HOTĂRÎREA Nr. 348 din 20 iulie 1993
privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 190 din 10 august 1993  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Contorizarea consumurilor de apa şi energie termica se desfăşoară în condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre, urmărind, în principal economisirea apei şi a energiei termice, facturarea şi gestionarea corecta a acestora, stabilirea unor raporturi corecte între distribuitor şi consumator.


  Articolul 2

  Furnizarea apei şi a energiei termice se efectuează pe bază de contract între unităţile de distribuţie locale şi consumatori.
  Contractele încheiate cu persoanele juridice sau fizice beneficiare ale prestaţiilor de servicii de alimentare cu apa sau energie termica vor cuprinde obligatoriu şi condiţiile privind sistemele de evidenta ale consumurilor de apa şi energie termica, precum şi condiţiile de calitate a serviciului.


  Articolul 3

  Consumurile de apa şi energie termica se vor determina cu ajutorul sistemelor de măsurare prin care se asigura contorizarea cantităţilor livrate în vederea facturarii. Dotarea cu sisteme de măsurare se va face în mod eşalonat, începând de la consumatori spre surse. În mod excepţional, în cazul lipsei sau nefunctionarii sistemelor de măsurare, calculul repartizării consumurilor se va face conform normelor aprobate de consiliile locale, având la baza criteriile elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.


  Articolul 4

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la proiectarea imobilelor se va avea în vedere obligativitatea asigurării condiţiilor de montare a sistemelor de măsurare pentru întregul imobil şi pentru fiecare consumator din imobil.


  Articolul 5

  Alegerea sistemelor de măsurare se va face de către distribuitori pe baza aprobării de model obţinute în condiţiile respectării normelor metrologice recomandate de către Biroul Roman de Metrologie Legală, avîndu-se în vedere alinierea la standardele internaţionale şi pe baza unei preselectii pe criterii de performanţă, urmată de licitaţie de preţ.


  Articolul 6

  Achiziţionarea şi montarea contorilor pentru populaţie cade în sarcina distribuitorilor şi se va realiza în etape, pe baza unor programe întocmite de aceştia şi supuse aprobării consiliilor locale.
  Consumatorii pot solicita montarea contorilor de apa rece şi energie termica în devans faţă de programul stabilit, pe cheltuiala lor, urmînd ca aceasta să se deducă din obligaţia de plată a serviciilor prestate de distribuitor.


  Articolul 7

  Agenţii economici şi instituţiile publice cu bransamente separate vor achizitiona şi vor monta sisteme de măsurare pentru apa şi energia termica până la data de 31 decembrie 1994, în baza avizării prealabile de către Biroul de Metrologie Legală şi de către distribuitori.
  Montajul sistemului de măsurare va fi realizat numai în baza unei documentaţii avizate de către distribuitor.
  Costurile montajului sunt suportate de către consumatori.
  În cazul realizării montajului de către distribuitor, costurile aferente se vor deconta de către consumatori, în maximum 3 ani de la punerea în funcţiune.


  Articolul 8

  Recepţia privind realizarea montajului conform documentaţiei avizate şi punerea în funcţiune se vor face în prezenta consumatorului şi a distribuitorului, care vor întocmi un proces-verbal de recepţie şi preluare în exploatare.


  Articolul 9

  Distribuitorul va lua în considerare pentru facturare sistemul de măsurare, numai în condiţiile îndeplinirii prevederilor menţionate la art. 5, 6, 7 şi 8 din prezenta hotărâre.


  Articolul 10

  Asigurarea exploatării, întreţinerea, repararea, înlocuirea şi verificarea metrologica a sistemelor de măsurare cad în sarcina distribuitorului, costul acestora fiind cuprins distinct în tariful de distribuire stabilit de consiliul local.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul industriilor,
  Lucian Motiu,
  secretar de stat
  Ministrul lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Marin Cristea
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Octav Cozmanca
  --------------