HOTĂRÂRE nr. 878 din 14 noiembrie 2013
privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 18 noiembrie 2013  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 34.159 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, a unor părţi de imobil, identificate potrivit anexei nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă schimbarea unităţii de administrare pentru o parte din imobilul înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 34159 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, identificat potrivit anexei nr. 3.


  Articolul 4

  Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Viceprim-ministru,
  Gabriel Oprea
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 14 noiembrie 2013.
  Nr. 878.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului
  şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne,
  prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră,
  a cărui valoare de inventar se actualizează
  Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată (în lei) Tip bun
  34159 8.19.01 49-01 Bucureşti, sectorul 6 1986 129.911.768,79 imobil


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale părţilor de imobil aflate în domeniul public
  al statului şi administrarea Ministerului
  Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General
  al Poliţiei de Frontieră, care se scad din
  inventarul centralizat al bunurilor care
  alcătuiesc domeniul public al statului
  *Font 8*

  ┌─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │ Adresa imobilului │ Persoana juridică ce │ Caracteristicile bunurilor │ Număr de │
  │ │administrează imobilul│ │ înregistrare │
  │ │ │ │atribuit de MFP│
  ├─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Bucureşti, Bulevardul│Ministerul Afacerilor │construcţie hidrofor - pavilion nr. 7│ 34159 │
  │Geniului nr. 42C │ Interne, prin │ S construită = 75 mp │ (parţial) │
  │(fostă strada Răzoare│Inspectoratul General │valoare contabilă - 115.870,21 lei │ │
  │nr. 5), sectorul 6 │ al Poliţiei de ├─────────────────────────────────────┤ │
  │ │ Frontieră │ platformă carosabilă │ │
  │ │ CUI 4193222 │ S = 2.486,2 mp │ │
  │ │ │valoare contabilă - 389.109,99 lei │ │
  │ │ ├─────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │ platformă pentru mijloace auto │ │
  │ │ │ S = 64 mp │ │
  │ │ │ valoare contabilă - 23.397,21 lei │ │
  └─────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────┘


  Anexa 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului
  şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne,
  prin Departamentul de informaţii şi protecţie internă
  *Font 7*
  Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Unitatea de administrare de la care s-a transmis imobilul Unitatea de administrare la care s-a transmis imobilul Datele de identificare ale părţii de imobil care se predă Nr. MFP
  34159 (parţial) 8.19.01 49-01 Bucureşti, sectorul 6 Ministerul Afacerilor Interne Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră CUI 4193222 Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul de informaţii şi protecţie internă CUI 12558583 Denumire: 58-09 CF 225022 Valoare contabilă: 5.618.086,50 lei S teren = 10.877 mp 6 construcţii S C1 = 1.446 mp S C2 = 283 mp S C3 = 691 mp S C4 = 386 mp S C6 = 101 mp S C8 = 2 mp MFP urmează să atribuie nr. de înregis- trare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.

  --------