ORDONANŢĂ nr. 112 din 30 august 1999 (*actualizată*)
privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române
(actualizată până la data de 29 aprilie 2004*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 31 august 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 29 aprilie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003; ORDINUL nr. 549 din 14 octombrie 2003; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA nr. 32 din 29 ianuarie 2004; LEGEA nr. 125 din 19 aprilie 2004.
  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. H pct. 11 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe:
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  (1) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., la filialele acesteia, la subunităţile din structura organizatorică a acesteia, precum şi la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române beneficiază anual de autorizaţii de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit.
  ------------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.
  (2) Membrii de familie ai salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.
  ------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.


  Articolul 2

  (1) Beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată:
  a) în aparatul central al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (1);
  b) la Autoritatea Feroviară Română - AFER şi la alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
  ------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.
  c) în unităţile medicale din reţeaua proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;
  d) în grupurile şcolare industriale de transporturi cai ferate şi în grupurile şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare;
  e) la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti;
  f) la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  (2) Pentru călătoria în interes de serviciu salariaţii prevăzuţi la alin. (1) beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, după caz. Funcţiile de conducere din unităţile menţionate la alin. (1) lit. a) şi b), care beneficiază de autorizaţii de călătorie, se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi nu mai beneficiază în anul respectiv de permise de călătorie.
  (3) Lista grupurilor şcolare industriale de transporturi cai ferate şi a grupurilor şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai căror salariaţi beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, este prezentată în anexa nr. 1.
  (4) Membrii de familie ai salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) beneficiază anual de 12 file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.
  ------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.


  Articolul 3

  (1) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de la Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare «S.A.A.F.» - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A., de la unităţile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, de la filialele acestora, precum şi de la subunităţile din structura organizatorică a acestora beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie pe căile ferate române, în interes de serviciu sau în interes personal, în mod gratuit, în aceleaşi condiţii ca şi personalul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., prevăzute la art. 1.
  ------------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.
  (2) Membrii de familie ai salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.
  (3) Eliberarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române pentru personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) se face pe baza contractelor încheiate între Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. şi unităţile menţionate la alin. (1), numai dacă unităţile respective suporta aceste cheltuieli.
  ------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.


  Articolul 4

  (1) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată în unităţile desprinse din Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998
  privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1999
  , precum şi salariaţii unităţilor desprinse din fostul Departament al căilor ferate şi din fosta Societate Naţionala a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991
  privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991
  şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare beneficiază de maximum 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea îşi păstrează profilul de activitate preponderent feroviara.
  (1^1) Salariaţii societăţilor comerciale la care Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A. sunt acţionari majoritari şi care la data privatizării societăţii respective sunt încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea îşi păstrează profilul de activitate preponderent feroviară.
  ------------
  Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.
  (2) Membrii de familie ai salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) şi (1^1) beneficiază de jumătate din numărul de file de permise de călătorie pe căile ferate române, aferente titularului, în mod gratuit.
  ------------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.
  (3) Contravaloarea permiselor de călătorie se suporta de unităţile respective, în limitele stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul acestor unităţi, şi sunt deductibile fiscal.
  (4) Metodologia de acordare, de eliberare şi de retragere a permiselor de călătorie pentru salariaţii agenţilor economici care beneficiază de prevederile alin. (1)-(3) se stabileşte şi se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, în baza declaraţiei conducătorului unităţii prin care confirma menţinerea profilului de activitate preponderent feroviara.
  (5) Eliberarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române se face numai pe bază de contracte încheiate între Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. şi unităţile sus-menţionate, cu suportarea contravalorii acestora de către unităţile respective.
  ------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.


  Articolul 4^1

  Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata determinata la unităţile prevăzute la art. 1-4 pot beneficia de bilete de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu, contravaloarea acestora suportandu-se în acelaşi mod ca şi autorizaţiile de călătorie.
  ------------
  Art. 4^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.


  Articolul 4^2

  (1) Dreptul la autorizaţii şi permise de călătorie pe căile ferate române se pierde dacă acestea se înstrăinează pentru a fi folosite de alte persoane, în anul respectiv în care s-a constatat abaterea, aplicându-se sancţiunile disciplinare şi penale prevăzute de legislaţia în vigoare. Deplasarea în interes de serviciu se va face cu bilete de călătorie în interes de serviciu.
  (2) Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizaţii sau permise are loc în următoarele cazuri:
  a) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;
  b) înstrăinarea autorizaţiei sau permisului de călătorie pentru a fi utilizat de altă persoană.
  (3) Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizaţii sau permise de călătorie pentru salariaţi ori pensionari determina pierderea dreptului şi pentru membrii de familie ai acestora.
  (4) Membrii de familie ai posesorilor de autorizaţii şi permise de călătorie pe căile ferate române care au decedat îşi menţin dreptul la permise de călătorie până la finele anului, în anul următor urmând a primi permise de călătorie dacă îndeplinesc condiţiile de emitere menţionate în metodologia prevăzută la art. 10.
  (5) Călătoriile în interes personal efectuate în baza autorizaţiei de călătorie se declară de către titularul acesteia, pe propria răspundere, în luna respectivă, cu precizarea traseului şi a rangului de tren folosit.
  ------------
  Alin. (5) al art. 4^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 125 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004, cu pct. 5^1.
  (6) Permisele de călătorie ale membrilor de familie ai salariaţilor posesori de autorizaţii de călătorie sau de permise de călătorie reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit.
  ------------
  Alin. (6) al art. 4^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 125 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004, cu pct. 5^1.
  ------------
  Art. 4^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.


  Articolul 4^3

  Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată la unităţile prevăzute la art. 1-4, pentru călătoria în interesul serviciului, precum şi sportivii şi antrenorii legitimaţi la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti, care se deplasează la competiţiile sportive, beneficiază de bilete de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu, contravaloarea acestora suportându-se în acelaşi mod ca şi autorizaţiile şi permisele de călătorie.
  ------------
  Art. 4^3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.


  Articolul 5

  (1) Pensionării şi membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, dacă la data pensionării persoana care se pensionează îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:
  a) este salariată într-o unitate prevăzută la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 3 sau, după caz, a fost concediată de la aceste unităţi în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003
  - Codul muncii, cu condiţia să nu se fi angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la alte unităţi până la data pensionării, şi are cel puţin o vechime de 10 ani în aceste unităţi sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unităţi au rezultat prin reorganizare;
  ------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.
  b) este salariată la altă unitate decât cele prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 3 sau, după caz, nu este salariată la data pensionării şi are o vechime de 25 de ani, bărbaţii, şi 20 de ani, femeile, în unităţile prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), art. 3 şi art. 4 alin. (1^1) pentru salariaţii încadraţi la aceste unităţi la data privatizării, precum şi în unităţile desprinse din cadrul fostului Departament al căilor ferate şi fostei Societăţi Naţionale a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991
  privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991
  şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare, cu modificările ulterioare;
  ------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.
  c) vechimea în munca se calculează prin cumularea perioadelor în care salariatul a lucrat ca angajat pe durata nedeterminată în unităţile menţionate la lit. a) şi b).
  (2) Pensionării pentru invaliditate de orice grad, cauzată de accidente de muncă sau de evenimente de cale ferată, proveniţi din salariaţii unităţilor prevăzute la art. 1-3, precum şi membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, indiferent de vechimea avută în aceste unităţi.
  (3) Pensionării care îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit au dreptul anual la 24 de file de permise de călătorie, iar membrii lor de familie la 12 file de permise de călătorie.
  (4) Contravaloarea permiselor de călătorie pe căile ferate române emise în mod gratuit pensionarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) şi membrilor lor de familie, precum şi a permiselor de călătorie şcolare ale copiilor acestora se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  ------------
  Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 125 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004, cu pct. 7^1.
  (5) Dreptul de a solicita permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit se prescrie după trecerea a 3 ani de la data pensionării, dacă solicitarea nu a fost făcuta în acest termen.
  (6) Permisele de călătorie ale pensionarilor şi membrilor de familie ai acestora reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit.
  ------------
  Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 125 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004, cu pct. 7^2.
  ------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.


  Articolul 6

  (1) Pensionării şi membrii lor de familie, cărora li s-au acordat permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanţei, beneficiază în continuare de acest drept, atâta timp cat sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora au fost acordate.
  (2) Contravaloarea permiselor de călătorie pe căile ferate române emise în mod gratuit se suporta din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  ------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.

  ------------
  Art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.

  Articolul 8

  În înţelesul prezentei ordonanţe, membrii de familie sunt soţul, sotia şi copiii minori, precum şi copiii care se încadrează în categoriile prevăzute în anexa nr. 2.
  ------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.


  Articolul 8^1

  (1) Copiii salariaţilor Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., Companiei Naţionale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» - S.A., Societăţii de Administrare Active Feroviare «S.A.A.F.» - S.A., ai unităţilor cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, filialelor acestora, precum şi ai subunităţilor din structura organizatorică a acestora, ai pensionarilor proveniţi din aceste unităţi sau din cadrul persoanelor juridice din care aceste unităţi au rezultat prin reorganizare, inclusiv copiii pensionarilor proveniţi din fosta Societate de Servicii de Management Feroviar «S.M.F.» - S.A., care sunt în întreţinerea acestora, a tutorilor ori aflaţi în plasament familial, elevi sau studenţi, precum şi cei care parcurg o formă de învăţământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat ori particular, şi care urmează cursuri şi practică în alte localităţi decât cea de domiciliu, beneficiază de permise de călătorie şcolare, în mod gratuit, pentru o distanţă de maximum 300 km.
  (2) Permisele de călătorie şcolare reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit.
  ------------
  Art. 8^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 125 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.


  Articolul 9

  Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. poate elibera legitimatii de călătorie pe căile ferate române, pe timp limitat, în mod gratuit, unor persoane din afară societăţii comerciale, care se deplasează pentru acţiuni în interesul acesteia, pentru cazurile şi persoanele stabilite de consiliul de administraţie al societăţii.
  ------------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.


  Articolul 10

  (1) Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasa, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, prevăzute în prezenta ordonanţă, va fi reactualizata în termen de 45 de zile de la aprobarea prin lege a ordonanţei, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
  (2) Prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei se aproba tarifele pentru autorizaţiile şi permisele de călătorie pe căile ferate române, precum şi metodologia de decontare a contravalorii acestora, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) şi pentru pensionării prevăzuţi la art. 5 alin. (1) şi (2) şi la art. 6.
  ------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.


  Articolul 11

  Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. este autorizata sa încheie convenţii cu administraţiile de cai ferate străine privind călătoriile gratuite în trafic internaţional, potrivit reglementărilor feroviare internaţionale.


  Articolul 11^1

  În cazul schimbării denumirii unităţilor menţionate în prezenta ordonanţă, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va face rectificarea corespunzătoare prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, care se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ------------
  Art. 11^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.


  Articolul 12

  La data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanţei se abroga:
  a) Decretul Consiliului de Stat nr. 1/1981
  privind călătoriile gratuite pe căile ferate în interes personal şi călătoriile gratuite pe căile ferate, cu navele fluviale NAVROM şi cu autovehicule, în interes de serviciu, nepublicat, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) art. 2, 3, 4, 5 şi 6 din Decretul-lege nr. 26/1990
  privind acordarea unor drepturi şi înlesniri beneficiarilor prestaţiilor de transporturi, posta şi telecomunicaţii, precum şi personalului din unităţile Ministerului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 15 ianuarie 1990;
  c) art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 570/1991
  privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991
  şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 19 septembrie 1991, cu modificări;
  d) art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 691/1991
  privind înfiinţarea unor societăţi comerciale ca urmare a reorganizării activităţii transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 22 octombrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 77/1992
  privind înfiinţarea unor societăţi comerciale ca urmare a reorganizării activităţii transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 5 martie 1992, cu modificările ulterioare;
  e) art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 519/1992
  privind înfiinţarea unei societăţi comerciale ca urmare a divizării Societăţii Comerciale «Rova» - S.A. Roşiori de Vede, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 18 septembrie 1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  ------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.


  Articolul 12^1

  (1) Categoriile sociale care beneficiază de călătorii gratuite sau de reduceri de tarife la transportul de călători pe căile ferate române se stabilesc prin lege.
  (2) Actul normativ de aprobare a călătoriilor gratuite sau a reducerilor tarifare în transportul de călători pe calea ferată trebuie să indice în mod obligatoriu sursa din care se decontează către Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. contravaloarea călătoriilor gratuite sau diferenţa de tarif.
  (3) Circulaţia călătorilor beneficiari de gratuităţi sau de reduceri de tarif se face în baza legitimatiilor eliberate de Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., în urma încheierii contractului cu unitatea care suporta diferenţa de tarif.
  ------------
  Art. 12^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.


  Articolul 12^2

  (1) Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române, de care beneficiază în mod gratuit persoanele prevăzute la art. 3, 4 şi 8, cu excepţia copiilor pensionarilor proveniţi din unităţile prevăzute la art. 8^1 , se suportă de agenţii economici sau de instituţiile publice, după caz, şi este deductibilă fiscal.
  ------------
  Alin. (1) al art. 12^2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 125 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004, cu pct. 8^1.
  (2) Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) se suporta din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  (3) Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 1 şi 9 se suporta de Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. şi sunt deductibile fiscal.
  ------------
  Alin. (4) al art. 12^2 a fost abrogat de pct. 22 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.
  ------------
  Art. 12^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.


  Articolul 12^3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  ------------
  Art. 12^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Traian Băsescu
  Ministrul finanţelor
  Decebal Traian Remes
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu


  Anexa 1

                               LISTA
      grupurilor şcolare industriale de transporturi cai ferate şi a grupurilor
           şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare,
           ai căror salariaţi beneficiază de permise de călătorie
          pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Denumirea iniţială a unităţii de învăţământ, Denumirea actuala a unităţii
  crt. conform anexei la Ordonanţa Guvernului de învăţământ
             nr. 112/1999, introdusă
             prin Legea nr. 210/2003
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de
     cai ferate Bucureşti transporturi cai ferate
                                                 Bucureşti
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de
     cai ferate Craiova transporturi cai ferate
                                                 Craiova
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de
     cai ferate Timişoara transporturi cai ferate
                                                 Timişoara
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  4. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de
     cai ferate Arad transporturi cai ferate
                                                 Arad
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5. Grupul şcolar industrial de transporturi Colegiul tehnic de transporturi
     cai ferate Cluj-Napoca "Transilvania" Cluj-Napoca
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6. Grupul şcolar industrial de transporturi Colegiul tehnic "Dimitrie
     cai ferate Oradea Leonida" Oradea
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  7. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de
     cai ferate Braşov transporturi cai ferate Braşov
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  8. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de
     cai ferate Sibiu transporturi cai ferate Sibiu
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  9. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de
     cai ferate Iaşi transporturi cai ferate Iaşi
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  10. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de
      cai ferate Buzău transporturi cai ferate Buzău
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  11. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar industrial de
      cai ferate Galaţi transporturi cai ferate Galaţi
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  12. Grupul şcolar industrial de transporturi Grupul şcolar "Gheorghe Ducă"
      cai ferate Constanta Constanta
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  13. Grupul şcolar de material rulant pentru Colegiul tehnic de material
      transporturi feroviare Bucureşti rulant pentru transporturi
                                                 feroviare Bucureşti
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  14. Grupul şcolar de material rulant pentru Grupul şcolar material rulant
      transporturi feroviare Cluj-Napoca "Unirea" Cluj-Napoca
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  15. Grupul şcolar de material rulant pentru Colegiul tehnic "Anghel Saligny"
      transporturi feroviare Roşiori de Vede Roşiori de Vede
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  16. Grupul şcolar de material rulant pentru Grupul şcolar cai ferate "Unirea"
      transporturi feroviare Paşcani Paşcani
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  17. Grupul şcolar de material rulant pentru Colegiul tehnic de transport
      transporturi feroviare Şimeria feroviar "Anghel Saligny",
                                                 oraşul Şimeria
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ------------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 549 din 14 octombrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 6 noiembrie 2003, conform art. I din acelaşi act normativ.

  Anexa 2

  CATEGORII DE PERSOANE
  care beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, în condiţiile art. 8
  a) copiii minori înfiaţi, aflaţi sub tutela, în plasament familial ori încredinţaţi în condiţiile legii unor persoane care beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie, precum şi copiii beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie aflaţi în aceleaşi situaţii la alte persoane care nu beneficiază de acest drept;
  b) copiii minori ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, proveniţi dintr-o căsătorie anterioară şi încredinţaţi acestora prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;
  c) copiii minori, copiii majori elevi sau studenţi, precum şi cei care parcurg o formă de învăţământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat ori particular din ţară sau din străinătate, ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, care au decedat;
  ------------
  Litera c) din anexa 2 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.
  d) copiii majori inapti de muncă ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, inclusiv în cazul în care sunt înfiaţi, aflaţi sub tutela, în plasament familial ori încredinţaţi, în condiţiile legii, unor persoane care beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie pe calea ferată, precum şi cei aflaţi în aceeaşi situaţie la persoane care nu beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie;
  e) soţul ori sotia beneficiarului de autorizaţii sau permise de călătorie care a decedat şi care are pensie de urmaş;
  f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie pe căile ferate române, care sunt în întreţinerea acestora, a tutorilor ori aflaţi în plasament familial, elevi sau studenţi, precum şi cei care parcurg o formă de învăţământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat ori particular din ţară sau din străinătate.
  ------------
  Litera f) din anexa 2 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.
  ------------
  Anexa 1 a devenit anexa 2 conform pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 210 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003.
  -----------