LEGE nr. 187 din 20 august 2020pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 20 august 2020
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 25^1
  (1) În situația în care se instituie starea de urgență sau starea de asediu potrivit prevederilor constituționale, activitățile desfășurate în învățământul preșcolar și școlar se pot desfășura și online pentru asigurarea exercitării dreptului fundamental la învățătură prevăzut la art. 32 din Constituția României, republicată.(2) Pentru învățământul preuniversitar, Ministerul Educației și Cercetării elaborează Metodologia derulării activităților în unitățile de învățământ în sistem online, care cuprinde precizările necesare astfel încât să se asigure desfășurarea activităților în cele mai bune condiții.
  2. La articolul 140, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:(7) În situația în care se instituie starea de urgență sau starea de asediu potrivit prevederilor constituționale, activitățile desfășurate în învățământul universitar se pot desfășura și online pentru asigurarea exercitării dreptului fundamental la învățătură prevăzut la art. 32 din Constituția României, republicată, și sunt recunoscute pentru formele de învățământ prevăzute la art. 139.(8) Instituțiile de învățământ superior elaborează, în baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice, propria metodologie a derulării activităților desfășurate în universitate în sistem online, aprobată de senatul universitar, care să asigure buna desfășurare a activităților.


  Articolul II

  În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației și Cercetării emite normele metodologice prevăzute la art. 25^1 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.


  Articolul III

  Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 20 august 2020.
  Nr. 187.
  -----