţie de perioada solicitată de utilizator.
  (9) Pentru utilizatorii care achită în rate tariful de utilizare şi cărora li se eliberează de către distribuitor rovinieta-ecuson prevăzută în anexa nr. 1b), împreună cu rovinieta-talon prevăzută în anexa nr. 1c), personalizarea se realizează prin completarea rubricilor din rovinieta-talon cu datele furnizate de utilizator şi înscrise în certificatul de înmatriculare, documentele vamale sau în alte documente oficiale, după caz, prezentate de acesta, precum şi prin completarea documentului care atestă plata.
  (10) Pentru verificarea valabilităţii rovinietei, în afara aplicării rovinietei prevăzute în anexa nr. 1a) sau a rovinietei-ecuson prevăzute în anexa nr. 1b), la loc vizibil, pe partea interioară a parbrizului, vor fi păstrate la bordul vehiculului, prin grija utilizatorilor ai căror conducători auto au obligaţia să le prezinte, la cerere, organelor de control abilitate, următoarele documente:
  a) în cazul eliberării rovinietei al cărei model este prezentat în anexa nr. 1a):
  a1) pentru utilizatorii persoane fizice - documentul care atestă plata integrală sau în rate a tarifului de utilizare, în original;
  a2) pentru utilizatorii persoane juridice - documentul care atestă plata integrală sau în rate a tarifului de utilizare, în original, sau o copie a acestuia, ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul «Conform cu originalul»;
  b) în cazul eliberării rovinietei-ecuson al cărei model este prezentat în anexa nr. 1b):
  b1) pentru utilizatorii persoane fizice care achită integral tariful de utilizare - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original;
  b2) pentru utilizatorii persoane juridice care achită integral tariful de utilizare - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original, sau o copie a acestuia, ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul «Conform cu originalul»;
  c) în cazul eliberării rovinietei-ecuson al cărei model este prezentat în anexa nr. 1b) şi a rovinietei-talon al cărei model este prezentat în anexa nr. 1c):
  c1) pentru utilizatorii persoane fizice care achită în rate tariful de utilizare - rovinieta-talon, în original, şi documentul care atestă plata, în original;
  c2) pentru utilizatorii persoane juridice care achită în rate tariful de utilizare - rovinieta-talon, în original, şi documentul care atestă plata, în original, sau o copie a acestuia ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul «Conform cu originalul».


  Articolul 4

  Cheltuielile legate de tipărirea rovinietelor se suportă de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.


  Articolul 5

  (1) Rovinieta prevăzută în anexa nr. 1a) sau rovinieta-ecuson prevăzută în anexa nr. 1b) va fi aplicată în mod obligatoriu vizibil, pe partea interioară a parbrizului vehiculului, astfel încât să poată fi verificată.
  (2) Responsabilitatea privind deţinerea şi păstrarea în stare bună a rovinietei şi a documentelor corespunzătoare prevăzute la art. 3 revine în exclusivitate, în cazul vehiculelor înmatriculate în România, utilizatorului român, iar în cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, conducătorului auto.


  Capitolul II Achitarea tarifului de utilizare şi eliberarea rovinietei


  Secţiunea A Generalităţi


  Articolul 6

  (1) Valabilitatea rovinietei începe de la ora 0,00 a zilei specificate de utilizator şi expiră la ora 24,00 a ultimei zile a perioadei aferente achitării tarifului de utilizare.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru utilizatorii români, în cazul în care ziua de început a valabilităţii rovinietei, specificată de utilizator, este ziua în curs, valabilitatea rovinietei începe de la ora eliberării şi expiră la ora 24,00 a ultimei zile a perioadei aferente achitării tarifului de utilizare.
  (3) Eliberarea rovinietelor se poate realiza, la solicitarea utilizatorului, cu cel mult 30 de zile înainte de data începerii valabilităţii acesteia.
  (4) Utilizatorii români pot achita tariful de utilizare numai pentru 12 luni, integral sau eşalonat în 4 rate trimestriale.
  (5) Valabilitatea rovinietei-talon şi a rovinietei-ecuson corespunzătoare se suspendă de drept pe perioada neachitării ratei (ratelor).
  (6) Pentru autoturismele înmatriculate în România tariful de utilizare se achită numai integral, pentru 12 luni.
  (7) Utilizatorii străini pot achita tariful de utilizare numai integral pentru perioada solicitată, respectiv o zi, 7 zile, 30 de zile, 6 luni sau 12 luni.
  (8) Achitarea tarifului de utilizare se poate efectua la distribuitorii cu care Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a încheiat convenţii privind încasarea tarifului de utilizare şi eliberarea rovinietelor, precum şi la sediile direcţiilor regionale de drumuri şi poduri, ale secţiilor de drumuri naţionale şi ale agenţiilor de control şi încasare, subunităţi ale Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
  (9) Listele distribuitorilor de roviniete şi locaţiilor acestora vor fi făcute publice prin grija Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., pe pagina oficială de Internet a acesteia şi la sediul subunităţilor sale.
  (10) Condiţiile pe care distribuitorii trebuie să le îndeplinească cumulativ pentru a fi agreaţi de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. sunt:
  a) să fie persoană juridică română;
  b) la data încheierii convenţiei şi a eventualelor acte adiţionale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia:
  b1) să nu înregistreze obligaţii restante la plată faţă de bugetul consolidat al statului şi bugetele locale;
  b2) nivelul solvabilităţii patrimoniale să fie de minimum 30%, iar cel al lichidităţii generale să fie de minimum 100%, probat cu date din bilanţul contabil întocmit pentru ultimul exerciţiu financiar;
  c) să facă dovada deţinerii dotării cu tehnica de calcul necesară emiterii documentelor care atestă plata tarifului de utilizare;
  d) să aibă în structură puncte de lucru, declarate, potrivit prevederilor legale, prin care să asigure încasarea tarifului de utilizare şi distribuirea rovinietelor, amplasate în minimum 10 judeţe.
  (11) Fac excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (10) lit. d) distribuitorii care au în structură puncte de lucru, declarate potrivit prevederilor legale, prin care asigură încasarea tarifului de utilizare şi distribuirea rovinietelor în zone teritoriale în care rovinietele nu pot fi distribuite de persoanele juridice care îndeplinesc această condiţie.
  (12) Convenţiile privind încasarea tarifului de utilizare şi eliberarea rovinietelor se încheie la solicitarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
  (13) Distribuitorilor cu care Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a încheiat convenţii pentru încasarea tarifului de utilizare şi eliberarea rovinietelor până la data intrării în vigoare a prezentului ordin li se vor aplica condiţiile prevăzute la alin. (10) la data încetării valabilităţii convenţiilor deja încheiate.
  (14) În cazul în care valabilitatea rovinietei se întinde pe durata a 2 ani consecutivi în care cuantumul tarifului de utilizare este diferit, acesta se va încasa în funcţie de tarifele şi de perioadele de valabilitate corespunzătoare din fiecare perioadă de etapizare, conform algoritmului următor:
  T = T(1)/y(1) x Z(1) + T(2)/y(2) x Z(2),
  unde:
  T = tarif de achitat;
  T(1) = tarif valabil în prima etapă de tarifare;
  y(1) = nr. de zile ale perioadei de tarifare din primul an calendaristic de valabilitate a rovinietei;
  Z(1) = nr. de zile de valabilitate a rovinietei din prima perioadă de tarifare;
  T(2) = tarif valabil în a doua etapă de tarifare;
  y(2) = nr. de zile ale perioadei de tarifare din al doilea an calendaristic de valabilitate a rovinietei;
  Z(2) = nr. de zile de valabilitate a rovinietei din a doua perioadă de tarifare.
  Algoritmul se aplică utilizatorilor români care achită contravaloarea tarifului de utilizare pe 12 luni, dar şi utilizatorilor străini care achită contravaloarea tarifului de utilizare pentru 7 zile, 30 de zile, 6 luni sau 12 luni. Stabilirea zilelor care delimitează perioada de tarifare de 6 luni sau 12 luni se face astfel: dacă valabilitatea începe pe ziua "a" a unei luni, ea expiră în ziua "a-1" a celei de-a 6-a, respectiv a celei de-a 12 luni care urmează.


  Articolul 7

  (1) Lipsa din documentele vehiculelor de transport marfă sau mixt a rubricilor corespunzătoare MTMA sau necompletarea valorilor acesteia în rubricile existente determină obligativitatea achitării tarifului de utilizare la valoarea maximă, din punct de vedere al MTMA, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Lipsa din documentele vehiculelor de transport de persoane a rubricilor corespunzătoare numărului de pasageri sau necompletarea valorilor acestor rubrici determină obligativitatea achitării tarifului de utilizare la valoarea maximă, din punct de vedere al tipului vehiculului pentru transportul persoanelor, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Secţiunea B Achitarea tarifului de utilizare şi eliberarea rovinietei către utilizatorii români


  Articolul 8

  (1) Utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului.
  (2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective.


  Articolul 9

  (1) Pentru vehiculele înmatriculate în România, încadrarea în clasa de emisii poluante se face pe baza decodificării ultimelor două caractere alfanumerice ale numărului de omologare înscris în rubrica nr. 5 din cartea de identitate a vehiculului sau în rubrica nr. 10 din certificatul de înmatriculare a acestuia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
  (2) În cazul în care ultimele două caractere menţionate la alin. (1) sunt numerice, deţinătorul vehiculului se poate prezenta la Regia Autonomă "Registrul Auto Român" pentru încadrarea vehiculului în clasa de emisii poluante. Dacă aceasta corespunde unei clase superioare în raport cu cea existentă în cartea de identitate a vehiculului, Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va proceda la modificarea în consecinţă a numărului de omologare din cartea de identitate a vehiculului.
  (3) Lipsa caracterelor alfanumerice prevăzute la alin. (1), din care să rezulte încadrarea vehiculului în una dintre clasele de emisii poluante, alta decât NON-EURO, impune utilizatorului obligaţia de a achita tariful de utilizare corespunzător clasei de emisii poluante NON-EURO.


  Articolul 10

  (1) În cazul radierii din circulaţie, cu excepţia înstrăinării vehiculului deţinut de un utilizator român, Compania Naţională a Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prin direcţiile regionale de drumuri şi poduri, va returna contravaloarea tarifului corespunzătoare perioadei de neutilizare, la solicitarea acestuia.
  (2) În cazul schimbării deţinătorului vehiculului sau al cedării dreptului de folosinţă, rovinieta îşi menţine valabilitatea.
  (3) Solicitarea returnării contravalorii tarifului corespunzător perioadei de neutilizare se depune la direcţia regională de drumuri şi poduri pe a cărei rază teritorială utilizatorul îşi are sediul social sau, după caz, domiciliul, împreună cu documentul care atestă plata şi originalul sau copia legalizată a dovezii de radiere din circulaţie a vehiculului, emisă de organele Poliţiei Rutiere. Sediile direcţiilor regionale de drumuri şi poduri şi raza teritorială a acestora sunt prezentate în anexa nr. 3.
  (4) Suma ce se va returna va fi calculată proporţional cu perioada de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsă între data emiterii dovezii de radiere din circulaţie a vehiculului şi data expirării valabilităţii rovinietei pentru care a fost achitat tariful de utilizare, mai puţin comisioanele bancare şi de distribuire.
  (5) Direcţia regională de drumuri şi poduri are obligaţia să verifice temeinicia cererii de returnare şi să restituie utilizatorului suma la care acesta are dreptul, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
  (6) Direcţia regională de drumuri şi poduri, în cazul în care constată că utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunică, în termen de 30 de zile lucrătoare, motivul pentru care cererea a fost respinsă, total sau parţial, după caz.


  Secţiunea C Achitarea tarifului de utilizare şi eliberarea rovinietei către utilizatorii străini


  Articolul 11

  (1) În cazul în care utilizatorii străini vor solicita eliberarea rovinietei pentru durate de parcurs şi staţionare pe teritoriul României, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, distribuitorul va elibera un număr corespunzător de roviniete în vederea asigurării acoperirii întregii perioade de valabilitate, fără întrerupere.
  (2) În cazul în care la ieşirea din ţară a utilizatorilor străini se va constata depăşirea duratei de parcurs şi staţionare pentru care s-a achitat tariful de utilizare, aceştia sunt obligaţi să achite contravaloarea tarifului de utilizare corespunzător perioadei de depăşire şi să suporte sancţiunile contravenţionale în condiţiile legii.


  Articolul 12

  (1) Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare:
  a) în valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectuează plata;
  b) în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, aşa cum este definit la art. 9 alin. (2).
  (2) Rovinietele cu valabilitate de o zi se vor elibera la distribuitorii cu care Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a încheiat convenţii privind încasarea tarifului de utilizare şi eliberarea rovinietelor, la agenţiile de control şi încasare ale Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflate pe reţeaua internă, precum şi pe sensul de ieşire din România, la agenţiile de control şi încasare ale Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.
  (3) Distribuitorii de roviniete, cu excepţia celor din agenţiile aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, nu vor elibera utilizatorilor străini roviniete cu valabilitate anterioară datei achitării tarifului de utilizare.


  Capitolul III Gestionarea rovinietelor


  Articolul 13

  (1) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va pune la dispoziţie distribuitorilor, în timp util, un număr corespunzător de exemplare de roviniete şi facturi, pe bază de proces-verbal de predare-primire.
  (2) Numărul exemplarelor de roviniete care se vor aloca distribuitorilor de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. se stabileşte pe baza cererilor acestora şi a datelor statistice privind numărul de vehicule înmatriculate în România, aflate în circulaţie.


  Capitolul IV Dispoziţii finale


  Articolul 14

  La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va desfiinţa următoarele tarife:
  a) tariful pentru activitate în afara orelor de program;
  b) tariful pentru folosirea parcărilor situate în lungul drumurilor.


  Articolul 15

  Anexele nr. 1a)-1c), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa 1a)

  ---------
  la normele metodologice
  -----------------------
  MODEL ROVINIETA


  Anexa 1b)

  ---------
  la normele metodologice
  -----------------------
  MODEL ROVINIETA - ECUSON


  Anexa 1c)

  ---------
  la normele metodologice
  -----------------------
  MODEL ROVINIETA - TALON
  COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A.
  Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti, 010873
  Tel/fax: (+4 021)312.09.84 Email:and@andnet.ro
  CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 163.702.200.000 lei
                              ROVINIETA - TALON
                                                      Seria D No. 0000000
                                                      Serie ecuson
      DISTRIBUITOR .....................................................
      Adresa: ..........................................................
      Cod fiscal/CUI/CNP: ..............................................
      UTILIZATOR: ......................................................
      Adresa: ..........................................................
      Cod fiscal/CUI/CMP: ..............................................
      VEHICUL: .........................................................
      Categorie: ....................... axe:.....................
      Nr. înmatriculare: ............... MTMA: ...................
      Nr. identificare: ................ Clasa de emisii poluante:
                                               ........................
      CONTRAVALOAREA TARIFULUI DE UTILIZARE: ..........................
                                                    (lei sau valută)
    VALABILITATE: de la ..... până la ......... Data eliberarii ........
  RATA I - de la ........ - până la ...... - contravaloare ... - data............. - nume, semnătură şi ştampilă .... RATA II - de la ........ - până la ...... - contravaloarea... - data ............ - nume, semnătură şi ştampilă .... RATA III - de la ........ - până la ...... - contravaloarea... - data............. - nume, semnătură şi ştampilă .... RATA IV - de la ....... - până la ...... - contravaloarea.. - data............ - nume, semnătură şi ştampilă ....


  Anexa 2
                        Codificarea gradului de poluare din
             certificatul de înmatriculare al vehiculului sau cartea de
                             identitate a vehiculului.

  ┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Clasa de emisii poluante│Ultimele două caractere ale numărului de omologare │
  ├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
  │ EURO 1 (EURO I) │ E1 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ R1 │
  ├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ X1 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ X2 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ X3 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ X4 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ X5 │
  │ EURO 2 (EURO II) ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ X6 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ Y1 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ Y2 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ Y3 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ E2 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ R2 │
  ├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
  │ EURO 3 │ D3 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ E3 │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ R3 │
  ├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ E4 │
  │ EURO 4 ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ R4 │
  ├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
  │ EURO 5 │ R5 │
  └─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 3

  --------
  la normele metodologice
  ------------------------
       Lista şi adresele direcţiilor regionale de drumuri şi poduri aparţinând
        Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
                       şi raza teritorială a acestora
  Nr. Crt. Direcţii Regionale de Drumuri şi Poduri Adresa Raza teritorială
  1 DRDP BUCUREŞTI B-dul Iuliu Maniu, nr. 401 A, sector 6, Bucureşti Bucureşti, Jud. Arges, Prahova Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dîmboviţa, Buzău, Ialomiţa (parţial), Călăraşi (parţial)
  2 DRDP CRAIOVA Str. Calea Severinului, nr. 17, Craiova Jud, Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi, (parţial)
  3 DRDP TIMIŞOARA Str. Giurgiu, nr.18, Timişoara Jud. Timiş, Arad, Caras- Severin, Hunedoara, Mehedinţi (parţial),
  4 DRDP CLUJ Str. Decebal, nr. 128, Cluj Napoca Jud. Cluj, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Satu-Mare, Alba, Maramureş, Sălaj
  5 DRDP BRAŞOV B-dul Mihail Kogălniceanu, nr.13, Brasov Jud. Braşov, Mureş, Covasna, Harghita, Braşov, Sibiu
  6 DRDP IAŞI Str. Gheorghe Asachi nr. 19, Iaşi Jud. Iaşi, Vrancea, Vaslui, Galaţi, Suceava, Neamţ, Bacău, Botoşani
  7 DRDP CONSTANTA Str. Prelungirea Traian (F.N), Constanta Jud. Constanta, Tulcea, Brăila Călăraşi, (parţial), Ialomiţa (parţial)

  ------------