HOTĂRÂRE nr. 806 din 8 noiembrie 2017privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, județul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 13 noiembrie 2017
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 867 și 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a imobilului situat în municipiul Slatina, județul Olt, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, revenit în domeniul public al statului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 2

  Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 539, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a comasării cu imobilul prevăzut la art. 1.


  Articolul 3

  Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  Nicolae Nasta,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa

  București, 8 noiembrie 2017.
  Nr. 806.

  Anexa nr. 1

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului situat în municipiul Slatina, județul Olt,
  care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  și se dă în administrarea Ministerului Apărării Naționale,
  ca urmare a trecerii acestuia în domeniul public al statului
  în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 51/2012,
  și se declară din bun de interes public local în bun de interes public național


  Nr. MFP

  Codul de clasificație

  Denumirea bunului imobil

  Adresa

  Elementele-cadru de descriere tehnică Carte funciară/Nr. cadastral

  Valoarea de inventar a bunului imobil
  (în lei)

  Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

  Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

  *)

  8.19.01

  Imobil

  Județul Olt, municipiul Slatina

  1. Construcții
  Pavilionul A:
  Suprafață construită - 673 mp Suprafață desfășurată - 1.346 mp
  Valoare contabilă - 46.430,28 lei
  Pavilionul B:
  Suprafață construită - 653 mp Suprafață desfășurată - 1.306 mp Valoare contabilă - 22.523,65 lei

  5.167.129,92

  Domeniul public al municipiului Slatina
  CUI - 4394811

  Statul român,
  în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  CUI - 4183229
  Notă
  *) Nr. MFP se acordă odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale.


  Nr. MFP

  Codul de clasificație

  Denumirea bunului imobil

  Adresa

  Elementele-cadru de descriere tehnică Carte funciară/Nr. cadastral

  Valoarea de inventar a bunului imobil
  (în lei)

  Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

  Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

  Pavilionul B1:
  Suprafață construită - 653 mp
  Suprafață desfășurată - 1.306 mp
  Valoare contabilă - 22.523,65 lei
  Pavilionul C1:
  Suprafață construită - 112 mp
  Suprafață desfășurată - 112 mp
  Valoare contabilă - 333.679,69 lei
  Total suprafață construită - 2.091 mp
  Total suprafață desfășurată - 4.070 mp
  Total valoare contabilă construcții - 425.157,27 lei
  2. Amenajări la terenuri:
  Drum asfaltat - 1.500 mp
  Valoare contabilă - 42.213,28 lei
  Drum cu macadam - 4.500 mp
  Valoare contabilă - 14.819,39 lei
  Împrejmuire beton prefabricate - 1.400 ml
  Valoare contabilă - 47.907,26 lei
  Platouri betonate asf. - 600 mp

  Valoare contabilă - 4.474,04 lei
  Rețea alimentare cu apă - 180 ml
  Valoare contabilă - 615,84 lei
  Rețea canalizare - 360 ml
  Valoare contabilă - 7.738,80 lei
  Rețea gaze naturale - 350 ml
  Valoare contabilă - 2.128,30 lei
  Rețea energie electrică aeriană - 700 ml Valoare contabilă - 12.147,96 lei
  Total valoare contabilă amenajări
  la terenuri - 132.044,87 lei
  3. Suprafața terenului - 11,6807 ha
  Valoare contabilă teren - 4.609.927,78 lei CF 58680
  Nr. cad. 58680
  CF 58679
  Nr. cad. 58679
  CF 58678
  Nr. cad. 58678
  CF 58677
  Nr. cad. 58677
  CF 58676
  Nr. cad. 58676
  CF 58675
  Nr. cad. 58675
  CF 58674
  Nr. cad. 58674


  Anexa nr. 2

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului 539, aflat în domeniul public al statului
  și în administrarea Ministerului Apărării Naționale,
  la care se actualizează valoarea de inventar,
  ca urmare a comasării acestuia cu imobilul situat în municipiul Slatina,
  județul Olt, trecut în domeniul public al statului
  în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 51/2012


  Nr. crt.

  Nr. MFP

  Codul de clasificație

  Denumirea bunului imobil

  Adresa

  Elementele-cadru de descriere tehnică/
  Carte funciară/
  Nr. cadastrale

  Valoarea de inventar a bunului imobil
  (în lei)

  Persoana juridică ce deține imobilul în administrare

  1

  *

  8.19.01

  Imobil

  Județul Olt, municipiul Slatina

  Construcții și teren**
  CF 58680
  Nr. cad. 58680
  CF 58679
  Nr. cad. 58679

  5.167.129,92

  Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  CUI - 4183229


  Nr. crt.

  Nr. MFP

  Codul de clasificație

  Denumirea bunului imobil

  Adresa

  Elementele-cadru de descriere tehnică/
  Carte funciară/
  Nr. cadastrale

  Valoarea de inventar a bunului imobil
  (în lei)

  Persoana juridică ce deține imobilul în administrare

  CF 58678
  Nr. cad. 58678
  CF 58677
  Nr. cad. 58677
  CF 58676
  Nr. cad. 58676
  CF 58675
  Nr. cad. 58675
  CF 58674
  Nr. cad. 58674

  2

  103917

  8.19.01

  Imobil 539

  Județul Olt, municipiul Slatina

  Construcții și teren**
  CF 58775
  Nr. cad. 58775
  CF 58774
  Nr. cad. 58774

  4.221.491***

  Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  CUI - 4183229

  3

  103917

  8.19.01

  Imobil 539

  Județul Olt, municipiul Slatina

  Construcții și teren**
  CF 58775
  Nr. cad. 58775
  CF 58774
  Nr. cad. 58774

  9.552.167,05****

  Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  CUI - 4183229
  Notă
  * Nr. MFP se acordă de Ministerul Finanțelor Publice odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale.
  ** Conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituțiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale și care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
  *** Valoarea de inventar a imobilului 539, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
  **** Valoarea de inventar actualizată a imobilului 539, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, ca urmare a comasării cu imobilul de la nr. crt. 1, care a trecut în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 51/2012.

  -----