NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 23 iunie 2014
privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 bis din 22 iulie 2014  __________ Notă *) Aprobată prin Ordinul nr. 83 din 23 iunie 2014 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 22 iulie 2014.

  Partea I Domeniul de aplicare şi definiţii


  Articolul 1

  Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar.


  Articolul 2

  Prezenta normă sanitară veterinară se aplică unităţilor farmaceutice veterinare, respectiv farmaciilor veterinare, punctelor farmaceutice veterinare, depozitelor farmaceutice veterinare, unităţilor care comercializează reagenţi şi seturi de diagnostic de uz veterinar, precum şi unităţilor de fabricaţie/import al produselor medicinale veterinare.


  Articolul 3

  În sensul prezentei norme sanitare veterinare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) farmacie veterinară - unitatea farmaceutică veterinară care deţine şi comercializează, cu amănuntul, produse medicinale veterinare, hrană pentru animale, furaje medicamentate şi alte produse de uz veterinar, instrumentar şi aparatură medicală, dispozitive medicale şi accesorii pentru animale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  b) depozitul farmaciei veterinare - încăperea în care se păstrează produsele medicinale veterinare, în condiţiile de temperatură, umiditate şi lumină specificate în prospect, hrană pentru animale, furaje medicamentate şi alte produse de uz veterinar;
  c) oficină - încăperea în care are acces publicul şi în care se eliberează produsele medicinale veterinare;
  d) receptură - încăperea în care se elaborează preparatele magistrale şi oficinale şi se fac divizări ale produselor medicinale veterinare;
  e) divizare - folosirea unei părţi dintr-un produs medicinal veterinar autorizat, cu excepţia produselor biologice şi injectabile, pentru elaborarea preparatelor magistrale sau oficinale;
  f) preparate magistrale - preparatele elaborate extemporaneu în farmacia veterinară, după o prescripţie medicală, destinate tratamentului individual al unui animal;
  g) preparate oficinale - preparatele elaborate în farmacii veterinare sau în laboratoare farmaceutice veterinare, în conformitate cu prevederile Farmacopeei Române, ediţia în vigoare;
  h) punct farmaceutic veterinar - unitate farmaceutică veterinară care are ca obiect de activitate comercializarea cu amănuntul numai a produselor medicinale veterinare ce se eliberează fără prescripţie medicală (OTC), a altor produse de uz veterinar, instrumentar şi aparatură medicală, dispozitive medicale, accesorii pentru animale, precum şi a hranei pentru animale;
  i) depozit farmaceutic veterinar - unitate farmaceutică veterinară care are ca obiect de activitate depozitarea şi comerţul cu ridicata a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar, a altor produse de uz veterinar, a hranei pentru animale şi furajelor medicamentate, incluzând achiziţia, păstrarea şi distribuţia acestor produse;
  j) produs medicinal veterinar - orice substanţă sau combinaţie de substanţe destinate tratării ori prevenirii bolilor la animale sau orice substanţă ori combinaţie de substanţe care poate fi utilizată sau administrată la animale pentru restabilirea, corectarea ori modificarea funcţiilor fiziologice, prin exercitarea unei acţiuni farmacologice, imunologice sau metabolice sau pentru a stabili un diagnostic medical;
  k) alte produse de uz veterinar - alte produse utilizate în sectorul veterinar, inclusiv produsele stomatologice de uz veterinar, produsele cosmetice de uz veterinar, produsele parafarmaceutice de uz veterinar, produsele biocide, cu excepţia reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar şi a hranei pentru animale;
  l) hrana pentru animale - aşa cum a fost definită în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului, de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare;
  m) produs stomatologic de uz veterinar - produs utilizat în stomatologie cu acţiune profilactică, curativă, antiseptică, detartrantă, folosit la nivelul cavităţii bucale şi al danturii;
  n) produs cosmetic de uz veterinar - orice produs care nu conţine substanţe farmacologic active şi nu are acţiune terapeutică sau biocidă, prezentat sub forme variate, destinat a fi aplicat pe pielea, părul, mucoasele, dinţii, unghiile/ ongloanele/ copitele animalelor, cu scopul înfrumuseţării, îngrijirii, protecţiei, curăţirii/igienizării, parfumării, îndepărtării diferitelor mirosuri sau componente nedorite;
  o) produs parafarmaceutic de uz veterinar - articole şi accesorii utilizate la aplicarea unui tratament medical sau la administrarea produselor medicinale veterinare, articole şi aparate utilizate în igiena buco-dentară şi/sau corporală;
  p) produs biocid - produs definit în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;
  r) autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţia de specialitate, sau, după caz, direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
  s) înregistrare sanitară veterinară/autorizaţie sanitară veterinară de funcţionare - document emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru unităţile şi activităţile prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară, care atestă că acestea îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare;
  ş) unitate de fabricaţie/import al produselor medicinale veterinare pentru fabricaţie totală sau parţială a materiilor prime utilizate în fabricaţia produselor medicinale veterinare - unitate specializată în care se realizează producerea, ambalarea, divizarea, condiţionarea sau importul de substanţe active şi de bază destinate fabricaţiei produselor medicinale veterinare;
  t) unitate de fabricaţie/import al produselor medicinale veterinare pentru fabricaţie totală sau parţială a produselor medicinale veterinare - unitate specializată în care se desfăşoară activităţi pentru recepţionarea şi prelucrarea materiilor prime şi care produce, ambalează, divizează şi condiţionează sau importă produse medicinale veterinare;
  ţ) autorizaţie de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar - document emis de către direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru activitatea de comerţ cu ridicata a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar sau pentru activităţi conexe vânzării sau achiziţionării de produse medicinale veterinare, realizată de către depozitul farmaceutic veterinar/distribuitori de produse medicinale veterinare, care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare;
  u) autorizaţie de fabricaţie a produselor medicinale veterinare - documentul emis în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare, de către direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru activităţile şi unităţile de fabricaţie/import al produselor medicinale veterinare;
  v) certificatul privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie - documentul emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, întocmit în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se atestă faptul că unitatea a fost evaluată pentru buna practică de fabricaţie; acest certificat reflectă statutul locului de fabricaţie la data evaluării.


  Partea a-II-a Condiţii de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare


  Capitolul I Condiţii generale


  Articolul 4

  Farmaciile veterinare şi punctele farmaceutice veterinare pot fi înfiinţate doar cu respectarea condiţiilor referitoare la domeniile de competenţă, prevăzute în legislaţia în vigoare.


  Articolul 5

  (1) În unităţile farmaceutice veterinare care depozitează şi/sau comercializează produse medicinale veterinare, acestea trebuie să fie aşezate pe grupe de acţiune sau în mod ordonat, permiţând separarea seriilor şi rotaţia stocurilor.
  (2) În unităţile farmaceutice veterinare este interzisă desfăşurarea altor activităţi în afara celor prevăzute în înregistrarea sanitară veterinară/autorizaţia sanitară veterinară.
  (3) Personalul din unităţile farmaceutice veterinare trebuie să poarte echipament de protecţie.
  (4) Toate unităţile farmaceutice veterinare trebuie să încheie un contract cu o unitate specializată pentru colectarea şi distrugerea produselor neconforme sau expirate.
  (5) Toate unităţile farmaceutice veterinare trebuie să aplice măsuri corespunzătoare de prevenire şi combatere a dăunătorilor.
  (6) În unităţile farmaceutice veterinare:
  a) activitatea se desfăşoară în spaţii curate, igienizate;
  b) ambalajele vor fi depozitate separat de restul produselor;
  c) vestiarele şi grupurile sanitare trebuie să fie uşor de întreţinut şi fără comunicare directă cu spaţiile de depozitare;
  d) fumatul şi consumul de alimente şi băuturi nealcoolice sunt permise numai în locuri special amenajate, separate de zonele folosite pentru depozitarea şi manipularea produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar;
  e) dotarea cu mobilier şi aparatură trebuie să ţină cont de tipul şi volumul activităţii desfăşurate, iar mobilierul trebuie să includă rafturi, dulapuri, mese şi paleţi din materiale lavabile, uşor igienizabile;
  f) balanţele şi echipamentele de măsurare trebuie să aibă precizia adecvată activităţii desfăşurate; acestea trebuie etalonate şi verificate metrologic conform legislaţiei specifice în vigoare, cu înregistrarea şi păstrarea documentelor corespunzătoare.


  Articolul 6

  (1) În unităţile farmaceutice veterinare sunt interzise deţinerea şi comercializarea animalelor.
  (2) Este interzisă comercializarea produselor medicinale veterinare prin magazinele pentru comercializarea animalelor de companie şi/sau a hranei pentru acestea, precum şi prin internet.
  (3) Comercializarea produselor medicinale veterinare se realizează conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, numai prin unităţile farmaceutice veterinare, înregistrate sanitar veterinar/autorizate sanitar veterinar.


  Articolul 7

  Comercializarea furajelor medicamentate se realizează conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, numai prin unităţile farmaceutice veterinare, autorizate sanitar veterinar.


  Articolul 8

  (1) Achiziţionarea produselor medicinale veterinare de către farmaciile veterinare şi punctele farmaceutice veterinare se efectuează numai pe bază de notă de comandă, conform anexei nr. 1.
  (2) Achiziţionarea produselor medicinale veterinare de către unităţile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară se efectuează numai pe bază de notă de comandă, conform anexei nr. 2.
  (3) Achiziţionarea produselor medicinale veterinare de către exploataţiile comerciale de animale, grădini zoologice, rezervaţii naturale de animale, delfinarii, primării/consilii locale care deţin adăposturi de animale, asociaţii/organizaţii pentru protecţia animalelor legal constituite şi care deţin adăposturi de animale, se efectuează numai pe bază de notă de comandă, vizată, semnată şi parafată de un medic veterinar din cadrul unităţii de asistenţă medical-veterinară care deţine un contract de prestări servicii medicale veterinare, conform anexei nr. 3.
  (4) Achiziţionarea produselor medicinale veterinare de către ministere sau structuri de servicii specializate ale statului pentru siguranţă şi ordine publică, care deţin animale, se efectuează numai pe bază de notă de comandă emisă de către acestea, conform anexei nr. 3.
  (5) Furnizorii şi beneficiarii produselor medicinale veterinare trebuie să păstreze notele de comandă în original, respectiv în copie, alături de facturile fiscale.
  (6) Notele de comandă vor fi transmise furnizorilor, de către beneficiari în original, scanate prin e-mail, înmânate direct sau prin fax.
  (7) Beneficiarii produselor medicinale veterinare care deţin animale, cu excepţia ministerelor sau structurilor de servicii specializate ale statului pentru siguranţă şi ordine publică, trebuie să fie înregistraţi/autorizaţi sanitar veterinar ca unităţi deţinătoare de animale, conform legislaţiei în vigoare.
  (8) Justificarea utilizării produselor medicinale veterinare în exploataţiile comerciale de animale se face pe baza registrului de consultaţii şi tratamente al unităţii de asistenţă medical-veterinară care deţine un contract de prestări servicii medicale veterinare cu exploataţia respectivă.


  Capitolul II Farmacia veterinară


  Articolul 9

  În farmaciile veterinare este interzisă deţinerea şi comercializarea produselor medicinale veterinare imunologice, produselor medicinale veterinare care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, precum şi a produselor care conţin substanţe aflate sub control naţional şi a produselor medicinale veterinare pentru eutanasie.


  Articolul 10

  (1) În farmaciile veterinare, produsele medicinale veterinare care se eliberează pe bază de prescripţie medicală veterinară, conform prevederilor Normei sanitare veterinare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care se eliberează fără prescripţie medicală veterinară, se comercializează cu amănuntul. Cerinţele referitoare la modul de prescriere a produselor medicinale veterinare sunt menţionate în prospectul şi eticheta/ambalajul secundar al acestora.
  (2) Pentru prepararea reţetelor magistrale sau oficinale, produsele medicinale veterinare pot fi divizate în farmacia veterinară doar în receptură.
  (3) Produsele medicinale veterinare sub formă de capsule, comprimate, bujiuri, ovule şi pesarii pot fi comercializate la bucată.
  (4) În farmaciile veterinare este permisă comercializarea hranei pentru animale şi a furajelor medicamentate numai dacă aceste unităţi dispun de un spaţiu separat, destinat acestui scop, astfel încât să nu existe interferenţe cu celelalte produse.
  (5) În vitrina farmaciei veterinare nu se expun produse medicinale veterinare, ci doar înscrisuri care contribuie la informarea deţinătorilor de animale.
  (6) Programul de funcţionare al farmaciei veterinare trebuie afişat într-un loc vizibil.


  Articolul 11

  Personalul de specialitate al farmaciei veterinare se compune din:
  a) personal cu studii superioare de specialitate - medic veterinar;
  b) personal cu studii medii de specialitate - în domeniul medicinei veterinare, medicinei umane, farmaciei, chimiei, biologiei;
  c) personal administrativ.


  Articolul 12

  (1) Încadrarea în farmacia veterinară a personalului cu studii medii de specialitate nu este obligatorie.
  (2) Farmacia veterinară poate funcţiona numai în prezenţa unui medic veterinar care deţine atestat de liberă practică emis de Colegiul Medicilor Veterinari.
  (3) Eliberarea produselor medicinale veterinare din farmacia veterinară se face, numai cu amănuntul, de către personalul prevăzut la art. 11 lit. a) şi b).


  Articolul 13

  Medicul veterinar prevăzut la art. 11 lit. a) are următoarele responsabilităţi:
  a) efectuează/dispune recepţia calitativă şi cantitativă a produselor medicinale veterinare şi a celorlalte produse de uz veterinar, la primirea lor în farmacia veterinară;
  b) se asigură că evidenţele privind intrările şi ieşirile de produse medicinale veterinare sunt ţinute la zi, astfel încât să poată fi realizată trasabilitatea produselor livrate;
  c) eliberează, conform prevederilor specifice în vigoare, produsele medicinale veterinare preparate industrial, preparatele magistrale şi cele oficinale; pentru produsele medicinale veterinare preparate industrial înscrie modul de administrare pe ambalajul secundar al acestora;
  d) prepară, conservă şi eliberează preparatele magistrale şi oficinale şi răspunde de calitatea acestora;
  e) etichetează preparatele magistrale şi oficinale în conformitate cu prevederile Farmacopeei Române, ediţia în vigoare, precizându-se calea de administrare, perioada de valabilitate, precum şi alte precauţii necesare şi le eliberează în ambalaje adecvate, potrivit formei farmaceutice şi caracteristicilor acestora;
  f) ţine evidenţa substanţelor active utilizate la preparatele magistrale şi oficinale;
  g) informează furnizorul produsului medicinal veterinar incriminat despre reacţiile adverse apărute la animale în urma administrării produsului medicinal veterinar respectiv;
  h) completează registrul de toxice;
  i) manipulează şi eliberează produsele toxice, conform legislaţiei specifice în vigoare;
  j) cunoaşte legislaţia sanitară veterinară în vigoare, în special cea referitoare la produsele medicinale veterinare şi se informează permanent cu privire la noutăţile terapeutice şi de farmacovigilenţă la nivel naţional şi internaţional;
  k) cunoaşte şi aplică procedurile de primire a reţetelor, care implică următoarele: identificarea produselor medicinale veterinare, verificarea formei farmaceutice, a dozei, a concentraţiei, a prezentării şi a schemei de tratament;
  l) supraveghează, verifică şi evaluează activitatea personalului prevăzut la art. 11 lit. b), unde este cazul;
  m) verifică asigurarea condiţiilor de păstrare a produselor medicinale veterinare conform specificaţiilor din prospect.


  Articolul 14

  Personalul prevăzut la art. 11 lit. b) îşi desfăşoară activitatea în farmacia veterinară numai în prezenţa şi sub îndrumarea medicului veterinar şi trebuie să cunoască legislaţia sanitară veterinară în vigoare.


  Articolul 15

  (1) Spaţiul în care se află farmacia veterinară trebuie să fie situat în locuri accesibile publicului.
  (2) În clădirile în care se află şi locuinţa medicului veterinar, farmacia veterinară trebuie să fie complet separată de aceasta.
  (3) Localul farmaciei veterinare trebuie să aibă o suprafaţă utilă suficientă şi adecvată pentru desfăşurarea activităţii.
  (4) În cazul amplasării farmaciei veterinare la parterul blocurilor de locuinţe, accesul trebuie să se facă direct din stradă şi să fie diferit de intrarea locatarilor.
  (5) Farmacia veterinară trebuie să fie dotată cu instalaţie de apă curentă, canalizare, sursă de curent electric şi grup sanitar funcţionale.


  Articolul 16

  (1) Farmacia veterinară trebuie să dispună de următoarele încăperi:
  a) oficina, care trebuie să fie dotată cu:
  i) mobilier compus din mese, dulapuri şi rafturi confecţionate din materiale lavabile, uşor igienizabile;
  ii) un sistem de asigurare şi monitorizare a temperaturii şi umidităţii, cu consemnarea şi păstrarea înregistrărilor.
  b) receptura, pentru situaţiile în care în farmacia veterinară se prepară reţete magistrale sau oficinale - în care are acces numai personalul prevăzut la art. 11 şi care trebuie să fie dotată cu mobilier compus din mese de laborator, sticlărie de laborator şi aparatură de măsură care trebuie verificată şi atestată metrologic conform prevederilor legale;
  c) depozitul farmaciei veterinare, care trebuie să fie dotat cu:
  i) un sistem de asigurare şi monitorizare a temperaturii şi umidităţii, cu consemnarea şi păstrarea înregistrărilor;
  ii) paleţi, dulapuri şi rafturi metalice sau din alte materiale lavabile, uşor igienizabile;
  iii) frigidere prevăzute cu termometre şi fişe de înregistrare zilnică a temperaturii, pentru păstrarea produselor medicinale veterinare care necesită condiţii speciale de temperatură.
  d) grup sanitar.
  (2) Receptura şi grupul sanitar trebuie să aibă pavimentul şi pereţii acoperiţi cu materiale lavabile, uşor igienizabile.


  Articolul 17

  Produsele medicinale veterinare pot fi deţinute şi comercializate, în farmaciile veterinare, numai dacă au autorizaţie de comercializare pe teritoriul României sau sunt autorizate prin procedură centralizată conform Regulamentului nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente.


  Articolul 18

  Farmaciile veterinare sunt obligate să deţină, pe suport de hârtie sau în format electronic:
  a) Farmacopeea Română, ediţia în vigoare, în cazul în care prepară formule magistrale şi oficinale;
  b) nomenclatorul produselor medicinale veterinare, existent pe site-ul www.icbmv.ro;
  c) legislaţia sanitară veterinară în vigoare din domeniul produselor medicinale veterinare.


  Articolul 19

  (1) În farmacia veterinară este obligatorie deţinerea, în original sau în copie, a următoarelor categorii de documente:
  a) documentele care să ateste provenienţa şi calitatea produselor medicinale veterinare, note de intrare recepţie, facturi, avize sau note de transfer, certificate de calitate, note de comandă pentru produsele medicinale veterinare. În documentele de achiziţie a produselor medicinale veterinare trebuie să fie consemnate, în mod obligatoriu, atât denumirea şi seria de fabricaţie, cât şi valabilitatea fiecărui produs;
  b) registrul de evidenţă a preparatelor magistrale şi oficinale care cuprinde data preparării şi numărul reţetei, ingredientele, modul de preparare, forma farmaceutică şi cantitatea preparată, modul de administrare, precum şi numele medicului care a eliberat reţeta, numărul bonului/chitanţei/facturii eliberat/eliberate, data eliberării reţetei magistrale, observaţii;
  c) registrul de evidenţă a produselor medicinale veterinare folosite pentru prepararea de formule magistrale şi oficinale va cuprinde data preparării, produsul medicinal veterinar utilizat, cantitatea utilizată, cantitatea rezultată, numărul lotului, numărul eliberării, numărul de diviziuni, numărul bonului/chitanţei/facturii eliberat/eliberate pe diviziune şi cantitatea obţinută;
  d) registrul de evidenţă a prescripţiilor care se reţin în farmacie, în care sunt înscrise seria şi data prescripţiei, numele medicului veterinar emitent, denumirea produsului medicinal veterinar şi cantitatea eliberată.
  e) registrul de evidenţă a prescripţiilor care nu se reţin în farmacie, în care sunt înscrise seria şi data prescripţiei, numele medicului veterinar emitent, denumirea produsului medicinal veterinar şi cantitatea eliberată;
  f) lista furnizorilor;
  g) documente care să ateste recepţia calitativă a substanţelor farmaceutice şi calitatea apei distilate, fişe pentru reacţii de identificare a acestora, conform Farmacopeei Române, ediţia în vigoare, în cazul preparatelor magistrale şi oficinale;
  h) registrul pentru substanţele toxice, în cazul comercializării acestora;
  i) registrul de reacţii adverse;
  j) registrul de gestiune al produselor medicinale veterinare, care va cuprinde intrări, ieşiri, seria de fabricaţie, stoc faptic la zi.
  (2) Prescripţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) trebuie marcate, pe verso, cu data eliberării produselor medicinale veterinare şi ştampila farmaciei veterinare.
  (3) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie arhivate şi păstrate, în farmacia veterinară, în locuri special amenajate, în siguranţă şi ordine, pentru o perioadă de 5 ani.


  Capitolul III Punctul farmaceutic veterinar


  Articolul 20

  Punctul farmaceutic veterinar trebuie să fie situat în spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţii.


  Articolul 21

  Punctul farmaceutic veterinar cuprinde următoarele încăperi:
  a) oficina, în care are acces publicul şi în care se realizează eliberarea produselor, cu o suprafaţă corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor;
  b) depozitul punctului farmaceutic veterinar, în care se păstrează produsele medicinale veterinare, alte produse de uz veterinar, precum şi hrana pentru animale de companie.
  c) grupul sanitar.


  Articolul 22

  Spaţiul în care se află punctul farmaceutic veterinar trebuie să fie situat în locuri accesibile publicului.


  Articolul 23

  (1) Personalul de specialitate al punctului farmaceutic veterinar se compune din:
  a) personal cu studii superioare de specialitate - medic veterinar;
  b) personal cu studii medii de specialitate - în domeniul medicinei veterinare, medicinei umane, farmaciei, chimiei, biologiei;
  c) personal administrativ.
  (2) Încadrarea în punctul farmaceutic veterinar a personalului cu studii medii de specialitate nu este obligatorie.
  (3) Punctul farmaceutic veterinar poate funcţiona şi numai în prezenţa personalului prevăzut la alin. (1) lit. b).


  Articolul 24

  În punctele farmaceutice veterinare se comercializează numai produse medicinale veterinare care se eliberează fără prescripţie medicală, alte produse de uz veterinar, precum şi hrană şi accesorii pentru animale.


  Articolul 25

  În punctele farmaceutice veterinare este interzisă comercializarea produselor medicinale veterinare imunologice, a produselor medicinale veterinare care se eliberează pe bază de prescripţie medicală veterinară, precum şi a furajelor medicamentate.


  Articolul 26

  (1) La sediul punctului farmaceutic veterinar trebuie să existe, în original sau în copie, următoarele documente:
  a) acte care să ateste provenienţa şi calitatea produselor, facturi sau note de transfer, buletine de analiză şi certificate de calitate/conformitate;
  b) lista furnizorilor;
  c) documentele care atestă efectuarea recepţiei cantitative şi calitative a produselor.
  d) registrul de gestiune al produselor medicinale veterinare, care va cuprinde intrări, ieşiri, seria de fabricaţie, stoc faptic la zi.
  (2) În documentele de achiziţie a produselor medicinale veterinare trebuie să fie consemnate, în mod obligatoriu, atât denumirea şi seria de fabricaţie, cât şi valabilitatea fiecărui produs.
  (3) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie arhivate şi păstrate în punctul farmaceutic veterinar, într-un loc special amenajat, pentru o perioadă de 5 ani.


  Capitolul IV Depozitul farmaceutic veterinar


  Articolul 27

  (1) Depozitul farmaceutic veterinar funcţionează în baza autorizaţiei de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar emisă de către direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
  (2) În cadrul depozitelor farmaceutice veterinare pot fi stocate şi distribuite, cu condiţia ca acestea să fie depozitate separat, instrumentar şi aparatură medicală, dispozitive medicale, accesorii pentru animale, instrumentar şi mobilier pentru cosmetică, adăpători şi hrănitori pentru animale, aşternut, cuşti, căsuţe, genţi, colivii, perne, harnaşamente, acvarii, accesorii şi soluţii pentru acvarii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (3) Depozitul farmaceutic veterinar comercializează furaje medicamentate cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare.
  (4) Comerţul cu ridicata al produselor medicinale veterinare se realizează prin unităţi autorizate pentru distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar, către farmacii veterinare, unităţi în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, puncte farmaceutice veterinare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, institutele naţionale veterinare, unităţi de cercetare din domeniul farmaceutic, grădini zoologice, rezervaţii naturale de animale, delfinarii, ministere, primării/consilii locale care deţin adăposturi de animale, asociaţii/organizaţii pentru protecţia animalelor legal constituite şi care deţin adăposturi de animale, exploataţii comerciale de animale.


  Articolul 28

  (1) Depozitul farmaceutic veterinar distribuie numai produse medicinale veterinare autorizate pentru comercializare pe teritoriul României de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar sau care sunt autorizate prin procedură centralizată în baza Regulamentului (CE) nr. 726/2004.
  (2) Depozitul farmaceutic veterinar distribuie numai reagenţi şi seturi de diagnostic de uz veterinar autorizate pentru comercializare pe teritoriul României de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar.


  Articolul 29

  (1) Spaţiul în care funcţionează depozitul farmaceutic veterinar trebuie să aibă o suprafaţă utilă suficientă şi adecvată pentru a permite păstrarea în ordine a diferitelor categorii de produse medicinale veterinare, reagenţi, seturi de diagnostic de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, produse returnate sau retrase; zonele de depozitare trebuie să fie concepute sau adaptate astfel încât să se asigure condiţii optime de păstrare; zonele de recepţie şi de expediere trebuie să asigure protecţia produselor faţă de intemperii.
  (2) Depozitul farmaceutic veterinar va fi amplasat la parterul clădirilor. În cazul în care depozitul farmaceutic veterinar este situat la parterul unui bloc de locuinţe, este obligatoriu ca intrarea în acesta să fie diferită de intrarea pentru locatari.
  (3) În cazul în care depozitul farmaceutic veterinar comercializează produse din categoria substanţelor toxice, stupefiante, psihotrope, precum şi a celor care conţin substanţe aflate sub control naţional trebuie respectate prevederile legislaţiei în vigoare.
  (4) În cazul în care depozitul farmaceutic veterinar comercializează substanţele prevăzute la alin. (3), se amenajează dulapuri metalice securizate pentru depozitarea acestora.
  (5) Din depozitul farmaceutic veterinar, distribuţia produselor comercializate, se poate face doar cu ridicata, fiind interzisă distribuţia cu amănuntul.
  (6) În cazul distribuirii hranei pentru animale, inclusiv premixuri sau aditivi furajeri, depozitul trebuie să fie prevăzut cu spaţii special amenajate, destinate acestui scop.
  (7) Depozitele farmaceutice veterinare pot comercializa numai hrană pentru animale care provine din unităţi autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar.


  Articolul 30

  (1) Depozitul farmaceutic veterinar trebuie organizat pe sectoare, în funcţie de complexitatea activităţii, care să asigure recepţia/livrarea produselor, depozitarea corespunzătoare a acestora, depozitarea temporară a produselor expirate, rechemate sau returnate din diferite motive.
  (2) Spaţiile în care sunt amplasate depozitele farmaceutice veterinare trebuie să asigure evacuarea rapidă, în caz de necesitate, a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar şi a altor produse de uz veterinar.
  (3) Activitatea se desfăşoară în spaţii curate şi igienizate.
  (4) Spaţiul de depozitare trebuie iluminat corespunzător pentru a permite efectuarea corectă şi în siguranţă a tuturor operaţiunilor.
  (5) În spaţiile de depozitare nu este permis accesul persoanelor străine.
  (6) Produsele medicinale veterinare, reagenţii şi seturile de diagnostic de uz veterinar expirate, rechemate sau returnate trebuie să fie păstrate separat, în zone special amenajate şi identificate.


  Articolul 31

  Depozitul farmaceutic veterinar trebuie dotat cu:
  a) frigidere sau camere frigorifice, paleţi, rafturi metalice sau din alte materiale lavabile şi uşor igienizabile;
  b) un sistem propriu de asigurare a temperaturii şi umidităţii necesare păstrării produselor în condiţiile specificate în prospect şi care să fie dotate cu dispozitive de monitorizare a condiţiilor create, cu înregistrări arhivabile, de cel puţin două ori în 24 de ore;
  c) sisteme de protecţie împotriva rozătoarelor şi insectelor.


  Articolul 32

  (1) În cadrul depozitului farmaceutic veterinar trebuie să existe evidenţe scrise referitoare la:
  a) data operaţiunilor efectuate, cantitatea de produse medicinale veterinare, de reagenţi şi seturi de diagnostic de uz veterinar recepţionată şi livrată - fişe de magazie;
  b) denumirea produselor, numele producătorului, ţara de origine;
  c) modul de prezentare, forma farmaceutică, concentraţia substanţei active;
  d) seria şi data expirării produsului;
  e) înregistrarea zilnică, computerizată sau manuală, de cel puţin două ori pe zi, a temperaturii şi umidităţii din spaţiul de depozitare, inclusiv din frigidere sau din camerele frigorifice;
  f) expediţii, rechemări, returnări, reclamaţii;
  g) igienizarea spaţiilor şi echipamentelor;
  h) dovada eliminării produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar expirate, printr-o unitate specializată;
  i) beneficiarii depozitului farmaceutic veterinar;
  j) furnizorii de produse medicinale veterinare, de reagenţi şi seturi de diagnostic de uz veterinar cu specificarea denumirii şi adreselor acestora;
  k) spaţiile de depozitare.
  (2) În cadrul depozitului farmaceutic veterinar trebuie să existe următoarele documente:
  a) certificatul de serie pentru produse medicinale veterinare, în copie;
  b) autorizaţiile de comercializare a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar, în copie;
  c) nomenclatorul produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar, în format electronic, existent pe site-ul www.icbmv.ro;
  d) autorizaţia de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar, în original;
  e) registrul pentru reacţii adverse;
  f) registrul pentru substanţe toxice;
  g) registrul pentru evidenţa substanţelor stupefiante, psihotrope, precum şi a celor care conţin substanţe aflate sub control naţional.


  Articolul 33

  (1) Fiecare serie de produs trebuie să fie însoţită de documentaţia proprie.
  (2) Documentele unei serii se păstrează cel puţin un an de la data de expirare a seriei respective.
  (3) Documentaţia trebuie să fie lizibilă, clară şi completă pentru urmărirea, cu uşurinţă, a trasabilităţii produselor medicinale veterinare şi a celorlalte produse depozitate.


  Articolul 34

  Personalul depozitului farmaceutic veterinar este obligat să prezinte, la cererea autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, în cadrul inspecţiilor/evaluărilor, listele nominale ce cuprind produsele medicinale veterinare, reagenţii şi seturile de diagnostic de uz veterinar distribuite, precum şi fişele de magazie cu intrările/ieşirile şi stocul faptic, la zi, pe suport de hârtie.


  Articolul 35

  (1) Personalul implicat în distribuţia produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar trebuie să fie competent şi suficient ca număr.
  (2) În cadrul depozitului farmaceutic veterinar trebuie să fie desemnată o persoană cu studii de specialitate, responsabilă de calitatea produselor medicinale veterinare/reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar.


  Articolul 36

  Persoana responsabilă de calitatea produselor medicinale veterinare/reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar, are următoarele responsabilităţi:
  a) se asigură că toate produsele medicinale veterinare, reagenţii şi seturile de diagnostic de uz veterinar procurate, depozitate şi distribuite, deţin autorizaţii de comercializare valide şi sunt însoţite de documente care le atestă calitatea;
  b) verifică etichetele, cantitatea, calitatea şi respectarea termenului de valabilitate a produselor;
  c) se asigură că produsele sunt depozitate în conformitate cu instrucţiunile specifice de păstrare;
  d) supraveghează şi controlează spaţiile de depozitare;
  e) asigură instruirea personalului;
  f) este responsabilă de depozitarea şi livrarea produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar astfel încât să se respecte condiţiile specificate în prospect;
  g) păstrează documentaţia referitoare la mişcarea produselor şi se asigură că documentele cuprind toate datele menţionate la art. 32;
  h) efectuează autoinspecţia depozitului farmaceutic veterinar pentru evaluarea sistemului de asigurare a calităţii;
  i) evaluează eficienţa măsurilor luate pentru efectuarea rechemărilor de pe piaţă.


  Articolul 37

  În cadrul depozitului farmaceutic veterinar trebuie luate următoarele măsuri:
  a) verificarea autorizaţiilor de comercializare pentru produsele medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar;
  b) verificarea calităţii ambalajului, etichetării şi respectării termenului de valabilitate a produselor;
  c) asigurarea depozitării produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar în conformitate cu instrucţiunile specifice de păstrare;
  d) autoinspecţia depozitului farmaceutic veterinar pentru evaluarea sistemului de asigurare a calităţii.


  Articolul 38

  (1) În cadrul depozitului farmaceutic veterinar trebuie să existe proceduri scrise privind depozitarea şi distribuţia produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar, care să aibă în vedere tipul produsului şi orice precauţii speciale care trebuie respectate, precum şi proceduri scrise privind selectarea beneficiarilor.
  (2) Trebuie să existe înregistrări privind operaţiile de distribuţie efectuate, care să includă cel puţin următoarele informaţii:
  a) data expediţiei;
  b) denumirea completă şi adresa distribuitorului;
  c) denumirea completă şi adresa beneficiarului;
  d) descrierea produselor, inclusiv: denumirea, forma farmaceutică şi doza, după caz;
  e) cantitatea, respectiv numărul de unităţi comerciale din fiecare serie de produs şi cantitatea pe fiecare unitate comercială, după caz;
  f) numărul de serie şi data de expirare;
  g) condiţiile necesare pentru transport şi depozitare;
  h) un număr unic care să permită identificarea fiecărei livrări.
  (3) Înregistrările distribuţiei trebuie să conţină suficiente informaţii pentru a permite trasabilitatea produselor medicinale veterinare; aceste înregistrări trebuie să faciliteze retragerea unei serii de produs, precum şi identificarea unui beneficiar, dacă este necesar.
  (4) În situaţia în care, la verificarea stocurilor, se observă produse deteriorate sau expirate, acestea trebuie marcate în mod vizibil şi depozitate separat, în vederea eliminării, prin intermediul unei unităţi specializate, autorizată pentru activitatea de neutralizare a produselor medicinale.
  (5) În cadrul depozitului trebuie să existe proceduri scrise şi înregistrări privind măsurile luate şi rezultatele obţinute pentru:
  a) întreţinere, curăţenie şi dezinfecţie;
  b) monitorizarea microclimatului;
  c) controlul dăunătorilor;
  d) reclamaţii, returnări, rechemări.


  Articolul 39

  (1) Toate reclamaţiile şi informaţiile referitoare la produsele medicinale veterinare, reagenţii şi seturile de diagnostic de uz veterinar cu posibile neconformităţi trebuie să fie examinate conform procedurilor scrise.
  (2) Orice reclamaţie referitoare la un produs necorespunzător trebuie să fie înregistrată, cu toate detaliile furnizate de către reclamant, precum şi investigată conform prevederilor legale în vigoare.
  (3) În cadrul depozitului farmaceutic veterinar, în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să existe un plan de rechemare de pe piaţă a produselor medicinale veterinare necorespunzătoare sau suspectate de a fi necorespunzătoare.
  (4) Operaţiile de rechemare trebuie să poată fi efectuate rapid şi în orice moment.
  (5) Derularea procesului de rechemare trebuie înregistrată şi trebuie emis un raport final care să includă cantităţile de produse distribuite şi cele recuperate.
  (6) Toate deciziile şi măsurile adoptate, ca rezultat al unei reclamaţii, trebuie înregistrate.
  (7) Persoana responsabilă de calitatea produselor medicinale veterinare trebuie să informeze autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă despre reclamaţiile privind defectele de calitate, contrafacerile de produse medicinale veterinare, precum şi despre reacţiile adverse apărute la animale în urma administrării acestora.


  Articolul 40

  (1) Pe parcursul transportului produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar, mijlocul de transport trebuie să fie prevăzut cu un sistem de asigurare a temperaturii şi umidităţii necesare păstrării produselor în condiţiile specificate în prospect.
  (2) La recepţia produsele medicinale veterinare/reagenţilor şi seturile de diagnostic de uz veterinar, beneficiarul trebuie să se asigure că produsele au fost transportate în condiţiile specificate în prospect.


  Partea a -III-a Procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar


  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 41

  (1) Unităţile din domeniul farmaceutic veterinar pot desfăşura activităţile prevăzute în anexele nr. 4 şi 5, numai după ce au obţinut înregistrarea sanitară veterinară/autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare sau autorizaţia de fabricaţie ori autorizaţia de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar, emisă de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă.
  (2) Pentru înregistrarea sanitară veterinară/autorizarea sanitară veterinară de funcţionare/autorizarea de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar, a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar prevăzute în anexa nr. 4, autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă este direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
  (3) Pentru autorizarea sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor prevăzute în anexa nr. 5, autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă este Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţia de specialitate.


  Articolul 42

  Autorizaţia de fabricaţie pentru unităţile şi activităţile de fabricaţie/import al produselor medicinale veterinare prevăzute în anexa nr. 5 se emite în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul II Procedura de autorizare a farmaciilor veterinare


  Articolul 43

  În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare pentru farmaciile veterinare, reprezentantul legal al unităţii, trebuie să depună la autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, un dosar care să conţină următoarele documente:
  a) cererea din partea unităţii, cu precizarea activităţilor şi a codului CAEN;
  b) copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;
  c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în baza Legii nr. 359/2004 şi a Legii nr. 26/1990, cu maximum 30 de zile înainte de depunerea dosarului;
  d) copia actului constitutiv al societăţii comerciale;
  e) schiţa unităţii;
  f) dovada deţinerii spaţiului - titlul sub care deţine spaţiul, în copie;
  g) memoriul tehnic justificativ;
  h) lista cu personalul de specialitate al unităţii;
  i) dovada achitării tarifului prevăzut de legislaţia sanitară veterinară în vigoare;
  j) copia certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică.


  Articolul 44

  (1) Autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, înregistrează cererea persoanei juridice, verifică dosarul, evaluează unitatea şi emite autorizaţia, în maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.
  (2) Termenul poate fi prelungit, o singură dată, de către autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice, în cazul în care se solicită completarea documentaţiei depuse.
  (3) În cazul unei cereri sau a unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii documentelor necesare completării dosarului.
  (4) În cazul în care documentaţia depusă este completă, se evaluează unitatea prin personalul de specialitate, cu privire la îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru unităţile şi activităţile pentru care se solicită autorizarea şi întocmeşte, la sediul unităţii, referatul de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.


  Articolul 45

  Pentru unităţile care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare, în baza referatului de evaluare, autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă emite autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de evaluare.


  Articolul 46

  În cazul în care, în urma evaluării de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare, prevăzute de legislaţia în vigoare, se acordă un termen de remediere a deficienţelor de maximum 30 de zile de la data întocmirii referatului de evaluare.


  Articolul 47

  În cazul în care, în urma verificării unităţii, după expirarea termenului de remediere acordat, se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare, dosarul de autorizare se respinge în baza constatărilor efectuate şi consemnate în referatul de evaluare; solicitantului i se comunică decizia privind respingerea dosarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor legale de funcţionare.


  Articolul 48

  Decizia de a nu acorda autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare, pentru farmacia veterinară, prevăzută la art. 47, poate fi contestată, în scris, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 49

  Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare pentru farmacia veterinară, emisă în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, are valabilitate nelimitată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 50

  Autorizaţiile sanitare veterinare de funcţionare pentru farmacii veterinare, emise anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, rămân valabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Capitolul III Procedura de înregistrare a punctelor farmaceutice veterinare


  Articolul 51

  În vederea obţinerii înregistrării sanitare veterinare pentru punctele farmaceutice veterinare, reprezentantul legal al unităţii trebuie să depună la autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă un dosar care să conţină următoarele documente:
  a) cererea din partea unităţii, cu precizarea activităţilor şi a codului CAEN;
  b) copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;
  c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în baza Legii nr. 359/2004 şi a Legii nr. 26/1990, cu maximum 30 de zile înainte de depunerea dosarului;
  d) schiţa unităţii;
  e) dovada deţinerii spaţiului - titlul sub care deţine spaţiul, în copie;
  f) dovada achitării tarifului prevăzut de legislaţia sanitară veterinară în vigoare;
  g) copia certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică.


  Articolul 52

  (1) Autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, înregistrează cererea persoanei juridice, verifică dosarul, evaluează unitatea şi emite înregistrarea sanitară veterinară, în maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.
  (2) Termenul poate fi prelungit, o singură dată, de către autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice, în cazul în care se solicită completarea documentaţiei depuse.
  (3) În cazul unei cereri sau a unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii documentelor necesare completării dosarului.
  (4) În cazul în care documentaţia depusă este completă, se evaluează unitatea prin personalul de specialitate, cu privire la îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru unităţile şi activităţile pentru care se solicită înregistrarea şi întocmeşte, la sediul unităţii, referatul de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.


  Articolul 53

  Pentru unităţile care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare, în baza referatului de evaluare, autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă emite înregistrarea sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de evaluare.


  Articolul 54

  În cazul în care, în urma evaluării de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare, prevăzute de legislaţia în vigoare, se acordă un termen de remediere a deficienţelor de maximum 30 de zile de la data întocmirii referatului de evaluare.


  Articolul 55

  În cazul în care, în urma verificării unităţii, după expirarea termenului de remediere acordat, se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare, dosarul de înregistrare se respinge în baza constatărilor efectuate şi consemnate în referatul de evaluare; solicitantului i se comunică decizia privind respingerea dosarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor legale de funcţionare.


  Articolul 56

  Decizia de a nu acorda înregistrarea sanitară veterinară, pentru puncte farmaceutice veterinare, prevăzută la art. 55, poate fi contestată, în scris, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 57

  Înregistrarea sanitară veterinară pentru puncte farmaceutice veterinare, emisă în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, are valabilitate nelimitată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 58

  Autorizaţiile sanitare veterinare de funcţionare pentru puncte farmaceutice, emise anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, rămân valabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Capitolul IV Procedura de autorizare a activităţii de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar


  Articolul 59

  Pentru obţinerea autorizaţiei de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar solicitantul trebuie să depună, la autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, un dosar care să conţină următoarele documente:
  a) cerere pentru evaluarea depozitului farmaceutic veterinar, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 9;
  b) copia actului constitutiv al societăţii comerciale;
  c) copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;
  d) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în baza Legii nr. 359/2004 şi a Legii nr. 26/1990, cu maximum 30 de zile înainte de depunerea dosarului;
  e) dovada deţinerii spaţiului - titlul sub care deţine spaţiul, în copie;
  f) schiţa unităţii;
  g) memoriul tehnic justificativ;
  h) lista cu categoriile de produse care vor fi distribuite;
  i) lista cu personalul de specialitate al unităţii;
  j) dovada achitării tarifului prevăzut de legislaţia sanitară veterinară în vigoare.


  Articolul 60

  (1) Persoanele juridice care efectuează operaţiuni de import, export, comerţ intracomunitar cu produse medicinale veterinare, reagenţi şi seturi de diagnostic de uz veterinar trebuie să facă dovada că operaţiunile se realizează printr-un depozit farmaceutic veterinar autorizat pentru activitatea de distribuţie a acestor produse, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
  (2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună, la autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, documentaţia prevăzută la art. 59, în vederea obţinerii autorizaţiei de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar.


  Articolul 61

  (1) Autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă înregistrează cererea persoanei juridice, verifică dosarul, evaluează unitatea şi emite autorizaţia, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.
  (2) Termenul poate fi prelungit o singură dată, de către autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice, în cazul în care se solicită completarea documentaţiei depuse.
  (3) În cazul unei cereri sau a unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat, în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii documentelor necesare completării dosarului.


  Articolul 62

  (1) În cazul în care documentaţia depusă este completă, se evaluează unitatea prin personalul de specialitate, cu privire la îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare prevăzute în prezenta normă, precum şi respectarea prevederilor referitoare la deţinerea, distribuţia şi livrarea produselor medicinale veterinare conform Normei sanitare veterinare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi întocmeşte, la sediul unităţii, un referat de evaluare în formatul prevăzut în anexa nr. 10.
  (2) Evaluarea unităţilor de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar se face pentru fiecare punct de lucru.
  (3) Pentru unităţile care îndeplinesc condiţiile, prevăzute la alin. (1), autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă emite autorizaţia de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, în termen de 5 zile calendaristice de la data întocmirii referatului de evaluare.
  (4) Autorizaţiile de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar se eliberează pentru fiecare punct de lucru.
  (5) În cazul în care, în urma verificării de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, se constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, se acordă un termen de remediere a deficienţelor de maximum 30 de zile calendaristice de la data întocmirii referatului de evaluare.
  (6) În cazul în care, în urma verificării unităţii, după expirarea termenului de remediere acordat, se constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, dosarul de autorizare se respinge în baza constatărilor efectuate şi consemnate în referatul de evaluare; solicitantului i se comunică decizia privind respingerea dosarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor legale de funcţionare.
  (7) Decizia de a nu acorda autorizaţia de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar, prevăzută la alin. (6) poate fi contestată în scris, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 63

  (1) Autorizaţia de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar, emisă de către direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, are valabilitate nelimitată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (2) Autorizaţiile de distribuţie a produselor medicinale veterinare, emise anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, rămân valabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 64

  La evaluarea depozitelor farmaceutice veterinare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, poate solicita participarea unui specialist din partea direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.


  Capitolul V Procedura de autorizare a unităţilor de fabricaţie/import al produselor medicinale veterinare


  Articolul 65

  Pentru obţinerea certificatului privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie şi a autorizaţiei de fabricaţie pentru produse medicinale veterinare, solicitantul depune, la autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, o cerere pentru planificarea evaluării, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 12 şi formularul completat în formatul prezentat în anexa nr. 13 sau 14, însoţit de următoarele documente:
  1) documente administrative:
  a) actul constitutiv al societăţii comerciale;
  b) copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;
  c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în baza Legii nr. 359/2004 şi a Legii nr. 26/1990, cu maximum 30 de zile înainte de depunerea dosarului;
  d) dovada deţinerii spaţiului - titlul sub care deţine spaţiul, în copie;
  e) contract de colaborare cu un depozit de produse medicinale veterinare autorizat, în cazul importatorilor care nu deţin spaţii de depozitare proprii;
  f) dovada achitării tarifului prevăzut de legislaţia sanitară veterinară în vigoare.
  2) documente tehnice:
  a) dosarul standard al locului de fabricaţie/import, în formatul publicat pe siteul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
  b) în cazul importatorilor, angajamentul privind transmiterea situaţiei exacte a fiecărui import, imediat după efectuarea acestuia.


  Articolul 66

  În termen de 30 zile de la data înregistrării cererii, autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă are obligaţia de a răspunde solicitantului cu privire la documentele transmise în vederea efectuării evaluării:
  a) dacă documentaţia prezentată este în acord cu prevederile art. 65, solicitantul este anunţat cu privire la acceptarea cererii sale de evaluare şi cu privire la valoarea tarifului prevăzut de legislaţia sanitară veterinară în vigoare, ce trebuie achitat la autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă;
  b) dacă documentaţia nu este completă, solicitantul este anunţat cu privire la informaţiile care trebuie transmise la autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă; în acest caz, termenele limită prevăzute în Norma sanitară veterinară, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare, încep să curgă de la data la care solicitantul a completat documentaţia.


  Articolul 67

  (1) Autorizaţia de fabricaţie pentru produse medicinale veterinare, pentru unităţile solicitante, are ca cerinţă obligatorie certificarea unităţii privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie. Evaluarea constă în verificarea respectării prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1107/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricaţie pentru produsele medicinale de uz veterinar şi ale Ghidului de bună practică de fabricaţie pentru produsele medicinale veterinare, publicat pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  (2) Importatorii de produse medicinale veterinare care eliberează seriile de produse medicinale veterinare importate sau desfăşoară fie operaţiuni de divizare/ambalare pentru acestea, fie operaţiuni de ambalare/reambalare, reetichetare pentru produsele medicinale veterinare, trebuie să fie certificaţi şi autorizaţi, atât pentru operaţiunile respective, parte a procesului de fabricaţie, cât şi pentru operaţiunile de import.


  Articolul 68

  Evaluarea se desfăşoară conform planului de evaluare întocmit de specialiştii desemnaţi din cadrul autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, care se transmite unităţii solicitante cu minim 3 zile înainte de data evaluării.


  Articolul 69

  (1) Evaluarea se finalizează cu întocmirea unui raport de evaluare după modelul comunitar, conform prevederilor Normei sanitare veterinare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare; raportul se transmite solicitantului în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării acesteia.
  (2) În cazul unui raport de evaluare favorabil, în termen de maximum 90 de zile de la data înregistrării de către solicitant a documentaţiei complete, autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă emite Certificatul privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie şi Autorizaţia de fabricaţie.
  (3) Urmărirea remedierii eventualelor deficienţe constatate se face în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza documentaţiei transmise de solicitant sau printr-o altă evaluare.
  (4) În cazul unui raport de evaluare nefavorabil, după remedierea deficienţelor constatate, unitatea poate solicita efectuarea unei noi evaluări.


  Articolul 70

  (1) Certificatul privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie se emite în formatul comunitar publicat pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi reflectă statutul locului de fabricaţie la data evaluării; acest certificat este valabil timp de 3 ani de la data evaluării unităţii.
  (2) Autorizaţia de fabricaţie se emite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în două exemplare originale, dintre care unul se înmânează unităţii solicitante, iar celălalt rămâne la autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă.
  (3) În conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţia de fabricaţie poate fi emisă condiţionat de îndeplinirea anumitor obligaţii impuse.


  Articolul 71

  Orice schimbare, ulterioară eliberării autorizaţiei de fabricaţie, se anunţă în prealabil la autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare. În funcţie de natura schimbării, administrativă şi/sau tehnică, autorizaţia de fabricaţie se eliberează după caz, pe baza documentaţiei actualizate transmise la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau în baza unui nou raport de evaluare favorabil.


  Articolul 72

  Pierderea certificatului privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie sau a autorizaţiei de fabricaţie atrage anularea documentului, iar emiterea unui nou certificat sau autorizaţie de fabricaţie se face în baza următoarelor documente:
  a) cerere;
  b) dovada de publicare a pierderii într-un cotidian de largă circulaţie;
  c) copii după documentele depuse la dosarul iniţial de autorizare;
  d) declaraţie pe proprie răspundere că nu au intervenit modificări faţă de informaţiile care au permis emiterea autorizaţiei iniţiale de fabricaţie.


  Articolul 73

  La evaluarea unităţilor de fabricaţie, direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor poate solicita participarea unui specialist din partea Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar.


  Articolul 74

  Cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea certificatului privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie, titularul acestuia trebuie să depună la direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, documentele prevăzute la art. 65, în vederea evaluării conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul VI Notificarea operaţiunilor de comerţ intracomunitar cu produse medicinale veterinare autorizate prin procedură centralizată în baza Regulamentului (CE) nr. 726/2004


  Articolul 75

  (1) Orice operaţiune de comerţ intracomunitar cu produse medicinale veterinare autorizate prin procedură centralizată în baza Regulamentului (CE) nr. 726/2004 trebuie notificată Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar.
  (2) Notificarea se face în termen de 24 de ore de la recepţionarea mărfii de către beneficiar, la destinaţie.
  (3) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar are obligaţia de a întocmi un registru, în care trebuie să înregistreze toate operaţiunile notificate de comerţ intracomunitar cu produse medicinale veterinare autorizate prin procedură centralizată în baza Regulamentului (CE) nr. 726/2004.


  Capitolul VII Supravegherea şi controlul unităţilor farmaceutice veterinare


  Articolul 76

  (1) Unităţile farmaceutice veterinare au obligaţia de a respecta prevederile legale în vigoare privind activitatea farmaceutică veterinară.
  (2) Controlul unităţilor de fabricaţie/import al produselor medicinale veterinare se realizează de către direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  (3) Controlul unităţilor farmaceutice veterinare se realizează de către personalul de specialitate din cadrul direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi de către direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.


  Articolul 77

  (1) Toate unităţile prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 sunt supuse controlului sanitar - veterinar.
  (2) În cazul în care, prin controalele efectuate de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare, se pot dispune următoarele măsuri:
  a) sancţionarea contravenţională, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  b) suspendarea activităţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  c) interzicerea desfăşurării activităţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (3) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de personalul de specialitate, în condiţiile legii, se constată că unităţile prevăzute la alin. (1) nu mai îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare, autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, poate dispune suspendarea activităţii sau interzicerea desfăşurării activităţii şi anularea înregistrării sanitare veterinare/autorizaţiei sanitare veterinare, emiţând ordonanţele de suspendare a activităţii/interzicere a desfăşurării activităţii, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 15 sau 16.
  (4) În cazul suspendării activităţii, personalul de specialitate responsabil din cadrul autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, consemnează în procesul - verbal întocmit la sediul unităţii, motivaţia tehnică în baza căreia se dispune această măsură, precum şi termenul de remediere al deficienţelor constatate.
  (5) Autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă emite ordonanţa de suspendare a activităţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 15.
  (6) În termenul menţionat la alin. (4), unitatea notifică remedierea deficienţelor la autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă. În cazul în care autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă constată remedierea deficienţelor pentru care s-a emis ordonanţa de suspendare a activităţii, aceasta dispune reluarea activităţii printr-o ordonanţă privind reluarea activităţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 17.
  (7) În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul menţionat la alin. (4), autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă retrage înregistrarea sanitară veterinară/autorizaţia sanitară veterinară şi emite ordonanţa de interzicere a desfăşurării activităţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 16.
  (8) Autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, care a dispus măsura de interzicere a desfăşurării activităţii, notifică la oficiul registrului comerţului, ordonanţa de interzicere a desfăşurării activităţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.
  (9) Reluarea activităţii, după ce s-a dispus interzicerea acesteia, se poate face numai după parcurgerea unei noi proceduri de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
  (10) În cazul în care se constată că activităţile cuprinse în anexele nr. 4 şi 5, se desfăşoară fără înregistrare sanitară veterinară/autorizaţie sanitară veterinară, autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă emite ordonanţa de interzicere a desfăşurării activităţii, în baza unui proces - verbal întocmit de către personalul de specialitate responsabil din cadrul acesteia, la sediul unităţii respective.
  (11) Autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă care emite ordonanţa de interzicere a desfăşurării activităţii, o va comunica autorităţilor teritoriale din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor.


  Articolul 78

  (1) O nouă înregistrare sanitară veterinară/autorizaţie sanitară veterinară poate fi emisă numai în cazul în care autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă s-a asigurat că unităţile farmaceutice veterinare respectă toate prevederile legale în vigoare.
  (2) Autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă emitentă, ţine evidenţa unităţilor care au solicitat înregistrarea sanitară veterinară/autorizarea sanitară veterinară, numărul referatului de evaluare, concluzia acestuia, precum şi numărul şi data emiterii înregistrării/autorizaţiei.
  (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor publică, pe site-ul propriu, lista unităţilor farmaceutice veterinare şi a unităţilor de fabricaţie/import al produselor medicinale veterinare înregistrate/autorizate.


  Articolul 79

  (1) Modificările ulterioare ale fluxului tehnologic, modernizările sau extinderile unităţilor farmaceutice veterinare, trebuie notificate în scris, în termen de 30 de zile, autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, în vederea actualizării datelor cuprinse în înregistrarea sanitară veterinară/autorizaţia sanitară veterinară, sau pentru reînregistrare/reautorizare, după caz.
  (2) Modificările ulterioare ale categoriilor de produse medicinale veterinare comercializate de către depozitele farmaceutice veterinare, trebuie notificate în scris, în termen de 30 de zile, autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, în vederea actualizării datelor cuprinse în autorizaţia de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar.
  (3) Autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, reevaluează, după caz, unităţile farmaceutice veterinare, în vederea actualizării datelor cuprinse în înregistrarea sanitară veterinară/autorizaţia sanitară veterinară sau pentru reînregistrare/reautorizare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării notificării.
  (4) În cazul în care, ulterior obţinerii înregistrării sanitare veterinare/autorizaţiei sanitare veterinare, unitatea respectivă îşi schimbă sediul social sau denumirea, autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, va preschimba înregistrarea/autorizaţia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării, fără a percepe taxă şi fără a întocmi un nou referat de evaluare.


  Articolul 80

  Tarifele pentru înregistrarea/autorizarea/certificarea activităţilor şi unităţilor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 se achită odată cu depunerea cererii, în contul direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.


  Articolul 81

  Pierderea înregistrării sanitare veterinare/autorizaţiei sanitare veterinare atrage anularea documentului, iar emiterea unei noi înregistrări/autorizaţii se face în baza următoarelor documente:
  a) cerere, în formatul prevăzut în anexa nr. 18;
  b) dovada de publicare a pierderii într-un cotidian de largă circulaţie;
  c) copii ale documentelor depuse la dosarul iniţial de înregistrare/autorizare;
  d) declaraţie pe proprie răspundere că nu au intervenit modificări faţă de informaţiile care au permis înregistrarea/autorizarea iniţială.


  Articolul 82

  (1) Orice unitate din domeniul farmaceutic veterinar are obligaţia de a notifica, la autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, încetarea activităţii, în termen de 15 zile lucrătoare de la luarea deciziei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19.
  (2) Odată cu transmiterea notificării de încetare a activităţii la autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, operatorul economic transmite şi înregistrarea sanitară veterinară/autorizaţia sanitară veterinară în original, în vederea anulării acesteia.


  Articolul 83

  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţia de specialitate, şi direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin personalul de specialitate, controlează modul de aplicare şi respectare a dispoziţiilor prezentei norme sanitare veterinare.


  Articolul 84

  Începând cu data de 1 ianuarie 2015, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va crea şi implementa un sistem electronic în vederea supravegherii şi controlului circulaţiei produselor medicinale veterinare pe piaţa din România.


  Articolul 85

  Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.


  Anexa 1

  la norma sanitară veterinară
  Denumirea punctului farmaceutic veterinar/farmaciei veterinare
  ..............................................................
  Număr şi data înregistrării sanitare veterinare/autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare:
  Tel:................................................
  Fax:...............................................
  E-mail:...........................................
  NOTĂ DE COMANDĂ*)
  Către S.C..........
  ________
  *)Nota de comandă se transmite prin fax, e-mail, poştă sau înmânare directă furnizorului şi se anexează ulterior facturii fiscale (beneficiar) sau copiei acesteia (furnizor) după livrarea produselor atât de către beneficiar cât şi de către furnizor.
  Vă rugăm să ne furnizaţi următoarele produse medicinale veterinare:
  ┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea comercială a produsului │ │
  │Crt.│ medicinal veterinar şi forma de prezentare │ Cantitatea │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 1 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 2 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 3 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 4 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 5 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 6 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 7 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 8 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 9 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 10 │ │ │
  └────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
      Data ......... Numele reprezentantului: ...................
                           Semnătura şi ştampila unităţii:.............


  Anexa 2

  la norma sanitară veterinară
  Denumirea unităţii de asistenţă medical-veterinară
  ..................................................
  Număr Registru Unic al CMVRO:
  Tel:..............................................
  Fax:..............................................
  E-mail:...........................................
  NOTĂ DE COMANDĂ*)
  Către S.C.........
  __________ Notă *) Nota de comandă se transmite prin fax, e-mail, poştă sau înmânare directă furnizorului şi se anexează ulterior facturii fiscale (beneficiar) sau copiei acesteia (furnizor) după livrarea produselor, atât de către beneficiar cât şi de către furnizor.
  Vă rugăm să ne furnizaţi următoarele produse medicinale veterinare:
  ┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea comercială a produsului │ │
  │Crt.│ medicinal veterinar şi forma de prezentare │ Cantitatea │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 1 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 2 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 3 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 4 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 5 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 6 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 7 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 8 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 9 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 10 │ │ │
  └────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
      Data ......... Numele reprezentantului: ...................
                           Semnătura şi ştampila unităţii:.............


  Anexa 3

  la norma sanitară veterinară
  *Font 9*
      Denumirea beneficiarului:
      ......................................................................
      Număr şi data înregistrării/autorizaţiei sanitare veterinare:
      ......................................................................
      Cod exploataţie (dacă e cazul): ................. Vizat medic veterinar contractant*),
      Tel: ............................................ Nume: ..............................
      Fax: ............................................ Semnătura: .........................
      E-mail: ......................................... Parafa: ............................

  NOTĂ DE COMANDĂ**)
  Către S.C..........
  ____________ Notă *) În cazul ministerelor sau structurilor de servicii specializate ale statului pentru siguranţă şi ordine publică se va semna de către medicul veterinar desemnat de acestea; Notă **) Nota de comandă se transmite prin fax, e-mail, poştă sau înmânare directă furnizorului şi se anexează ulterior facturii fiscale (beneficiar) sau copiei acesteia (furnizor) după livrarea produselor, atât de către beneficiar cât şi de către furnizor.
  Vă rugăm să ne furnizaţi următoarele produse medicinale veterinare:
  ┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea comercială a produsului │ │
  │Crt.│ medicinal veterinar şi forma de prezentare │ Cantitatea │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 1 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 2 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 3 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 4 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 5 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 6 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 7 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 8 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 9 │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │ 10 │ │ │
  └────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
      Data ......... Numele reprezentantului: ...................
                           Semnătura şi ştampila unităţii: ............


  Anexa 4

  la norma sanitară veterinară
  ACTIVITĂŢILE ŞI UNITĂŢILE
  supuse înregistrării sanitare veterinare/autorizării sanitare veterinare
  de funcţionare/autorizării de distribuţie a produselor
  medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic
  de uz veterinar de către direcţia sanitar - veterinară şi pentru
  siguranţa alimentelor judeţeană,
  respectiv a municipiului Bucureşti
  ┌────┬──────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
  │Nr. │ │ Denumirea activităţii conform │ Denumirea unităţii conform │
  │crt.│ Cod CAEN │ codului CAEN │ legislaţiei specifice │
  │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 1.│ 4773 │Comerţ cu amănuntul al │ │
  │ │ │produselor farmaceutice │Farmacie veterinară │
  ├────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 2.│ 4773 │Comerţ cu amănuntul al │ │
  │ │ │produselor farmaceutice │Punct farmaceutic veterinar │
  ├────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 3.│ 4646 │Comerţ cu ridicata al │ │
  │ │ │produselor medicinale │ │
  │ │ │veterinare │Depozit farmaceutic veterinar │
  ├────┼──────────┼───────────────────────────────┤ │
  │ 4.│ 5210 │Depozitarea produselor │ │
  │ │ │farmaceutice de uz veterinar │ │
  └────┴──────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────┘


  Anexa 5

  la norma sanitară veterinară
  ACTIVITĂŢILE ŞI UNITĂŢILE
  supuse autorizării sanitare veterinare de către direcţia de specialitate
  din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
  pentru Siguranţa Alimentelor
  ┌────┬──────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
  │Nr. │ │ Denumirea activităţii conform │ Denumirea unităţii conform │
  │crt.│ Cod CAEN │ codului CAEN │ legislaţiei specifice │
  │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 1.│ 211 │Fabricarea produselor │Unitate de fabricaţie/import │
  │ │ │farmaceutice de bază │al produselor medicinale │
  │ │ │ │veterinare - pentru fabricaţie│
  │ │ │ │totală sau parţială a │
  │ │ │ │materiilor prime utilizate în │
  │ │ │ │fabricaţia produselor │
  │ │ │ │medicinale veterinare │
  ├────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 2.│ 212 │Fabricarea preparatelor │Unitate de fabricaţie/import │
  │ │ │farmaceutice │al produselor medicinale │
  │ │ │ │veterinare - pentru fabricaţie│
  │ │ │ │totală sau parţială a │
  │ │ │ │produselor medicinale │
  │ │ │ │veterinare sau import al │
  │ │ │ │produselor medicinale │
  │ │ │ │veterinare │
  └────┴──────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────┘


  Anexa 6

  la norma sanitară veterinară
  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  ║ ║
  ║ Nr. ........... data ............ ║
  ║ ║
  ║ REFERAT DE EVALUARE ║
  ║ Pentru înregistrare sanitară veterinară/ autorizare sanitară ║
  ║ veterinară de funcţionare ║
  ║ ............... ║
  ║ ║
  ║ Subsemnatul ........, medic veterinar în cadrul ........, având în ║
  ║ vedere documentaţia înregistrată la ......... cu nr. ....... din data ║
  ║ de....... privind solicitarea emiterii înregistrării sanitare veterinare/ ║
  ║ autorizaţii sanitare veterinare de funcţionare a unităţii ........., ║
  ║ pentru obiectivul ....... din (localitatea, strada, numărul) ......, ║
  ║ activitatea ........, cod CAEN ......, în conformitate cu: ║
  ║ - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea ║
  ║ activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată ║
  ║ cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi ║
  ║ completările ulterioare; ║
  ║ - prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare ║
  ║ Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ......./....... pentru ║
  ║ aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi ║
  ║ funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de ║
  ║ înregistrare sanitară veterinară /autorizare sanitară veterinară a ║
  ║ unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar ║
  ║ ║
  ║ am verificat unitatea, constatând următoarele: ║
  ║ ║
  ║ 1. Clădiri şi local în funcţiune: ║
  ╟────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────╢
  ║ nr. clădiri │ ║
  ╟────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────╢
  ║ nr. încăperi │ ║
  ╟────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────╢
  ║ suprafaţă │ ║
  ╟────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────╢
  ║ ║
  ║ ║
  ║ 2. Caracteristici constructive: ║
  ╟───────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────────╢
  ║ Materiale de construcţie │pavimente │ ║
  ║ ├────────────────┼─────────────────────╢
  ║ │pereţi │ ║
  ║ ├────────────────┼─────────────────────╢
  ║ │plafoane │ ║
  ╟───────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────╢
  ║ Sisteme de aprovizionare cu │apă rece │ ║
  ║ ├────────────────┼─────────────────────╢
  ║ │apă caldă │ ║
  ╟───────────────────────────────────────┴────────────────┼─────────────────────╢
  ║ Canalizare │ ║
  ║ │ ║
  ╟────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────╢
  ║ 3. Condiţii de microclimat: ║
  ╟────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────╢
  ║ ventilaţie │ ║
  ╟────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────╢
  ║ temperatură │ ║
  ╟────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────╢
  ║ umiditate │ ║
  ╟────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────╢
  ║ iluminat │ ║
  ╟────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────╢
  ║ ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ ║
  ╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣
  ║4. Dotări: ║
  ╟───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────╢
  ║spaţii pentru: │Oficină ║
  ║ ├──────────────────────────────────────────────╢
  ║ │Receptură ║
  ║ ├──────────────────────────────────────────────╢
  ║ │Depozitare produse medicinale veterinare şi ║
  ║ │alte produse de uz veterinar ║
  ║ ├──────────────────────────────────────────────╢
  ║ │Depozitare hrană şi accesorii pentru animale ║
  ║ ├──────────────────────────────────────────────╢
  ║ │Depozitarea produselor expirate, deteriorate ║
  ║ │sau returnate, precum şi a ambalajelor ║
  ╟───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────╢
  ║spaţii dotate cu: │mese ║
  ║ ├──────────────────────────────────────────────╢
  ║ │dulapuri ║
  ║ ├──────────────────────────────────────────────╢
  ║ │rafturi lavabile şi uşor igienizabile ║
  ║ ├──────────────────────────────────────────────╢
  ║ │frigidere ║
  ║ ├──────────────────────────────────────────────╢
  ║ │lăzi frigorifice ║
  ║ ├──────────────────────────────────────────────╢
  ║ │balanţe, echipamente de măsurare ║
  ║ ├──────────────────────────────────────────────╢
  ║prevăzute cu: │sistem de asigurare şi monitorizare a ║
  ║ │temperaturii şi umidităţii ║
  ╟───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────╢
  ║5. Măsuri de prevenire şi │ ║
  ║ combatere a dăunătorilor │ ║
  ║ │ ║
  ╟───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────╢
  ║6. Contract cu o unitate │ ║
  ║ specializată pentru │ ║
  ║ colectarea şi distrugerea │ ║
  ║ produselor neconforme │ ║
  ║ sau expirate │ ║
  ╟───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────╢
  ║7. Existenţa materialelor şi substanţelor pentru igiena personalului şi a ║
  ║ spaţiilor: ║
  ╟──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────╢
  ║spălătoare pentru mâini │ ║
  ╟──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────╢
  ║substanţe dezinfectante, săpun lichid, prosop din hârtie etc. │ ║
  ╟─────────────────────────────────────────────┬────────────────┴───────────────╢
  ║8. Grup sanitar │ ║
  ╟─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────╢
  ║9. Vestiar │ ║
  ╟─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────╢
  ║10. Personal de specialitate: ║
  ║ ║
  ║11. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: ║
  ║.............................................................. ║
  ║ ║
  ║12. Alte aspecte: ║
  ║.............................................................. ║
  ║ ║
  ║13. Concluzii: ║
  ║ ║
  ║Corespunde pentru înregistrarea sanitară veterinară/ autorizarea sanitară ║
  ║veterinară de funcţionare a activităţilor ........, cod CAEN ........., ║
  ║specificate în Cererea de înregistrare/autorizare nr. ................, ║
  ║obiectiv .............. . ║
  ║ ║
  ║Nu îndeplineşte condiţiile de înregistrare sanitară veterinară/ autorizare ║
  ║sanitară veterinară de funcţionare conform prevederilor legislaţiei sanitare ║
  ║veterinare în vigoare. ║
  ║ ║
  ║Nu corespunde pentru activitatea .......... cod CAEN ...................... ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ Medic veterinar Reprezentantul legal al unităţii ║
  ║ ............................... ............ .............................. ║
  ║(numele şi prenume, în clar, (nume şi prenume, în clar, semnătura, ║
  ║ semnătura) ştampila) ║
  ║ ║
  ║ ║
  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝


  Anexa 7

  la norma sanitară veterinară
  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  ║ ║
  ║ [ŞTAMPILA ║
  ║ ANSVSA] ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ DIRECŢIA SANITAR - VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ║
  ║ ................... ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ AUTORIZAŢIE SANITARĂ VETERINARĂ DE FUNCŢIONARE ║
  ║ ║
  ║ Nr. .......... din .............. ║
  ║ ║
  ║ Directorul Executiv al.........., având în vedere cererea şi documentaţia ║
  ║ pentru emiterea autorizaţii sanitare veterinare de funcţionare, ║
  ║ înregistrate cu nr. ...... din data de ......., pentru unitatea ........., ║
  ║ activitatea ............, având sediul social în localitatea ............., ║
  ║ str. ..........., nr. ...., cod poştal.........,sectorul/ judeţul ........, ║
  ║ în baza Referatului de evaluare întocmit de medicul veterinar ............, ║
  ║ nr. ....... din data de ......, din cadrul .....; ║
  ║ în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind ║
  ║ organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, ║
  ║ aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu ║
  ║ modificările şi completările ulterioare; ║
  ║ în temeiul prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale ║
  ║ Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ..../...... pentru ║
  ║ aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi ║
  ║ funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de ║
  ║ înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a ║
  ║ unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ dispune: ║
  ║ ║
  ║ AUTORIZAREA SANITARĂ VETERINARĂ ║
  ║ a unităţii.... ║
  ║ ║
  ║ cu punctul de lucru în localitatea .........., str. ......., nr. ......, ║
  ║ cod poştal ......, sectorul/judeţul ......., pentru următoarele activităţi ║
  ║ (denumirea activităţilor şi codul CAEN): ║
  ║ ............................. ║
  ║ ............................. ║
  ║ ║
  ║ Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei ║
  ║autorizaţii, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrage, ║
  ║după caz, suspendarea temporară a autorizaţii sanitare veterinare de ║
  ║funcţionare sau interzicerea activităţii, precum şi sancţionarea ║
  ║contravenţională, conform legislaţiei în vigoare. ║
  ║ ║
  ║ DIRECTOR EXECUTIV ║
  ║ ........................................ ║
  ║ (nume şi prenume, în clar, semnătura şi ştampila) ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ ║
  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝


  Anexa 8

  la norma sanitară veterinară
  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  ║ ║
  ║ [ŞTAMPILA ║
  ║ ANSVSA] ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ DIRECŢIA SANITAR - VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ║
  ║ ................... ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ ÎNREGISTRARE SANITARĂ VETERINARĂ ║
  ║ Nr. ........ din ......... ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ Directorul Executiv al ..............., având în vedere cererea şi ║
  ║ documentaţia pentru emiterea înregistrării sanitare veterinare, înregistrate ║
  ║ cu nr. ......... din data de ........., pentru unitatea .............., ║
  ║ activitatea ..........., având sediul social în localitatea .........., ║
  ║ str. ..........., nr. ...., cod poştal .........,sectorul/judeţul ...., ║
  ║ în baza Referatului de evaluare întocmit de medicul veterinar ........, ║
  ║ nr. ....... din data de ....., din cadrul .......; ║
  ║ în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind ║
  ║ organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, ║
  ║ aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările║
  ║ şi completările ulterioare; ║
  ║ în temeiul prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale ║
  ║ Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ..../..... pentru ║
  ║ aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi ║
  ║ funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de ║
  ║ înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor ║
  ║ şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ dispune: ║
  ║ ║
  ║ ÎNREGISTRAREA SANITARĂ VETERINARĂ ║
  ║ a unităţii ........ ║
  ║ ║
  ║ cu punctul de lucru în localitatea .............., str. ......., nr....., ║
  ║ cod poştal ......, sectorul/judeţul ......., pentru următoarele activităţi ║
  ║ (denumirea activităţilor şi codul CAEN): ║
  ║ ............................. ║
  ║ ...................... ║
  ║ Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei ║
  ║ înregistrări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrage, ║
  ║ după caz, suspendarea temporară a înregistrării sanitare veterinare sau ║
  ║ interzicerea activităţii, precum şi sancţionarea contravenţională, conform ║
  ║ legislaţiei în vigoare. ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ DIRECTOR EXECUTIV ║
  ║ ........................................ ║
  ║ (nume şi prenume, în clar, semnătura şi ştampila) ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ ║
  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝


  Anexa 9

  la norma sanitară veterinară
  Cerere pentru evaluare depozit farmaceutic veterinar în vederea autorizării pentru distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar
  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  ║ ║
  ║ Către ║
  ║ ║
  ║ DIRECŢIA SANITAR - VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ║
  ║ ║
  ║ Judeţ ......... ║
  ║ ║
  ║ S.C. .................. ║
  ║ Nr......Data........ ║
  ║ ║
  ║ Subsemnatul/a..... domiciliat/ă în ..........., str. ..........., nr ....., ║
  ║ bloc ..., scara ....., etaj ....., ap. ....., judeţ/sector ....., ║
  ║ telefon .........., în calitate de reprezentant legal al SC .............. ║
  ║ având număr de ordine în registrul comerţului ............, cod unic de ║
  ║ înregistrare ..........., cu sediul social în localitatea ................ ║
  ║ .........., str. ........., nr. ...., bloc ...., scara ......., etaj ...., ║
  ║ ap. ....., judeţ/sector......., cod poştal ......, telefon ......., ║
  ║ fax ......, e-mail ........, vă rog să evaluaţi depozitul de produse ║
  ║ medicinale veterinare, reagenţi şi seturi de diagnostic de uz veterinar ║
  ║ situat la adresa ........., tel ......, fax ....., în vederea emiterii ║
  ║ autorizaţii de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor ║
  ║ şi seturilor de diagnostic de uz veterinar, cod CAEN .......... ║
  ║ Anexăm prezentei cereri, documentaţia solicitată de prevederile Ordinului ║
  ║ preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinare şi pentru Siguranţa ║
  ║ Alimentelor nr. ......./......pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ║
  ║ privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice ║
  ║ veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/ ║
  ║ autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul ║
  ║ farmaceutic veterinar. ║
  ║ ║
  ║ Semnătura şi ştampila ║
  ║ ......................... ║
  ║ ║
  ║ ║
  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝


  Anexa 10

  la norma sanitară veterinară
  REFERAT DE EVALUARE
  a activităţii de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor
  şi seturilor de diagnostic de uz veterinar
  Întocmit la data de:
  De către: Dr. .............. în cadrul ..........................
  Ca urmare a solicitării scrise a (denumirea unităţii)........ nr. ........., înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor...... cu nr......./....... pentru obţinerea autorizaţiei de distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar;
  În număr de două exemplare (originale), câte unul pentru fiecare parte semnatară.
  La sediul S.C. ......................
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă │
  │Tribunalul ........................ │
  │Seria: ....................... │
  │Numărul: .................... │
  │Eliberat la data de: .......................... │
  │Cod unic de înregistrare: .................................... │
  │Numărul de ordine în registrul comerţului: ................................ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────┐
  │Număr de fax │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Număr de telefon │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Dacă este vorba despre │DA │ │
  │PUNCT DE LUCRU ├─────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │inspectat │NU │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Adresa sediului social al SC .............................. SRL │
  │Număr telefon: ...................... │
  │Număr fax: ......................... │
  │Adresa punctului de lucru: ...................... │
  ├──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┬─────┤
  │Reprezentant al firmei │Având calitatea de │Administrator │ │
  │inspectate la data │ ├───────────────────┼─────┤
  │efectuării evaluării │ │Dealer │ │
  │ │ ├───────────────────┼─────┤
  │ │ │Gestionar │ │
  │ │ ├───────────────────┼─────┤
  │ │ │Altă calitate │ │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼─────┤
  │Persoana responsabilă de │Prezent la data │ │ │
  │calitatea produselor │controlului │DA │ │
  │medicinale veterinare, a │ ├───────────────────┼─────┤
  │reagenţilor şi seturilor │ │NU │ │
  │de diagnostic de uz │ │ │ │
  │veterinar │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┴─────┤
  │ │Date de contact ale │ │
  │ │persoanei responsabilă de│ │
  │ │calitatea produselor │ │
  │ │medicinale veterinare/ │ │
  │ │reagenţilor şi seturilor │ │
  │ │de diagnostic de uz │ │
  │ │veterinar │ │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┬─────────────┤
  │Fluxul produselor intrate │Este corespunzător │ │ │
  │în depozitul evaluat │(cu intrare pentru │DA │ │
  │ │recepţia mărfii şi ieşire│ │ │
  │ │pentru livrarea acesteia)├───────────┼─────────────┤
  │ │conform schiţei anexate │ │ │
  │ │la dosarul de autorizare │NU │ │
  │ │al unităţii de distri- │ │ │
  │ │buţie a produselor │ │ │
  │ │medicinale veterinare, │ │ │
  │ │reagenţilor şi seturilor │ │ │
  │ │de diagnostic de uz │ │ │
  │ │veterinar sau procedura │ │ │
  │ │de recepţie/livrare care │ │ │
  │ │să evite interferenţele │ │ │
  │ │de flux │ │ │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
  │Existenţa documentelor │ │DA │ │
  │tehnice şi juridice la │ ├───────────┼─────────────┤
  │sediul depozitului │ │NU │ │
  │ │ ├───────────┼─────────────┤
  │ │ │NU │ │
  │ │ ├───────────┼─────────────┤
  │ │ │NU │ │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
  │Construcţia │Depozitul este amplasat │DA │ │
  │ │conform schiţei anexate ├───────────┼─────────────┤
  │ │la dosarul de autorizare │NU │ │
  │ │al unităţii de distribu- │ │ │
  │ │ţie a produselor │ │ │
  │ │medicinale veterinare, │ │ │
  │ │reagenţilor şi seturilor │ │ │
  │ │de diagnostic de uz │ │ │
  │ │veterinar │ │ │
  │ ├─────────────────────────┼───────────┴─────────────┤
  │ │Capacitatea de stocaj a │0,5 1 3 4 5 6 7 8 9 10 │
  │ │depozitului (precizaţi │11 12 13 14 15 16 17 18 │
  │ │volumul de stocaj în tone│19 20 25 30 35 40 45 50 │
  │ │prin încercuire): │60 70 80 90 100 120 150 │
  │ │ │200 300 400 500 1000 │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┬─────────────┤
  │Spaţiile sunt igienizate │ │DA │ │
  │corespunzător │ ├───────────┼─────────────┤
  │ │ │NU │ │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┴─────────────┤
  │Pereţii sunt construiţi │Cărămidă │ │
  │din ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ │Beton │ │
  │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ │Altele │ │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │Dacă există ferestre │DA │ │
  │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ │NU │ │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │Podeaua depozitului este │Beton sclivisit │ │
  │acoperită cu ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ │Mozaic │ │
  │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ │Linoleum │ │
  │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ │Gresie │ │
  │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ │Răşini │ │
  │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ │Altele - precizaţi care: │ │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │Iluminatul │Natural │ │
  │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ │Artificial │ │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │Marfa este aşezată pe │Jos │Europaleţi │
  │ ├─────────────────────────┼──────────────┬──────────┤
  │ │Rafturi │Metalice │ │
  │ │ ├──────────────┼──────────┤
  │ │ │Din lemn │ │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┴──────────┤
  │Dacă există etichete de │DA │ │
  │raft ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ │NU │ │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │Dacă microclimatul este │DA │ │
  │corespunzător ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ │NU │ │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │Dacă există instalaţie de │DA │ │
  │climatizare ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ │NU │ │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │Grupul sanitar - conform │WC │ │
  │specificaţiilor (schiţei) ├────────┬────────────────┼─────────────────────────┤
  │depuse la dosar │Chiuvetă│cu apă caldă │ │
  │ │ ├────────────────┼─────────────────────────┤
  │ │ │cu apă rece │ │
  ├──────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
  │Dacă există tehnică de │DA │Precizaţi tipul │ │
  │calcul în depozit │ │programului de │ │
  │ │ │operare destinat│ │
  │ │ │evidenţei │ │
  │ │ │gestiunii │ │
  │ │ │stocului │ │
  │ ├────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
  │ │NU │ │ │
  ├──────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
  │Dacă există aparatură de │DA │ │ │
  │înregistrare/monitorizare ├────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
  │a temperaturii în depozit │NU │ │ │
  ├──────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
  │Dacă există aparatură de │DA │ │ │
  │înregistrare/monitorizare ├────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
  │a umidităţii în depozit │NU │ │ │
  ├──────────────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
  │Caiete sau fişe de │DA │1. înregistrare/│ │
  │înregistrare a valorilor │ │zi │ │
  │temperaturilor indicate │ ├────────────────┼─────────────────────────┤
  │ │ │2. mai multe │ │
  │ │ │înregistrări/zi │ │
  │ ├────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
  │ │NU │ │ │
  ├──────────────────────────┼────────┴────────────────┼─────────────────────────┤
  │Dacă există lize de │DA │ │
  │transport marfă ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ │NU │ │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────┴─────────────────────────┤
  │Dacă există un dulap │DA │
  │pentru depozitarea ├───────────────────────────────────────────────────┤
  │produselor din categoria │NU │
  │substanţelor toxice, │ │
  │stupefiante, psihotrope, │ │
  │precum şi a celor care │ │
  │conţin substanţe aflate │ │
  │sub control naţional │ │
  ├──────────────────────────┴─────────────────────────┬───────────┬─────────────┤
  │Dacă există un spaţiu de carantină destinat │DA │ │
  │produselor rechemate sau returnate: ├───────────┼─────────────┤
  │ │NU │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
  │Dacă există registru de rechemări/retururi │DA │ │
  │ ├───────────┼─────────────┤
  │ │NU │ │
  ├─────────────────────────────────────┬──────────────┼───────────┴─────────────┤
  │Existenţa unui plan care să permită │DA │ │
  │rechemarea de pe piaţă a produselor ├──────────────┤ │
  │necorespunzătoare sau suspectate │NU │ │
  │de a fi necorespunzătoare │ │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
  │Contract cu o unitate specializată │DA │ │
  │pentru colectarea şi distrugerea ├──────────────┤ │
  │produselor neconforme sau │NU │ │
  │expirate │ │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┬──────────────┤
  │Lanţul frigorific al produselor │Frigidere │DA │ │
  │medicinale veterinare, reagenţilor │ ├──────────┼──────────────┤
  │şi seturilor de diagnostic de uz │ │NU │ │
  │veterinar ├──────────────┼──────────┼──────────────┤
  │ │Camere │Capacitate│ │
  │ │frigorifice - │metri cubi│ │
  │ │numărul lor │ │ │
  │ ├──────────────┼──────────┼──────────────┤
  │ │Termometre de │DA │ │
  │ │frigider ├──────────┼──────────────┤
  │ │ │NU │ │
  │ ├──────────────┼──────────┼──────────────┤
  │ │Sistem │DA │ │
  │ │electronic de ├──────────┼──────────────┤
  │ │monitorizare a│NU │ │
  │ │temperaturii │ │ │
  │ ├──────────────┼──────────┼──────────┬───┤
  │ │Caiete sau │DA │1.înregis-│ │
  │ │fişe de │ │strări/zi │ │
  │ │înregistrare a│ ├──────────┼───┤
  │ │temperaturilor│ │2. mai │ │
  │ │ │ │multe │ │
  │ │ │ │înregis- │ │
  │ │ │ │trări/zi │ │
  │ │ │ │nr. .... │ │
  │ │ ├──────────┼──────────┴───┤
  │ │ │NU │ │
  │ │ ├──────────┴─┬───┬────────┤
  │ │ │înregistrări│DA │ │
  │ │ │completate ├───┼────────┤
  │ │ │la zi │NU │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───┴────────┤
  │Produsele medicinale veterinare, │Dacă sunt │Grupa │ │
  │reagenţii şi seturile de diagnostic │aşezate în │terapeutică │ │
  │de uz veterinar │funcţie de ├────────────┼────────────┤
  │ │ │Indexul │ │
  │ │ │alfabetic al│ │
  │ │ │firmelor │ │
  │ │ │producătoare│ │
  │ │ ├────────────┼────────────┤
  │ │ │Indexul │ │
  │ │ │alfabetic al│ │
  │ │ │denumirilor │ │
  │ │ │de marcă ale│ │
  │ │ │produselor │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
  │Dacă sunt produse de firma │DA │ │
  │inspectată ├──────────────┼─────────────────────────┤
  │ │Nu │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
  │Dacă sunt importate de firma │DA │Precizaţi de la care │
  │inspectată ├──────────────┤companii: │
  │ │NU │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
  │Dacă sunt preluate de la alte firme │DA │ │
  │importatoare ├──────────────┼─────────────────────────┤
  │ │Nu │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
  │Dacă există în depozit copii ale │DA │ │
  │buletinelor de analiză/ale ├──────────────┼─────────────────────────┤
  │certificatelor de calitate ale │Nu │ │
  │acestor produse │ │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
  │În cazul produselor importate, │DA │ │
  │dacă acestea au prospectele în ├──────────────┼─────────────────────────┤
  │limba română │Nu │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┬─────┬───┤
  │ │Aviz de │Dacă pe aviz │DA │ │
  │ │însoţire a │este specificat│ │ │
  │ │mărfii / │numele şi ├─────┼───┤
  │ │Factura │adresa │NU │ │
  │ │fiscală │beneficiarului │ │ │
  │ ├──────────────┼───────────────┼─────┼───┤
  │ │Dacă pe aviz /│Numărul de lot │DA │ │
  │ │factura │(seria de ├─────┼───┤
  │ │fiscală, pe │fabricaţie): │NU │ │
  │ │lângă datele ├───────────────┼─────┼───┤
  │ │care se │Data de │DA │ │
  │ │înscriu în mod│expirare ├─────┼───┤
  │ │curent (datele│ │NU │ │
  │ │de identifi- ├───────────────┼─────┴───┤
  │ │care ale │ │ │
  │ │furnizorului, ├───────────────┼─────────┤
  │ │data, denu- │ │ │
  │ │mirea │ │ │
  │ │comercială, │ │ │
  │ │cantitatea, │ │ │
  │ │preţul, │ │ │
  │ │nivelul de │ │ │
  │ │TVA), se trec │ │ │
  │ │şi: │ │ │
  │ ├──────────────┼───────────────┼─────────┤
  │Procedura de introducere a mărfii │Dacă avizul de│DA │ │
  │în depozit │expediţie a ├───────────────┼─────────┤
  │ │mărfii sau │NU │ │
  │ │factura │ │ │
  │ │fiscală este │ │ │
  │ │însoţită de │ │ │
  │ │copii ale │ │ │
  │ │buletinelor de│ │ │
  │ │analiză / │ │ │
  │ │certificatelor│ │ │
  │ │de calitate │ │ │
  │ ├──────────────┼───────────────┼─────────┤
  │Marfa vine însoţită de: │Dacă la sediul│DA │ │
  │ │depozitului se├───────────────┼─────────┤
  │ │află copii ale│NU │ │
  │ │autorizaţiilor│ │ │
  │ │de comerciali-│ │ │
  │ │zare ale pro- │ │ │
  │ │duselor din │ │ │
  │ │depozit, în │ │ │
  │ │dosare sau în │ │ │
  │ │format │ │ │
  │ │electronic │ │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┤
  │Procedura de ieşire a mărfii din │Sistemul de │FIFO (first in,│ │
  │depozit │tranziţie a │first out) │ │
  │ │mărfii prin ├───────────────┼─────────┤
  │ │depozit este │FEFO (first │ │
  │ │ │expired, first │ │
  │ │ │out) │ │
  │ ├──────────────┼───────────────┼───┬─────┤
  │ │Factura │Numărul de lot │DA │ │
  │ │fiscală/Aviz │(seria de ├───┼─────┤
  │ │de expediţie. │fabricaţie) │NU │ │
  │ │Dacă pe │ │ │ │
  │ │factura ├───────────────┼───┼─────┤
  │ │fiscală/aviz │Data de │DA │ │
  │ │de expediţie, │expirare ├───┼─────┤
  │ │pe lângă │ │NU │ │
  │ │datele care se│ │ │ │
  │ │înscriu în mod│ │ │ │
  │ │curent (datele│ │ │ │
  │ │de identifi- │ │ │ │
  │ │care ale │ │ │ │
  │ │furnizorului, │ │ │ │
  │ │data, denumi- │ │ │ │
  │ │rea comercială│ │ │ │
  │ │cantitatea, │ │ │ │
  │ │preţul, nive- │ │ │ │
  │ │lul de TVA), │ │ │ │
  │ │se trec │ │ │ │
  │ │şi: │ │ │ │
  │ ├──────────────┼───────────────┼───┼─────┤
  │ │ │Dacă factura │DA │ │
  │ │ │fiscală este ├───┼─────┤
  │ │ │însoţită de │NU │ │
  │ │ │copii ale bule-│ │ │
  │ │ │tinelor de │ │ │
  │ │ │analiză/certi- │ │ │
  │ │ │ficatelor de │ │ │
  │ │ │calitate │ │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┴───┴─────┤
  │Dacă există copii ale documentelor │DA │ │
  │beneficiarilor care să ateste dacă ├──────────────┼─────────────────────────┤
  │sunt persoane fizice sau juridice │NU │ │
  │autorizate să manipuleze, ├──────────────┼───────────────┬─────────┤
  │transporte, folosească, revândă etc, │Dacă se │DA │ │
  │produse medicinale veterinare, │păstrează la ├───────────────┼─────────┤
  │reagenţi şi seturi de diagnostic de │dosar aceste │NU │ │
  │uz veterinar │documente │ │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┤
  │Spaţii special amenajate pentru │DA │ │ │
  │depozitarea hranei şi accesoriilor ├──────────────┼───────────────┼─────────┤
  │pentru animale │NU │ │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┤
  │Dacă microclimatul este │DA │ │ │
  │corespunzător în spaţiile pentru ├──────────────┼───────────────┼─────────┤
  │depozitarea hranei pentru animale │NU │ │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┤
  │Reclamaţiile │Se consemnează│DA │ │
  │ │într-un ├───────────────┼─────────┤
  │ │registru │NU │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┤
  │ │Existenţa unei│DA │ │
  │ │proceduri de ├───────────────┼─────────┤
  │ │lucru privind │NU │ │
  │ │rezolvarea │ │ │
  │ │corectă şi │ │ │
  │ │eficientă a │ │ │
  │ │reclamaţiilor │ │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┴─────────┤
  │Pregătirea profesională a │Intern │ │
  │personalului implicat în distribuţie ├──────────────┼─────────────────────────┤
  │ │Extern │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┬─────────┤
  │ │Se consemnează│Da │ │
  │ │aceste ├───────────────┼─────────┤
  │ │pregătiri │Nu │ │
  │ │profesionale │ │ │
  │ │într-un │ │ │
  │ │registru │ │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┴─────────┤
  │Persoanele implicate în activitatea │ │ │
  │de distribuţie │ │ │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
  │Dacă există un registru pentru │Da │ │
  │reacţii adverse ├──────────────┼─────────────────────────┤
  │ │Nu │ │
  └─────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────┘

  Concluzii:
  Redactat,
  din partea Direcţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
  Am luat la cunoştinţă,
  din partea SC........................


  Anexa 11

  la norma sanitară veterinară
  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  ║ ║
  ║ [ŞTAMPILA ║
  ║ ANSVSA] ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ DIRECŢIA SANITAR - VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ║
  ║ ................... ║
  ║ ║
  ║ AUTORIZAŢIE DE DISTRIBUŢIE ║
  ║ a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de ║
  ║ diagnostic de uz veterinar ║
  ║ Nr. ..... din ........... ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ Având în vedere: ║
  ║ Cererea şi documentaţia (unităţii)............ înregistrate cu ║
  ║ nr. ........... din ..........; ║
  ║ Referatul de evaluare nr. ........... din .................; ║
  ║ în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 ║
  ║ privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa ║
  ║ alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, ║
  ║ cu modificările şi completările ulterioare; ║
  ║ în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii ║
  ║ Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007 ║
  ║ pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor ║
  ║ medicinale veterinare, cu modificările şi completările ulterioare; ║
  ║ în temeiul prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale ║
  ║ Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ..../..... pentru ║
  ║ aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi ║
  ║ funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de ║
  ║ înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a ║
  ║ unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar ║
  ║ ║
  ║ Se autorizează: ║
  ║ ║
  ║ ...................... ║
  ║ (Denumirea societăţii) ║
  ║ ║
  ║ PENTRU DISTRIBUŢIA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE ║
  ║ Cod CAEN 4646 ║
  ║ 5210 ║
  ║ ║
  ║ Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de distribuţie║
  ║ a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic ║
  ║ de uz veterinar. ║
  ║ ║
  ║ Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţii de ║
  ║ distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de ║
  ║ diagnostic de uz veterinar atrage, după caz, suspendarea temporară a ║
  ║ autorizaţii sau interzicerea activităţii, precum şi sancţionarea ║
  ║ contravenţională, conform legislaţiei în vigoare. ║
  ║ Orice modificare survenită în dosarul de autorizare iniţial impune obţinerea ║
  ║ unei noi autorizaţii de distribuţie a produselor medicinale veterinare, ║
  ║ reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar. ║
  ║ ║
  ║ DIRECTOR EXECUTIV ║
  ║ ........................................ ║
  ║ (nume şi prenume, în clar, semnătura, ştampila) ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ ║
  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝


  Anexa 1

  la autorizaţia de distribuţie a produselor medicinale veterinare,
  reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar
  DOMENIUL ACOPERIT DE AUTORIZAŢIE
  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  ║ ║
  ║(se bifează secţiunile care sunt aplicabile) ║
  ║Numele şi adresa locului de distribuţie*) ....................................║
  ║PRODUSE MEDICINALE VETERINARE ║
  ║ Cu autorizaţie de comercializare în statele membre ale Uniunii Europene ║
  ║ Fără autorizaţie de comercializare în Uniunea Europeană şi destinate pieţei║
  ║ Uniunii Europene ║
  ║ Fără autorizaţie de comercializare în Uniunea Europeană şi nedestinate ║
  ║ pieţei Uniunii Europene ║
  ║ ║
  ║ REAGENŢI ŞI SETURI DE DIAGNOSTIC DE UZ VETERINAR ║
  ║ ║
  ║ Cu autorizaţie de comercializare în statele membre ale Uniunii Europene ║
  ╟──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢
  ║ACTIVITĂŢI AUTORIZATE ║
  ║ Activităţi de achiziţionare ║
  ║ Activităţi de depozitare ║
  ║ Activităţi de distribuţie/aprovizionare ║
  ║ Activităţi de export ║
  ║ Alte activităţi: (specificaţi) ║
  ╟──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢
  ║PRODUSE MEDICINALE VETERINARE CU CERINŢE SPECIALE ║
  ║ Produse medicinale veterinare ce conţin substanţe toxice, stupefiante sau ║
  ║ psihotrope ║
  ║ Produse medicinale veterinare narcotice ║
  ║ Produse medicinale veterinare derivate din sânge ║
  ║ Produse medicinale veterinare imunologice ║
  ║ Produse medicinale veterinare pentru care trebuie menţinut lanţul ║
  ║ frigorific (care necesită temperaturi scăzute de manipulare) ║
  ║ Alte produse medicinale veterinare: (specificaţi) ║
  ╟──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢
  ║CATEGORII DE PRODUSE MEDICINALE VETERINARE MANIPULATE*) ║
  ║ Produse medicinale veterinare care se eliberează pe bază de prescripţie ║
  ║ medicală ║
  ║ Produse medicinale veterinare care se eliberează fără prescripţie medicală ║
  ║ Altele: ║
  ╟──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢
  ║CLASE DE PRODUSE MEDICINALE VETERINARE*) ║
  ║ Produse medicinale veterinare sterile ║
  ║ Forme dozate lichide, volume mari ║
  ║ Forme dozate lichide, volume mici (de exemplu: picături pentru ochi) ║
  ║ Forme dozate semisolide (de exemplu: creme şi unguente sterile) ║
  ║ Forme dozate solide (de exemplu: pulberi sterile) ║
  ║ Alte produse sterile: ║
  ║ Produse medicinale veterinare nesterile ║
  ║ Forme dozate lichide (de exemplu: soluţii, siropuri, suspensii) ║
  ║ Forme dozate semisolide (de exemplu: creme şi unguente nesterile) ║
  ║ Forme dozate solide (de exemplu: comprimate, capsule, supozitoare ║
  ║ şi pulberi) ║
  ║ Alte produse nesterile: ║
  ╟──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢
  ║*) Conform dosarului unităţii depus la direcţia sanitar - veterinară şi pentru║
  ║ siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti ║
  ║ ║
  ║ Această autorizaţie reflectă statutul locului de distribuţie a produselor ║
  ║ medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz ║
  ║ veterinar privind conformitatea cu legislaţia în vigoare, constatată la ║
  ║ evaluarea din data de .................., şi este valabilă pe perioadă ║
  ║ nedeterminată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. ║
  ║ Autenticitatea informaţiilor poate fi verificată la autoritatea emitentă. ║
  ║ ║
  ║ Numele şi prenumele evaluator, în clar, ║
  ║ ......................................... ║
  ║ Semnătura ......................... ║
  ║ Data ║
  ║ ║
  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝


  Anexa 2

  la autorizaţia de distribuţie a produselor medicinale veterinare,
  reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar
  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  ║ ║
  ║ Adresa sediului social ................................ ║
  ║ Adresa punctului de lucru ....................... ║
  ║ Adresa de contact a distribuitorului de produse medicinale veterinare, ║
  ║ reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar ║
  ║ ║
  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝


  Anexa 3

  la autorizaţia de distribuţie a produselor medicinale veterinare,
  reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar
  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  ║ ║
  ║ Numele persoanei responsabile de calitatea produselor medicinale veterinare/ ║
  ║reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar: ║
  ║ ║
  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝


  Anexa 4

  la autorizaţia de distribuţie a produselor medicinale veterinare,
  reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar
  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  ║ ║
  ║ Data evaluării în baza căreia a fost emisă autorizaţia de distribuţie a ║
  ║produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de ║
  ║uz veterinar : zz/ll/aa ║
  ║ ║
  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝


  Anexa 12

  la norma sanitară veterinară
  Către,
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
  ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  Subsemnatul ......../(numele şi prenumele).......reprezentant al unităţii ......., vă rog să planificaţi evaluarea, la sediul unităţii, în vederea certificării pentru buna practică de fabricaţie/autorizării pentru fabricaţie produse medicinale veterinare.
  Anexăm prezentei cereri documentaţia prevăzută la art. ....... din Norma sanitară veterinară privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ...../......
  Semnătura, ştampila


  Anexa 13

  la norma sanitară veterinară
  Formular de solicitare a Autorizaţiei de fabricaţie pentru fabricaţie totală sau parţială a produselor medicinale veterinare şi a materiilor prime utilizate în fabricaţia acestora
  1. Formular de solicitare: Date administrative
  1.1. Detaliile solicitantului
      Numărul autorizaţiei (dacă a mai fost ┌────────────────────────────┐
      autorizat): │ │
                                               └────────────────────────────┘
      Denumirea societăţii: ┌────────────────────────────┐
                                               │ │
                                               └────────────────────────────┘
                                               ┌────────────────────────────┐
                                               │ │
                                               └────────────────────────────┘
      Numele solicitantului: ┌────────────────────────────┐
                                               │ │
                                               └────────────────────────────┘
      Adresa: ┌────────────────────────────┐
                                               │ │
                                               └────────────────────────────┘
      Codul poştal: ┌───────────┐ Telefon: ┌───────────┐
                     │ │ │ │
                     └───────────┘ └───────────┘
      Tel. mobil: ┌───────────┐ Fax: ┌───────────┐
                     │ │ │ │
                     └───────────┘ └───────────┘
      E-mail ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
                     │ │
                     └──────────────────────────────────────────────────────┘
      Solicitarea este făcută în numele deţinătorului de autorizaţie propus?
      (de ex. dacă sunteţi consultant/reprezentant). Dacă DA, completaţi
      secţiunea 1.2 [] da [] nu

  1.2. Informaţii privind persoana de contact (dacă sunt diferite de cele de mai sus)
      Nume de contact: ┌────────────────────────────┐
                                               │ │
                                               └────────────────────────────┘
      Denumirea societăţii: ┌────────────────────────────┐
                                               │ │
                                               └────────────────────────────┘
      Adresa: ┌────────────────────────────┐
                                               │ │
                                               │ │
                                               │ │
                                               └────────────────────────────┘
      Codul poştal: ┌───────────┐ Telefon: ┌───────────┐
                     │ │ │ │
                     └───────────┘ └───────────┘
      Tel. mobil: ┌───────────┐ Fax: ┌───────────┐
                     │ │ │ │
                     └───────────┘ └───────────┘
      E-mail ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
                     │ │
                     └──────────────────────────────────────────────────────┘

  1.3. Informaţii privind adresa de transmitere a facturii (dacă este diferită de cea a deţinătorului de autorizaţie)
      Nume de contact: ┌────────────────────────────┐
                                               │ │
                                               └────────────────────────────┘
      Societatea: ┌────────────────────────────┐
                                               │ │
                                               └────────────────────────────┘
      Adresa: ┌────────────────────────────┐
                                               │ │
                                               │ │
                                               │ │
                                               └────────────────────────────┘
      Codul poştal: ┌───────────┐ Telefon: ┌───────────┐
                     │ │ │ │
                     └───────────┘ └───────────┘
      Tel. mobil: ┌───────────┐ Fax: ┌───────────┐
                     │ │ │ │
                     └───────────┘ └───────────┘
      E-mail ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
                     │ │
                     └──────────────────────────────────────────────────────┘

  2.1. Informaţii privind locul de fabricaţie
  Nota: trebuie completate pentru fiecare loc de fabricaţie care se doreşte a fi inclus în autorizaţie
      Numele locului de fabricaţie: ┌────────────────────────────┐
                                               │ │
                                               └────────────────────────────┘
      Adresa: ┌────────────────────────────┐
                                               │ │
                                               │ │
                                               │ │
                                               └────────────────────────────┘
      Codul poştal: ┌──────────────────────┐
                     │ │
                     └──────────────────────┘
      Nume de contact: ┌───────────────────────────────────────────────────┐
                        │ │
                        └───────────────────────────────────────────────────┘
      Telefon: ┌───────────────────┐ Fax: ┌───────────────────────────────┐
                │ │ │ │
                └───────────────────┘ └───────────────────────────────┘
      Tel. mobil: ┌──────────────┐ ┌───────────────────────────────┐
                     │ │ │ │
                     └──────────────┘ └───────────────────────────────┘
      E-mail ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
                     │ │
                     └──────────────────────────────────────────────────────┘

  2.2. Tipurile de produse medicinale fabricate
      Produse medicinale veterinare [] da [] nu
      Produse medicinale de uz uman [] da [] nu

  2.3. Tipurile de activităţi desfăşurate în locul de fabricaţie
      Fabricaţie [] Divizare şi ambalare [] Depozitare şi manipulare []
      Distribuţie [] Testare analitică [] Laborator sub contract []
      Eliberare de
      serie [] Export [] Import []
      Produse medicinale veterinare biologice []
      Altele, specificaţi: []
      Numele locului de fabricaţie ┌────────────┐ Codul poştal: ┌────────────┐
                                     │ │ │ │
                                     └────────────┘ └────────────┘

  Operaţii de fabricaţie - Tipuri de activităţi
  Bifaţi FT (Fabricaţie totală) sau FP (fabricaţie parţială) pentru fiecare din tipurile de activităţi propuse a se efectua. Bifaţi NU dacă nu efectuaţi un tip de activitate.
      PRODUSE STERILE - FABRICATE ASEPTIC FT FP NU
      Forme dozate lichide sterile - volume mari
      (100 ml sau mai mult) (incluzând parenterale
      volume mari şi soluţii pentru irigaţii) [] [] []
      Forme dozate lichide sterile - volume mici
      (<100 ml) (incluzând parenterale volume mici
      şi picături de ochi) [] [] []
      Forme dozate semisolide (incluzând creme
      şi unguente) [] [] []
      Dacă aţi bifat FT sau FP detaliaţi: ┌───────────────────────────────┐
                                                 │ │
                                                 │ │
                                                 │ │
                                                 └───────────────────────────────┘
      Forme dozate solide sterile umplute
      (incluzând pulberi pentru reconstituire) [] [] []
      Forme dozate sterile solide liofilizate [] [] []
      Implanturi [] [] []
      Alte produse sterile [] [] []
      Dacă aţi bifat FT sau FP, specificaţi: ┌───────────────────────────────┐
                                                │ │
                                                │ │
                                                │ │
                                                └───────────────────────────────┘
      PRODUSE STERILE - STERILIZATE ÎN RECIPIENT FINAL FT FP NU
      Forme dozate lichide sterile - volume mari
      (100 ml sau mai mult) (incluzând parenterale
      volume mari şi soluţii pentru irigaţii) [] [] []
      Forme dozate lichide sterile - volume mici
      (<100 ml)(incluzând parenterale volume mici
      şi picături de ochi) [] [] []
      Forme dozate semisolide (incluzând creme şi
      unguente) [] [] []
      Dacă aţi bifat FT sau FP detaliaţi: ┌───────────────────────────────┐
                                              │ │
                                              │ │
                                              │ │
                                              └───────────────────────────────┘
      Alte produse sterile [] [] []
      Dacă aţi bifat FT sau FP, detaliaţi: ┌───────────────────────────────┐
                                              │ │
                                              │ │
                                              │ │
                                              └───────────────────────────────┘
      Numele locului de fabricaţie: ┌──────────────┐ Codul poştal: ┌───────────┐
                                    │ │ │ │
                                    └──────────────┘ └───────────┘
      PRODUSE NESTERILE FT FP NU
      Lichide pentru uz intern [] [] []
      Lichide pentru uz extern [] [] []
      Aerosoli (presurizaţi) lichizi [] [] []
      Forme dozate semisolide şi alte
      lichide nesterile [] [] []
      Dacă aţi bifat FT sau FP detaliaţi: ┌───────────────────────────────┐
                                           │ │
                                           │ │
                                           │ │
                                           └───────────────────────────────┘
      Forme solide unidoză - comprimate [] [] []
      Forme solide unidoză - capsule [] [] []
      Forme solide unidoză - capsule moi [] [] []
      Forme solide unidoză - supozitoare/ovule [] [] []
      Forme solide multidoză (incluzând
      pulberi şi granule) [] [] []
      Gaze medicinale [] [] []
      Produse din plante medicinale cu utilizare
      tradiţională [] [] []
      Alte forme dozate solide nesterile [] [] []
      Dacă aţi bifat FT sau F P, detaliaţi: ┌───────────────────────────────┐
                                            │ │
                                            │ │
                                            │ │
                                            └───────────────────────────────┘
      Alte forme dozate fabricate şi/sau divizate FT FP NU
      Alte produse medicinale neincluse
      în altă parte [] [] []
      Dacă aţi bifat FT sau FP detaliaţi: ┌───────────────────────────────┐
                                            │ │
                                            │ │
                                            │ │
                                            └───────────────────────────────┘
      SUBSTANŢE ACTIVE (Biologice)
      Care sunt produse sau utilizate şi
      care se regăsesc în produsul finit FT FP NU
      Sânge sau produse din sânge [] [] []
      Seruri imunologice [] [] []
      Vaccinuri [] [] []
      Alergeni [] [] []
      Terapie celulară [] [] []
      Terapie genică [] [] []
      ADN recombinat (rADN) [] [] []
      Substanţe de origine umană sau animală [] [] []
      Altele [] [] []
      Dacă aţi bifat FT sau FP detaliaţi: ┌───────────────────────────────┐
                                          │ │
                                          │ │
                                          │ │
                                          └───────────────────────────────┘
      Alte substanţe active care se produc
      sau se utilizează şi care se regăsesc FT FP NU
      în produsul finit (potenţial periculoase)
      Peniciline [] [] []
      Cefalosporine [] [] []
      Alţi agenţi sensibilizanţi [] [] []
      Dacă aţi bifat FT sau FP detaliaţi: ┌───────────────────────────────┐
                                          │ │
                                          │ │
                                          │ │
                                          └───────────────────────────────┘
      Hormoni [] [] []
      Citostatice/citotoxice [] [] []
      Altele [] [] []
      Dacă aţi bifat FT sau FP detaliaţi: ┌───────────────────────────────┐
                                          │ │
                                          │ │
                                          │ │
                                          └───────────────────────────────┘
      Diverse FT FP NU
      Produse din plante [] [] []
      Produse homeopate [] [] []
      Produse radiofarmaceutice [] [] []

  Operaţii de divizare şi ambalare
      Ambalare primară
      Umplere recipiente primare [] da [] nu
      Forme lichide dozate [] da [] nu
      Forme semisolide dozate (incluzând creme şi
      unguente) [] da [] nu
      Forme solide dozate (incluzând comprimate şi
      pulberi) [] da [] nu
      Ambalare în blister şi/sau folie [] da [] nu
      Gaze medicinale [] da [] nu
      Altele [] da [] nu
      Dacă DA, detaliaţi: ┌─────────────────────────────────────────┐
                                     │ │
                                     │ │
                                     └─────────────────────────────────────────┘
      Ambalare secundară
      Etichetarea recipientelor primare [] da [] nu
      Ambalarea secundară a recipientelor
      primare [] da [] nu
      ALTE OPERAŢII
      Sterilizare cu abur sau abur/aer [] da [] nu
      Sterilizare cu căldură uscată [] da [] nu
      Sterilizare prin iradiere/fascicul
      de electroni [] da [] nu
      Sterilizare cu gaz biocid/chimică [] da [] nu
      Sterilizare cu oxid de etilen [] da [] nu
      Sterilizarea prin filtrare [] da [] nu
      ACORDAREA ŞI/SAU ACCEPTAREA DE CONTRACTE
      Solicitanţi care urmează să fie beneficiari de
      contract (de ex. fabricaţie parţială/totală
      pentru alţii) [] da [] nu
      Solicitanţi care urmează să fie furnizori de
      contract (de ex. să utilizeze fabricanţi externi
      pentru anumite produse) [] da [] nu
      Solicitanţi care urmează să fie beneficiari de
      contract (de ex. efectuează testare parţială/totală
      pentru alţii) [] da [] nu
      Solicitanţi care urmează să fie furnizori de
      contract (de ex. să utilizeze unităţi de testare
      externe pentru unele/toate testele) [] da [] nu
      ALTE PROCESE/ACTIVITăŢI SPECIFICE
      Procese de suflare/umplere/închidere etanşă [] da [] nu
      Asamblarea de produse importate paralel [] da [] nu
      Fabricaţie totală şi parţială pentru export [] da [] nu
      Fabricaţie parţială pentru export [] da [] nu
      ALTE INFORMAŢII
      Următoarele informaţii sunt necesare pentru
      inspectorat dar nu vor fi incluse în autorizaţie
      Deţineţi stocuri care necesită conservare prin
      congelare sau temperatură scăzută? [] da [] nu
      Spaţiile sunt pregătite pentru a fi inspectate? [] da [] nu
      Sunteţi la curent cu Principiile de bună practică
      de fabricaţie şi cu Regulile de bună practică de
      fabricaţie? [] da [] nu
      Dacă este cazul, contractele pe care le deţineţi
      sunt disponibile pentru inspecţie? [] da [] nu
      Importaţi produse intermediare pentru a le procesa
      ulterior? [] da [] nu
      Activităţi de testare analitică
      Activităţi de testare analitică la locul de fabricaţie
      Chimice/fizice [] da [] nu
      Microbiologice/sterilitate/mediu/LAL [] da [] nu
      Pirogene (metoda pe iepuri) [] da [] nu
      Dozări biologice [] da [] nu
      Altele [] da [] nu
      Dacă DA, detaliaţi: ┌─────────────────────────────────────────┐
                                     │ │
                                     │ │
                                     └─────────────────────────────────────────┘
      Laboratorul efectuează testarea
      produselor finite? [] da [] nu
      Laboratorul efectuează testarea
      microbiologică a produselor finite
      şi/sau materiilor prime? [] da [] nu
      Informaţii suplimentare cu privire la testarea din acest loc de fabricaţie
      Testarea stabilităţii [] da [] nu

  2.4. Informaţii suplimentare care trebuie adăugate
      Aţi depus un Dosar Standard al Unităţii cu solicitarea
      dumneavoastră iniţială? [] da [] nu
      Notă: Toate Dosarele Standard ale Unităţilor trebuie
            depuse pe hârtie sau CD ROM

  3. Persoane nominalizate
  Indicaţi mai jos categoriile de personal care lucrează în locul de fabricaţie
   Personal Număr
  ┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
  │ Persoană calificată (PC) │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ Persoană responsabilă cu producţia │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ Persoană responsabilă cu Controlul │ │
  │ Calităţii (CC) │ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ Persoană responsabilă de culturile de │ │
  │ ţesuturi vii │ │
  └──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

  Pentru fiecare categorie de personal listată mai sus, completaţi una din paginile următoare.
  3.1. Persoana Calificată
      Solicitările unei PC trebuie să includă un CV
      relevant şi fiecare nominalizare a PC trebuie
      să fie semnată de persoana nominalizată şi de
      solicitant
      Nume de familie: ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘
      Prenume: ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘
      Adresa de serviciu: ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘
      Codul poştal: ┌───────────────┐ Telefon: ┌───────────────┐
                              │ │ │ │
                              └───────────────┘ └───────────────┘
      Fax: ┌───────────────┐ Tel. mobil┌───────────────┐
                              │ │ │ │
                              └───────────────┘ └───────────────┘
       E-mail ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘
      Indicaţi statutul dumneavoastră
      Angajat permanent [] Angajat temporar
      Dacă sunteţi consultant vă rugăm să daţi detalii despre disponibilitatea
      dumneavoastră. Cât de frecvent vizitaţi unitatea?
      ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Calificări (relevante pentru autorizaţie)
      ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Experienţă (scurtă descriere a ocupaţiilor şi responsabilităţilor relevante
      pentru autorizaţie)
      ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Confirm că detaliile anterioare sunt corecte şi adevărate potrivit
      cunoştinţelor şi opiniilor mele. Sunt de acord să fiu nominalizat/ă
      Persoană Calificată
      Semnătura (persoanei nominalizate): _____________ Data:_________________
      Numele în clar: ________________________________________________
      Semnătura (solicitantului): _____________________ Data:_________________
      Numele în clar: ________________________________________________

  3.2. Persoana responsabilă cu producţia
  Completaţi o foaie separată pentru fiecare persoană responsabilă cu producţia.
  Care este calitatea în care semnaţi?
      Nume de familie: ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘
      Prenume: ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘
      Adresa de serviciu: ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘
      Codul poştal: ┌───────────────┐ Telefon: ┌───────────────┐
                              │ │ │ │
                              └───────────────┘ └───────────────┘
      Fax: ┌───────────────┐ Tel. mobil┌───────────────┐
                              │ │ │ │
                              └───────────────┘ └───────────────┘
      E-mail ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘
      Calificări (relevante pentru autorizaţie)
      ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Experienţă (scurtă descriere a ocupaţiilor şi responsabilităţilor
      relevante pentru autorizaţie)
      ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Numele şi funcţia persoanelor cărora li se subordonează:
      ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Sfera de responsabilitate
      ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Confirm că detaliile anterioare sunt corecte şi adevărate potrivit
      cunoştinţelor şi opiniilor mele. Sunt de acord să fiu nominalizat/ă
      persoană responsabilă de producţie
      Semnătura (persoanei nominalizate): _______________ Data:______________
      Numele în clar: _________________________________________
      Semnătura (solicitantului): _______________________ Data:______________
      Numele în clar: _________________________________________

  3.3. Persoana responsabilă cu Controlul Calităţii
  Completaţi următoarele detalii ale persoanei (persoanelor) responsabile cu controlul calităţii. Atunci când responsabilitatea este împărţită între mai multe persoane, completaţi o pagină separată pentru fiecare persoană şi daţi detalii despre aria de responsabilitate a fiecărei persoane.
      Nume de familie: ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘
      Prenume: ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘
      Adresa de serviciu: ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘
      Codul poştal: ┌───────────────┐ Telefon: ┌───────────────┐
                              │ │ │ │
                              └───────────────┘ └───────────────┘
      Fax: ┌───────────────┐ Tel. mobil┌───────────────┐
                              │ │ │ │
                              └───────────────┘ └───────────────┘
      E-mail ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘
      Calificări (relevante pentru autorizaţie)
      ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Experienţă (scurtă descriere a ocupaţiilor şi responsabilităţilor relevante
      pentru autorizaţie)
      ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Numele şi funcţia persoanelor cărora li se subordonează:
      ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Sfera de responsabilitate
      ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Confirm că detaliile anterioare sunt corecte şi adevărate potrivit
      cunoştinţelor şi opiniilor mele. Sunt de acord să fiu nominalizat/ă
      persoană responsabilă de controlul calităţii.
      Semnătura (persoanei nominalizate): _______________ Data:______________
      Numele în clar: _________________________________________
      Semnătura (solicitantului): _______________________ Data:______________
      Numele în clar: _________________________________________

  3.4. Persoana responsabilă de culturile de ţesuturi vii
  Completaţi următoarele detalii ale persoanei (persoanelor) responsabile de culturile de ţesuturi vii. Completaţi o pagină separată pentru fiecare persoană.
      Nume de familie: ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘
      Prenume: ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘
      Adresa de serviciu: ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘
      Codul poştal: ┌───────────────┐ Telefon: ┌───────────────┐
                              │ │ │ │
                              └───────────────┘ └───────────────┘
      Fax: ┌───────────────┐ Tel. mobil┌───────────────┐
                              │ │ │ │
                              └───────────────┘ └───────────────┘
      E-mail ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘
      Calificări (relevante pentru autorizaţie)
      ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Experienţă (scurtă descriere a ocupaţiilor şi responsabilităţilor
      relevante pentru autorizaţie)
      ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Numele şi funcţia persoanelor cărora li se subordonează:
      ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Confirm că detaliile anterioare sunt corecte şi adevărate potrivit
      cunoştinţelor şi opiniilor mele. Sunt de acord să fiu nominalizat/ă
      persoană responsabilă de culturile de ţesuturi vii
      Semnătura (persoanei nominalizate): _______________ Data:______________
      Numele în clar: _________________________________________
      Semnătura (solicitantului): _______________________ Data:______________
      Numele în clar: _________________________________________

  4. Comentarii
  Precizaţi orice altă informaţie care poate veni în sprijinul solicitării dumneavoastră. De asemenea, puteţi detalia orice schimbări ale adreselor, persoanelor nominalizate etc.
  5. Declaraţie
  Solicit acordarea Autorizaţiei de Fabricaţie (AF) deţinătorului nominalizat în formularul de solicitare, pentru activităţile la care se referă solicitarea.
  5.1a Activităţile vor fi în acord cu informaţiile din solicitare sau transmise în legătură cu aceasta.
  5.2b Potrivit cunoştinţelor şi opiniilor mele, detaliile din solicitare sunt corecte şi complete.
  Semnătura (solicitantului): _______________________ Data:______________
  Numele în clar: _________________________________________
  Precizaţi calitatea în care semnaţi:


  Anexa 14

  la norma sanitară veterinară
  Formular de solicitare a Autorizaţiei de fabricaţie pentru
  importatorii de produse medicinale veterinare şi de materii
  prime utilizate la fabricaţia produselor medicinale veterinare
  1. Formular de solicitare: Date administrative
  1.2. Detaliile solicitantului
      Numărul autorizaţiei (dacă a mai fost ┌─────────────────────────────────┐
      autorizat): │ │
                                             └─────────────────────────────────┘
      Denumirea societăţii: ┌─────────────────────────────────┐
                                             │ │
                                             └─────────────────────────────────┘
      Numele solicitantului: ┌─────────────────────────────────┐
                                             │ │
                                             └─────────────────────────────────┘
      Prenume: ┌─────────────────────────────────┐
                                             │ │
                                             └─────────────────────────────────┘
      Adresa de serviciu: ┌─────────────────────────────────┐
                                             │ │
                                             │ │
                                             │ │
                                             └─────────────────────────────────┘
      Codul poştal: ┌───────────────┐ Telefon: ┌───────────────┐
                              │ │ │ │
                              └───────────────┘ └───────────────┘
      Tel. mobil: ┌───────────────┐ Fax: ┌───────────────┐
                              │ │ │ │
                              └───────────────┘ └───────────────┘
      E-mail ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘
      Solicitarea este făcută în numele deţinătorului de autorizaţie propus?
      Dacă DA, completaţi secţiunea 1.2 [] da [] nu

  1.2. Informaţii privind persoana de contact (dacă sunt diferite de cele de mai sus)
      Nume de contact: ┌─────────────────────────────────┐
                                             │ │
                                             └─────────────────────────────────┘
      Denumirea societăţii: ┌─────────────────────────────────┐
                                             │ │
                                             └─────────────────────────────────┘
      Adresa: ┌─────────────────────────────────┐
                                             │ │
                                             └─────────────────────────────────┘
      Codul poştal: ┌───────────────┐ Telefon: ┌───────────────┐
                              │ │ │ │
                              └───────────────┘ └───────────────┘
      Tel. mobil: ┌───────────────┐ Fax: ┌───────────────┐
                              │ │ │ │
                              └───────────────┘ └───────────────┘
      E-mail ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘

  1.3. Informaţii privind adresa de transmitere a facturii (dacă este diferită de cea a deţinătorului de autorizaţie)
      Nume de contact: ┌─────────────────────────────────┐
                                             │ │
                                             └─────────────────────────────────┘
      Societatea ┌─────────────────────────────────┐
                                             │ │
                                             └─────────────────────────────────┘
      Adresa: ┌─────────────────────────────────┐
                                             │ │
                                             └─────────────────────────────────┘
      Codul poştal: ┌───────────────┐ Telefon: ┌───────────────┐
                              │ │ │ │
                              └───────────────┘ └───────────────┘
      Tel. mobil: ┌───────────────┐ Fax: ┌───────────────┐
                              │ │ │ │
                              └───────────────┘ └───────────────┘
      E-mail ┌──────────────────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └──────────────────────────────────────────────┘

  2. Detaliile societăţii
  Trebuie completate pentru fiecare societate care se doreşte a fi inclusă în autorizaţie
  2.1. Date administrative
      Denumirea societăţii: ┌─────────────────────────────────┐
                                             │ │
                                             └─────────────────────────────────┘
      Adresa: ┌─────────────────────────────────┐
                                             │ │
                                             └─────────────────────────────────┘
      Codul poştal: ┌───────────────┐
                              │ │
                              └───────────────┘
      Nume de contact: ┌─────────────────────────────────┐
                              │ │
                              └─────────────────────────────────┘
      Telefon: ┌───────────────┐Fax: ┌───────────────┐
                │ │ │ │
                └───────────────┘ └───────────────┘
      Tel. mobil: ┌───────────────┐
                  │ │
                  └───────────────┘
      E-mail ┌──────────────────────────────────────────────┐
                  │ │
                  └──────────────────────────────────────────────┘

  2.2. Tipuri de medicamente importate
      Produse medicinale veterinare [] da [] nu
      Produse medicinale de uz uman [] da [] nu
      Materii prime pentru utilizare în fabricaţie [] da [] nu

  2.3. Tipurile de activităţi desfăşurate în societate
      Export []
      Numai distribuţie []
      Numai procurare/administrare []
      (fără depozitare)
      Depozitare şi manipulare []
      Laborator sub contract []
      Altele, specificaţi:

  2.4. Categorii de produse manipulate în această societate
  Indicaţi ce categorii de produse sunt manipulate în societate prin bifarea căsuţei relevante
      Produse medicinale veterinare [] Produse medicinale de uz uman []
      Produse medicinale veterinare biologice []

  2.5. Clase de produse
      Lichide sterile volume mari [] da [] nu
      Lichide sterile volume mici (incluzând picături de ochi) [] da [] nu
      Forme dozate sterile semisolide (incluzând creme şi
      unguente sterile) [] da [] nu
      Forme dozate sterile solide (incluzând pulberi sterile) [] da [] nu
      Alte produse sterile [] da [] nu
      Dacă aţi bifat altele, vă rugăm specificaţi: ┌──────────────────────┐
                                                         │ │
                                                         │ │
                                                         └──────────────────────┘
      Lichide nesterile (incluzând soluţii şi suspensii)
      şi forme dozate nesterile semisolide [] da [] nu
      (incluzând creme şi unguente nesterile)
      Forme dozate nesterile semisolide (incluzând creme
      şi unguente nesterile) [] da [] nu
      Forme dozate nesterile solide (incluzând comprimate,
      capsule, supozitoare şi pulberi) [] da [] nu
      Alte produse nesterile [] da [] nu
      Dacă aţi bifat altele, vă rugăm specificaţi: ┌──────────────────────┐
                                                         │ │
                                                         │ │
                                                         └──────────────────────┘
      Gaze medicinale [] da [] nu

  2.6. Activităţi specifice societăţii
  2.7. Alte informaţii
  Următoarele informaţii sunt necesare evaluării, dar nu vor fi incluse în autorizaţie
      În societate se manipulează produse medicinale cu regim
      controlat? [] da [] nu
      Deţineţi stocuri de produse care necesită conservare prin
      congelare sau la temperaturi scăzute? [] da [] nu
      Spaţiile sunt pregătite pentru a fi evaluate? [] da [] nu
      Intenţionaţi să funcţionaţi într-un sistem de asigurarea
      calităţii? [] da [] nu
      Sunteţi la curent cu Principiile de bună practică de
      fabricaţie şi cu Regulile de bună practică de fabricaţie
      în ceea ce priveşte documentaţia necesară pentru
      controlul calităţii? [] da [] nu
      Sunt disponibile Proceduri Standard de Operare detaliate ? [] da [] nu
      Ataşaţi o copie pe suport de hârtie sau electronic

  2.8. Echipamentele/facilităţile societăţii
  Descrieţi pe scurt facilităţile disponibile pentru depozitarea şi distribuţia produselor medicinale veterinare.
  Descrieţi echipamentele majore pentru fabricaţie totală şi parţială sau import, altele decât cele disponibile pentru depozitarea şi distribuţia produselor medicinale veterinare.
  3. Persoane nominalizate
  Indicaţi, în tabelul de mai jos, categoriile de personal care lucrează în societate.
   Personal Număr
  ┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
  │ Persoana Calificată (PC) │ │
  └───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

  Pentru fiecare categorie de mai sus, completaţi următoarele:
  3.1. Persoana calificată
  Solicitările unei persoane calificate trebuie să includă un CV relevant şi fiecare nominalizare a PC trebuie să fie semnată de persoana nominalizată şi de solicitant.
      Numele de familie: ┌────────────────────────────────────────────┐
                                │ │
                                └────────────────────────────────────────────┘
      Prenume ┌────────────────────────────────────────────┐
                                │ │
                                └────────────────────────────────────────────┘
      Adresa locului de ┌────────────────────────────────────────────┐
      muncă: │ │
                                └────────────────────────────────────────────┘
      Codul poştal: ┌───────────────┐ Telefon: ┌───────────────┐
                     │ │ │ │
                     └───────────────┘ └───────────────┘
      Fax: ┌───────────────┐Tel. mobil: ┌───────────────┐
                     │ │ │ │
                     └───────────────┘ └───────────────┘
      E-mail ┌───────────────┐
                     │ │
                     └───────────────┘
      Indicaţi statutul dumneavoastră
      Angajat permanent [] Angajat temporar []
      Dacă sunteţi consultant vă rugăm daţi detalii cu privire la disponibilitatea
      dumneavoastră. Cât de des vizitaţi societatea?
      ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Calificări
      ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Experienţă
      ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Confirm că detaliile de mai sus sunt corecte şi adevărate potrivit
      cunoştinţelor şi opiniilor mele. Sunt de acord să fiu nominalizat/ă
      Persoană Calificată pentru autorizaţia cu nr.
      Semnătura (persoanei nominalizate):__________________ Data:____________
      Numele în clar: ______________________
      Semnătura (solicitantului): _________________________ Data:____________
      Numele în clar: ______________________

  4. Comentarii
  Precizaţi orice altă informaţie care poate veni în sprijinul solicitării dumneavoastră.
  Detaliaţi orice schimbări ale adreselor, persoanelor nominalizate etc.
  5. Declaraţie
  Solicit acordarea Autorizaţiei de fabricaţie/import pentru importatorii de produse medicinale veterinare şi materii prime utilizate la fabricaţia produselor medicinale veterinare, pentru activităţile la care se referă solicitarea.
  5.1a Activităţile se vor desfăşura numai în acord cu informaţiile prezentate în solicitare sau transmise în legătură cu aceasta.
  5.1b Potrivit cunoştinţelor şi opiniilor mele, detaliile din acest formular sunt corecte şi complete.
  Semnătura (persoanei nominalizate):_____________________
  Data:____________
  Numele în clar: _____________________
  Precizaţi calitatea în care semnaţi:


  Anexa 15

  la norma sanitară veterinară
  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  ║ ║
  ║ [ŞTAMPILA ║
  ║ ANSVSA] AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARE ŞI PENTRU ║
  ║ SIGURANŢA ALIMENTELOR/ ║
  ║ DIRECŢIA SANITAR - VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ║
  ║ ALIMENTELOR ║
  ║ ............... ║
  ║ ║
  ║ ORDONANŢĂ ║
  ║ de suspendare a activităţii ║
  ║ ║
  ║ Nr. ..... din .......... ║
  ║ ║
  ║ Directorul General al direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii ║
  ║ Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor/Directorul ║
  ║ Executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ...,║
  ║ având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind ║
  ║ organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, ║
  ║ aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările║
  ║ şi completările ulterioare, şi Procesul-verbal înregistrat la ...............║
  ║ cu nr. ......., din data de ........, întocmit de .........., medic veterinar║
  ║ în cadrul ......, în baza verificării efectuate la unitatea ......,din ...../║
  ║ (adresa completă) .......... reprezentată legal de către ....................║
  ║ ║
  ║ dispune: ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ SUSPENDAREA ║
  ║ ║
  ║începând cu data de ..........., a activităţii de ........., cod CAEN .......,║
  ║desfăşurată în baza Înregistrării sanitare veterinare/Autorizaţiei sanitare ║
  ║veterinare de funcţionare/Autorizaţiei de distribuţie a produselor medicinale ║
  ║veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar/ ║
  ║Autorizaţiei de fabricaţie a produselor medicinale veterinare ...... nr. .....║
  ║din data de .........., de către unitatea ............., reprezentată legal de║
  ║către ............................... ║
  ║Reluarea activităţii se efectuează, la solicitarea unităţii, numai după ║
  ║remedierea deficienţelor şi verificarea unităţii privind asigurarea ║
  ║condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare, conform prevederilor legale, ║
  ║pentru activitatea solicitată. ║
  ║Neaplicarea măsurilor corespunzătoare la termenul stabilit atrage, după caz, ║
  ║sancţionarea contravenţională şi retragerea Înregistrării sanitare veterinare/║
  ║Autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare/Autorizaţiei de distribuţie a ║
  ║produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de ║
  ║uz veterinar/Autorizaţiei de fabricaţie a produselor medicinale ║
  ║veterinare. ║
  ║ ║
  ║ DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR EXECUTIV ║
  ║ .................................... ║
  ║ (semnătura, ştampila oficială) ║
  ║ ║
  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝


  Anexa 16

  la norma sanitară veterinară
  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  ║ ║
  ║ [ŞTAMPILA ║
  ║ ANSVSA] AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARE ŞI PENTRU ║
  ║ SIGURANŢA ALIMENTELOR/ ║
  ║ DIRECŢIA SANITAR - VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ║
  ║ ALIMENTELOR ║
  ║ ............... ║
  ║ ║
  ║ ORDONANŢĂ ║
  ║ de interzicere a desfăşurării activităţii ║
  ║ ║
  ║ Nr. ....... din ............ ║
  ║ ║
  ║ Directorul General al direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii ║
  ║ Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor / Directorul ║
  ║ Executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa ║
  ║ Alimentelor ......., având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului ║
  ║ nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru ║
  ║ siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea ║
  ║ nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Procesul-verbal ║
  ║ înregistrat la .......... judeţ/sector ...... sub nr. ........, din data ║
  ║ de ......., întocmit de ......., medic veterinar în cadrul ............., în ║
  ║ baza verificării efectuate la unitatea ....., din ......../(adresa completă) ║
  ║ .................... reprezentată legal de către ........................... ║
  ║ ║
  ║ dispune: ║
  ║ ║
  ║ începând cu data de ............... interzicerea desfăşurării activităţii ║
  ║ de ........., cod CAEN .......... efectuată în baza Înregistrării sanitare ║
  ║ veterinare/Autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare/Autorizaţiei de ║
  ║ distribuţie a produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de ║
  ║ diagnostic de uz veterinar/ Autorizaţiei de fabricaţie a produselor ║
  ║ medicinale veterinare ......... nr. ........ din data de ........, de către ║
  ║ unitatea ................. reprezentată legal de către .................... ║
  ║ Reluarea activităţii se realizează numai după reluarea procedurii de ║
  ║ autorizare şi obţinerea unei noi Înregistrări sanitare veterinare/ ║
  ║ Autorizaţii sanitare veterinare de funcţionare/Autorizaţii de distribuţie a ║
  ║ produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de ║
  ║ uz veterinar/Autorizaţii de fabricaţie a produselor medicinale veterinare, ║
  ║ conform prevederilor legale. ║
  ║ Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancţionarea ║
  ║ contravenţională, conform normelor legale în vigoare. ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR EXECUTIV ║
  ║ .................................... ║
  ║ (semnătura, ştampila oficială) ║
  ║ ║
  ║ ║
  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝


  Anexa 17

  la norma sanitară veterinară
  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  ║ ║
  ║ [ŞTAMPILA ║
  ║ ANSVSA] AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARE ŞI PENTRU ║
  ║ SIGURANŢA ALIMENTELOR/ ║
  ║ DIRECŢIA SANITAR - VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ║
  ║ ALIMENTELOR ║
  ║ ............... ║
  ║ ║
  ║ ORDONANŢĂ ║
  ║ privind reluarea activităţii ║
  ║ ║
  ║ Nr. ..... din ........ ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ Directorul General al direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii ║
  ║Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor / Directorul ║
  ║Executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ....,║
  ║având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind ║
  ║organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, ║
  ║aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările ║
  ║şi completările ulterioare, şi Procesul-verbal înregistrat la ............... ║
  ║sub nr. .........., din data de ......., întocmit de .........., medic ║
  ║veterinar în cadrul ............., în baza verificării efectuate la ║
  ║unitatea ............., din ......../(adresa completă) ...................... ║
  ║reprezentată legal de către.............................. ║
  ║ ║
  ║dispune: ║
  ║ ║
  ║ RELUAREA ║
  ║ ║
  ║începând cu data de .............. a desfăşurării activităţii de ........., ║
  ║cod CAEN ..........., efectuată în baza Înregistrării sanitare veterinare/ ║
  ║Autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare/Autorizaţiei de distribuţie a ║
  ║produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de ║
  ║uz veterinar/Autorizaţiei de fabricaţie a produselor medicinale ║
  ║veterinare ....... nr. ..... din data de ............, de către ║
  ║unitatea .................., reprezentată legal de către ................... ║
  ║Reluarea activităţii s-a decis în urma constatării remedierii deficienţelor ║
  ║şi după verificarea unităţii privind asigurarea condiţiilor sanitare ║
  ║veterinare de funcţionare, conform prevederilor legale, pentru activitatea ║
  ║solicitată. ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR EXECUTIV ║
  ║ .................................... ║
  ║ (semnătura, ştampila oficială) ║
  ║ ║
  ║ ║
  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝


  Anexa 18

  la norma sanitară veterinară
  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  ║ ║
  ║ Către, ║
  ║ ║
  ║ AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ║
  ║ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR / ║
  ║ ║
  ║ DIRECŢIA SANITAR - VETERINARĂ ŞI ║
  ║ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ║
  ║ ....................... ║
  ║ ║
  ║ S.C. .................. ║
  ║ Nr. ..... Data ........ ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ Subsemnatul (numele, prenumele) .............., funcţia ..........., ║
  ║ reprezentant legal al ............, cu sediul social în ..............., ║
  ║ adresa .............., telefon/fax ............, înregistrată la Oficiul ║
  ║ Registrului Comerţului cu nr. ..........., cod unic de înregistrare ║
  ║ nr. .........., punct de lucru la adresa .........., cod CAEN ........., ║
  ║ în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii ║
  ║ Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ║
  ║ nr. ......./....... pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind ║
  ║ condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare,║
  ║ precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară ║
  ║ veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, ║
  ║ solicit emiterea unei noi înregistrări/autorizaţii sanitare veterinare, ║
  ║ având în vedere pierderea acesteia. ║
  ║ Anexăm, la prezenta, dovada anunţării pierderii înregistrării/ ║
  ║ autorizaţii în cotidianul .................. . ║
  ║ ║
  ║ ║
  ║ Semnătura şi ştampila ║
  ║ ............................ ║
  ║ ║
  ║ ║
  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝


  Anexa 19

  la norma sanitară veterinară
  NOTIFICARE
  de încetare a activităţii
  Subsemnatul/a ........., domiciliat/ă în ........., str. ......, nr. ...., bl. ...., sc. ..., etj ..., ap. ....., judeţ/sector .....,telefon .........., în calitate de .........../(comerciant/asociat/fondator/administrator, reprezentant legal) ............ al unităţii ......., cu sediul social în localitatea ....., str. ...... nr. ......, bl. ...., sc. ...., etj....., ap. ......., judeţul/sectorul ........, cod poştal ......, telefon ........., fax ......, e-mail ..........,
  NOTIFIC
  încetarea activităţii unităţii ......., cu punctul de lucru în localitatea ......., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ......, cod poştal ....., căsuţă poştală ......, telefon ....., fax ...., e-mail ....., având număr de ordine în registrul comerţului ......, cod unic de înregistrare ........, începând cu data de .........,
  având ca activitate principală ......., cod CAEN ......., şi activitate secundară ........, cod CAEN ........
  Data .................... Semnătura ...................
  ____________