REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-IA din 25 octombrie 2016"Înmatricularea aeronavelor civile", ediția 1/2016
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 decembrie 2016 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1338 din 25 octombrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 971 din 5 decembrie 2016.

  Preambul1. Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul și în spațiul aerian național este reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul aerian civil), prin actele normative interne din domeniu, în conformitate cu prevederile Convenției privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago în 1944, și ale altor convenții și acorduri la care România este parte.2. În scopul asigurării, organizării și desfășurării activităților de registru și de înmatriculare a aeronavelor civile, Ministerul Transporturilor emite, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviației civile, acte normative conforme cu reglementările, standardele, practicile recomandate și procedurile elaborate de Organizația Aviației Civile Internaționale și de alte organisme internaționale de aviație civilă la care România este parte sau acorduri și convenții la care a aderat și asigură controlul respectării acestora.3. Persoanele fizice și juridice proprietare sau deținătoare de aeronave civile înmatriculate în România, care își propun să se angajeze în operarea aeronavelor, precum și operatorii aerieni români care organizează și execută operațiuni de aviație civilă sunt obligați să respecte prevederile reglementărilor aeronautice emise de Ministerul Transporturilor și ale regulamentelor comunitare direct aplicabile, precum și ale instrucțiunilor și normelor de aplicare a acestora și să se supună activităților de evaluare, inspecție și supraveghere întreprinse în conformitate cu aceste reglementări.4. Prezenta reglementare cuprinde cerințe specifice activităților de registru și de înmatriculare a aeronavelor civile și a fost elaborată în conformitate cu prevederile Codului aerian civil, Convenției privind aviația civilă internațională și anexei 7 la aceasta.  Capitolul 1 Dispoziții generale
  1.1. Definiții
  Atunci când sunt folosiți în prezenta reglementare, termenii de mai jos au următoarele înțelesuri:
  a) prin deținător se înțelege acea persoană căreia i se transmit, în condițiile legii, detenția și folosința unei aeronave;
  b) prin documente referitoare la situația anterioară a aeronavei în ceea ce privește înmatricularea se înțelege:(i) pentru aeronavele care nu au fost înmatriculate în România sau în alt stat:1. în cazul aeronavelor fabricate în România, declarația fabricantului privind modul în care aeronava a fost înmatriculată în cadrul zborurilor de fabrică; sau2. în cazul aeronavelor importate, documentul emis de autoritatea aeronautică civilă competentă din țara fabricantului, din care să rezulte că aeronava nu a fost și nu este înmatriculată în registrul de înmatriculare al statului respectiv;(ii) pentru aeronavele care au fost înmatriculate într-un alt stat, certificatul de radiere sau un alt document legal emis de autoritatea aeronautică civilă a acelui stat care să ateste că aeronava a fost radiată din registrul de înmatriculare al statului respectiv;(iii) pentru aeronavele care au fost înmatriculate în România și au fost radiate, originalul certificatului de radiere;(iv) pentru aeronavele care au fost înmatriculate în România și nu au fost radiate, originalul certificatului de înmatriculare;
  c) prin modificarea unei sarcini se înțelege orice schimbare survenită cu privire la actul prin care este constituită sarcina, beneficiarul sarcinii, termenul pentru care este constituită sarcina, întinderea sarcinii și suma garantată;
  d) prin titlu de deținere se înțelege actul juridic pe care se întemeiază detenția și dreptul de folosință al unei persoane fizice sau juridice asupra unei aeronave;
  e) prin titlu de proprietate se înțelege actul juridic pe care se întemeiază dreptul de proprietate al unei persoane fizice sau juridice asupra unei aeronave;
  f) prin titular de certificat se înțelege, cu referire la unul dintre certificatele prevăzute în prezenta reglementare, fiecare dintre persoanele indicate drept proprietar, respectiv deținător al aeronavei, după caz;
  g) prin revocare a unui certificat se înțelege încetarea definitivă a efectelor juridice produse de certificatul respectiv;
  h) prin solicitant se înțelege persoana fizică sau juridică ce solicită înmatricularea/modificarea mențiunilor/radierea unei aeronave civile;
  i) prin suspendare a unui certificat se înțelege încetarea temporară a efectelor juridice produse de certificatul respectiv.
  1.2. Abrevieri
  AACR - Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română";
  RUIAC - Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile din România;
  MT - Ministerul Transporturilor.
  1.3. Aplicabilitate
  Prevederile prezentei reglementări se aplică tuturor aeronavelor civile, cu excepția următoarelor categorii:
  a) aeronave folosite pentru servicii militare, vamale sau de poliție;
  b) aeronave ultraușoare, așa cum sunt definite în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare din România;
  c) aeronave fără pilot la bord destinate operațiunilor din categoriile «deschise» și «specifice», așa cum sunt definite aceste operațiuni în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord, și pentru care reglementările europene nu prevăd obligația certificării;
  (la 09-03-2021, Litera c) din Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 165 din 26 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 09 martie 2021 )

  d) baloane utilizate exclusiv în scopuri meteorologice și baloane libere nepilotate fără încărcătură utilă.
  1.4. Autoritatea de înmatriculare(1) În sensul prezentei reglementări, autoritatea de înmatriculare este AACR, organismul tehnic specializat căruia MT i-a delegat competențele pentru exercitarea activităților de registru și înmatriculare a aeronavelor civile.(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, AACR are următoarele drepturi:
  a) dreptul de a verifica respectarea cerințelor impuse prin documentele emise potrivit prezentei reglementări;
  b) dreptul de a solicita restituirea de îndată a tuturor documentelor emise potrivit prezentei reglementări, în măsura în care acestea au fost suspendate, revocate sau dacă au intervenit modificări care fac ca respectivele documente să nu mai concorde cu realitatea.
  (3) În vederea aplicării prevederilor prezentei reglementări, AACR administrează următoarele registre:
  a) Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile (RUIAC);
  b) Registrul foilor de sarcini;
  c) Registrul de radiere.
  (4) Înscrierea unei aeronave civile în RUIAC, precum și emiterea certificatului de înmatriculare nu constituie dovada dreptului de proprietate, a deținerii legale sau a dreptului de folosință asupra unei aeronave civile în nicio acțiune juridică în care deținerea sau proprietatea unei aeronave civile face subiectul unui litigiu.(5) În aplicarea prevederilor prezentei reglementări, AACR emite următoarele documente:
  a) certificatul de înmatriculare a aeronavei care atestă înscrierea unei aeronave civile într-o foaie matricolă din cadrul RUIAC, secțiunea I;
  b) certificatul de înmatriculare temporară a aeronavei care atestă înscrierea unei aeronave civile într-o foaie matricolă din cadrul RUIAC, secțiunea a II-a;
  c) certificatul de radiere a aeronavei care atestă radierea unei aeronave civile din RUIAC;
  d) foaia de sarcini care atestă sarcinile înscrise cu privire la o aeronavă înmatriculată în RUIAC.  Capitolul 2 Înmatricularea aeronavelor civile


  Secţiunea 1 Dispoziții comune
  2.1. Cerințe generale privind înmatricularea aeronavelor(1) O aeronavă poate fi înscrisă și menținută în RUIAC dacă sunt respectate următoarele condiții:
  a) nu este înmatriculată în alt stat;
  b) satisface cerințele privind nivelul de zgomot și de emisii toxice;
  c) aeronava este în stare de navigabilitate;
  d) proprietarul sau deținătorul aeronavei este o persoană fizică cu domiciliul sau reședința permanentă într-unul din statele Uniunii Europene sau o persoană juridică cu sediul social într-unul dintre statele Uniunii Europene.
  (2) Utilizarea unei aeronave înmatriculate în România în operațiuni de transport aerian public, aviație generală sau lucru aerian este condiționată de:
  a) deținerea de către operatorul aeronavei:(i) a unui titlu de proprietate asupra aeronavei sau a unui titlu de deținere care îi conferă acestuia prerogativa folosinței aeronavei pentru operațiunile de zbor respective;(ii) a unui certificat de înmatriculare emis conform prevederilor prezentei reglementări;
  b) inscripționarea pe aeronavă a însemnului de naționalitate și a mărcii de ordine în conformitate cu prevederile cap. 5;
  c) existența la bordul aeronavei a plăcuței de identificare cu caracteristicile și inscripționările specificate la pct. 5.4.
  (3) Pe timpul activității de zbor este obligatorie prezența la bordul aeronavei a certificatului de înmatriculare.  Secţiunea a 2-a Înmatricularea aeronavelor civile
  2.2. Rezervarea mărcii de ordine
  Anterior depunerii cererii de înmatriculare, proprietarul sau deținătorul, direct sau prin împuternicit, poate să solicite în scris AACR rezervarea unei mărci de ordine.
  2.3. Documentația de înmatriculare
  În vederea înmatriculării, solicitantul trebuie să depună la AACR, direct sau prin împuternicit, următoarele documente:
  a) cererea de înmatriculare;
  b) acordul scris al proprietarului pentru înmatriculare, în original, în cazul în care înmatricularea aeronavei este solicitată de deținător;
  c) titlul de proprietate sau de deținere, după caz;
  d) documente referitoare la situația anterioară a aeronavei în ceea ce privește înmatricularea;
  e) schema de dispunere a însemnelor de înmatriculare, stabilită conform cerințelor cap. 5 din prezenta reglementare;
  f) copia certificatului de înregistrare și a unui certificat constatator complet, pentru persoanele juridice române, respectiv documentație echivalentă emisă de autoritățile competente, în cazul persoanelor juridice străine;
  g) copia actului de identitate sau a dovezii privind rezidența în România, pentru persoanele fizice române, respectiv documentație echivalentă emisă de către autoritățile competente, în cazul persoanelor fizice străine;
  h) confirmarea rezervării mărcii de ordine transmisă solicitantului de către AACR, dacă este cazul;
  i) copia documentului de navigabilitate valabil la data depunerii cererii de înmatriculare;
  j) dovada achitării tarifului pentru serviciul ce urmează a fi prestat.
  2.4. Modificarea mențiunilor din RUIAC(1) Modificarea caracteristicilor exterioare ale unei aeronave, schimbarea proprietarului sau a deținătorului, a domiciliului, reședinței permanente sau a sediului social ale acestora, precum și modificarea schemei de dispunere a însemnelor de înmatriculare sau a schemei de vopsire a aeronavei trebuie aduse la cunoștința AACR în termen de cel mult 10 zile de la efectuarea acestora.(2) În vederea înscrierii modificărilor menționate, solicitantul trebuie să depună la AACR cererea de înscriere a modificărilor în RUIAC completată și documentele justificative relevante, însoțită de dovada achitării tarifului pentru serviciul ce urmează a fi prestat.(3) Documentația de înscriere a modificărilor menționate poate fi depusă la AACR de către proprietar sau deținător, direct sau prin împuternicit.


  Secţiunea a 3-a Radierea aeronavelor civile din RUIAC
  2.5. Situații ce conduc la radierea aeronavelor
  O aeronavă se radiază din RUIAC în următoarele situații:
  a) aeronava nu mai îndeplinește una din condițiile menționate la pct. 2.1 alin. (1);
  b) aeronava a fost scoasă din folosință sau casată;
  c) aeronava a fost distrusă;
  d) aeronava a fost declarată dispărută;
  e) este formulată o cerere expresă de radiere;
  f) certificatul de înmatriculare este revocat;
  g) a expirat valabilitatea certificatului de înmatriculare temporară.
  2.6. Documentația necesară pentru radierea aeronavelor(1) În vederea radierii, solicitantul este obligat să depună la AACR următoarele documente:
  a) cererea de radiere;
  b) acordul scris al proprietarului pentru radiere, dacă depunerea se face de către deținător;
  c) originalul certificatului de înmatriculare;
  d) dacă este cazul, documentația privind încetarea titlului de deținere;
  e) acordul beneficiarului sarcinii pentru radierea aeronavei, dacă aeronava este grevată de sarcini;
  f) dovada achitării tarifului pentru serviciul ce urmează a fi prestat.
  (2) Documentația de radiere a unei aeronave poate fi depusă la AACR de către proprietar sau deținător, direct sau prin împuternicit.
  2.7. Radierea aeronavelor grevate de sarcini
  Radierea aeronavelor grevate de sarcini se face cu acordul expres și unanim al tuturor beneficiarilor de sarcină, exprimat în scris.
  2.8. Alte dispoziții
  Pentru cazurile în care solicitantul nu are acces la aeronava ce urmează a fi radiată, AACR poate permite acestuia să procedeze la înlăturarea însemnelor de înmatriculare și depunerea plăcuței de identificare ulterior emiterii certificatului de radiere, de îndată ce acesta capătă acces la aeronava în cauză.  Capitolul 3 Înmatricularea temporară
  3.1. Categorii de aeronave cu înmatriculare temporară(1) Următoarele categorii de aeronave pot efectua zboruri în spațiul aerian național, cu înmatriculare temporară:
  a) aeronave prototip;
  b) aeronave de serie nou-construite;
  c) aeronave care au fost radiate din registrele altor state și sunt supuse unor zboruri în vederea stabilirii stării de navigabilitate.
  (2) Emiterea certificatelor de înmatriculare temporară poate fi solicitată doar de către următoarele persoane juridice române:
  a) fabricantul aeronavei;
  b) organizația de management al continuității navigabilității;
  c) organizația de întreținere.
  3.2. Documentația pentru înmatricularea temporară
  În vederea înmatriculării temporare, solicitantul este obligat să depună la AACR, direct sau prin împuternicit, următoarele documente:
  a) cererea de înmatriculare temporară;
  b) acordul scris al proprietarului pentru înmatriculare temporară, dacă este cazul;
  c) documente referitoare la situația anterioară a aeronavei în ceea ce privește identificarea sau înmatricularea, după caz;
  d) schema de dispunere a însemnelor de înmatriculare, stabilită conform cerințelor cap. 4 din prezenta reglementare;
  e) copia certificatului de înregistrare și a unui certificat constatator;
  f) dovada achitării tarifului pentru serviciul ce urmează a fi prestat.  Capitolul 4 Sarcinile asupra aeronavelor civile
  4.1. Înscrierea primară în Registrul foilor de sarcini(1) Sunt înscrise în Registrul foilor de sarcini mențiuni cu privire la drepturile prevăzute de art. 21 lit. d) din Codul aerian civil și care poartă obligații asupra unei aeronave înscrise în RUIAC (aceste mențiuni sunt numite în continuare înscrieri primare).(2) În lipsa altor mențiuni, înscrierea primară a sarcinii, precum și modificările ulterioare sunt valabile:
  a) pentru o perioadă de 5 ani de la data înscrierii acestora în Registrul foilor de sarcini, în cazul aeronavelor ce dețin un certificat de înmatriculare;
  b) pentru perioada de valabilitate înscrisă pe certificatul de înmatriculare temporară, în cazul în care aeronava deține un astfel de document.
  (3) Beneficiarul sau debitorul sarcinii, după caz, în baza unor documente justificative, poate reînnoi înscrierea, înainte de expirarea acesteia.(4) După expirarea perioadei de valabilitate menționate în Registrul foilor de sarcini, în cazul în care beneficiarul sau debitorul sarcinii nu a solicitat reînnoirea valabilității, înscrierea primară a sarcinii și modificările ulterioare se perimează.
  4.2. Documentația de înscriere a sarcinii(1) În vederea înscrierii sarcinii se depun următoarele documente:
  a) cererea privind înscrierea unei sarcini;
  b) titlul constitutiv al sarcinii, în original sau copie legalizată conform legii;
  c) dovada achitării tarifului pentru serviciul ce urmează a fi prestat.
  (2) Documentația de înscriere a sarcinii în Registrul foilor de sarcini se depune de către beneficiarul sarcinii sau de către debitorul sarcinii, direct sau prin împuternicit.
  4.3. Modificarea mențiunilor din foile de sarcini(1) În vederea înscrierii mențiunilor referitoare la modificări, beneficiarul sarcinii depune o cerere la care anexează documente justificative relevante, precum și dovada achitării tarifului pentru serviciul ce urmează a fi prestat.(2) Documentația de înscriere a modificărilor se depune de către beneficiarul sarcinii, direct sau prin împuternicit.(3) Perimarea înscrierii primare sau a modificărilor ulterioare se menționează în Registrul foilor de sarcini la cererea beneficiarului sarcinii, a debitorului sau din oficiu.


  Capitolul 5 Însemnele de înmatriculare


  Secţiunea 1 Generalități
  5.1. Însemnele de înmatriculare
  Însemnele de înmatriculare ale unei aeronave se compun din însemnul de naționalitate și marca de ordine.5.2. Însemnul de naționalitate(1) Însemnul de naționalitate este constituit din grupul de litere "YR".(2) Însemnul de naționalitate a fost notificat către ICAO și este conform cu prevederile anexei 7 la Convenția privind aviația civilă internațională.5.3. Marca de ordine(1) Marca de ordine se dispune în continuarea însemnului de naționalitate, la dreapta acestuia, fiind despărțită de însemnul de naționalitate printr-o cratimă.(2) Marca de ordine este alocată de către AACR și este constituită dintr-un grup alfanumeric, de litere și/sau cifre, după cum urmează:
  a) pentru aerodine, cu excepția planoarelor, marca de ordine este constituită dintr-un număr de 3 caractere - litere;
  b) pentru planoare și aerostate, marca de ordine este constituită dintr-un număr de 4 caractere - cifre;
  c) pentru înmatriculările temporare, marca de ordine este constituită din 3 caractere, primul caracter fiind o cifră, iar următoarele două caractere - litere.
  (3) Nu pot fi alocate următoarele grupuri de litere sau grupuri de cifre:
  a) grupuri de litere/cifre alocate anterior altor aeronave civile române, ce au fost radiate din RUIAC cu mai puțin de 5 ani înaintea primirii cererii de înmatriculare; fac excepție aeronavele care se înmatriculează cu aceeași marcă avută înaintea radierii, indiferent de intervalul de timp;
  b) grupurile de litere care reprezintă semnale de pericol sau ajutor, încep cu litera Q sau pot conduce la confuzii de identificare (spre exemplu SOS, XXX, PAN, TTT);
  c) care reprezintă cuvinte, prescurtări sau abreviații cu semnificații care lezează morala sau credința;
  d) care încep cu cifra 0 (zero).
  (4) În cazul înmatriculării temporare, folosirea însemnelor de înmatriculare este supusă următoarelor condiții:
  a) organizația să dețină un sistem de menținere a informațiilor legate de utilizarea înmatriculărilor temporare, aprobat de către AACR;
  b) mărcile de ordine alocate pot fi folosite doar în cadrul respectivei organizații;
  c) o aceeași marcă de ordine nu poate fi folosită în același timp pe două sau mai multe aeronave.
  5.4. Plăcuța de identificare(1) În afara însemnelor de înmatriculare, aeronavele civile române înscrise în RUIAC trebuie să aibă montată la bord o plăcuță de identificare.(2) Plăcuța de identificare se confecționează dintr-un material rezistent la foc și va conține în mod obligatoriu următoarele informații:
  a) însemnul de naționalitate și marca de ordine;
  b) tipul aeronavei;
  c) seria și data fabricației;
  d) proprietarul și deținătorul, dacă acesta din urmă nu este și proprietar.
  (3) Înscrierea informațiilor pe plăcuța de identificare este făcută printr-o tehnologie care să asigure rezistența la foc.(4) Plăcuța de identificare se fixează la bordul aeronavei într-un loc vizibil, în așa fel încât să se preîntâmpine distrugerea, demontarea, pierderea sau ștergerea acesteia în timpul operării normale sau în urma unui accident soldat cu incendiu la bord.(5) În cazul baloanelor libere nepilotate cu încărcătură utilă, plăcuța de identificare se fixează la exteriorul încărcăturii. Dimensiunile plăcuței se stabilesc de către AACR sau persoana juridică autorizată, în funcție de dimensiunile încărcăturii.  Secţiunea a 2-a Cerințe privind inscripționarea însemnelor de înmatriculare
  5.5. Inscripționarea însemnelor de înmatriculare(1) Însemnele de înmatriculare inscripționate pe aeronavă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
  a) să fie vopsite pe aeronavă sau aplicate pe aceasta prin orice mijloace care să asigure un grad similar de permanență;
  b) să nu aibă ornamentații;
  c) să contrasteze în culoare cu fondul;
  d) să fie lizibile.
  (2) În cazul solicitării înmatriculării temporare, însemnele de înmatriculare se pot aplica pe aeronavă cu un material ușor de îndepărtat.(3) Titularul certificatului de înmatriculare temporară are obligația să înlăture însemnele de înmatriculare de pe aeronavă la expirarea valabilității certificatului de înmatriculare.(4) Însemnele de înmatriculare trebuie să fie menținute în mod permanent curate și vizibile pe aeronavă.(5) Drapelul României și cel al Uniunii Europene se pot inscripționa pe fuzelajul aeronavelor în continuarea însemnelor de înmatriculare. Ambele drapele au formă dreptunghiulară, cel al României având lățimea egală cu 2/3 din lungime, iar dimensiunile fâșiilor culorilor sunt egale.(6) Schema de dispunere a însemnelor de înmatriculare, precum și schema de vopsire a aeronavei se avizează de către AACR.
  5.6. Poziționarea însemnelor de înmatriculare pe aerostate(1) Pe dirijabile, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripționate pe înveliș sau pe ampenaj:
  a) dacă marcarea se face pe înveliș, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripționate de-a lungul ambelor fețe laterale. De asemenea, marcarea trebuie să fie inscripționată și pe fața superioară a dirijabilului, pe linia de simetrie;
  b) dacă marcarea se face pe ampenaj, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripționate atât pe ampenajul vertical, cât și pe cel orizontal. Marcarea pe ampenajul orizontal trebuie să fie dispusă pe extradosul jumătății din dreapta și pe intradosul jumătății din stânga, baza literelor sau cifrelor fiind către bordul de fugă; marcarea pe ampenajul vertical trebuie să fie dispusă pe jumătatea inferioară a ambelor fețe ale ampenajului, literele și cifrele fiind scrise de-a lungul orizontalei.
  (2) Pe balonul sferic, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripționate pe două zone diametral opuse, în apropierea circumferinței maxime orizontale.(3) Pe balonul alungit, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripționate pe ambele fețe laterale verticale. Marcarea trebuie să fie dispusă în apropierea secțiunii maxime orizontale și paralel cu aceasta, imediat sub linia punctelor de prindere a cablurilor de suspensie a nacelei.(4) Pentru toate aerostatele, însemnele de înmatriculare dispuse pe fețele laterale ale aerostatelor trebuie să fie vizibile atât din lateral, cât și de la sol.
  5.7. Poziționarea însemnelor de înmatriculare pe aerodine(1) Pe avioane, planoare și alte aerodine cu o structură exterioară asemănătoare, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripționate pe aripi (planuri) și pe fuselaj.(2) Pe aripi, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripționate pe intrados, de-a lungul anvergurii, însemnul de naționalitate (YR), cratima (-) și marca de ordine înscriindu-se pe aripa stângă. Dispunerea lor trebuie să fie astfel făcută încât însemnele de înmatriculare să poată fi citite de la stânga la dreapta când se privește de la sol, opus sensului de zbor al aeronavei. Însemnele de înmatriculare trebuie să fie aplicate la aceeași distanță de bordul de atac și de bordul de fugă al aripilor. În cazul când aeronava este prevăzută cu mai multe rânduri de aripi, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripționate numai pe intradosul aripii inferioare stânga.(3) Pe fuzelaj, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripționate pe cele două fețe laterale ale acestuia, între bordul de fugă al aripilor și ampenaj, la mijlocul distanței respective. În cazul în care însemnele de înmatriculare nu pot fi inscripționate pe fuzelaj din cauza configurației acestuia, ele trebuie să fie înscrise pe jumătățile superioare ale ambelor fețe ale ampenajului vertical. Dacă ampenajul vertical este cu derive multiple, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripționate pe suprafețele exterioare ale derivelor extreme, în jumătatea superioară.5.8. Dimensiunile caracterelor însemnelor de înmatriculare(1) Caracterele (litere și cifre) conținute în același grup de însemne de înmatriculare trebuie să aibă aceeași înălțime.(2) Înălțimea caracterelor inscripționate pe aerostate trebuie să fie de minimum 50 cm.(3) Înălțimea caracterelor inscripționate pe aerodine se stabilește după cum urmează:
  a) minimum 50 cm, când acestea sunt inscripționate pe aripă, și maximum 2/3 din coarda medie geometrică a aripii respective;
  b) minimum 30 cm, când acestea sunt inscripționate pe fuzelaj și pe ampenajul vertical, și maximum 2/3 din înălțimea medie a suprafeței laterale a fuzelajului, respectiv ampenajului vertical.
  5.9. Tipuri de caractere utilizate la inscripționarea însemnelor de înmatriculare sau identificare(1) Inscripționarea însemnelor de înmatriculare pe corpul aeronavei trebuie să se efectueze utilizând litere de tipar majuscule ale alfabetului latin și cifre arabe.(2) Trăsătura cu care sunt inscripționate pe corpul aeronavei însemnele trebuie să fie plină.(3) Proporțiile caracterelor trebuie să fie următoarele:
  a) literele sau cifrele - cu excepția literelor I, J, M, W și cifrei 1 - trebuie să aibă o lățime egală cu 2/3 din înălțimea acestora, iar linia cu care vor fi scrise pe corpul aeronavei trebuie să fie o linie plină, având lățimea egală cu 1/6 din înălțimea literei sau cifrei. Fiecare literă, cifră sau cratimă trebuie să fie separată de cea precedentă printr-un spațiu egal cu 1/6 din înălțimea literelor sau cifrelor respective;
  b) litera I trebuie să aibă o lățime egală cu 1/6 din înălțime; litera M trebuie să aibă o lățime egală cu 7/8 din înălțime; litera W trebuie să aibă baza mare egală cu înălțimea și baza mică cu 2/5 din înălțime, iar litera J și cifra 1 trebuie să aibă o lățime egală cu 1/2 din înălțime;
  c) cratima trebuie să aibă o lungime egală cu lățimea unei litere.
  5.10. Cazuri speciale(1) Pentru aerodinele și aerostatele cu o configurație deosebită (care diferă de cea obișnuită) sau la care nu se pot aplica prevederile prezentei secțiuni, poziționarea și/sau dimensiunile însemnelor de înmatriculare se stabilesc de la caz la caz de către AACR în scopul identificării acestor aeronave din aer și de la sol.(2) Pe gondolele echipamentelor speciale de la bordul aeronavelor civile, legate cu cablu trenant de aeronavă, se inscripționează, în mod obligatoriu, însemnele de înmatriculare ale aeronavei respective.


  Secţiunea a 3-a Înlăturarea însemnelor de înmatriculare
  5.11. Înlăturarea însemnelor de înmatriculare(1) Sub rezerva dispozițiilor pct. 2.8, însemnele de înmatriculare se înlătură cel mai târziu înainte de emiterea certificatului de radiere.(2) În cazul aeronavelor grevate de sarcini, înlăturarea însemnelor de înmatriculare nu poate fi efectuată fără acordul expres și unanim al tuturor beneficiarilor de sarcină, exprimat în scris.5.12. Înlăturarea plăcuței de identificare
  Sub rezerva dispozițiilor pct. 2.8, plăcuța de identificare aflată la bordul aeronavei trebuie îndepărtată odată cu însemnele de înmatriculare și depusă la AACR împreună cu documentația de radiere.  Capitolul 6 Proceduri
  6.1. Depunerea de documente la AACR(1) Toate documentele transmise către AACR potrivit prezentei reglementări se depun în original sau în copie legalizată conform legii române.(2) Documentele redactate într-o altă limbă decât limba română se depun împreună cu traducerea legalizată a acestora în limba română.(3) Solicitantul răspunde față de AACR cu privire la:
  a) autenticitatea tuturor documentelor depuse ca originale și conformitatea cu documentele originale a tuturor documentelor depuse în copie legalizată;
  b) caracterul complet, corect și neînșelător al documentelor depuse sau al extraselor reprezentative;
  c) respectarea condițiilor de fond și de formă potrivit legii aplicabile;
  d) corectitudinea tuturor declarațiilor sale din aceste documente și a împrejurărilor sau faptelor acolo menționate de către acesta.
  (4) Documentele emise de instituții sau autorități străine se depun apostilate sau supralegalizate, după caz.(5) Împuternicitul unui solicitant în relația cu AACR are obligația depunerii înscrisului doveditor, în condițiile legii, al puterilor sale de reprezentare (după caz: procură autentică, apostilată sau supralegalizată, delegație avocațială etc.).
  6.2. Soluționarea cererilor depuse la AACR(1) AACR se pronunță cu privire la cererea înaintată în temeiul prezentei reglementări în termen de 30 de zile de la data primirii informațiilor și documentației complete în susținerea cererii respective.(2) Emiterea sau refuzul emiterii unui certificat sau a unei foi de sarcini se comunică solicitantului, în scris, prin decizie motivată, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1).6.3. Contestarea unei decizii a AACR(1) Solicitantul poate contesta deciziile AACR la AACR sau la MT în termen de 30 de zile de la data comunicării.(2) Depunerea contestației nu suspendă executarea deciziilor AACR.(3) AACR sau, după caz, MT este obligat să soluționeze contestația depusă și să comunice în scris solicitantului modul de rezolvare a acesteia.(4) În cazul în care solicitantul nu este de acord cu decizia AACR și/sau a MT se poate adresa instanței judecătorești competente, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.6.4. Suspendarea și revocarea certificatului de înmatriculare(1) AACR dispune suspendarea certificatului de înmatriculare în următoarele cazuri:
  a) când ia cunoștință oficial despre existența unui litigiu cu privire la titlul de proprietate sau de deținere asupra unei aeronave;
  b) dacă titularul certificatului de înmatriculare nu aduce la cunoștința AACR orice litigiu cu privire la titlul de proprietate sau deținere a aeronavei, în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoștință, potrivit legii, de acesta;
  c) nerespectarea termenului prevăzut de pct. 2.4 alin. (1);
  d) când nu este adusă la cunoștința AACR, în termen de 60 de zile, situația prevăzută de pct. 2.5 alin. (1) lit. d).
  (2) Certificatul de înmatriculare se suspendă pe o perioadă de cel mult 6 luni.(3) AACR dispune revocarea certificatului de înmatriculare în următoarele cazuri:
  a) în cazul în care nu sunt eliminate cauzele care au dus la suspendarea certificatului de înmatriculare, la expirarea perioadei de suspendare;
  b) în cazul în care este desființat, printr-o sentință judecătorească definitivă și irevocabilă, titlul de proprietate prezentat de solicitant la înmatriculare;
  c) în cazul în care este desființat, printr-o sentință judecătorească definitivă și irevocabilă, titlul de deținere prezentat de solicitant la înmatriculare, iar proprietarul și aeronava nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 2.1;
  d) în cazul în care sunt efectuate operațiuni de zbor cu o aeronavă care are certificatul de înmatriculare suspendat;
  e) în cazul în care titularul certificatului de înmatriculare nu poate da informații referitoare la poziționarea aeronavei sau a stării de navigabilitate.
  (4) Suspendarea și revocarea certificatului de înmatriculare se comunică titularului acestuia prin decizie motivată. Titularul certificatului de înmatriculare suspendat sau revocat poate contesta decizia AACR, conform procedurii descrise la pct. 6.3.(5) Deținătorul certificatului de înmatriculare revocat este obligat să depună originalul acestuia la AACR în termen de 10 zile de la primirea înștiințării.(6) În cazul aeronavelor grevate de sarcini, AACR dispune măsura suspendării valabilității certificatului de înmatriculare, chiar și în situațiile prevăzute pentru revocarea acestuia.(7) Odată cu comunicarea deciziei de suspendare sau revocare către titularul certificatului de înmatriculare, AACR poate comunica decizia și oricăror altor persoane fizice sau juridice române ori străine interesate.(8) AACR poate revoca temporar decizia suspendării certificatului de înmatriculare, pentru efectuarea unui zbor de poziționare, dacă părțile s-au înțeles astfel prin titlul de proprietate sau de deținere ori ulterior încheierii acestuia sau dacă solicitantul revocării temporare deține un titlu executoriu emis în jurisdicția unde se află localizată aeronava, prin care i se acordă acestuia posesia asupra aeronavei.
  6.5. Radierea aeronavelor(1) În situațiile prevăzute la pct. 2.5 alin. (1) lit. a) și b), odată cu comunicarea situației aeronavei și transmiterea cererii de radiere, titularul certificatului este obligat să anexeze documentul din care să rezulte situația aeronavei, să depună originalul certificatului de înmatriculare a aeronavei în cauză și să confirme înlăturarea însemnelor de înmatriculare.(2) În situația în care aeronava a fost distrusă sau este declarată dispărută, titularul certificatului comunică pe propria răspundere AACR situația aeronavei și depune cererea de radiere.(3) AACR poate proceda la radierea unei aeronave distruse sau dispărute și în lipsa cererii de radiere, dacă deține dovezile legale privind distrugerea sau dispariția acesteia.(4) În situația descrisă la alin. (3), originalul certificatului de înmatriculare este nul începând cu data radierii aeronavei.(5) În cazul în care titularul certificatului nu mai are informații cu privire la o aeronavă, acesta este obligat să comunice imediat în scris această situație către AACR. Dacă în termen de 60 de zile de la primirea comunicării AACR nu obține informații cu privire la aeronava în cauză, aceasta este declarată dispărută și se dispune radierea ei.(6) În situația prevăzută de pct. 2.5 alin. (1) lit. e), la primirea cererii de radiere, AACR notifică deținătorul aeronavei că are obligația să depună originalul certificatului de înmatriculare a aeronavei în cauză și să confirme înlăturarea însemnelor de înmatriculare, în termen de 10 zile de la data primirii notificării.(7) Deciziile privind radierea sau respingerea radierii pot fi contestate potrivit pct. 6.3.(8) Suspendarea certificatului de înmatriculare nu împiedică AACR să procedeze la radierea unei aeronave potrivit pct. 2.5.6.6. Eliberarea de duplicate ale documentelor emise de către AACR(1) AACR poate elibera, la cererea titularului, în situația deteriorării, pierderii sau furtului, duplicate ale următoarelor documente:
  a) certificat de înmatriculare;
  b) certificat de înmatriculare temporară;
  c) certificat de radiere;
  d) foaia de sarcini.
  (2) Cererea pentru eliberarea unui duplicat trebuie însoțită de:
  a) originalul documentului, în cazul deteriorării acestuia; sau
  b) dovada îndeplinirii formalităților de publicitate, în cazul în care certificatul a fost pierdut sau furat; și
  c) dovada achitării tarifelor pentru serviciile prestate.
  (3) Eliberarea duplicatului unui certificat se înscrie în RUIAC, Registrul de radiere sau Registrul foilor de sarcini, după caz.
  6.7. Furnizarea de informații de către AACR(1) Informațiile înscrise în foile matricole ale RUIAC, precum și în foile de sarcini din Registrul foilor de sarcini au caracter public și se publică pe website-ul AACR, în condițiile respectării legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.(2) AACR furnizează, la cerere, către ICAO sau altor autorități de stat din domeniul aviației civile din statele contractante informații privind înmatricularea și proprietatea asupra aeronavelor înscrise în RUIAC, în conformitate cu prevederile art. 21 al Convenției privind aviația civilă internațională.(3) Informațiile înscrise în foile matricole ale RUIAC, precum și în foile de sarcini din Registrul foilor de sarcini se pot furniza și în scris, contra cost, persoanelor interesate, în urma unei solicitări aprobate de către directorului general al AACR, care trebuie să conțină: numele complet și adresa solicitantului, informațiile solicitate, motivarea solicitării și scopul în care vor fi utilizate informațiile solicitate.(4) AACR poate refuza furnizarea informațiilor solicitate dacă se constată că sunt afectate siguranța publică, securitatea națională, intimitatea și integritatea cetățeanului, interesele comerciale ale persoanelor fizice și juridice, acțiunile în justiție, avizele juridice și inspecțiile sau investigațiile în curs de desfășurare, alte aspecte relevante derivate din conflictul de interese.6.8. Calculul termenelor(1) Termenele prevăzute în prezenta reglementare, stabilite pe zile, se referă la zile calendaristice și nu includ ziua când a început și ziua când se împlinește termenul.(2) Termenele prevăzute în prezenta reglementare, stabilite pe luni, se împlinesc în ziua corespunzătoare din ultima lună. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acelei luni.(3) Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează.(4) Data comunicării se consideră data la care documentul emis de AACR a fost primit de către destinatar. Această dată se confirmă cu semnătura de primire a destinatarului.


  Capitolul 7 Certificate
  7.1. Dispoziții comune(1) Certificatul de înmatriculare conține cel puțin următoarele rubrici:
  a) numele autorității emitente și adresa acesteia;
  b) numărul certificatului;
  c) însemnele de naționalitate și marca de ordine;
  d) fabricantul aeronavei și tipul;
  e) numărul de fabricație al aeronavei dat de fabricant;
  f) numele proprietarului și adresa acestuia;
  g) numele deținătorului și adresa acestuia;
  h) declarația privind baza legală pentru emiterea sa;
  i) observații/limitări;
  j) data emiterii;
  k) semnătura reprezentantului legal al autorității emitente.
  (2) Certificatul de înmatriculare temporară conține cel puțin următoarele rubrici:
  a) numele autorității emitente și adresa acesteia;
  b) numărul certificatului;
  c) însemnele de naționalitate și marca de ordine;
  d) fabricantul aeronavei și tipul;
  e) numărul de fabricație al aeronavei dat de fabricant;
  f) numele proprietarului și adresa acestuia;
  g) declarația privind baza legală pentru emiterea sa;
  h) observații/limitări;
  i) data emiterii;
  j) perioada de valabilitate;
  k) semnătura reprezentantului legal al autorității emitente.
  (3) Modelul certificatelor se stabilește de către AACR cu respectarea recomandărilor anexei 7 la Convenția privind aviația civilă internațională.(4) Certificatele sunt elaborate în format bilingv, în limbile română și engleză.
  7.2. Certificatul de înmatriculare(1) Certificatul de înmatriculare se emite fără perioadă de valabilitate.(2) Evidența certificatelor de înmatriculare se păstrează în RUIAC.7.3. Certificatul de înmatriculare temporară(1) Valabilitatea certificatului de înmatriculare temporară este:
  a) un an, pentru aeronave de serie nou-construite;
  b) 3 ani, pentru prototipuri de aeronave.
  (2) Certificatul de înmatriculare temporară este valabil numai în spațiul aerian național.(3) Evidența certificatelor de înmatriculare temporară se păstrează în RUIAC.
  7.4. Certificatul de radiere
  Certificatul de radiere cuprinde cel puțin informațiile menționate la pct. 7.1 alin. (1) lit. a)-f), j) și k).
  7.5. Foaia de sarcini
  Foaia de sarcini cuprinde următoarele informații:
  a) tipul aeronavei;
  b) însemnele de înmatriculare;
  c) proprietar/deținător;
  d) domiciliul/reședința permanentă pentru proprietar sau deținător, persoană fizică, sau sediul social pentru proprietar sau deținător, persoană juridică;
  e) tipul sarcinii (ipotecă sau garanție reală mobiliară);
  f) informații suplimentare (alte componente grevate de sarcini etc.);
  g) beneficiarul sarcinii;
  h) suma garantată prin titlul constitutiv al sarcinii;
  i) numărul foii de sarcini și data emiterii;
  j) durata sarcinii (în cazul în care aceasta depășește 5 ani);
  k) semnătura reprezentantului legal al organismului emitent.  Capitolul 8 Cereri
  8.1. Dispoziții comune
  Modelul formularelor de cerere se stabilește de către AACR și se publică pe pagina proprie de internet.
  8.2. Cererea de rezervare a mărcii de ordine
  Cererea de rezervare a mărcii de ordine a unei aeronave cuprinde cel puțin următoarele informații:
  a) pentru proprietar și deținător, persoană fizică, numele, prenumele, naționalitatea, domiciliul/reședința permanentă, alte date de contact ale proprietarului aeronavei și ale deținătorului, dacă este cazul;
  b) pentru proprietar și deținător, persoană juridică, denumirea, naționalitatea, sediul social ale proprietarului aeronavei și ale deținătorului, dacă este cazul;
  c) clasa și tipul aeronavei, precum și destinația sa;
  d) numele fabricantului aeronavei și numărul de fabricație;
  e) culoarea în care este vopsită aeronava și culoarea însemnelor de înmatriculare;
  f) numele și prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura și data prezentării cererii.
  8.3. Cererea de înmatriculare
  Cererea de înmatriculare a unei aeronave cuprinde cel puțin următoarele informații:
  a) pentru proprietar și deținător, persoană fizică, numele, prenumele, cetățenia, domiciliul/reședința permanentă, alte date de contact ale proprietarului aeronavei și ale deținătorului, dacă este cazul;
  b) pentru proprietar și deținător, persoană juridică, denumirea, cetățenia, sediul social ale proprietarului aeronavei și ale deținătorului, dacă este cazul;
  c) tipul aeronavei și modelul;
  d) numele fabricantului aeronavei și numărul de fabricație;
  e) marca de ordine rezervată pentru aeronava respectivă de către AACR;
  f) culoarea în care este vopsită aeronava și culoarea însemnelor de înmatriculare;
  g) numele și prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura și data prezentării cererii.
  8.4. Cererea de înmatriculare temporară
  Cererea de înmatriculare temporară a unei aeronave cuprinde cel puțin următoarele informații:
  a) pentru proprietar și deținător, persoană fizică, numele, prenumele, cetățenia, domiciliul/reședința permanentă, alte date de contact ale proprietarului aeronavei și ale deținătorului, dacă este cazul;
  b) pentru proprietar și deținător, persoană juridică, denumirea, cetățenia, sediul social ale proprietarului aeronavei și ale deținătorului, dacă este cazul;
  c) denumirea și sediul social ale solicitantului;
  d) tipul aeronavei și modelul;
  e) numele fabricantului aeronavei și numărul de fabricație;
  f) culoarea în care este vopsită aeronava și culoarea însemnelor de identificare;
  g) numele și prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura și data prezentării cererii.
  8.5. Cererea de radiere
  Cererea de radiere a unei aeronave cuprinde cel puțin următoarele informații:
  a) pentru proprietar sau deținător, persoană fizică, numele, prenumele, cetățenia, domiciliul sau reședința permanentă, alte date de contact ale proprietarului aeronavei și ale deținătorului, dacă este cazul;
  b) pentru proprietar sau deținător, persoană juridică, denumirea, cetățenia, sediul social ale proprietarului aeronavei și ale deținătorului aeronavei, dacă este cazul;
  c) tipul aeronavei și modelul;
  d) numele fabricantului aeronavei și numărul de fabricație;
  e) însemnele de înmatriculare sau de înmatriculare temporară, după caz;
  f) numărul și data certificatului de înmatriculare;
  g) numele și prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura și data prezentării cererii.
  8.6. Cererea de înscriere a mențiunilor referitoare la constituirea unei sarcini
  Cererea de înscriere a mențiunilor referitoare la constituirea unei sarcini cuprinde cel puțin următoarele informații:
  a) identificarea beneficiarului (numele și denumirea) sarcinii și adresa acestuia;
  b) denumirea sarcinii și a tipului aeronavei;
  c) însemnele de înmatriculare;
  d) proprietarul și deținătorul (dacă este cazul) aeronavei și adresele lor;
  e) denumirea titlului constitutiv al sarcinii, numărul și data acestuia;
  f) dispozițiile titlului constitutiv al sarcinii privind motoarele, echipamentele, subansamblele, piesele de schimb etc.;
  g) dispozițiile titlului constitutiv al sarcinii privind datoria principală cu sau fără accesoriile acesteia (dobânzi, penalități, daune-interese etc.), precum și durata pentru care este constituită;
  h) numele și prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura și data prezentării cererii.
  8.7. Cererea de înscriere a mențiunilor referitoare la modificările sarcinilor
  Cererea de înscriere a mențiunilor referitoare la modificările sarcinilor cuprinde cel puțin următoarele informații:
  a) numele beneficiarului sarcinii sau al solicitantului, după caz, adresa și calitatea sa;
  b) felul modificării și temeiul său;
  c) sarcina la care se referă (indicarea numărului foii de sarcini, data înscrierii inițiale și titlul constitutiv al sarcinii);
  d) numele și prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura și data prezentării cererii.
  8.8. Cererea de înscriere a modificărilor în RUIAC
  Cererea de înscriere a modificărilor în RUIAC cuprinde cel puțin următoarele informații:
  a) tipul aeronavei și modelul;
  b) numele fabricantului aeronavei și numărul de fabricație;
  c) însemnele de înmatriculare sau de înmatriculare temporară, după caz;
  d) numărul și data certificatului de înmatriculare;
  e) modificările solicitate și temeiul lor;
  f) numele și prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura și data prezentării cererii.
  8.9. Cererea de eliberare a unui duplicat al unui certificat
  Cererea de eliberare a unui duplicat al unui certificat cuprinde cel puțin următoarele informații:
  a) numele solicitantului și adresa;
  b) motivația solicitării;
  c) tipul de certificat pentru care se solicită eliberarea unui duplicat;
  d) numele și prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura și data prezentării cererii.
  8.10. Cererea de furnizare de informații de către AACR
  Cererea de furnizare de informații cuprinde cel puțin următoarele informații:
  a) numele solicitantului, adresa și calitatea sa;
  b) adresa la care AACR va transmite informațiile solicitate;
  c) motivația solicitării;
  d) dovada achitării tarifului pentru serviciul ce urmează a fi prestat;
  e) numele și prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura și data prezentării cererii.  Capitolul 9 Registre
  9.1. Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile (RUIAC)(1) RUIAC este gestionat de către AACR.(2) RUIAC este alcătuit din foi matricole cu numerotare unică și este structurat pe două secțiuni:
  a) Secțiunea I - Înmatriculări;
  b) Secțiunea II - Înmatriculări temporare.
  (3) Fiecare foaie matricolă conține informații referitoare la o aeronavă civilă căreia i s-a acordat, prin înmatriculare, naționalitatea română.(4) Foaia matricolă cuprinde cel puțin următoarele informații:
  a) rubrici în care se înscriu datele inițiale necesare înmatriculării:(i) numărul și data eliberării certificatului;(ii) însemnul de naționalitate și marca de ordine;(iii) clasa și tipul aeronavei;(iv) numele fabricantului;(v) numărul de fabricație al aeronavei;(vi) pentru proprietar și deținător, persoană fizică, numele și domiciliul/reședința permanentă ale deținătorului și, în cazul în care deținătorul nu este și proprietar, cele ale proprietarului;(vii) pentru proprietar și deținător, persoană juridică, denumirea și sediul social ale deținătorului și, în cazul în care deținătorul nu este și proprietar, cele ale proprietarului;(viii) titlul în baza căruia este deținută aeronava (în cazul în care deținătorul nu este și proprietar);(ix) mențiuni speciale cu privire la sarcini asupra aeronavei;(x) semnătura persoanei care a făcut înscrierea în registru;
  b) rubrici în care se înscriu date ulterior înmatriculării:(i) schimbarea deținătorului sau a proprietarului aeronavei;(ii) radierea aeronavei;(iii) sarcini asupra aeronavei;(iv) suspendări, revocări și eliberări de duplicate ale certificatului de înmatriculare;(v) mențiuni speciale;(vi) modificări ale titlului de deținere a aeronavei.
  (5) Foaia matricolă dedicată înmatriculărilor temporare cuprinde cel puțin următoarele informații:
  a) numărul și data eliberării certificatului de înmatriculare;
  b) însemnul de naționalitate și marca de ordine;
  c) clasa și tipul aeronavei;
  d) numele fabricantului;
  e) numărul de fabricație al aeronavei;
  f) denumirea și sediul social ale proprietarului;
  g) semnătura persoanei care a făcut înscrierea în registru;
  h) radierea aeronavei.
  (6) În cazuri justificate, în baza unei proceduri aprobate de către AACR, la nivelul organizațiilor de producție sau întreținere autorizate, se poate constitui un registru pentru înmatriculări temporare.(7) Foile matricole din registrul pentru înmatriculări temporare constituit la nivelul organizațiilor trebuie să conțină informațiile prevăzute la alin. (5).(8) Deținerea de către o organizație a unui registru pentru înmatriculări temporare, aprobat de către AACR, nu conferă dreptul de reprezentare a MT sau a AACR în relația cu terții și nu constituie o modalitate paralelă de a înmatricula aeronave civile în România.
  9.2. Registrul de radiere a aeronavelor(1) Evidența certificatelor de radiere emise se păstrează în Registrul de radiere a aeronavelor.(2) Registrul se păstrează de către AACR și cuprinde următoarele informații:
  a) numărul și data eliberării certificatului;
  b) însemnul de naționalitate și marca de ordine;
  c) tipul și fabricantul aeronavei;
  d) numărul de fabricație;
  e) numele solicitantului.
  9.3. Registrul foilor de sarcini(1) Evidența foilor de sarcini emise se păstrează în Registrul foilor de sarcini.(2) Registrul este gestionat de către AACR și cuprinde cel puțin următoarele informații:
  a) numărul și data eliberării certificatului de înmatriculare;
  b) însemnul de naționalitate și marca de ordine;
  c) tipul și fabricantul aeronavei;
  d) numărul de fabricație;
  e) numele solicitantului;
  f) tipul sarcinii și documentul în baza căruia este constituită;
  g) bunurile asupra cărora este constituită (aeronavă, motoare, elice, echipamente etc.);
  h) suma garantată;
  i) beneficiarul sarcinii;
  j) durata pentru care este constituită sarcina.  Anexă


  CLASIFICAREA AERONAVELOR


  ┌ Balon liber sferic
  ┌ Balon liber ┤
  ┌ Nemotorizate ┤ └ Balon liber nesferic
  ┌ Aeronave mai │ balon │
  │ ușoare decât ┤ └ Balon captiv ┌ Balon captiv sferic
  AERONAVE ┤ aerul │ ┤
  │ │ └ Balon captiv nesferic
  │ │
  │ │ ┌ ┌ Dirijabil rigid
  │ └ Motorizate ┤ Dirijabil ┤ Dirijabil semirigid
  │ └ └ Dirijabil nerigid

  │ ┌ ┌ Planor terestru
  └ Aeronave mai┌ Nemotorizate ┤ Planor ┤
  grele decât ┤ └ └ Hidroplanor
  aerul │
  │ ┌ Avion terestru
  │ ┌ Avion ┤ Hidroavion
  └ Motorizate ┤ └ Amfibiu
  │ ┌ Autogir terestru
  │ ┌ Autogir ┤ Hidroautogir
  │Aeronavă ┤ └ Autogir amfibiu
  │cu aripă │
  │rotativă │ Elicopter ┌ Elicopter terestru
  │ └ ┤ Hidroelicopter
  │ └ Elicopter amfibiu

  │ ┌ Ornitopter terestru
  └ Ornitopter ┤ Hidroornitopter
  └ Ornitopter amfibiu


  -----