HOTĂRÂRE nr. 140 din 3 aprilie 2013
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi de imobil aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti şi pentru actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 aprilie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi de imobil aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Trecerea în domeniul privat al statului se face pentru demolarea unei părţi a imobilului prevăzut la alin. (1) şi construirea unei noi clădiri pe aceeaşi amprentă, pentru realizarea obiectivului de investiţie de tip POS-CCE, operaţiunea 2.2.1, cu titlul "Centrul de Cercetare pentru Nanotehnologii Avansate pe bază de Carbon - CENASIC", obiectiv contractat de către Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti, cu Contractul de finanţare nr. 254/28.09.2010, cod SMIS-CSNR-14040.


  Articolul 2

  Se actualizează anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu anexa nr. 2.


  Articolul 3

  După finalizarea construcţiei, imobilul va trece în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti.


  Articolul 4

  Ministerul Educaţiei Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele de evidenţă cantitativ-valorică pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti şi va efectua modificarea corespurzătoare a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învăţământ
  superior, cercetare ştiinţifică
  şi dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmîn Costoiu
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chitoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 6 aprilie 2013.
  Nr. 140.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în administrarea Ministerului
  Educaţiei Naţionale pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
  pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti,
  care trece din domeniul public al statului
  în domeniul privat al acestuia
   ┌───┬───────────┬──────────┬──────────────────────┬───────────────┬────────┬───────────────────────────┐
   │Nr.│Cod de │ Denumire │ Descriere tehnică │ Adresa │Valoarea│ Situaţia juridică │
   │inv│clasificare│ │ │ │de ├───────────┬───────────────┤
   │MF │ │ │ │ │inventar│Baza legală│În administrare│
   │ │ │ │ │ │(în lei)│ │/În concesiune │
   ├───┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
   │ 1 │8.29.06 │Clădire │Corp clădire C5 │Judeţul Ilfov, │ 32.358│Hotărârea │În │
   │ │ │ │(laborator), suprafaţă│localitatea: │ │Guvernului │administrarea │
   │ │ │ │construită: 221 mp, │oraşul │ │nr. │Ministerului │
   │ │ │ │reginul de înălţime: │Voluntari, │ │1.318/1996 │Educaţiei │
   │ │ │ │parter + etaj tehnic, │str. Erou │ │şi anexa │Naţionale │
   │ │ │ │Cartea funciară a │Iancu │ │nr. 8 la │(CUI 13729380) │
   │ │ │ │oraşului Voluntari │Nicolae │ │Hotărârea │pentru │
   │ │ │ │nr. 21132 │nr. 126 A │ │Guvernului │Institutul │
   │ │ │ │Număr cadastral │(fost 32 B) │ │nr. │Naţional de │
   │ │ │ │6306/1 │ │ │1.705/2006 │Cercetare- │
   │ │ │ │ │ │ │ │Dezvoltare │
   │ │ │ │ │ │ │ │pentru │
   │ │ │ │ │ │ │ │Microtehnologie│
   │ │ │ │ │ │ │ │- IMT Bucureşti│
   │ │ │ │ │ │ │ │(CUI 1154, │
   │ │ │ │ │ │ │ │J23/986/2002) │
   └───┴───────────┴──────────┴──────────────────────┴───────────────┴────────┴───────────┴───────────────┘


  Anexa 2
   ┌──────────────────────────────────────────┬────────┬────────────────────────┐
   │1. Ordonator principal de credite │13729380│MINISTERUL EDUCAŢIEI │
   │(ministere sau autorităţi ale │ │NAŢIONALE │
   │administraţiei publice centrale) │ │ │
   ├──────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤
   │2. Ordonator secundar de credite │ │ │
   ├──────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤
   │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
   ├──────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┤
   │4. Regii autonome şi companii/societăţi │RO 1154 │INSTITUTUL NAŢIONAL DE │
   │naţionale aflate sub autoritatea │ │CERCETARE DEZVOLTARE │
   │ordonatorului principal, institute │ │PENTRU MICROTEHNOLOGIE │
   │naţionale de cercetare-dezvoltare, care │ │IMT -BUCUREŞTI │
   │funcţionează în baza Ordonanţei │ │ │
   │Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea │ │ │
   │ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, │ │ │
   │aprobată cu modificări şi completări prin │ │ │
   │Legea nr. 324/2003, cu modificările şi │ │ │
   │completările ulterioare, şi, după caz, │ │ │
   │societăţi comerciale cu capital majoritar │ │ │
   │de stat care au în administrare bunuri │ │ │
   │din patrimoniul public de stat │ │ │
   └──────────────────────────────────────────┴────────┴────────────────────────┘

  *Font 7*
   ┌────┬───────────┬──────────┬───────────────────────────────────────┬──────┬────────┬───────────────────┬─────────┬───────┐
   │Nr │Cod de │ Denumire │ Date de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │Situaţia │Tipul │
   │inv.│clasificare│ ├─────────────────────┬───────┬─────────┤dobân-│de ├───────────┬───────┤juridică │bunului│
   │MF │ │ │Descriere tehnică │Vecină-│Adresa │dirii │inventar│Baza legală│În │actuală │ │
   │ │ │ │(pe scurt) │tăţi │ │darii │(lei) │ │admi- │concesi- │ │
   │ │ │ │ │(după │ │în │ │ │nistra-│une/în- │ │
   │ │ │ │ │caz, pe│ │folo- │ │ │re/con-│chiriat/ │ │
   │ │ │ │ │scurt) │ │sinţă │ │ │cesiune│dat cu │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
   ├────┼───────────┼──────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┤
   │ 1 │8.29.06 │Clădire │Corp clădire C1, │ │Ţara: │ 1996 │ 400.300│Hotărârea │În │ │Imobil │
   │ │ │ │S+P+6E │ │România │ │ │Guvernului │admi- │ │ │
   │ │ │ │Suprafaţa construită │ │Judeţul │ │ │nr. │nistra-│ │ │
   │ │ │ │= 296 mp │ │Ilfov │ │ │1.318/1996 │re │ │ │
   │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată│ │Localita-│ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │= 3.357 mp │ │tea: │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │Înălţime = 33,3 m │ │Voluntari│ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │Nr. CF 21133, nr. │ │str. Erou│ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │cadastral 6306/2 │ │Iancu │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │Corp clădire C2, S+P │ │Nicolae │ │ 184.200│ │ │ │ │
   │ │ │ │Suprafaţa construită │ │nr. 126A │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │= 516 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată│ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │= 1.208 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │Înălţime = 4 m │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │Nr. CF 21133, │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │nr. cadastral 6306/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │Corp clădire C3, S+P │ │ │ │ 211.500│ │ │ │ │
   │ │ │ │Suprafaţa construită │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │= 735 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată│ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │= 1.435 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │Înălţime = 4 m │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │Nr. CF 21133, │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │nr. cadastral 6306/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │Corp clădire C4, │ │ │ │ 239.542│ │ │ │ │
   │ │ │ │P + etaj tehnic │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │Suprafaţa construită │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │= 1.636 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată│ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │= 1.636 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │Înălţime = 6 m │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │Nr. CF 21133, nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │cadastral 6306/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └────┴───────────┴──────────┴─────────────────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┘

  -----