HOTĂRÂRE nr. 4 din 22 ianuarie 2016
pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară care va fi folosit la alegerile locale
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 91 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
  în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă modelul extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară care va fi folosit la alegerile locale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Dan Vlaicu

  Bucureşti, 22 ianuarie 2016.
  Nr. 4.

  Anexă

  Modelul extrasului de pe lista electorală permanentă,
  complementară şi suplimentară care va fi folosit la alegerile locale
  *Font 7*
                                                  Extras de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară
                                                  utilizat pentru alegătorii care votează prin intermediul urnei speciale

     ROMÂNIA Pagina .........
     JUDEŢUL*) ........................... Circumscripţia electorală nr. ......
     Municipiul, oraşul, comuna**) ............................. Secţia de votare nr. ...................
     Localitatea aparţinătoare sau satul .......................
     Strada. .....................................

                                                EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ
                    Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de ..........***)
  ┌────┬────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬──────────┐
  │Nr. │ Semnătura │Numele şi prenumele│ Codul numeric personal │Domiciliul sau reşedinţa │Statul membru al │ Seria şi │
  │crt.│alegătorului│ alegătorului │ ****) │alegătorului (strada, nr.│Uniunii Europene │ numărul │
  │ │ │ │ │imobil, bloc, apartament)│al cărui cetăţean│ actului │
  │ │ │ │ │ *****) │este alegătorul │ de │
  │ │ │ │ │ │ ******) │identitate│
  ├────┼────────────┼───────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
  │ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
  │ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
  │ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
  │ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
  │ 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
  │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────┴───────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┘

      Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare ...............................
      Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care însoţesc urna specială
      ....................................................................................................................
  Notă

  ──────────

  *) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma "Municipiul Bucureşti".

  **) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma "Sectorul nr. ...".

  ***) Se înscrie data votării. În cazul alegerilor parţiale se înscrie sintagma "alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de ............".

  ****) Pentru cetăţenii Uniunii Europene înscrişi în lista electorală suplimentară în baza documentelor prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, nu se va completa rubrica "Codul numeric personal".

  *****) Se completează conform menţiunilor privind domiciliul sau reşedinţa înscrise în actul de identitate. În cazul cetăţeanului Uniunii Europene se înscrie adresa la care locuieşte în România.

  ******) Se completează numai în cazul în care alegătorul este cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene decât România.

  ──────────

  NOTĂ:
  Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 1 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.

  ---------