ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 17 iunie 1999 (*actualizată*)
cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională**)
(actualizată până la data de 8 decembrie 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 iunie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 8 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 30 iunie 2000; LEGEA nr. 28 din 5 martie 2001; LEGEA nr. 42 din 16 ianuarie 2002; LEGEA nr. 334 din 29 noiembrie 2005.
  **) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 8 martie 2001.
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  (1) Bunurile aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, scoase din funcţiune potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi valorificate în starea fizică în care se află sau ca materiale şi piese rezultate în urma demolării sau dezmembrării lor, astfel:
  a) prin licitaţie, selecţie de oferte de preţ sau negociere directă, conform legii, organizată prin regulamentul elaborat de fiecare instituţie publică de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi aprobat de Guvern;
  b) prin valorificarea directă, fără organizare de licitaţie, în cazul în care producătorul sau alt ofertant acceptă schimbarea bunurilor cu alte bunuri noi, similare, având cel puţin aceiaşi parametri, inclusiv bunuri contra servicii oferite de operatori economici de profil din industria de apărare, ori în cazul vânzării cu amănuntul a obiectelor de inventar, a materialelor de construcţii - cazare sau de resortul hrănirii, a uneltelor genistice, a echipamentului şi a ambalajelor, potrivit regulamentului elaborat de fiecare instituţie publică de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi aprobat de Guvern, sau în alte situaţii aprobate de conducătorii acestor instituţii, la propunerea şefului Statului Major General (similare);
  c) prin transmitere fără plată la alte instituţii publice sau la unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în condiţiile legii.
  (2) În sensul prezentei ordonanţe, prin sintagma bunuri scoase din funcţiune se înţelege mijloacele fixe scoase din funcţiune, mijloacele fixe atipice sau excedentare, chiar dacă sunt în stare de funcţionare, precum şi alte bunuri materiale în starea în care se află, declasate sau clasate.
  (3) Bunurile culturale mobile clasate conform legii, care sunt scoase din funcţiune, pot fi valorificate de instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională numai prin transmiterea, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru a fi repartizate instituţiilor specializate sau unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, după caz, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.
  (4) Bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate pot fi valorificate numai după declanşarea din oficiu şi finalizarea procedurii de clasare, conform legii.
  (5) Dezmembrarea bunurilor prevăzute la alin. (3) şi (4), în vederea scoaterii din funcţiune şi a valorificării lor, este interzisă.
  -------------
  Art. 1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 334 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.090 din 5 decembrie 2005.


  Articolul 2

  Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 vor fi reţinute integral de instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala ca venituri extrabugetare şi vor fi folosite pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital.
  -------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 8 martie 2001.


  Articolul 3

  Regulamentul prevăzut la art. 1 lit. a) va fi supus spre aprobare Guvernului de instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala în termen de 15 zile de la aprobarea de către Parlament a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  -------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 8 martie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministru de stat,
  ministrul apărării naţionale,
  Mircea Plangu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  -------------