ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 13 martie 2000 (*actualizată*)
privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre
(actualizată la data de 29 decembrie 2000*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

  Articolul 1

  (1) În scopul limitării şi înlăturării urmărilor dezastrelor se înfiinţează formaţiuni de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre, denumite în continuare formaţiuni.
  (2) Formaţiunile sunt structuri mixte, militare şi civile, multifuncţionale, formate din profesionişti în domeniu, instruite şi dotate adecvat pentru acordarea ajutorului de urgenţă în caz de dezastre sau de accidente majore.
  (3) Formaţiunile sunt subordonate Comandamentului protecţiei civile, prin inspectoratele de protecţie civilă judeţene pe teritoriul cărora sunt dispuse, iar pe timpul intervenţiei se subordonează şi acţionează la ordinul prefectului din judeţul în care intervin pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor.
  (4) Structura organizatorică, zonele de responsabilitate şi dotarea formaţiunilor sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 2

  (1) Formaţiunile îndeplinesc următoarele atribuţii principale:
  a) cercetează, identifica şi evaluează efectele dezastrului, transmit date şi informaţii organelor abilitate;
  b) caută, localizează şi salvează victimele din zona dezastrelor şi accidentelor majore;
  c) acorda primul ajutor medical de urgenţă la locul intervenţiei şi evacuează persoanele afectate;
  d) participa la acţiunile de decontaminare a personalului, tehnicii şi echipamentului în caz de accident chimic, nuclear sau biologic;
  e) participa la asigurarea cu apa potabilă a populaţiei din zonele dezastrului;
  ----------
  Lit. e) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000.
  f) participa la distribuirea hranei şi a bunurilor de prima necesitate pentru persoanele sinistrate;
  ----------
  Lit. f) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000.
  g) participa la pregătirea pe linia protecţiei civile a populaţiei.
  (2) Formaţiunile îndeplinesc şi alte atribuţii specifice în zona lor de responsabilitate, cu respectarea prevederilor legale.
  (3) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor formaţiunile colaborează cu structuri ale Ministerului de Interne, subunităţi ale Ministerului Apărării Naţionale, formaţiuni de Cruce Roşie şi cu alte structuri legal constituite, care au competente în acest domeniu.


  Articolul 3

  (1) Personalul militar încadrat în formaţiuni provine din Ministerul de Interne.
  ----------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000.
  (2) Selecţionarea, pregătirea şi promovarea personalului se fac de Comandamentul protecţiei civile, pe baza criteriilor stabilite în acest sens de Ministerul de Interne.
  ----------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000.
  (3) Personalului militar încadrat în aceste formaţiuni i se aplica prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările ulterioare.


  Articolul 4

  (1) Personalul civil încadrat în aceste formaţiuni va avea pregătirea de baza corespunzătoare funcţiilor prevăzute în anexa nr. 1. Funcţia de salvator se asimilează celei de muncitor calificat categoriile VI-I.
  (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului civil se fac în condiţiile actelor normative în vigoare.
  ----------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000.


  Articolul 5

  (1) Pe timpul intervenţiilor cu durata mai mare de 4 ore personalului formaţiunilor i se asigura gratuit un supliment de hrana în echivalentul a 2000 de calorii pentru fiecare zi de intervenţie.
  (2) Personalul care executa, conduce sau coordonează misiunile de intervenţie ori care contribuie la realizarea acestora beneficiază de un spor de 30% calculat la solda de baza, respectiv la salariul de baza, pentru luna în care a executat cel puţin o intervenţie.
  (3) Categoriile de personal care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al comandantului Comandamentului protecţiei civile.


  Articolul 6

  (1) Ofiţerii, subofiţerii şi personalul civil din cadrul formaţiunilor, care şi-au pierdut total capacitatea de muncă în timpul sau din cauza acţiunilor de intervenţie la care au participat, în afară drepturilor ce decurg din pensionare vor primi o singura data un ajutor bănesc egal cu de 12 ori solda de baza sau salariul de baza avut în ultima luna de activitate.
  (2) Urmaşii celor prevăzuţi la alin. (1), decedaţi în timpul sau din cauza serviciului, au dreptul la o pensie egala cu solda sau cu salariul integral avut în ultima luna de activitate de persoana decedată, care se va actualiza în conformitate cu prevederile legale.
  (3) În cazul în care cel decedat nu a avut copii şi a fost singurul susţinător al părinţilor săi lipsiţi de mijloace suficiente de existenta, aceştia vor beneficia de jumătate din pensia de urmaş, stabilită conform prevederilor legale, şi de un ajutor în cuantum de 6 solde lunare impozabile.


  Articolul 7

  În situaţia în care personalul încadrat în formaţiuni şi-a pierdut parţial capacitatea de muncă, acesta beneficiază de un ajutor bănesc egal cu de 12 ori solda sau salariul de baza avut în ultima luna de activitate ori de pensie, după caz, precum şi de dreptul de a cumula pensia cu salariul cuvenit pentru o alta activitate desfăşurata.


  Articolul 8

  (1) Fondurile necesare în vederea salarizării şi pregătirii formaţiunilor care se înfiinţează, înzestrării cu tehnica şi materialele prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 se asigura din bugetul de stat repartizat Ministerului de Interne pentru Comandamentul protecţiei civile.
  (2) Completarea sau achiziţionarea altor categorii de tehnica şi materiale, considerate necesare pentru intervenţia eficienta, în funcţie de riscurile din zona de competenta a formaţiunilor, se asigura de consiliile judeţene şi locale, precum şi din donaţii sau alte fonduri legal constituite.
  (3) Fondurile necesare pentru intervenţie în situaţii de dezastre şi în alte situaţii specifice, precum şi pentru completarea materialelor consumate pe timpul acesteia se asigura de consiliile judeţene sau locale pe al căror teritoriu s-a executat intervenţia, pe baza confirmărilor date de şefii protecţiei civile.
  (4) Clădirile şi terenurile necesare în vederea bunei funcţionari şi pregătirii formaţiunilor vor fi puse la dispoziţie acestora de Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi de consiliile locale, potrivit anexei nr. 2.
  ----------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000.

  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apărării
  naţionale,
  Victor Babiuc
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Smaranda Dobrescu
  Ministrul funcţiei
  publice,
  Vlad Roşca
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remeş
  Ministrul apelor,
  pădurilor şi protecţiei
  mediului,
  Romica Tomescu
  Ministrul lucrărilor
  publice şi amenajării
  teritoriului,
  Nicolae Noica

  Anexa 1

                      STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a formaţiunii de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre

                         ┌───────────────────────┐
                         │ Conducere │
                         ├───────────────────────┤
                         │. şef - ofiţer │
                         │. 2 asistenţi medicali │
                         │ debutanţi -asistenţi │
                         │ medicali principali │
                         │. şofer şi electromeca-│
                         │ nic civil │ ┌─────────────────────┐
                         └───────────┬───────────┘ │ Depozit de materiale│
                                     ├──────────────────┤ │
                                     v │. gestionar - civil │
                         ┌───────────────────────┐ └─────────────────────┘
                         │ Echipa de intervenţie ├─┐
                         │ │ ├─┐
                         │. şef echipa -subofiţer│ │ ├─┐
                         │. şofer şi electromeca-│ │ │ │
                         │ nic civil │ │ │ │
                         │. 3 salvatori - civili-│ │ │ │
                         └─────┬─────────────────┘ │ │ │
                               └─┬─────────────────┘ │ │
                                 └──┬────────────────┘ │
                                    └──────────────────┘

   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ TOTAL EFECTIVE │
   │ . Ofiţeri = 1 │
   │ . Subofiţeri = 4 │
   │ . Civili = 20 - 12 salvatori; │
   │ - 2 asistenţi medicali debutanţi - asistenţi │
   │ medicali principali; │
   │ - 5 şoferi şi electromecanici; │
   │ - 1 gestionar. │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  NOTA:
  Doua formaţiuni vor avea câte o echipa de intervenţie specializată pentru accidente nucleare sau chimice.


  Anexa 2

                                 TABEL
           cuprinzând dislocarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru
    intervenţie de urgenţă în caz de dezastre şi zonele lor de responsabilitate

   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 .
                  .Detalii
     Nr. . Zona de responsabilitate Locul
    crt. Garnizoana . (judeţe) de dislocare
         de dislocare.
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 2 3 4
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Bucureşti Municipiul Bucureşti, Sediul Inspectoratului de Protecţie
                     Ilfov, Prahova Civilă al Municipiului Bucureşti
    2. Alexandria Teleorman, Giurgiu, Sediul Inspectoratului de Protecţie
                     Olt Civilă Judeţean Teleorman
    3. Craiova Dolj, Gorj, Mehedinţi Sediul Inspectoratului de Protecţie
                                             Civilă Judeţean Dolj
    4. Reşita Timiş, Arad, Spaţiu pus la dispoziţie de Consi-
                     Caras-Severin liul Local al Municipiului
                                             Caransebeş
    5. Baia Mare Maramureş, Satu Mare, Sediul Inspectoratului de Protecţie
                     Bistriţa-Năsăud Civilă Judeţean Maramureş
    6. Cluj-Napoca Cluj, Sălaj, Mureş, Sediul Inspectoratului de Protecţie
                     Bihor Civilă Judeţean Cluj
    7. Alba Iulia Hunedoara, Alba, Spaţiu pus la dispoziţie de Consi-
                     Sibiu, Braşov liul Local al Municipiului Alba
                                             Iulia
    8. Piteşti Argeş, Vâlcea, Sediul Inspectoratului de Protecţie
                     Dâmboviţa Civilă Judeţean Argeş
    9. Galaţi Buzău, Vrancea, Sediul Inspectoratului de Protecţie
                     Galaţi, Brăila Civilă Judeţean Galaţi
   10. Constanţa Constanţa, Tulcea, Spaţiu pus la dispoziţie de
                     Ialomiţa, Călăraşi Ministerul Apărării Naţionale
   11. Bacău Bacău, Vaslui, Covasna, Sediul Inspectoratului de Protecţie
                     Harghita Civilă Judeţean Bacău
   12. Suceava Suceava, Botoşani, Spaţiu pus la dispoziţie de
                     Iaşi, Neamţ Consiliul Judeţean Suceava"
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 31 octombrie 2000.


  Anexa 3

                                 DOTAREA
  formaţiunii de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Materiale Cantitatea U.M.
  crt.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 I. Tehnici şi materiale de intervenţie
   1. Aparat cu disc pentru tăiat armături 1 Complet
   2. Aparat cu freză pentru tăiat profiluri şi ţevi 1 Complet
   3. Aparat cu lanţ pentru tăiat fier-beton, beton şi
      zidărie 1 Complet
   4. Aparat de respiraţie izolant cu aer comprimat 4/1*) Complet
   5. Aparat de ridicat şi tractat de 1,5 tf 2/1*) Complet
   6. Aparat de sudura şi tăiere cu flacăra
      oxiacetilenică, portabil 2 Complet
   7. Aparat de vedere pe timp de noapte 1 Complet
   8. Aparat pentru anestezii, portabil 1 Complet
   9. Aparat pentru încărcat butelii cu aer comprimat 1 Complet
   10. Aparat pentru suspensia tărgilor în autovehicule 10 Complet
   11. Autocamion 2 Bucata
   12. Autosanitară 1 Bucata
   13. Autospeciala de intervenţie pe saşiu de ARO 1 Bucata
   14. Autospeciala pentru formaţiunile de apărare
       civilă, AFAC-1 1 Bucata
   15. Barca pneumatică pentru 10 persoane 4/1*) Bucata
   16. Berbec hidraulic 1 Bucata
   17. Bidon din plastic 4/1*) Bucata
   18. Binoclu 1 Bucata
   19. Busola 1 Bucata
   20. Cabluri electrice 4/1*) Complet
   21. Cabluri de remorcare şi tractare (lanţuri) 2/1*) Complet
   22. Canistra cu spirt sanitar 1 Bucata
   23. Cartuşe filtrante pentru noxe chimice 10/4*) Bucata
   24. Centura de siguranţa pentru pompieri 6/2*) Bucata
   25. Cheie pentru hidrant 2 Bucata
   26. Ciocan baros de 5 kg 1 Bucata
   27. Ciocan electric percutant 1 Complet
   28. Cizme lungi din cauciuc 6/2*) Pereche
   29. Colac de salvare 8/2*) Bucata
   30. Complet cu materiale pentru deblocarea
       supravieţuitorilor 2 Complet
   31. Complet de lăcătuşerie-fierărie 1 Complet
   32. Complet de pansamente 2 Complet
   33. Complet de protecţie nr. 2 25/6*) Complet
   34. Complet de salvare de la înălţime 1 Complet
   35. Complet de sudura electrica 1 Complet
   36. Complet pentru marcarea drumurilor 2 Complet
   37. Complet sanitar de salvare şi prim ajutor 2 Complet
   38. Complet scule instalator apa şi canal 1 Complet
   39. Complet scule instalator gaze 1 Complet
   40. Costum anticaloric aluminizat 3/1*) Bucata
   41. Costum de lucru în apa 3/1*) Bucata
   42. Cric hidraulic 12,5 tf 2/1*) Bucata
   43. Cric hidraulic până la 30 tf 2 Complet
   44. Cronometru 5/1*) Bucata
   45. Debitmetru gama portabil 1 Bucata
   46. Detector acustic DA-01 2 Bucata
   47. Detector de substanţe toxice, tip Drager 1 Complet
   48. Distanţier hidraulic 2/1*) Bucata
   49. Dozimetru individual cu citire directa 25/8*) Bucata
   50. Electroferastrau 1 Complet
   51. Foarfecă hidraulica 2/1*) Bucata
   52. Foarfecă manuală pentru tăiat fier-beton 1 Bucata
   53. Frânghii pentru legături (ştreanguri şi pripoane) 2/1*) Complet
   54. Geanta sanitară 4 Bucata
   55. Grup electrogen de 5 kVA portabil 2/1*) Complet
   56. Instalaţie de evacuare a apei din subsoluri
       inundabile, echipată cu pompa submersibilă ET-32 1 Complet
   57. Instalaţie de injectat aer proaspăt în subsoluri,
       cu ventilator centrifugal 1 Complet
   58. Instalaţie portabilă de filtrare complexa a apei
       cu debit de 50 l/h 1 Complet
   59. Joagăr 2/1*) Bucata
   60. Lampa antiex 8/2*) Bucata
   61. Lanterna portabilă 25/4*) Bucata
   62. Masca contra gazelor 25/6*) Bucata
   63. Miniperna pneumatică pentru ridicat, tip cric
       pneumatic 10/4*) Complet
   64. Monitor portabil pentru detecţia radiaţiilor
       alfa, beta, gama 1 Complet
   65. Motocompresor cu unelte pneumatice 1 Complet
   66. Motoferastrau 2/1*) Complet
   67. Motopompa hidraulica 3/1*) Complet
   68. Motopompa portabilă 2 Complet
   69. Motopropulsor pentru bărci 4/1*) Bucata
   70. Panou încărcare distribuţie tensiuni grup-
       reţea-consum 2 Complet
   71. Polizor electric universal de colt 2 Complet
   72. Portavoce 1 Bucata
   73. Proiector special de 1.000 W/220 V 4/2*) Bucata
   74. Radiotelefon auto 6 Bucata
   75. Radiotelefon portabil 25/5*) Bucata
   76. Remorca 2 Bucata
   77. Ruleta de metal de 10 m 1 Bucata
   78. Sac mic cu atele diferite 2 Complet
   79. Scara culisantă din lemn cu 3 elemente 2/1*) Complet
   80. Scara simpla de 4 m lungime 2/1*) Bucata
   81. Set tubuşoare indicatoare, tip Drager 4 Set
   82. Staţie radio unde scurte de 100 W 1 Complet
   83. Targa cu scripeţi pentru coborârea răniţilor de
       la înălţime 2 Bucata
   84. Targa sanitară 10/4*) Bucata
   85. Topor 2/1*) Bucata
   86. Trusa de perfuzie 1 Complet
   87. Trusa de reanimare respiratorie 2 Complet
   88. Trusa de steguleţe pentru marcarea terenului
       contaminat chimic (plantare manuală) 1 Complet
   89. Trusa de steguleţe pentru marcarea terenului
       contaminat radioactiv (plantare manuală) 1 Complet
   90. Trusa pentru electrician 2 Complet
   91. Trusa pentru medic 2 Complet
   92. Unealta electrica rotopercutanta 2/1*) Complet
   93. Vinci de tracţiune 5 tf 1 Bucata

                    II. Materiale de cazarmare şi echipament
   94. Bidon din aluminiu de 25 l 3 Bucata
   95. Bocanci 25/3*) Pereche
   96. Casca de protecţie tip constructor 21/5*) Bucata
   97. Cizme din cauciuc 25/6*) Pereche
   98. Cort pentru personal 3 Complet
   99. Echipament specific protecţiei civile 25/3*) Complet
  100. Lenjerie de pat 25/3*) Set
  101. Manta de ploaie 25/3*) Bucata
  102. Marmita pentru transportul hranei 5 Bucata
  103. Masa extensibilă 5 Bucata
  104. Mănuşi electroizolante de joasă tensiune 8/2*) Pereche
  105. Ochelari de protecţie 20/5*) Bucata
  106. Ochelari pentru sudor 3 Bucata
  107. Palmare din piele 20/5*) Pereche
  108. Paturi pliante 25/3*) Bucata
  109. Pătură 50/10*) Bucata
  110. Saltea 25/3*) Bucata
  111. Scaun pliant 25/3*) Bucata
  112. Vesela şi tacâmuri 25/3*) Set
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *) Rezerva în magazia formaţiunii.
      ANEXA 4

                            DEPOZITUL DE MATERIALE
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Materiale Cantitatea U.M.
  crt.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Aparat pentru administrat oxigen 5-10 Complet
   2. Aparat pentru distilat apa 2 Complet
   3. Aparat pentru încălzit electric 40-80 Complet
   4. Aparat pentru suspendarea tărgilor în corturi 20-40 Complet
   5. Arzător pentru autoclava cu petrol 1-2 Bucata
   6. Autoclava cu pereţi dubli 1-2 Bucata
   7. Barca pneumatică pentru 10 persoane 10-20 Bucata
   8. Bidon din aluminiu de 25 l 10-20 Bucata
   9. Bucătărie rulantă 2-4 Complet
  10. Butelie din oţel pentru oxigen medicinal 10-20 Bucata
  11. Cabluri de remorcare şi tractare 4 Set
  12. Canistra cu spirt sanitar 1-2 Bucata
  13. Cazma 40-80 Bucata
  14. Căciulă 200-400 Bucata
  15. Ciocan baros de 5 kg 8-16 Bucata
  16. Cizme din cauciuc 200-400 Pereche
  17. Colac de salvare 20 Bucata
  18. Complet de cabluri electrice 4 Complet
  19. Complet de pansamente 100-200 Complet
  20. Complet de sudura electrica 2 Complet
  21. Complet de materiale pentru reanimarea
      intoxicaţilor cu STL 10-20 Complet
  22. Complet de medicamente pentru tratamentul
      intoxicaţilor cu STL 10-20 Complet
  23. Complet pentru tratamentul bolii de iradiere 2-4 Complet
  24. Complet de scule electrician pentru înalta şi
      joasă tensiune 2 Complet
  25. Complet de scule instalator apa şi canal 2 Complet
  26. Complet de scule instalator gaze 2 Complet
  27. Complet de tâmplărie-dulgherie 2 Complet
  28. Cort 17-34 Complet
  29. Costum din pânză de doc 200-400 Bucata
  30. Costum din postav 200-400 Bucata
  31. Felinar de vânt 30-50 Bucata
  32. Frânghii pentru legături 200 m.l.
  33. Grup electrogen de 5 kVA portabil 5-10 Complet
  34. Impermeabil 200-400 Bucata
  35. Joagăr 4 Bucata
  36. Lenjerie de pat 400-800 Set
  37. Lopata 40-80 Bucata
  38. Manta din postav 200-400 Bucata
  39. Marmita pentru transportul hranei 20-40 Bucata
  40. Masa extensibilă 25-50 Bucata
  41. Medicamente de prim ajutor 200-400 kg
  42. Motoferastrau 2 Complet
  43. Motopompa portabilă 2 Complet
  44. Motopropulsor pentru bărci 10-20 Bucata
  45. Motostivuitor 1 Complet
  46. Pat pliant 200-400 Bucata
  47. Pătură 200-400 Bucata
  48. Polizor electric universal de colt 2-3 Complet
  49. Portavoce 2 Bucata
  50. Proiector special de 1.000 W/220 V 20-40 Bucata
  51. Pulover 200-400 Bucata
  52. Raţie de alimente de 4.500 calorii 600-1.200 Porţie
  53. Rangă cu vârf şi daltă 8-16 Bucata
  54. Rezervor de 100 l pentru apa, din pânză cauciucată 10-20 Bucata
  55. Saltea 200-400 Bucata
  56. Scara culisabilă din mai multe elemente 4 Complet
  57. Scaun pliant 200-400 Bucata
  58. Scurta impermeabilă 200-400 Bucata
  59. Staţie de filtrare complexa a apei cu debit de
      500 l/h 1-3 Complet
  60. Targa sanitară 50-100 Bucata
  61. Targa sanitară specială 25-50 Bucata
  62. Târnăcop 40-80 Bucata
  63. Topor 4 Bucata
  64. Trusa de perfuzie 20-40 Complet
  65. Trusa de reanimare respiratorie 5-10 Complet
  66. Vesela şi tacâmuri din material plastic, de
      unica folosinţa 2.000-4.000 Set
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA:
  Cantitatea de materiale este prevăzută în funcţie de numărul de persoane pentru care se va interveni sau pentru care se va asigura asistenţă, în raport cu populaţia existenta în judeţele deservite.
  ------