ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 21 decembrie 2006 (*actualizata*)
privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare
(actualizata până la data de 28 mai 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.045 din 29 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 28 mai 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007.
  Începând cu data de 1 ianuarie 2007, România trebuie să dispună de o legislatie naţionala compatibila în totalitate cu legislatia comunitara în domeniul controlului exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, recomandare consemnata şi în ultimul raport al misiunii "Peer Review", al Comisiei Europene.
  Actuala legislatie nu respecta prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi defavorizeaza operatorii economici din România, intrucat contine prevederi contrare Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.334/2000 , de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, obligatoriu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.
  Având în vedere cele prezentate, se impune adoptarea în regim de urgenta a unui act normativ care să reglementeze controlul exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, în concordanta cu legislatia europeana.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileste regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, precum şi masurile necesare în vederea aplicarii directe, de la data aderarii României la Uniunea Europeana, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.334/2000 din 22 iunie 2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul Consiliului, precum şi respectarea Actiunii comune a Consiliului nr. 401/2000/PESC privind controlul asistentei tehnice ce vizeaza anumite produse cu utilizare finala militara, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 159 din 30 iunie 2000.
  ------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.


  Articolul 2

  Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementeaza:
  a) drepturile şi oblibaţiile persoanelor fizice sau juridice române ori rezidente în România, care deruleaza operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dubla utilizare, inclusiv software, tehnologie şi asistenţa tehnica, denumite în continuare produse cu dubla utilizare;
  b) componentele sistemului naţional de control al operaţiunilor de export realizate cu produse cu dubla utilizare;
  c) masurile necesare aplicarii prevederilor legislaţiei în domeniu, inclusiv sanctiunile, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului.


  Articolul 3

  În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  a) actiune comuna - Actiunea Comuna a Consiliului nr. 401/2000/PESC (Politica Externa şi de Securitate Comuna), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 159/2000, privind controlul asistentei tehnice ce vizeaza anumite produse cu utilizare finala militara;
  b) produse cu dubla utilizare, operaţiune de export, exportator, declaratie de export, utilizare finala militara, declaratia destinatarului final, transfer - definite conform prevederilor Regulamentului Consiliului;
  ------------
  Lit. b) a art. 3 a fost modificata de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  c) destinatar - orice persoană care pune în libera circulatie produsele cu dubla utilizare în conformitate cu procesul de licentiere la export şi care are dreptul sa transfere drepturile de proprietate;
  d) destinatar final - orice persoană care utilizeaza în fapt produsele exportate conform prezentei ordonante de urgenta;
  e) teritoriul vamal al Comunităţii - teritoriu, asa cum este definit în art. 3 al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 din 12 octombrie 1992 privind instituirea Codului vamal comunitar, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JO) nr. L 302 din 19 octombrie 1992, cu modificările şi completările ulterioare;
  ------------
  Lit. e) a art. 3 a fost modificata de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  f) tara terta - orice tara din afara teritoriului vamal al Comunităţii;
  g) asistenţa tehnica - operaţiune, astfel cum este definita în art. 1 lit. (a) şi (b) din actiunea comuna;
  h) operaţiuni de intermediere - orice activitate desfăşurată de persoane fizice sau juridice privind:
  1. negocierea sau organizarea tranzactiilor care presupun transferul dintr-o tara terta către o alta tara terta de produse cu dubla utilizare cuprinse în liste;
  2. cumpararea, vanzarea ori transferul de produse cu dubla utilizare dintr-o tara terta către o alta tara terta;
  i) regimuri internationale de control al exporturilor, organisme şi tratate - conform definitiei din art. 1 lit. (c) din actiunea comuna.


  Articolul 4

  (1) Agentia Naţionala de Control al Exporturilor, denumita în continuare Agentia, este autoritatea naţionala în domeniul controlului exporturilor de produse cu dubla utilizare şi raspunde, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.
  (2) Agentia funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica. Organizarea, functionarea, precum şi sediul agentiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Agentia este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, iar finantarea activităţii Agentiei este asigurata de la bugetul de stat.
  (4) Agentia are urmatoarele atribuţii principale:
  a) initiaza proiecte de acte normative, elaboreaza reglementari proprii şi comune cu alte autorităţi abilitate în domeniu, potrivit prevederilor legislaţiei naţionale şi în acord deplin cu legislatia comunitara în domeniu, şi colaboreaza cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
  b) verifica scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind incheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 7 alin. (1) având ca obiect produse cu dubla utilizare, precum şi respectarea destinatiei şi utilizarii finale ale acestora;
  c) verifica conformitatea şi exactitatea declaratiilor exportatorilor care desfăşoară operaţiunile prevăzute la art. 7 alin. (1);
  d) evalueaza şi accepta, după caz, certificatul international de import ori documentele echivalente, emise sau certificate de autorităţile competente din tarile partenerilor comerciali, în vederea eliberarii licentelor de export de produse cu dubla utilizare;
  e) elibereaza certificatul international de import sau alt document echivalent, precum şi certificatul de control al livrarii pentru punerea în libera circulatie ori al transferurilor de produse cu dubla utilizare;
  f) examineaza şi aproba cererile de licenţă privind exportul de produse cu dubla utilizare, cu avizul Consiliului pentru avizarea autorizarii prin licenta a operaţiunilor cu produse cu dubla utilizare, denumit în continuare Consiliul pentru avizare;
  g) elibereaza licentele de export pentru produse cu dubla utilizare;
  h) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi a regulamentelor Consiliului Uniunii Europene, oprirea ori interzicerea derularii operaţiunilor de export sau a altor transferuri de produse cu dubla utilizare, precum şi sanctionarea exportatorilor care se fac vinovati de aceste încălcări;
  i) organizeaza, cu sprijinul ministerelor şi instituţiilor implicate, programe de informare pentru operatorii economici autohtoni în legătură cu principiile, obiectivele, normele şi procedurile privind regimul exporturilor de produse cu dubla utilizare;
  j) realizează programe naţionale de avertizare pentru producătorii interni de produse cu dubla utilizare şi pentru toate persoanele fizice sau juridice care sunt implicate în activităţile de export al unor asemenea produse;
  k) acorda, la cerere, consultanţă de specialitate operatorilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea de operaţiuni cu produse cu dubla utilizare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă;
  l) controlează modul de indeplinire a obligaţiilor şi angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internationale în domeniu şi în conformitate cu legislatia şi tratatele Uniunii Europene;
  m) reprezinta, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, România în cadrul activităţilor desfăşurate de organizaţiile şi organismele internationale cu responsabilităţii în domeniul controlului exporturilor de produse cu dubla utilizare;
  n) coopereaza, prin canale diplomatice, cu autorităţile similare din alte state şi cu organismele Uniunii Europene în scopul:
  1. informării reciproce şi consultării în cazul cererilor de licenţă pentru produse cu dubla utilizare, dacă exista indicii temeinice privind posibilitatea utilizarii acestora în alte scopuri decat cele declarate;
  2. actualizarii şi aplicarii uniforme a reglementarilor în materie;
  3. sesizarii incalcarilor regimului de control, în vederea sanctionarii acestora de către organele competente din fiecare tara;
  o) initiaza, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte institutii interesate, acţiuni de promovare a intereselor specifice României în relatiile cu organizaţiile şi organismele internationale de control al exporturilor de produse cu dubla utilizare;
  p) indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de ordonante de urgenta în domeniul reglementarii, autorizarii prin licenta, controlului exporturilor de produse cu dubla utilizare şi de acquis-ul comunitar în materie.


  Capitolul II Domeniu de aplicare


  Articolul 5

  Listele cuprinzand produsele cu dubla utilizare supuse regimului de control la export sunt cele prevăzute în anexele la Regulamentul Consiliului.


  Articolul 6

  Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, şi exporturile altor produse care nu figurează pe liste, în situaţiile prevăzute în Regulamentul Consiliului. Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor prin ordin al presedintelui Agentiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 7

  (1) Se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în conformitate cu Regulamentul Consiliului urmatoarele operaţiuni cu produse cu dubla utilizare:
  a) exportul şi orice alte operaţiuni de transfer, în regim vamal definitiv sau suspensiv, inclusiv transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax sau telefon;
  b) operaţiuni de intermediere;
  c) asistenţa tehnica.
  (2) Se supun regimului de control destinaţia şi utilizarea finala ale produselor cu dubla utilizare care fac obiectul operaţiunilor prevăzute la alin. (1).
  (3) Se supun regimului de control sursele potentiale de export al produselor cu dubla utilizare create ca urmare a unor activităţi de cercetare, dezvoltare, producere.


  Capitolul III Autorizarea prin licenta


  Articolul 8

  Operaţiunile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (3) se supun regimului de control al exporturilor dacă:
  a) produsele cu dubla utilizare sunt prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului;
  b) exista una dintre situaţiile prevăzute la art. 4 şi 5 din Regulamentul Consiliului; Agentia este informata de către exportator asupra circumstantelor prevăzute la art. 7 şi decide dacă exportul în cauza urmeaza să se realizeze în baza unei licente, precum şi tipul formularului de licenţă; sau;
  ----------
  Lit. b) a art. 8 a fost modificata de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  c) operaţiunea este de tipul asistenţa tehnica, conform prevederilor actiunii comune.


  Secţiunea 1 Autorizarea prin licenta a exportului produselor cu dubla utilizare şi controlul asistentei tehnice referitoare la anumite utilizari finale militare


  Articolul 9

  (1) Exportul de produse cu dubla utilizare este supus autorizarii prin eliberarea licentelor de export. În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenul licenta este identic, ca definiţie, cu termenul autorizatie, utilizat în Regulamentul Consiliului.
  (2) Tipurile de licente de export care se emit de către Agentie pentru operaţiuni cu produse cu dubla utilizare sunt:
  a) licenta individuala;
  b) licenta globală;
  c) licenta generală naţionala.
  ------------
  Lit. c) a alin. (2) al art. 9 a fost modificata de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  (3) Cererile pentru licentele de export prevăzute la alin. (2) se transmit Agentiei pe formularul comunitar, publicat în anexa IIIa la Regulamentul Consiliului, completat în totalitate şi semnat de reprezentantul oficial al companiei exportatoare. Solicitantul este răspunzător pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor continute în cerere şi în documentele anexate.
  ----------
  Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  (4) Cererile pentru licentele generale naţionale de export conţin în mod obligatoriu toate elementele comune prevăzute în anexa IIIb la Regulamentul Consiliului.
  ---------
  Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  (5) Agentia solutioneaza cererile de licenţă în termen de 45 de zile de la data depunerii documentatiei complete necesare.
  (6) Cererile pentru licente individuale şi globale se aproba sau se resping prin ordin al presedintelui Agentiei.
  (7) Licentele generale naţionale se acordă de către Agentie în situaţii determinate, prin ordin al presedintelui Agentiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ------------
  Alin. (7) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.


  Articolul 10

  (1) Exportatorii care pot face dovada existentei unui control şi a unei administrari a transferurilor pentru o perioadă de cel puţin 3 ani pot beneficia de licente globale şi generale. Titularii acestora trebuie să prezinte Agentiei o declaratie de incepere a comerţului international cu produse cu dubla utilizare, prin care să dea asigurări ca:
  a) utilizatorul final nu intenţionează sa foloseasca produsele pentru desfăşurarea unor activităţi de natura sa incalce drepturile omului sau libertatile fundamentale;
  b) livrarea produselor nu aduce amenintari pacii şi nu poate periclita stabilitatea regiunii;
  c) tara de destinatie nu sustine, nu faciliteaza sau nu incurajeaza terorismul ori crima internationala.
  (2) Pentru indeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), solicitantul trebuie să implementeze un sistem de administrare şi de control intern pentru transferul produselor, denumit generic programul intern de control, care va fi certificat de Agentie.


  Articolul 11

  (1) Operaţiunile de export cu produse cu dubla utilizare prevăzute în anexele I şi IV la Regulamentul Consiliului se pot realiza în baza licentelor individuale de export, valabile pentru tipurile şi categoriile specificate. Acest tip de licenţă se acordă pentru un singur exportator şi pentru un singur partener extern.
  ----------
  Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  (2) Valabilitatea licentei individuale de export este de maximum un an de la data emiterii. Termenul de valabilitate a licentei poate fi prelungit de Agentie pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a exportatorului, inaintata Agentiei cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
  (3) Declaratia destinatarului final, denumita în continuare declaratie, se anexeaza la cererea de eliberare a licentei.
  (4) Agentia solicita certificatul international de import sau un document echivalent, eliberat ori certificat de autoritatea competentă din tara de destinatie, prin care partenerul extern din aceasta tara se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finala declarate şi sa nu reexporte produsele decat cu aprobarea prealabila, scrisa, a autorităţilor române abilitate potrivit legii sau a autorităţii competente din tara de destinatie finala. Certificatul international de import sau documentul echivalent, în original, se anexeaza la cererea de licenţă de export.
  (5) Exportatorul este obligat să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrarii sau un alt document echivalent, eliberat ori certificat de autoritatea competentă din tara de destinatie, atestand ca marfa a ajuns la destinatie, după ce a avut loc livrarea produselor cu dubla utilizare, dar nu mai tarziu de 4 luni de la acest moment. Certificatul de control al livrarii sau documentul echivalent se prezinta Agentiei în original. Prevederile prezentului alineat se aplică numai pentru exporturile autorizate de Agentie.
  (6) În plus faţă de cele prevăzute la alin. (3) şi (4), Agentia poate solicita orice alte documente pe care le considera necesare în luarea deciziei privind eliberarea licentei.
  (7) Licenta individuala de export sau exportatorul poate face obiectul unor condiţii speciale, impuse de Agentie, specificate în licenta emisa.
  (8) Prevederile alin. (4) nu se aplică în relatiile cu statele părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocarii şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, în cazul exporturilor de produse cu dubla utilizare prevăzute în listele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocarii şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată, cu modificările ulterioare. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, Agentia poate solicita exportatorului alte documente justificative, care să fie anexate la cererea de licenţă de export.


  Articolul 12

  (1) Pentru exportul produselor cu dubla utilizare prevăzute în anexa I şi transferurile intracomunitare de produse cu dubla utilizare prevăzute în anexa IV la Regulamentul Consiliului se pot elibera licente globale de export, valabile pentru tipurile şi categoriile de produse cu dubla utilizare specificate, pentru un singur exportator, pentru unul sau mai multe produse, către una ori mai multe tari determinate.
  ----------
  Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  a) compania de baza către una sau mai multe sucursale ale aceleiasi companii;
  b) între un producător şi un distribuitor exclusiv;
  c) în cadrul unui contract comercial care implica un flux comercial regulat între exportator şi utilizatorul final al produselor cu dubla utilizare.
  (2) Valabilitatea licentei globale de export este de 3 ani de la data emiterii. Termenul de valabilitate a licentei poate fi prelungit de Agentie pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a titularului, inaintata Agentiei cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
  (3) Licenta globală de export poate fi eliberata numai solicitantilor cu experienta suficienta în domeniul controlului exporturilor, de minimum 3 ani, şi care au implementat un program intern de control certificat.
  (4) Intr-un interval de 30 de zile de la incheierea anului calendaristic, exportatorul este obligat să prezinte Agentiei un raport privind operaţiunile de export efectuate conform licentei globale de export.


  Articolul 13

  (1) Licentele generale de export sunt:
  a) licenta generală naţionala de export;
  b) licenta generală comunitara de export.
  (2) Licenta generală de export se poate acorda tuturor exportatorilor pentru unul sau mai multe produse cu dubla utilizare către una ori mai multe tari determinate şi poate fi folosita numai în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate.
  (3) Exportatorul care intenţionează sa exporte produse cu dubla utilizare de pe teritoriul României, folosind licentele generale de export, este obligat să se inregistreze la Agentie înainte de prima utilizare a unei astfel de licente.
  (4) Agentia înregistrează exportatorul în termen de 20 de zile de la data prezentarii solicitarii în scris.
  ----------
  Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  (5) Exportatorul notifica Agentiei orice schimbari ale informaţiilor din cererea de înregistrare, într-o perioadă de 15 zile.
  -----------
  Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  (6) Exportatorul depune la Agentie cererea de anulare a înregistrării dacă, pentru o perioadă de un an, nu exporta produse cu dubla utilizare prevăzute în licenta generală de export aferenta pentru care este înregistrat.
  ---------
  Alin. (6) al art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  (7) În situaţia utilizarii licentei generale de export, exportatorul trebuie să specifice numărul licentei aferente în declaratia vamala.
  (8) La cererea Agentiei, exportatorul transmite informaţii privind exporturile desfăşurate în conformitate cu licentele generale de export.
  ------------
  Alin. (8) al art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.


  Articolul 14

  (1) Pentru exportul produselor cu dubla utilizare prevăzute în anexa I şi pentru transferul produselor prevăzute în anexa IV partea I la Regulamentul Consiliului în interiorul Uniunii Europene, poate fi solicitata o licenta generală naţionala de export.
  (2) Licenta generală naţionala de export este valabila până la anularea valabilităţii ei prin ordin al presedintelui Agentiei.
  (3) Documentele de transport care însoţesc produsele cu dubla utilizare exportate în conformitate cu licenta generală naţionala de export trebuie să fie insotite de o declaratie a exportatorului, al carei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  ---------
  Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  (4) Intr-un interval de 30 de zile de la incheierea anului calendaristic, exportatorul este obligat să prezinte Agentiei un raport al operaţiunilor de export efectuate conform licentei generale naţionale de export.


  Articolul 15

  (1) Agentia aproba sau respinge cererile de licenţă după examinarea şi avizarea lor de către Consiliul pentru avizare.
  (2) Emiterea licentei privind exportul sau transferul intracomunitar de produse cu dubla utilizare din domeniul nuclear este condiţionată de prezentarea de către solicitantul de licenţă a unei autorizaţii eliberate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare.


  Articolul 16

  (1) Este interzisa orice asistenţa tehnica legata de dezvoltarea, fabricarea, vanzarea, întreţinerea, identificarea sau proliferarea de arme chimice, biologice ori nucleare sau de dispozitive explozive nucleare şi rachete capabile să le transporte, conform art. 2 şi 5 din actiunea comuna.
  (2) Asistenţa tehnica este interzisa, chiar dacă nu este legata de o anumita utilizare finala militara prevăzută la alin. (1), însă are drept destinatie o tara pentru care se pot aplica prevederile art. 3 din actiunea comuna.
  (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică dacă:
  a) asistenţa tehnica se efectueaza în oricare dintre tarile menţionate în anexa II la Regulamentul Consiliului;
  b) asistenţa tehnica este folosita în domeniul public sau în cercetarea stiintifica fundamentala specificata de regimurile internationale de control al exporturilor, organizaţii şi acorduri;
  c) asistenţa tehnica este transmisa verbal şi nu se referă la produsul controlat de unul sau mai multe regimuri internationale de control al exporturilor.


  Secţiunea a 2-a Eliberarea certificatului international de import şi a certificatului de control al livrarii


  Articolul 17

  (1) Agentia elibereaza certificatul international de import, certificatul de control al livrarii sau alte documente echivalente, emise ori certificate în condiţiile cerute de autoritatea competentă din tara exportatorului.
  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în relatiile cu statele părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocarii şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, în cazul importurilor de produse cu dubla utilizare prevăzute în listele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997, republicată, cu modificările ulterioare. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, Agentia poate solicita declarantului alte documente justificative.


  Articolul 18

  (1) Certificatul international de import se emite de Agentie în termen de 10 zile de la depunerea de către solicitant a documentatiei complete, poate fi utilizat de autorităţile tarii exportatoare în procedurile premergatoare exportului, în folosul persoanei specificate, şi nu poate fi transferat altei persoane.
  (2) Solicitantul va notifica Agentiei cu privire la orice modificari privind datele cuprinse în certificatul international de import, declaratia utilizatorului final şi certificatul de control al livrarii, într-un interval de 10 zile de la data la care au intervenit acele modificari. Dacă datele continute în documente sunt în curs de a fi schimbate sau au fost schimbate, Agentia este indreptatita sa retraga certificatul.


  Articolul 19

  În cazul în care controlul vamal al produselor pentru care Agentia a eliberat un certificat international de import se face în unul dintre birourile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene, persoana în favoarea careia s-a eliberat certificatul international de import va notifica Agentiei sosirea produselor pe teritoriul României, în termen de 20 de zile de la data declaraţiei de punere în libera circulatie.


  Articolul 20

  (1) Emiterea certificatului international de import poate fi refuzata sau certificatul international de import poate fi retras în situaţiile în care:
  a) solicitantul, partenerul extern sau destinatarul final acţionează împotriva prevederilor Regulamentului Consiliului;
  -----------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 20 a fost modificata de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  b) emiterea certificatului ar încalcă oblibaţiile internationale ale României şi ar pune în pericol indeplinirea unor astfel de obligaţii;
  c) comercializarea produselor ar încalcă interesele de securitate naţionala ale României;
  d) solicitantul a prezentat date şi informaţii incorecte;
  e) solicitantul nu respecta condiţiile initiale inscrise în certificat.
  (2) Eliberarea certificatului international de import pentru produse cu dubla utilizare din domeniul nuclear este condiţionată de prezentarea de către solicitantul certificatului international de import a unei autorizaţii eliberate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
  (3) Eliberarea certificatului de control al livrarii poate fi refuzata în situaţia în care verificările efectuate de Agentie dovedesc neconcordanta cu datele furnizate pentru eliberarea documentului.
  (4) Agentia emite certificatul de control al livrarii în termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei complete.


  Secţiunea a 3-a Dispozitii comune


  Articolul 21

  (1) Agentia infiinteaza şi gestioneaza registrul care cuprinde date privind licentele emise şi companiile beneficiare.
  (2) Agentia stabileste prin ordin al presedintelui modul de înregistrare a licentelor emise.


  Articolul 22

  (1) Titularii licentelor sunt obligati sa declare Agentiei orice modificari sau diferente faţă de datele inscrise în licente, constatate în documente, precum şi la predarea sau preluarea produselor cu dubla utilizare respective.
  (2) În cazul în care asemenea modificari sau diferente schimba condiţiile în temeiul cărora a fost eliberata licenta, aceasta este anulata prin ordin al presedintelui Agentiei. Declararea acestor modificari sau diferente se efectueaza în scris şi este însoţită, după caz, de o noua cerere de licenţă.
  (3) În documentele comerciale relevante referitoare la produsele cu dubla utilizare, exportatorul român are obligaţia sa inscrie urmatorul text: "Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare". În acest sens, documentele comerciale relevante includ, în special, contracte, facturi, confirmari ale comenzilor, precum şi note de expeditie.


  Articolul 23

  Licentele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acestea, şi nu pot fi cesionate.


  Articolul 24

  Formularele pentru certificate, licente şi alte documente, pe care Agentia le elibereaza în vederea aprobării operaţiunilor desfăşurate cu produse cu dubla utilizare, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 25

  (1) Formalitatile vamale pe care le presupun operaţiunile prevăzute la art. 7 alin. (1) pot fi efectuate numai la birourile vamale stabilite în acest sens prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale a Vamilor. Lista birourilor vamale abilitate din statele membre ale Uniunii Europene este publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria C, conform art. 13 din Regulamentul Consiliului. Autoritatea Naţionala a Vamilor va comunică Comisiei Europene lista cu birourile vamale abilitate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, conform art. 31 alin. (7).
  ---------
  Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  (2) Exportatorii au obligaţia de a declara şi de a prezenta produsele cu dubla utilizare pentru controlul vamal numai la birourile vamale abilitate.


  Articolul 26

  Respingerea cererii de eliberare a licentei, prin ordin al presedintelui Agentiei, precum şi neeliberarea licentei în termenul prevăzut la art. 9 alin. (5) se pot contesta în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.


  Capitolul IV Sistemul naţional de control al exporturilor


  Articolul 27

  În aplicarea regimului de control al operaţiunilor cu produse cu dubla utilizare, Agentia coordonează activitatea sistemului naţional de control al exporturilor, ca parte a sistemului de control comunitar, alcătuit din:
  a) Agentie;
  b) Consiliul pentru avizare.


  Articolul 28

  (1) Organizarea şi functionarea Consiliului pentru avizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  ---------
  Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  (2) În componenta Consiliului pentru avizare intra reprezentanti ai urmatoarelor institutii:
  a) Ministerul Apararii, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuintelor, Autoritatea Naţionala a Vamilor şi Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin structurile specializate;
  ---------
  Lit. a) a alin. (2) a art. 28 a fost modificata de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  b) Serviciul Roman de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe;
  c) Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
  (3) Consiliul pentru avizare examineaza şi avizeaza cererile de licenţă pentru operaţiunile cu produse cu dubla utilizare prevăzute la art. 7 alin. (1).


  Articolul 29

  (1) Agentia îşi exercită atribuţiile de control prin corpul de control sau specialisti atestati de aceasta.
  (2) Organizarea, functionarea şi atribuţiile corpului de control al Agentiei se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.
  (3) Cheltuielile de expertiza tehnica a produselor, efectuata în laboratoare, institute de cercetare sau în alte institutii specializate în domeniu, în vederea clasificarii ca produse cu dubla utilizare, se suporta financiar de către persoana fizica sau juridica în beneficiul careia se desfăşoară activitatea de clasificare. În situaţii deosebite, legate de fapte care pot aduce atingere securitatii naţionale, cheltuielile de expertiza tehnica se suporta din bugetul Agentiei.
  (4) În exercitarea atribuţiilor sale de control, corpul de control al Agentiei are acces neingradit, în condiţiile legii, la documente, date şi informaţii necesare.
  (5) Exportatorii sunt obligati sa transmita, la cererea Agentiei, la termenele stabilite, documentele, datele şi informaţiile solicitate şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neingradit al corpului de control al acesteia în sediile lor şi în orice spatii care le apartin, în vederea verificării aspectelor relevante privind incheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor supuse controlului prin prezenta ordonanţă de urgenţă, a celor privind destinaţia şi utilizarea finala ale produselor cu dubla utilizare, precum şi pentru a stabili dacă produsele care fac obiectul exporturilor se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (6) Producătorii de produse cu dubla utilizare sunt obligati să se inregistreze la Agentie.
  (7) Corpul de control poate analiza evidentele privind transferurile externe definitive de produse şi tehnologii, altele decat cele cu dubla utilizare, efectuate de persoana fizica sau juridica controlata în zone aflate sub regimuri de embargo sau zone limitrofe acestora.


  Articolul 30

  (1) Exportatorii şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a pastra documentele privind derularea operaţiunilor cu produse cu dubla utilizare supuse regimului de control timp de 5 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat.
  (2) Detinatorii de licente trebuie să tina registre sau liste detaliate care să cuprindă în special documente comerciale şi informaţii suficiente, conform prevederilor Regulamentului Consiliului.


  Articolul 31

  (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, Agentia este beneficiar autorizat şi valorificator de informaţii specifice, inclusiv pentru cele deţinute de instituţiile de stat abilitate, potrivit legii, sa desfasoare activităţi informative.
  (2) Agentia are acces neingradit, în condiţiile legii, la toate informaţiile care privesc operaţiuni cu produse cu dubla utilizare, precum şi la informaţiile necesare evaluării oricăror forme de activităţi cu asemenea produse.
  (3) Autorităţile publice abilitate, potrivit legii, sa desfasoare activităţi informative sunt obligate sa transmita Agentiei datele obtinute referitoare la incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
  (4) La solicitarea Agentiei, autorităţile publice abilitate prevăzute la alin. (3) efectueaza verificări specifice şi o informeaza în vederea luării masurilor legale.
  (5) La solicitarea Agentiei, Autoritatea Naţionala a Vamilor furnizeaza datele şi informaţiile pe care le detine referitoare la operaţiunile vamale cu produse cu dubla utilizare.
  (6) Agentia participa la schimbul general şi schimbul specific de informaţii din domeniu, comunică direct sau prin canale diplomatice cu organizaţiile internationale de neproliferare a armelor de distrugere în masa şi de control al exporturilor de produse cu dubla utilizare, precum şi cu institutii ale Uniunii Europene.
  (7) Conform prevederilor legale, Agentia este abilitata sa furnizeze şi să solicite informaţii organizaţiilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (6), prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.


  Capitolul V Sancţiuni


  Articolul 32

  (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii şi se sancţionează după cum urmeaza:
  a) nerespectarea prevederilor legale privind completarea documentelor pentru acordarea licentei sau a certificatului international de import, prin prezentarea de date incomplete sau incorecte, constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;
  ----------
  Lit. a) a alin. (1) a art. 32 a fost modificata de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (5) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 15.000 lei;
  c) lipsa registrelor sau a documentelor comerciale şi a datelor referitoare la transferurile intracomunitare de produse cu dubla utilizare constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei;
  d) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) şi ale art. 19 constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;
  e) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) şi (3) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;
  f) nerespectarea prevederilor art. 23 şi ale art. 25 alin. (2) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei;
  g) nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (5) şi (6) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 15.000 lei;
  h) nerespectarea prevederilor art. 30 constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;
  i) lipsa registrelor sau a documentelor comerciale şi a datelor referitoare la transferul ori la punerea în libera circulatie de produse cu dubla utilizare pentru care declarantul a primit certificat international de import constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei;
  j) nerespectarea obligaţiilor exportatorilor care deţin licenta generală de export sau licenta globală de export privind inregistrarea şi raportarile ulterioare constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 25.000 lei.
  (2) Produsele cu dubla utilizare destinate, folosite sau rezultate din contraventii pot fi confiscate în condiţiile legii.
  (3) Constatarea şi aplicarea contraventiilor se fac de către personalul imputernicit din cadrul Agentiei.


  Articolul 33

  Contraventiilor prevăzute la art. 32 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 34

  (1) Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (3) şi (6) şi ale art. 16 alin. (1) şi (2), în măsura în care nu este considerata infractiune, constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 25.000 lei, precum şi cu anularea, suspendarea sau retragerea licentelor eliberate, după caz.
  (2) Condiţiile de anulare, suspendare sau retragere a licentelor se stabilesc prin norme metodologice aprobate conform art. 37 alin. (1).


  Capitolul VI Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 35

  Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.


  Articolul 36

  Licentele eliberate de Agentie anterior intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta rămân valabile până la data expirarii sau anularii valabilităţii acestora.


  Articolul 37

  (1) În termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Agentia va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia.
  (2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 38

  La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se abroga Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 6 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 983/2005 pentru aprobarea listelor produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare supuse regimului de control la export şi la import, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 15 septembrie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Preşedintele Agentiei Naţionale
  de Control al Exporturilor,
  Cristian Irinel Munteanu
  Ministrul integrarii europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Varujan Vosganian
  p. Ministrul apararii,
  Ioan Ion,
  secretar de stat
  p. Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  Bucureşti, 21 decembrie 2006.
  Nr. 129.


  Anexa
  Declaratia care trebuie să apară pe documentele de transport ce însoţesc produsele cu dubla utilizare care au fost exportate în baza licentei generale naţionale de export - art. 14 alin. (3):
  «Exportul acestor produse se bazeaza pe licenta generală naţionala de export, care va fi folosita exclusiv pentru urmatoarele operaţiuni desemnate:
  ......................................................................... .
  Aceste produse nu vor fi expediate în baza altor operaţiuni specificate fără a avea aprobarea prealabila a autorităţii competente române şi pot fi reexportate în conformitate cu regulamentele naţionale ale tarii de destinatie.
  Data .................. .........................»
  ----------
  Anexa a fost modificata de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 136 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007.
  -----------