HOTĂRÂRE nr. 1.340 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 21 ianuarie 2002 Notă
  Conform pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, în tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul Economiei și Comerțului" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Economiei", iar sintagma "ministrul industriei și resurselor" se înlocuiește cu sintagma "ministrul economiei".

  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică, a cărui activitate principală este asigurarea, în numele statului, a măsurilor de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare instalații și echipamente.
  (la 07-09-2009, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )
  (2) Sediul ISCIR este în municipiul București, str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, sectorul 5.(3) Patrimoniul ISCIR, la data de 31 decembrie 2008, este de 73.444.713 lei.
  (la 07-09-2009, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )

  (la 28-03-2005, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. )


  Articolul 2

  Pentru realizarea obiectului de activitate, în domeniul său de competență, ISCIR exercită următoarele funcții:
  a) de autoritate, prin care asigură controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniu și a regimului de autorizare și verificare tehnică;
  b) de reglementare, prin care asigură elaborarea actelor cu caracter normativ;
  c) de reprezentare, prin care asigură cooperarea și schimbul de informații, pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate, potrivit legislației în vigoare.

  (la 07-09-2009, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )


  Articolul 3
  (1) În realizarea obiectului său de activitate, ISCIR are următoarele atribuții principale:
  a) elaborează strategii și programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR;
  b) elaborează, actualizează și supune aprobării, în conformitate cu prevederile legii, prescripții tehnice ce privesc condițiile și cerințele tehnice referitoare la instalații și echipamente și/sau la activități de construire, montare/demontare, instalare, punere în funcțiune, exploatare, utilizare, sudare și control nedistructiv, de supraveghere și verificare tehnică în utilizare, de revizie, de reparații și întreținere instalații și echipamente, după caz;
  c) autorizează, în conformitate cu cerințele tehnice și în condițiile stabilite în prescripțiile tehnice și de Legea nr. 64/2008, cu modificările și completările ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizează, pentru instalații și echipamente, activități de construire, montare/demontare, instalare, punere în funcțiune, supraveghere și verificare tehnică în utilizare, lucrări de revizie, reparații și de întreținere, precum și persoane fizice și juridice care efectuează verificări tehnice în utilizare la instalațiile și echipamentele la care se solicită stabilirea duratei remanente de viață; pentru instalațiile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta și dispozițiile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată;
  d) autorizează, în conformitate cu cerințele tehnice și în condițiile stabilite în prescripțiile tehnice, punerea în funcțiune și funcționarea instalațiilor și echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1;
  e) autorizează, în conformitate cu cerințele tehnice și în condițiile stabilite în prescripțiile tehnice, persoanele fizice care practică ocupațiile prevăzute în anexa nr. 1^1;
  f) participă la activități de omologare de instalații și echipamente;
  g) aprobă proceduri de sudură, dacă prin prescripțiile tehnice se impune acest lucru;
  h) emite, în conformitate cu cerințele și în condițiile stabilite în prescripțiile tehnice, avize obligatorii de instalare pentru instalațiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^2;
  i) în cazuri justificate, de forță majoră sau de pericol iminent, poate dispune oprirea din funcțiune sau împiedicarea punerii în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor și aplică sigilii;
  j) efectuează controale periodice și inopinate la instalațiile și echipamentele aflate în funcțiune, dispune măsuri și aplică sancțiuni în condițiile legii, atunci când constată că nu sunt respectate cerințele aplicabile acestora;
  k) supraveghează, prin acțiuni periodice și inopinate, persoanele fizice și juridice pe care le-a autorizat și decide menținerea, suspendarea sau retragerea autorizațiilor emise;
  l) elaborează și aprobă prin ordin al inspectorului de stat șef procedura de evaluare și autorizare a persoanelor fizice ce solicită a avea calitatea de experți ISCIR; ordinul pentru aprobarea acestei proceduri se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  m) realizează supravegherea pieței în domeniul de activitate pentru care a fost nominalizat;
  n) participă, la solicitarea organelor de cercetare penală, la anchetarea cauzelor în care s-au produs accidentele la instalațiile și echipamentele supuse controlului ISCIR, evaluează efectele produse și dispune măsurile ce se impun privind siguranța în funcționare a acestora, după caz;
  o) organizează și derulează campanii de informare în scopul îmbunătățirii siguranței în funcționare a instalațiilor și echipamentelor;
  p) avizează, potrivit legii, furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională pentru ocupațiile prevăzute în anexa nr. 1^1; condițiile și cerințele pentru avizarea furnizorilor de formare profesională se stabilesc prin ordin al inspectorului de stat șef al ISCIR, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  q) participă la elaborarea de standarde în domeniul său de activitate;
  r) participă la elaborarea și validarea standardelor ocupaționale relevante în domeniul de activitate al ISCIR;
  s) elaborează și supune aprobării, prin ordin al ministrului economiei, lista tarifelor aplicate pentru activitățile prestate de către ISCIR; ordinul ministrului economiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  t) editează și publică materiale specifice domeniului, în scopul realizării siguranței în funcționare și al prevenirii accidentelor și avariilor;
  u) colaborează cu instituții similare și cu organisme din alte țări, stabilește și poate încheia cu acestea, în condițiile legii, convenții și protocoale de recunoaștere reciprocă, reprezintă interesele României în organizații și instituții internaționale, în domeniul său de activitate, în calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline;
  v) realizează activități de cercetare-dezvoltare în domeniul său de activitate;
  w) coordonează și derulează programe cu finanțare internă și/sau internațională.
  (2) ISCIR îndeplinește orice alte atribuții stabilite în responsabilitatea sa potrivit legislației în vigoare.
  (la 07-09-2009, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )


  Articolul 4
  (1) În cadrul ISCIR funcționează 15 inspecții teritoriale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Structura organizatorică a ISCIR este prevăzută în anexa nr. 3.(3) Personalul din cadrul ISCIR este personal contractual.(4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizează potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii*).(5) Stabilirea salariului de bază și a celorlalte drepturi salariale ale conducătorului ISCIR se fac, potrivit legii, la numirea acestuia în funcție.
  (la 07-09-2009, Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )


  Articolul 5
  (1) ISCIR este condusă de un inspector de stat șef, numit în condițiile legii.
  (la 07-09-2009, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )
  (2) Inspectorul de stat șef reprezintă ISCIR în raporturile cu ministerele, cu celelalte organisme de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate.
  (la 07-09-2009, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )
  (3) În exercitarea atribuțiilor sale inspectorul de stat șef emite ordine. Ordinele de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Inspectorul de stat șef numește și revocă prin ordin inspectorii de stat șefi adjuncți, directorii, inspectorii șefi de departamente și inspectorii șefi ai inspecțiilor teritoriale.
  (la 28-03-2005, Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. )
  (5) Inspectorul de stat șef poate da împuterniciri de reprezentare și delegare de competența și altor persoane din cadrul ISCIR.(6) În cadrul structurii ISCIR, prin ordin al inspectorului de stat șef se pot organiza servicii, birouri, laboratoare, compartimente și subunități necesare realizării obiectului său de activitate.
  (la 28-03-2005, Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. )


  Articolul 6
  (1) Modul de funcționare și atribuțiile inspecțiilor teritoriale și ale celorlalte structuri din cadrul ISCIR se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al ISCIR.(2) Regulamentul de organizare și funcționare al ISCIR și statul de funcții se aprobă prin ordin al inspectorului de stat șef.
  (la 07-09-2009, Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )


  Articolul 7
  (1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale ISCIR colaborează cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale.(2) ISCIR are dreptul de a solicita informații și documente de la persoanele fizice sau juridice care proiectează, construiesc, montează, instalează, pun în funcțiune, realizează supravegherea și verificarea tehnică, execută revizii, repară, întrețin, dețin, exploatează, efectuează verificări tehnice în utilizare pentru determinarea duratei remanente de viață și de la cele ce pun la dispoziție pe piață instalații/echipamente, cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice ce transpun directive europene.
  (la 07-09-2009, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )
  (3) ISCIR are dreptul de acces la agenții economici și instituțiile publice care dețin sau construiesc, după caz, instalații și echipamente din domeniul său de activitate, precum și în locurile în care acestea sunt utilizate.
  (la 28-03-2005, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. )
  (4) Pentru realizarea expertizelor privind avariile și accidentele din domeniul său de activitate, ISCIR întocmește și actualizează lista experților ISCIR, pe care o publică pe site-ul ISCIR; în cazul în care este necesară efectuarea de analize și/sau încercări în laboratoare, cheltuielile în legătură cu acestea se suportă de persoana fizică sau juridică care solicită analizele și/sau încercările respective.
  (la 07-09-2009, Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )


  Articolul 8

  ISCIR are obligația de a înainta către Ministerul Economiei, la cerere, rapoarte și/sau informări privind activitatea proprie.
  (la 07-09-2009, Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei și Comerțului" cu denumirea "Ministerul Economiei". )


  Articolul 9*)

  Finanțarea activității ISCIR se asigură integral din venituri proprii, potrivit legii. Veniturile se realizează din tarife percepute pentru activitatea de supraveghere tehnică, verificare în funcționare și control, precum și din orice alte activități cu caracter specific, prestate de ISCIR în condițiile legii.
  (la 07-09-2009, Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )


  Articolul 10
  (1) ISCIR întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli care se aproba de ministrul economiei, în condițiile legii.
  (la 07-09-2009, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "ministrul industriei și resurselor" cu sintagma "ministrul economiei". )
  (2) Fondurile necesare pentru susținerea activității de supraveghere a pieței se prevăd distinct în bugetul de venituri și cheltuieli al ISCIR, urmând să fie folosite numai în acest scop.
  (la 07-09-2009, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )
  (3) Disponibilitățile bănești aflate în conturile ISCIR la finele anului se reportează și se utilizează de aceasta în anul următor.


  Articolul 11

  Pentru activitățile specifice ISCIR dispune de un parc auto propriu conform normativului prevăzut în anexa nr. 4.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1, 1^1, 1^2, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (la 07-09-2009, Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul industriei și resurselor,
  Mihai Berinde,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și
  solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu


  Anexa nr. 1

  Instalații/echipamente pentru care se autorizează funcționarea

  Nr.
  crt

   
  Tip de instalații/echipamente

   
  Instalații/echipamente și parametri

  1.
   
   
   

  Cazane pentru abur, pentru apă caldă
  sau pentru apă fierbinte
   
   

  - Cazane de abur și cazane de apă fierbinte
  având PS x V > 60 (bar x litru)
  - Cazane de apă caldă și de abur de joasă
  presiune cu P > 400 kW

  2.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Echipamente sub presiune mai mare de
  0,5 bar
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Conducte metalice pentru fluide tehnologice
  - Conducte pentru abur și apă fierbinte
  - Instalații de distribuție gaz petrolier
  lichefiat - GPL - la autovehicule și la
  consumatori casnici și/sau industriali
  - Cisterne și containere metalice pentru gaze
  comprimate, lichefiate sau dizolvate sub
  presiune, cu excepția celor reglementate
  potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului
  nr. 941/2003 privind stabilirea condițiilor
  de introducere pe piață și utilizare
  repetată a echipamentelor sub presiune
  transportabile, cu modificările și
  completările ulterioare
  - Recipiente pentru gaze, cu excepția celor
  de categoria I, stabilită conform
  prevederilor Hotărârii Guvernului
  nr. 584/2004 privind stabilirea condițiilor
  de introducere pe piață a echipamentelor
  sub presiune, cu modificările și
  completările ulterioare
  - Recipiente pentru lichide, cu excepția
  celor de categoria I, stabilită conform
  prevederilor Hotărârii Guvernului
  nr. 584/2004, cu modificările și
  completările ulterioare

  3.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Macarale, ascensoare, elevatoare,
  instalații de transport pe cablu,
  instalații de ridicat pe plan înclinat,
  poduri rulante și alte mecanisme de
  ridicat
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Macarale cu S(n)> 1 t, cu excepția celor
  cu acționare manuală
  - Stivuitoare autopropulsate și translatoare
  stivuitoare, cu excepția celor cu acționare
  manuală
  - Platforme ridicătoare nedeplasabile/
  deplasabile pentru persoane și/sau
  materiale, cu S(n)> 1t, cu excepția
  platformelor ridicătoare pentru persoane
  cu dizabilități
  - Elevatoare pentru vehicule, cu excepția
  celor acționate manual
  - Mecanisme de ridicat având S(n)> 1 t, cu
  excepția celor cu acționare manuală
  - Mașini de ridicat la care, constructiv,
  există posibilitatea montării mai multor
  tipuri de elemente purtătoare de sarcină și
  care pot lucra în regim permanent/nepermanent
  de macara, stivuitor, platformă ridicătoare
  și altele asemenea
  - Ascensoare, cu excepția celor având
  S(n)< 100 kg, destinate transportului
  de materiale
  - Instalații de transport pe plan înclinat
  pentru persoane/materiale, scări și
  trotuare rulante
  - Instalații de transport pe cablu pentru
  persoane/materiale
  - Mecanisme și instalații de ridicat pentru
  teatre, cu excepția celor acționate
  manual

  4.
   
   

  Instalații și echipamente destinate,
  montate și utilizate în cadrul
  parcurilor de distracții

  - Echipamente pentru agrement, cu excepția
  echipamentelor pentru spații de joacă
   

  5.
   

  Sisteme tehnologice din cadrul
  instalațiilor nucleare

  Sisteme tehnologice sub presiune de securitate
  nucleară cu p(min) = 1,03 bari

  ------------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, conform pct. 12 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 1^1

  Lista ocupațiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice*)

  Nr.
  crt
   

  Cod de clasificare
  ocupații în România
  (COR)

  Denumirea ocupației
   
   

  1.

  816103

  Fochist cazane de abur și apă fierbinte

  2.

  816105

  Fochist cazane mici de abur (categoria E)

  3.

  816106

  Fochist cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune

  4.

  816107

  Fochist cazane conduse de calculator

  5.

  311113

  Laborant operator centrale termice

  6.

  816116

  Automatist pentru supraveghere și întreținere cazane

  7.

  932009

  Operator umplere recipiente GPL

  8.

  932002

  Îmbuteliator fluide sub presiune

  9.

  8333.2.1.

  Macaragiu

  10.

  833403

  Stivuitorist

  11.

  833310

  Liftier

  12.

  833303

  Funicularist (mecanic trolist)

  13.

  721202

  Sudor manual cu flacără de gaz

  14.

  721203

  Sudor manual cu arc electric

  15.

  721204

  Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux

  16.
   

  721206
   

  Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de
  gaz protector

  17.
   

  721207
   

  Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de
  gaz protector

  18.
   

  823208
   

  Operator sudare țevi și fitinguri din polietilenă de înaltă
  densitate PEHD

  19.

  315212

  Operator control nedistructiv cu radiații penetrante

  20.

  315213

  Operator control nedistructiv cu ultrasunete

  21.

  315214

  Operator control nedistructiv cu lichide penetrante

  22.

  315215

  Operator control nedistructiv cu particule magnetice

  23.

  315216

  Operator control nedistructiv prin curenți turbionari

  24.

  315217

  Operator control nedistructiv pentru verificarea etanșeității

  25.
   

  315218
   

  Operator responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică
  a instalațiilor (RSVTI)

  *) Lista ocupațiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice se modifică, dacă este cazul, prin ordin al ministrului economiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (la 07-09-2009, Anexa 1^1 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, având conținutul anexei 2 din acest act normativ. )


  Anexa nr. 1^2

  Instalații/echipamente pentru care se emite aviz obligatoriu de instalare

  Nr.
  crt

   
  Tip de instalații/echipamente

   
  Instalații/echipamente și parametri

  1.
   

  Cazane pentru abur și apă fierbinte
   

  Cazane de abur și cazane de apă fierbinte
  având PSxV > 60 (bar x litru)

  2.
   

  Echipamente sub presiune
  mai mare de 0,5 bar

  Instalații de distribuție gaz petrolier
  lichefiat - GPL

  (la 07-09-2009, Anexa 1^2 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, având conținutul anexei 3 din acest act normativ. )


  Anexa nr. 2


  Anexa nr. 2

  INSPECȚII TERITORIALE ALE ISCIR
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr.
   crt. Denumirea inspecției teritoriale Raza de activitate
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. IT ISCIR Bacău - Județul Bacău
                                               - Județul Neamț
   2. IT ISCIR Brașov - Județul Brașov
                                               - Județul Covasna
   3. IT ISCIR București - Municipiul București
                                               - Județul Ilfov
                                               - Județul Giurgiu
                                               - Județul Ialomița
                                               - Județul Teleorman
                                               - Județul Călărași
   4. IT ISCIR Cluj-Napoca - Județul Cluj
                                               - Județul Maramureș
                                               - Județul Bistrița
                                               - Județul Sălaj
   5. IT ISCIR Constanța - Județul Constanța
                                               - Județul Tulcea
   6. IT ISCIR Craiova - Județul Dolj
                                               - Județul Gorj
                                               - Județul Mehedinți
                                               - Județul Olt
   7. IT ISCIR Galați - Județul Galați
                                               - Județul Brăila
                                               - Județul Vrancea
   8. IT ISCIR Iași - Județul Iași
                                               - Județul Vaslui
   9. IT ISCIR Oradea - Județul Bihor
                                               - Județul Satu Mare
  10. IT ISCIR Pitești - Județul Argeș
                                               - Județul Vâlcea
  11. IT ISCIR Ploiești - Județul Prahova
                                               - Județul Buzău
                                               - Județul Dâmbovița
  12. IT ISCIR Sibiu - Județul Sibiu
                                               - Județul Alba
                                               - Județul Hunedoara
  13. IT ISCIR Suceava - Județul Suceava
                                               - Județul Botoșani
  14. IT ISCIR Târgu Mureș - Județul Mureș
                                               - Județul Harghita
  15. IT ISCIR Timișoara - Județul Timiș
                                               - Județul Arad
                                               - Județul Caraș-Severin
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  În cadrul inspecțiilor teritoriale pot funcționa reprezentanți în teritoriu ai ISCIR-SP.
  ------------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005, conform art. 9 din același act normativ.


  Anexa nr. 3


  Anexa nr. 3

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor,
  Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
                                                       Număr maxim de posturi: 440
                                                          ┌───────────────────────┐
                                                          │ COMPARTIMENT │
        ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │SECURITATE ȘI SĂNĂTATE │
        │ COMPARTIMENT │ │ │ │ÎN MUNCĂ - PSI SITUAȚII│
        │ MASS MEDIA ├───┐ │ │ ┌───┤ DE URGENȚĂ │
        └────────────────┘ │ │ │ │ └───────────────────────┘
        ┌────────────────┐ │ │ INSPECTOR DE │ │ ┌──────────────────────┐
        │ COMPARTIMENT │ │ │ STAT ȘEF │ ├───┤ COMPARTIMENT AUDIT │
        │ STRUCTURA DE │ │ │ │ │ └──────────────────────┘
        │ SECURITATE ├───┼───┤ ├───┤ ┌──────────────────────┐
        └────────────────┘ │ │ │ │ │ COMPARTIMENT │
        ┌────────────────┐ │ │ │ ├───┤MANAGEMENTUL CALITĂȚII│
        │ BIROU IT ├───┤ │ │ │ └──────────────────────┘
        └────────────────┘ │ │ │ │ ┌──────────────────────┐
        ┌────────────────┐ │ └────────┬───────┘ └───┤ CORP CONTROL │
        │BIROU ACHIZIȚII ├───┘ │ └──────────────────────┘
        └────────────────┘ │
                                          │
                       ┌──────────────────┼─────────────────┐
                       │ │ │
              ┌────────┴─────────────┐ │ ┌───────────┴──────────┐
              │INSPECTOR DE STAT ȘEF │ │ │INSPECTOR DE STAT ȘEF │
              │ ADJUNCT │ │ │ ADJUNCT │
              └──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘
                                          │
                ┌─────────────────────────┴────┬──────────────────────────────┬───────────────┐
                │ │ │ │
        ┌───────┴───────────┐ ┌───────┴──────────┐ ┌──────────┴──────┐ ┌─────┴─────┐
        │ │ │DIRECȚIA FINANCIAR│ │DIRECȚIA EVALUARE│ │ INSPECȚII │
        │ DIRECȚIA INSPECT │ │ CONTABILITATE │ │RESURSE UMANE ȘI │ │TERITORIALE│
        │ │ │ ADMINISTRATIV │ │ JURIDICĂ │ └───────────┘
        └─────────┬─────────┘ └──────────┬───────┘ └─────────────┬───┘
                  │ │ │
       ┌──────────┼───────────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────────┼───────────┐
       │ │ │ │ │ │ │ │
       │ │ │ │ │ │ │ │
  ┌────┴───┐┌─────┴───┐┌──────┴────┐ ┌────┴─────┐┌──────┴───┐ ┌─────┴─────┐┌───┴─────┐┌────┴───┐
  │DIRECȚIA││SERVICIUL││ SERVICIUL │ │SERVICIUL ││ BIROUL │ │ SERVICIUL ││ BIROUL ││ BIROU │
  │SUPRAVE-││ NUCLEAR ││ EVALUARE │ │FINANCIAR ││ ADMINIS- │ │ EVALUARE ││ RESURSE ││JURIDIC │
  │ GHERE ││ ││PRESCRIPȚII│ │CONTABILI-││ TRATIV │ │ PROFESI- ││ UMANE ││ │
  │ PIAȚĂ ││ ││TEHNICE ȘI │ │ TATE ││ │ │ ONALĂ ││ ││ │
  │ ││ ││ EVIDENȚĂ │ │ ││ │ └────┬──────┘└─────────┘└────────┘
  └────────┘└─────────┘└───────────┘ └──────────┘└──────────┘ │
                                                                     │
                                                                     │
                                                               ┌─────┴───────┐
                                                               │ BIROUL │
                                                               │ PLANIFICARE,│
                                                               │ ORGANIZARE │
                                                               │ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT│
                                                               └─────────────┘

  --------
  Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 171 din 3 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 10 martie 2010, conform art. II din același act normativ.


  Anexa nr. 4


  Anexa nr. 4

  NORMATIV
  privind parcul auto al ISCIR
     1. Autolaboratoare: - câte un autolaborator pentru fiecare
                                                 inspecție teritorială;
                                               - un autolaborator pentru supravegherea pieței.
     2. Autoturisme de intervenție-verificare: - câte un autoturism pentru fiecare județ
                                                 deservit de inspecțiile teritoriale.
     3. Autoturisme: - câte un autoturism la 10 inspectori de
                                                 specialitate care efectuează inspecții și
                                                 verificări tehnice în teren;
                                               - câte un autoturism pentru fiecare județ
                                                 deservit de inspecțiile teritoriale în
                                                 scopul realizării activității de
                                                 supraveghere a pieței;
                                              - câte un autoturism pentru conducerea ISCIR*).

  NOTĂ:
  Consumul lunar de combustibil pentru fiecare autoturism este de 300 l/autoturism.
  Consumul lunar de combustibil pentru fiecare autolaborator este de 250 l benzină/autolaborator sau de 150 l motorină/autolaborator.
  -----------
  *) Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  ------------
  Anexa nr. 4 a fost înlocuită cu anexa nr. 5 din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, conform pct. 14 al art. I din același act normativ.