ORDONANŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II. 1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 12 mai 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - În sensul prezentei legi:
  a) prin artişti interpreţi sau executanţi se înţelege actorii, cântăreţii, muzicienii, dansatorii şi alte persoane care prezintă, cântă, dansează, recită, declamă, joacă, interpretează, dirijează, exprimă ori execută în orice modalitate o operă literară sau artistică, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietăţi, de circ ori de marionete;
  b) prin activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist se înţelege activitatea artiştilor interpreţi sau executanţi, realizată în condiţiile prevăzute la art. 1 în regim de colaborare cu instituţii publice de stat, cu persoane juridice de drept public sau cu persoane juridice de drept privat de profil."
  2. La articolul 5, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Perioada prevăzută la alin. (1) lit. b) se constituie din:
  a) însumarea anilor calendaristici în care s-a realizat o activitate artistic-interpretativă de cel puţin 92 de zile lucrătoare, prin echivalarea activităţilor stabilite conform prevederilor art. 10;
  b) însumarea perioadelor reprezentând vechime în specialitate, realizată prin desfăşurarea de activitate artistic-interpretativă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, dar insuficientă pentru obţinerea unei pensii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
  ..................................................................................................
  (5) În cazul vechimii în specialitate, realizată conform alin. (2) lit. b), fracţiunile mai mari de 6 luni se întregesc la un an, iar cele mai mici de 6 luni nu se iau în calcul."
  3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi şi stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativă se fac la cererea artistului liber-profesionist interesat, pe baza documentelor oficiale eliberate de către Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum şi de către orice altă persoană juridică de drept public sau privat prevăzută la art. 3 lit. b), la care artiştii interpreţi sau executanţi liber-profesionişti au prestat activităţi artistic-interpretative în regim de colaborare.
  (2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a pune la dispoziţie solicitanţilor documentele care pot dovedi desfăşurarea activităţii artistic-interpretative, în termen de 30 de zile de la data solicitării.
  (3) În lipsa sau în completarea documentelor oficiale, dovada activităţii artistic-interpretative sau a atestării se poate face cu orice mijloc de probă prevăzut de lege, afişe, programe, fotografii, articole, cronici, recenzii, declaraţii notariale."
  4. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
  5. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se emite şi se comunică solicitantului în termen de 60 de zile de la data solicitării."
  6. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) În cazuri întemeiate, Comisia poate stabili prelungirea termenului prevăzut la alin. (2), pentru completarea de către solicitant a dosarului propriu, fără a se depăşi însă 30 de zile de la depunerea ultimelor documente de către solicitant."
  7. La articolul 8, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Solicitanţii pot contesta hotărârea prevăzută la alin. (1), în termen de 15 zile de la primire, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţiile se soluţionează în termen de 15 zile de la data înregistrării lor.
  (4) Hotărârea finală a Comisiei se comunică casei teritoriale de pensii competente, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de contestare sau, după caz, de la soluţionarea contestaţiilor."
  8. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
  "(4^1) La primirea hotărârii Comisiei, casa teritorială de pensii are următoarele obligaţii:
  a) să înregistreze hotărârea;
  b) să verifice perioadele de vechime care au fost valorificate pentru stabilirea pensiei în sistemul public de pensii, în vederea identificării eventualelor suprapuneri;
  c) să emită, în termen de 45 de zile de la primirea hotărârii, decizia administrativă în baza căreia se efectuează plata indemnizaţiei."
  9. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.
  10. La articolul 10 alineatul (1), literele b), d) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "b) o participare la realizarea unui spectacol sau a unei reprezentări artistice organizate de o persoană juridică de drept public sau privat - 10 zile lucrătoare, la care se adaugă câte o zi pentru fiecare reprezentaţie;
  .................................................................................................
  d) o participare la realizarea unei înregistrări de teatru radiofonic, de poezii sau povestiri pentru radio, televiziune sau casă de discuri - 30 de zile lucrătoare;
  ..................................................................................................
  i) un turneu artistic în ţară sau în străinătate - un număr de zile lucrătoare egal cu dublul numărului de zile calendaristice din perioada în care s-a desfăşurat turneul, la care se adaugă ziua plecării şi cea a revenirii din turneu."
  11. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1) Cuantumul indemnizaţiei lunare, în sumă fixă, acordată pentru activitatea artistic-interpretativă este:
  a) 315 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria I, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor;
  b) 236 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria a II-a, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor;
  c) 184 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria a III-a, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor."
  12. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.
  13. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 11^1. - (1) În funcţie de documentele oficiale şi/sau de dovezile depuse de solicitant, Comisia va stabili nivelul indemnizaţiei pentru activitatea artistic-interpretativă, după cum urmează:
  a) persoanele care au studii superioare ori medii de specialitate, care fac dovada că au prestat activitate artistic-interpretativă, în condiţiile prezentei legi, vor beneficia de indemnizaţia corespunzătoare atestatului de categoria I;
  b) artiştii interpreţi sau executanţi care fac dovada că au prestat activităţi artistic-interpretative în condiţiile prezentei legi, dar care nu mai deţin atestatele vor beneficia de indemnizaţia corespunzătoare atestatului de categoria a II-a;
  c) artiştii interpreţi sau executanţi care fac dovada că au prestat activităţi artistic-interpretative în condiţiile prezentei legi, fără a fi obţinut atestate, vor beneficia de indemnizaţia corespunzătoare atestatului de categoria a III-a;
  d) artiştii de circ, fără atestate, angajaţi ai Circului de Stat, care fac dovada că au prestat activitate artistic-interpretativă, în condiţiile prezentei legi, beneficiază de indemnizaţie corespunzătoare atestatului de categoria I.
  (2) În funcţie de notorietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), a celor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi de activitatea artistic-interpretativă a acestora, Comisia poate hotărî, cu unanimitate de voturi, acordarea indemnizaţiei corespunzătoare atestatului de categoria I."
  14. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1) Pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 11 se iau în considerare toate veniturile realizate din activităţi profesionale, inclusiv pensiile, pe care le realizează beneficiarul acestui drept, cu excepţia indemnizaţiei de merit prevăzute de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare."
  15. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Indemnizaţia pentru activitatea artistic-interpretativă se plăteşte începând cu luna următoare celei în care s-a emis hotărârea prevăzută la art. 8 alin. (4)."
  16. La articolul 18, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(1) Încălcarea prevederilor art. 6 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.
  (2) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunii se fac de către persoanele împuternicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea solicitantului."


  Articolul II

  (1) Componenţa Comisiei pentru atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi, prevăzută la art. 7 din Legea nr. 109/2005, denumită în continuare Comisia, este următoarea: 2 reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, 2 reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor şi un reprezentant desemnat din rândul uniunilor de artişti interpreţi sau executanţi legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.
  (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se modifică, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului culturii şi cultelor, componenţa comisiei prevăzute la alin. (1).
  (3) Comisia va funcţiona pe lângă Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, pe baza regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului culturii şi cultelor.


  Articolul III

  Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 12 mai 2005, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.


  Articolul IV

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ------------
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 30 ianuarie 2008.
  Nr. 4.
  ------