METODOLOGIE din 13 martie 2006
de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiilor de inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar de la inspectoratele şcolare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 24 martie 2006
  Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE


  Articolul 1

  Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor art. 143, alin. (1) şi (2), art. 144, alin. (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 25 lit. a, art. 26 alin. (1), (2) şi (3), art. 28 alin. (1), art. 29 alin (1) şi (3), art. 30 şi art. 31 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  (1) La concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar de la inspectoratele şcolare poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
  a) a absolvit o instituţie de învăţământ superior de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  b) este titular în învăţământul preuniversitar, are cel puţin gradul didactic II şi o vechime la catedră în specialitate de cel puţin opt ani;
  c) a obţinut calificativul anual "foarte bine" în ultimii 3 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
  d) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  e) este apt din punct de vedere medical;
  f) are apreciere/recomandare (aceasta vizează calităţile profesionale, manageriale şi morale conform indicatorilor prevăzuţi în anexa 5) din partea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ unde funcţionează, din partea Consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar unde este încadrat din partea organului de conducere al instituţiei, în cazul în care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute în art. 101 alin. (1)-(3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificată şi completată;
  g) la data susţinerii concursului, mai are cel puţin patru ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare;
  (2) Funcţiile de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul preşcolar şi primar se pot ocupa, prin excepţie privind condiţiile de studii, de personalul didactic cu pregătire pentru treptele de învăţământ menţionate, care a desfăşurat activităţi metodice în cadrul liceului pedagogic şi al casei corpului didactic ori a condus activităţi metodice la nivel şcolar sau interşcolar.
  (3) Pot participa la concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar şi cadrele didactice care au dobândit şi o altă specialitate de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, a căror vechime totală este de cel puţin 8 ani, în conformitate cu alin. (1) lit. b) din prezenta metodologie.


  Capitolul II ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU FUNCŢIILE DE INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE/INSPECTOR ŞCOLAR


  Articolul 3

  Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar se organizează de către inspectoratul şcolar.


  Articolul 4

  (1) Inspectoratul şcolar are obligaţia de a anunţa în presa centrală şi locală şi pe site-ul său, cu cel puţin 30 zile înainte, organizarea concursului, menţionând locul unde sunt afişate toate informaţiile necesare înscrierii şi participării la concurs.
  (2) Inspectoratul şcolar afişează, la sediul propriu şi pe site-ul său, cu cel puţin 30 de zile înaintea primei probe de concurs, lista posturilor vacante de inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar, fişa postului*), tematica şi bibliografia de concurs**), perioada de înscriere, metodologia de concurs (inclusiv anexele 1-7) şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs.
  ---------- Notă *) Fişa postului va fi elaborata de inspectoratul şcolar, pe baza fişei-cadru (anexa 10), pentru fiecare post vacantat, publicat pentru concurs. Notă **) Tematica şi bibliografia pentru concurs se elaborează de comisia prevăzută la art. 9 pe baza bibliografiei minimale realizate de MEdC (anexa 11)
  (3) Înscrierea la concurs se încheie cu 15 zile înainte de prima zi a sesiunii de concurs. Sunt acceptate la înscriere numai dosarele candidaţilor care întrunesc integral condiţiile din prezenta metodologie.
  (4) Inspectoratul şcolar afişează la sediul său, în cel mult trei zile de la data încheierii înscrierilor la concurs, graficul desfăşurării concursului, cu specificarea programului zilnic şi a locului de desfăşurare, precum şi lista candidaţilor înscrişi, vizată de consilierul juridic al inspectoratului şcolar.
  (5) Inspectoratul şcolar solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării - Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane, respectiv instituţiilor de învăţământ superior, nominalizarea reprezentanţilor în comisiile de concurs cu cel puţin 9 zile înainte de prima zi a sesiunii de concurs. Concomitent, inspectoratele şcolare transmit Ministerului Educaţiei şi Cercetării - Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane graficul de desfăşurare a concursului.
  (6) Orice modificare, din motive obiective, a programului de desfăşurare a concursului este adusă la cunoştinţa candidaţilor şi observatorilor, în scris, cu cel puţin 48 ore înaintea desfăşurării acestuia, de către persoanele împuternicite din cadrul inspectoratului şcolar. În situaţii excepţionale, când termenul de 48 de ore nu poate fi respectat, constatarea imposibilităţii desfăşurării concursului se consemnează, de secretarul comisiei de concurs sau de un membru al acesteia, într-un proces verbal semnat de comisia de concurs şi de observatori.
  (7) Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane avizează reprogramarea concursului în baza comunicării inspectoratului şcolar, însoţită de copia procesului verbal de constatare a imposibilităţii desfăşurării concursului la data convenită.


  Articolul 5

  (1) În vederea organizării şi desfăşurării concursului, inspectorul şcolar general constituie, prin decizie, potrivit legii şi prezentei metodologii, următoarele:
  1) comisia de înscriere la concurs, cu 30 zile înainte de prima probă a concursului;
  2) comisia de elaborare a subiectelor pentru concurs, cu 30 zile înainte de prima probă a concursului;
  3) comisia de concurs, cu 2 zile înainte de prima probă a concursului;
  (2) Inspectorul şcolar general asigură confidenţialitatea privind componenţa comisiei de elaborare a subiectelor pentru concurs.


  Articolul 6

  (1) Comisia de înscriere are următoarea componenţă:
  ● preşedinte - inspectorul şcolar general adjunct cu atribuţii privind managementul educaţional, evaluare şi dezvoltare instituţională;
  ● membrii - inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane/inspectorul şcolar pentru management educaţional, evaluare şi dezvoltare instituţională/reprezentant al compartimentului "Plan - şcolarizare, reţea şcolară, normare-salarizare";
  - consilierul juridic al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
  (2) La derularea lucrărilor comisiei de înscriere participă, în calitate de observator, câte un reprezentant desemnat de federaţiile reprezentative la nivel de ramură învăţământ, care au organizaţie sindicală în judeţul respectiv/municipiul Bucureşti.


  Articolul 7

  Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare filă şi consemnate într-un opis:
  1) cerere de înscriere în care se menţionează şi limba modernă de circulaţie internaţională pentru care optează;
  2) curiculum vitae (redactat după modelul de CV european - anexa nr. 1), susţinut cu documente doveditoare anexate;
  3) copii certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ/instituţiei de la care provine candidatul, ale:
  a) certificatului de naştere şi, dacă este cazul, certificatului de căsătorie;
  b) actului de titularizare în unitatea de învăţământ;
  c) adeverinţelor/certificatelor/diplomelor de acordare a gradelor didactice/a titlului ştiinţific de doctor;
  d) documentului (carnetului de muncă/documentului echivalent) conform cu art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia, de la care provine candidatul, completat la 21;
  e) hotărârilor judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive;
  4) copii legalizate ale actelor de studii (diplomă, diplomă de licenţă, foi matricole, etc.); legalizarea acestora se face la notariat sau la alte autorităţi investite cu acest drept;
  5) adeverinţă de vechime la catedră, în specialitate, în original;
  6) adeverinţă cu calificativele din ultimii trei ani, în original;
  7) diplomă/atestat pentru predarea în învăţământul special, în cazul candidaţilor la funcţia de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul special;
  8) recomandare/aviz pentru anumite posturi/specialităţi (teologie, minorităţi ş.a.);
  9) adeverinţa medicală (în original), eliberată în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificată şi completată;
  10) cazier judiciar în original;
  11) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
  12) opisul dosarului, în două exemplare pe care se va consemna numărul total de file; un exemplar se restituie, cu semnătura persoanei care a depus dosarul şi a preşedintelui comisiei de înscriere.


  Articolul 8

  (1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la registratura inspectoratului şcolar judeţean/municipiului Bucureşti şi este înaintat comisiei de înscriere, care verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile de înscriere şi dacă acesta conţine toate documentele prevăzute la art. 7.
  (2) În caz de respingere, comisia va consemna într-un proces verbal, sub semnătură, motivele respingerii acestuia şi le va comunica, în scris, candidatului.
  (3) Eventualele contestaţii privind respingerea dosarului se adresează şi se soluţionează de către inspectorul şcolar general.


  Articolul 9

  (1) Comisia pentru elaborarea subiectelor de concurs este formată din:
  ● preşedinte - inspectorul şcolar general adjunct cu atribuţii privind managementul şi evaluarea instituţională;
  ● membri - inspectori şcolari/inspectori şcolari de specialitate ce nu participă la concurs sau profesori/metodişti, recunoscuţi pentru autoritatea profesională şi morală, dintre care un inspector şcolar de specialitate/ metodist /profesor pentru fiecare limbă străină aleasă de candidaţi;
  (2) Secretariatul comisiei este asigurat de un inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar/reprezentant al compartimentului "Plan şcolarizare, reţea şcolară, normare-salarizare".
  (3) Comisia are următoarele atribuţii:
  ● elaborează tematica şi bibliografia pentru concurs pe baza bibliografiei minimale realizate de MEdC (anexa 11)
  ● elaborează:
  - un număr de (20 x nr. candidaţi) itemi privind legislaţia şcolară.
  - un număr de (4 x nr. candidaţi) itemi privind managementul educaţional.
  - pentru fiecare limbă străină aleasă de candidaţi un număr de (6 x nr. candidaţi) itemi privind managementul educaţional, traduşi în limba respectivă.
  ● selectează, pentru fiecare limbă străină, un număr de seturi distincte, egal cu (2 x nr. candidaţi). Fiecare set reprezintă un test-grilă care va fi transcris pe suport magnetic (dischetă). Fiecare test-grilă (dischetă) va grupa itemii elaboraţi după cum urmează:
  - 10 itemi privind legislaţia şcolară;
  - 2 itemi privind managementul educaţional;
  - 3 itemi privind managementul educaţional, în limba străină respectivă.
  (4) Conţinuturile testelor elaborate sunt strict secrete, înregistrate (în Microsoft Word) pe dischete parolate, protejate la scriere şi numerotate. Membrii comisiei de elaborare a subiectelor vor da o declaraţie de confidenţialitate privind caracterul secret al subiectelor. Preşedintele comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs ia toate măsurile pentru securizarea subiectelor şi răspunde în caz de de secretizare. Înainte de începerea concursului, preşedintele comisiei pentru elaborarea subiectelor predă dischetele cu teste preşedintelui comisiei de concurs, care preia responsabilitatea menţinerii secretizării acestora şi, de asemenea, răspunde în caz de de secretizare. Subiectele concursului se aleg, prin tragere la sorţi, de către candidaţi, dintre testele aflate pe dischete.


  Articolul 10

  (1) Comisia de concurs are următoarea componenţă:
  ● preşedinte - inspectorul şcolar general;
  ● membri - un reprezentant sau un delegat al M.Ed.C;
  - un profesor/conferenţiar universitar din profilul postului sau din departamentul pentru pregătirea personalului didactic, desemnat de rectorul instituţiei de învăţământ superior la care acesta este titular;
  (2) Secretariatul comisiei este asigurat de un inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar/reprezentant al compartimentului "Plan şcolarizare, reţea şcolară, normare-salarizare".
  (3) La desfăşurarea concursului participă, în calitate de observatori, câte un reprezentant desemnat de federaţiile reprezentative la nivel de ramură învăţământ care au organizaţie sindicală în judeţul respectiv/municipiul Bucureşti.
  (4) Inspectoratul şcolar invită, în scris, observatorii să asiste la desfăşurarea concursului cu cel puţin 48 ore înainte de data desfăşurării acestuia. Neprezentarea observatorilor, deşi au fost invitaţi în termen, nu afectează legalitatea desfăşurării concursului.
  (5) Secretarul şi observatorii participă la activităţile comisiei, dar nu se implică în examinarea şi evaluarea candidaţilor. Observatorii au dreptul de a consemna observaţiile, cu privire la corectitudinea organizării şi desfăşurării concursului, în procesul verbal menţionat la art. 18 din prezenta metodologie. Dacă, în derularea concursului, observatorii sesizează preşedintelui comisiei vicii de procedură sau de organizare, erori sau abuzuri referitoare la evaluarea candidaţilor, acesta are obligaţia de a remedia deîndată neajunsurile sesizate.
  (6) Observatori nu au dreptul de a face sesizări privind corectitudinea organizării şi desfăşurării concursului după încheierea acestuia, decât în situaţia în care nu s-a dat curs sesizării şi/sau nu li s-a permis consemnarea în procesul verbal.


  Capitolul III PROBELE DE CONCURS


  Articolul 11

  (1) Concursul pentru ocuparea posturilor de inspector de specialitate/inspector şcolar, cuprinde următoarele probe:
  a) Evaluarea curriculum-ului vitae
  b) Aprecierea recomandării Consiliului de administraţie
  c) Inspecţia specială la clasă
  d) Proba practică (asistenţa la o oră, analiza lecţiei, întocmirea procesului verbal de inspecţie)
  e) Interviu. Prin interviu se testează cunoştinţele de legislaţie şcolară şi management educaţional ale candidaţilor prin:
  A. Susţinerea unui test-grilă folosind calculatorul.
  Transmiterea la o adresă electronică a rezultatelor testului - grilă.
  B. Interviu în faţa comisiei de concurs.
  (2) Proba A a interviului se realizează pe baza seturilor de subiecte (teste grilă) întocmite de comisia de elaborare a subiectelor. Proba B verifică cunoştinţele din domeniul specific funcţiei pentru care candidează concurentul, prin întrebări şi analize de risc. De asemenea, candidatul va prezenta o proiecţie managerială pe direcţiile prioritare de dezvoltare ale disciplinei/domeniului ale căror activităţi doreşte să le coordoneze.
  (3) Toate cele cinci probe sunt obligatorii.


  Capitolul IV DESFĂŞURAREA CONCURSULUI


  Articolul 12

  Evaluarea curriculum-ului vitae se face în plenul comisiei de concurs, pe baza documentelor din dosarul de înscriere. Analiza şi evaluarea rezultatelor obţinute în educaţie şi formare, a aptitudinilor şi competenţelor personale se realizează pe baza itemilor şi punctajului din anexa 2 la prezenta metodologie. Punctajul maxim al probei este de 30 puncte (10 puncte/membru de comisie), iar punctajul de promovare a probei este de 21 puncte (minim 7 puncte/membru de comisie).


  Articolul 13

  Aprecierea recomandării Consiliului de administraţie din unitatea şcolară/instituţia de la care provine candidatul se face în plenul comisiei de concurs, pe baza documentelor din dosarul de înscriere folosind fişa de apreciere din anexa nr. 3. Pe baza recomandării Consiliului de Administraţie, comisia de concurs va stabili dacă persoana aflată în concurs îndeplineşte criteriile de competenţă profesională şi de moralitate. Rezultatul probei se consemnează prin admis sau respins, hotărârea luându-se prin consens.


  Articolul 14

  Evaluarea inspecţiei speciale la clasă, a proiectării şi realizării lecţiei de către candidat, se face, în plenul comisiei, conform fişei de evaluare a lecţiei din anexa nr. 4. Punctajul maxim este de 30 puncte (10 puncte/membru), iar punctajul de promovare este de 24 puncte.


  Articolul 15

  Evaluarea probei practice (asistenţa la o oră, analiza lecţiei, întocmirea procesului verbal de inspecţie) se face în plenul comisiei, conform fişei de evaluare din anexa nr. 5. Punctajul maxim este de 30 puncte (10 puncte/membru de comisie), iar punctajul de promovare este de 24 puncte.


  Articolul 16

  (1) Pentru proba de susţinere a unui test - grilă, prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. e)-A se utilizează computerul şi se va folosi imprimanta pentru listarea rezultatelor testului-grilă. Punctajul maxim este de 30 puncte - 10 puncte/membru de comisie - (0,50 puncte/item şi 2,50 puncte pentru expediere electronică) şi se centralizează conform anexei 6. Punctajul minim de promovare a probei A este de 21 puncte (7 puncte/membru de comisie).
  (2) Evaluarea probei de interviu în faţa comisiei de concurs, prevăzută la art. 11 alin. (1) lit.e)-B, se face în plenul comisiei de concurs utilizând fişa de evaluare din anexa nr. 7. Punctajul maxim al probei este de 30 puncte (10 puncte/membru de comisie), iar punctajul de promovare a probei B este de 21 puncte (minim 7 puncte/membru de comisie).


  Articolul 17

  (1) Punctajul total maxim este de 150 puncte iar punctajul minim de promovare a concursului este de 111 puncte, cu condiţia promovării fiecărei probe în parte.
  (2) Punctajul probelor pentru fiecare candidat este înscris în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 8.
  (3) Este declarat reuşit la concurs candidatul promovat care a obţinut cel mai mare punctaj total.
  (4) În caz de egalitate de punctaje se vor compara, în ordine, rezultatele obţinute la probele: inspecţia specială la clasă, proba practică, interviu, curriculum vitae. Dacă un candidat a obţinut la una din probele luate în ordinea prezentată anterior un punctaj mai mare, acel candidat este declarat reuşit.


  Articolul 18

  Secretarul comisiei de concurs întocmeşte procesul verbal în care consemnează desfăşurarea şi rezultatele concursului, precum şi menţiunile în cazul persoanelor desemnate ca observatori. Procesul verbal este semnat de comisia de concurs şi de persoanele desemnate ca observatori.


  Articolul 19

  (1) Succesiunea şi programarea pe zile a probelor de concurs se stabileşte de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
  (2) În cazul desfăşurării tuturor probelor de concurs pe parcursul unei singure zile, punctajele obţinute de fiecare candidat la cele 4 probe şi punctajul total se afişează la sediul inspectoratului şcolar după încheierea concursului, în aceeaşi zi.
  (3) În cazul desfăşurării probelor de concurs pe parcursul mai multor zile, punctajul acordat fiecărui candidat se afişează la finalul fiecărei zile de concurs pentru probele susţinute în ziua respectivă.


  Capitolul V DEPUNEREA ŞI REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR


  Articolul 20

  Eventualele contestaţii, cu privire la hotărârile comisiei de concurs, se adresează, în scris, ministrului educaţiei şi cercetării şi se depun la registratura inspectoratului şcolar, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor concursului.


  Articolul 21

  Inspectoratul şcolar, după încheierea perioadei de depunere a contestaţiilor, trimite, spre soluţionare, contestaţiile împreună cu documentaţia concursului, la Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane.


  Articolul 22

  (1) Hotărârea ministrului educaţiei şi cercetării este definitivă şi este transmisă în scris, inspectoratului şcolar şi contestatarului. Aceasta poate fi atacată numai prin procedura contenciosului administrativ.
  (2) Rezultatele finale ale concursului se afişează în ordine descrescătoare la sediul inspectoratului şcolar.


  Capitolul VI DISPOZIŢII FINALE


  Articolul 23

  (1) Numirea inspectorilor şcolari de specialitate/inspectori şcolari, declaraţi reuşiţi la concurs, în urma soluţionării contestaţiilor, se face de către inspectorul şcolar general, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
  (2) O dată cu emiterea deciziei de numire, inspectorul şcolar general încheie contractul de management educaţional cu inspectorul şcolar de specialitate/ inspectorul şcolar (anexa 9).


  Articolul 24

  Informaţiile false cuprinse în curriculumul vitae sau în declaraţiile pe propria răspundere observate de comisiile de înscriere sau de concurs, prevăzute la art. 5, înaintea sau în timpul desfăşurării concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs şi sesizarea organelor competente, iar cele dovedite după finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor acestuia şi validarea următorului candidat drept câştigător sau după caz, reprogramarea concursului.


  Articolul 25

  (1) Sesizările care vizează nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs, potrivit prevederilor art. 2 sau referitoare la valabilitatea documentelor de la dosarul de înscriere la concurs, potrivit art. 7, dovedite înaintea sau în timpul concursului atrag eliminarea candidatului din concurs, iar cele dovedite după finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor acestuia şi validarea următorului candidat drept câştigător sau, după caz, reprogramarea concursului.
  (2) Candidatul şi persoanele responsabile, membre ale comisiilor prevăzute la art. 5, care au încălcat prevederile prezentei metodologii se sancţionează potrivit legii.


  Articolul 26

  (1) Persoanele, care au printre candidaţi soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv, nu pot face parte din comisiile prevăzute la art. 5 şi nu pot fi desemnate ca observatori.
  (2) Membrii comisiilor, precum şi persoanele desemnate ca observatori, înainte de desfăşurarea concursului, vor declara pe propria răspundere că nu au în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv, ori relaţii conflictuale cu vreun candidat.
  (3) În cazul în care inspectorul şcolar general este sub incidenţa alin. (1) din prezentul articol, comisia de concurs este numită de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.


  Articolul 27

  În toate situaţiile în care contractul de management educaţional încetează, inspectorul şcolar general emite decizie de eliberare din funcţie pentru inspectorii şcolari/inspectorii şcolari de specialitate numiţi prin decizia sa, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.


  Articolul 28

  Anexele 1-11 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


  Anexa 1
   ┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
   │(Model de Curriculum Vitae European │< numele aplicantului > │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │ │Curriculum vitae │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │*Notă │ │
   │Înlocuiţi rubrica (numele aplicantului cu │ │
   │propriul nume) │ │
   │**Notă │ │
   │Toate textele scrise cu aceste caractere au │ │
   │rol informativ şi nu apar în CV │ │
   │***Notă Textul dintre () va fi înlocuit cu │ │
   │informaţiile cerute │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │Nume │(Nume, prenume) │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │Adresa │(numărul, strada, cod poştal, │
   │ │oraş, ţara) │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │Telefon │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │Fax │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │E-mail │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │Naţionalitate │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │Data naşterii │(Ziua, luna, anul) │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │*Perioada (de la - până la) │(Menţionaţi pe rând fiecare │
   │ │experienţă profesională │
   │ │pertinentă, începând cu cea mai│
   │ │recentă dintre acestea) │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │*Numele şi adresa angajatorului │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │*Tipul activităţii sau sectorul de │ │
   │activitate │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │Funcţia sau postul ocupat │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │*Principalele activităţi şi responsabilităţi│ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │EDUCAŢIE ŞI FORMARE │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │*Perioada (de la - până la) │(Descrieţi separat fiecare │
   │ │forma de învăţământ şi program │
   │ │de formare profesională urmate,│
   │ │începând cu cea mai recentă) │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │*Numele şi tipul instituţiei de învăţământ │ │
   │şi al organizaţiei profesionale prin care │ │
   │s-a realizat formarea profesională │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │*Tipul calificării/diploma obţinută │ │
   │*Nivelul de clasificare a formei de │ │
   │instruire/învăţământ │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE │ │
   │dobândite în cursul vieţii şi carierei dar │ │
   │care nu sunt recunoscute neapărat printr-un │ │
   │certificat sau o diplomă │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │Limba maternă │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │Limbi străine cunoscute │(Enumeraţi limbile cunoscute şi│
   │*abilitatea de a citi │indicaţi nivelul: excelent, │
   │*abilitatea de a scrie │bine, satisfăcător) │
   │*abilitatea de a vorbi │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │Aptitudini şi competenţe artistice │(Descrieţi aceste aptitudini şi│
   │Muzică, desen, pictură, literatură etc. │indicaţi contextul în care │
   │ │le-aţi dobândit) │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │Aptitudini şi competenţe sociale │(Descrieţi aceste aptitudini şi│
   │Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un│indicaţi contextul în care │
   │mediu multicultural, ocupaţi o poziţie în │le-aţi dobândit) │
   │care comunicarea este importantă sau desfă- │ │
   │şuraţi o activitate în care munca de echipă │ │
   │este esenţială, (de exemplu cultură, sport, │ │
   │etc.) │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │Aptitudini şi competenţe organizatorice │(Descrieţi aceste aptitudini şi│
   │De exemplu coordonaţi sau conduceţi │indicaţi în ce context le-aţi │
   │activitatea altor persoane, proiecte şi │dobândit) │
   │gestionaţi bugete; la locul de muncă, în │ │
   │acţiuni voluntare (de exemplu în domenii │ │
   │culturale sau sportive) sau la domiciliu. │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │Aptitudini şi competenţe tehnice │(Descrieţi aceste aptitudini şi│
   │(utilizare calculator, anumite tipuri de │indicaţi în ce context le-aţi │
   │echipamente, maşini, etc.) │dobândit) │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │Permis de conducere │ │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │Alte aptitudini şi competente │(Descrieţi aceste aptitudini şi│
   │Competenţe care nu au mai fost menţionate │indicaţi în ce context le-aţi │
   │anterior │dobândit) │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │INFORMAŢII SUPLIMENTARE │(Indicaţi alte informaţii utile│
   │ │şi care nu au fost menţionate, │
   │ │de exemplu persoane de contact,│
   │ │referinţe, etc.) │
   ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
   │ANEXE │(Enumeraţi documentele ataşate │
   │ │CV-ului, dacă este cazul). │
   └────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


  Anexa 2
  Concursul pentru ocuparea postului de
  inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar
  Numele şi prenumele candidatului_______________________
  Data_______________________
  EVALUARE CURRICULUM VITAE
   ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐
   │Nr. │ │ Punctaj │Punctaj │
   │crt. │ Criterii │ maxim │realizat│
   ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ │Studii │ 0,75 │ │
   │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ 1 │Cursuri postuniversitare/Masterat │ 0,25 │ │
   │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ │Doctorat │ 0,5 │ │
   ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ │Participare la stagii de formare/perfecţionare │ 2,5 │ │
   │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ │a) Gradul I: │ 1 │ │
   │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ │- obţinut prin parcurgerea probelor, potrivit Legii│ │ │
   │ │nr. 128/1997 privind Statutul personalului │ 1 │ │
   │ 2 │didactic, cu modificările şi completările │ │ │
   │ │ulterioare │ │ │
   │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ │- obţinut prin echivalare cu doctoratul │ 0,75 │ │
   │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ │b) Participarea la stagii de formare/de perfecţi- │ │ │
   │ │onare în specialitate şi/sau în managementul │ 1,5 │ │
   │ │educaţional │ │ │
   │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ │- locale, regionale, naţionale*) │ 1,25 │ │
   │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ │- internaţionale │ 0,25 │ │
   ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ │Experienţă în activitate dovedită în: │ 2 │ │
   │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ │- funcţii de conducere, îndrumare şi control în │ │ │
   │ │MEdC şi I.S.J., responsabil cerc pedagogic │ 1 │ │
   │ 3 ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ │- director/director adjunct, membru în consiliul de│ │ │
   │ │administraţie al unităţii de învăţământ │ 0,75 │ │
   │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ │- responsabil de comisie metodică, şef de catedră, │ │ │
   │ │profesor metodist │ 0,25 │ │
   ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ 4 │Lucrări/de management educaţional sau de speciali- │ │ │
   │ │tate publicate cu ISBN/ISSN │ 1 │ │
   │ │Articole de management educaţional sau de │ │ │
   │ │specialitate │ 0,75 │ │
   ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ 5 │Iniţiere, coordonare, participarea la proiecte │ │ │
   │ │pilot, la proiecte de reforma învăţământului, la │ │ │
   │ │proiecte comunitare, la proiecte de integrare │ │ │
   │ │europeană, la alte proiecte la nivel local, │ 1,5 │ │
   │ │naţional, internaţional**) │ │ │
   ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ 6 │Limbi moderne cunoscute, atestate prin documente │ │ │
   │ │emise de o autoritate în materie pentru cei care au│ │ │
   │ │diplomă, ca specializare, o limbă străină, este │ │ │
   │ │suficientă prezentarea copiei legalizate de pe │ 0,75 │ │
   │ │diplomă │ │ │
   ├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ 7 │Cunoştinţe de operare pe calculator evaluabile pe │ │ │
   │ │baza documentelor prezentate │ 0,75 │ │
   ├─────┴───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
   │ TOTAL │ 10 │ │
   └─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┘
  ----------
      *) Se va acorda punctajul maxim pentru stagii însumând cel puţin 100 de
   ore din programe acreditate şi/sau avizate de M.Bd.C
      **) Se va acorda punctajul maxim pentru coordonatorii de proiect.
                                                    EXAMINATOR________________
                                                    SEMNĂTURA_________________


  Anexa 3
  Concursul pentru ocuparea postului de
  inspector şcolar ele specialitate/inspector şcolar
  Numele şi prenumele candidatului _________________
  Data ___________________
  APRECIEREA RECOMANDĂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
   ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Nr. │ Criterii │
   │crt. │ │
   ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 1. │CRITERII DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ │
   │ │● Pregătirea ştiinţifică de specialitate │
   │ │● Calitatea documentelor de proiectare │
   │ │● Calitatea metodelor, tehnicilor şi procedeelor utilizate în │
   │ │ activitatea profesională │
   │ │● Calitatea instrumentelor de evaluare folosite │
   │ │● Preocupări pentru activităţi extracuriiculare │
   ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 2. │CRITERII DE COMPETENŢĂ MANAGERIALĂ: │
   │ │● Calităţi dovedite în sfera managementului grupului │
   │ │● Participarea la procesul decizional la nivelul unităţii │
   │ │● Stilul managerial practicat │
   │ │● Formarea şi întreţinerea spiritului de echipă │
   ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 3. │CONDUITĂ PROFESIONALĂ ŞI MORALĂ │
   │ │● Eficienţa comunicării formale şi informale │
   │ │● Capacitatea de relaţionare cu colegii şi comunitatea │
   │ │● Interes pentru dezvoltarea profesională proprie │
   │ │● Respectarea deontologiei profesionale │
   ├─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ │
   │ ADMIS / RESPINS │
   │ │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                                    EXAMINATOR________________
                                                    SEMNĂTURA_________________


  Anexa 4
  Concursul pentru ocuparea postului de
  inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar
  Numele şi prenumele candidatului __________________
  Data _______________
  FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI
  INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ
   ┌────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
   │Analiză │ │ Punctaj │
   │ │ Aspecte evaluate: criterii ├────────┬────────┤
   │ │ Criterii │ maxim │realizat│
   ├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
   │ │Aspecte formale │ 1 │ │
   │ │(documente, documentaţie, materiale didactice │ │ │
   │ │disponibile) │ │ │
   │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
   │ │Proiectare - motivare │ │ │
   │ │(relaţionarea intra- şi interdisciplinară, intra-│ 1 │ │
   │ │şi cross- curriculară, perspectiva în raport cu │ │ │
   │ │unitatea de învăţare, relevanţa pentru viaţă a │ │ │
   │ │conţinuturilor) │ │ │
   │ Lecţie ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
   │ │Conţinut ştiinţifico-aplicativ │ 1 │ │
   │ │(obiectivizare, structurare, sistematizare, │ │ │
   │ │coerenţă, consistenţă) │ │ │
   │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
   │ │Metode şi mijloace didactice │ 1 │ │
   │ │(varietate, oportunitate, originalitate, │ │ │
   │ │eficienţă) │ │ │
   │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
   │ │Climat psihopedagogic │ 1 │ │
   │ │(ambient specific disciplinei, motivaţie pentru │ │ │
   │ │lecţie) │ │ │
   ├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
   │ │Achiziţii cognitive, verbalizate/nonverbalizate │ │ │
   │ │(calitate, cantitate, relaţionare, │ │ │
   │ │operaţionalizare) │ │ │
   │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
   │ │Deprinderi de activitate intelectuală individuală│ │ │
   │ │şi în echipă │ │ │
   │Elevii -│(operaţii logice, mecanisme de analiză şi │ │ │
   │domi- │sinteză, consecvenţă, seriozitate, dorinţa de │ 1 │ │
   │nante │autodepăşire, colegialitate, responsabilitate şi │ │ │
   │vizate │răspundere, flexibilitate în asumarea rolurilor) │ │ │
   │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
   │ │Atitudine faţă de şcoală - statutul şi rolul la │ │ │
   │ │oră (pozitivă - colaborator, indiferentă - │ 1 │ │
   │ │spectator) │ │ │
   ├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
   │ │Competenţe profesionale şi metodice │ │ │
   │ │(de cunoaştere - gradul de stăpânire, organizare │ │ │
   │ │şi prelucrare a informaţiei, de execuţie - │ │ │
   │ │rapiditatea, precizia acţiunilor şi distributivi-│ 1 │ │
   │ │tatea atenţiei, de comunicare - fluiditatea, │ │ │
   │Profe- │concizia şi acurateţea discursului, captarea şi │ │ │
   │sorul │păstrarea interesului elevilor, abilitatea pentru│ │ │
   │domi- │activitate diferenţiată) │ │ │
   │nante ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
   │vizate │Competenţe sociale şi de personalitate │ │ │
   │ │(sociabilitate, degajare, registre diverse de │ │ │
   │ │limbaj, echilibru emoţional, rezistenţă la │ 1 │ │
   │ │stress, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, │ │ │
   │ │toleranţă, rigurozitate, obiectivitate, │ │ │
   │ │disponibilitate) │ │ │
   ├────────┴─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
   │ TOTAL │ 10 │ │
   └──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘
                                                    EXAMINATOR________________
                                                    SEMNĂTURA_________________


  Anexa 5
  Concursul pentru ocuparea postului de
  inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar
  Numele şi prenumele candidatului __________________
  Data _____________
  FIŞA DE EVALUARE A PROBEI PRACTICE
  (asistenţă la oră, analiza lecţiei, întocmirea
  procesului verbal de inspecţie)
   ┌────────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
   │Evaluare │ │ Punctaj │
   │ │ Aspecte evaluate: criterii ├──────┬───────┤
   │ │ │ Maxim│Acordat│
   ├────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
   │Analiza │Aspecte formale │ │ │
   │proiectării │Proiectare - motivare │ │ │
   │desfăşurării│Conţinut ştiinţifico-aplicativ │ 5 │ │
   │lecţiei │Metode şi mijloace didactice │ │ │
   │ │Climat psihopedagogic │ │ │
   ├────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
   │Analiza │Achiziţii cognitive, verbalizate/nonverbalizate │ │ │
   │activită- │Deprinderi de activitate intelectuală indivi- │ │ │
   │ţilor │duală şi în echipă │ 3 │ │
   │elevilor │Atitudine faţă de şcoală - statutul şi rolul la │ │ │
   │ │oră │ │ │
   ├────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
   │Analiza │Competenţe profesionale şi metodice │ │ │
   │activită- │Competenţe sociale şi de personalitate │ 2 │ │
   │ţilor │ │ │ │
   │profesorului│ │ │ │
   ├────────────┴────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
   │ Total │ 10 │ │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────┘
      * Se va urmări cum candidatul evaluează lecţia, elevii şi profesorul după
   fişa de evaluare a lecţiei - anexa 4 - inspecţia specială la clasă.
                                                    EXAMINATOR________________
                                                    SEMNĂTURA_________________


  Anexa 6
  Concursul pentru ocuparea funcţiei de
  inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar
  Numele şi prenumele candidatului_________________
  Data ____________________
  INTERVIU - PROBA A
  (Rezultatele la testul grilă)
   ┌─────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────┐
   │ Itemi test grilă │ Punctaj alocat │ Punctaj obţinut │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ 1 │ 0,50 │ │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ 2 │ 0,50 │ │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ 3 │ 0,50 │ │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ 4 │ 0,50 │ │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ 5 │ 0,50 │ │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ 6 │ 0,50 │ │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ 7 │ 0,50 │ │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ 8 │ 0,50 │ │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ 9 │ 0,50 │ │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ 10 │ 0,50 │ │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ 11 │ 0,50 │ │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ 12 │ 0,50 │ │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ 13 │ 0,50 │ │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ 14 │ 0,50 │ │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ 15 │ 0,50 │ │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │Total grilă │ 7,50 │ │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │Transmiterea electronică │ 2,50 │ │
   │a rezultatelor testului │ │ │
   ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
   │ Total │ 10 │ │
   └─────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────┘
                                                    EXAMINATOR________________
                                                    SEMNĂTURA_________________


  Anexa 7
  Concursul pentru ocuparea funcţiei de
  inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar
  Numele şi prenumele candidatului ______________
  Data _______________
  INTERVIU - PROBA B
  (Evaluarea interviului în faţa comisiei)
   ┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┐
   │Nr. │ │Punctaj│Punctaj │
   │crt. │ Domenii │ maxim*│realizat│
   ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
   │ 1 │Aspecte referitoare la legislaţia şcolară: │ │ │
   │ │- Cunoaşterea legislaţiei din domeniul învăţământului│ │ │
   │ │şi a metodologiilor specifice postului │ 3,5 │ │
   │ │- Cunoaşterea documentelor de reglementare a │ │ │
   │ │inspecţiei şcolare │ │ │
   ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
   │ 2 │Aspecte referitoare la managementul educaţional(M.E.)│ │ │
   │ │- Cunoaşterea conceptelor de bază în M.E., cultură │ │ │
   │ │organizaţională, formarea şi conducerea echipelor, │ │ │
   │ │conducerea reuniunilor de lucru, elaborarea, gestio- │ │ │
   │ │narea şi evaluarea documentelor manageriale │ 4,5 │ │
   │ │- Competenţe personale în: identificarea activită- │ │ │
   │ │ţilor, priorităţilor concrete necesare atingerii │ │ │
   │ │obiectivelor stabilite, modele de alocare a resur- │ │ │
   │ │selor umane şi non-umane, alegerea, delegarea, │ │ │
   │ │construcţia echipelor de lucru, capacitate de │ │ │
   │ │relaţionare, comunicare formală şi informală, │ │ │
   │ │capacitate de negociere, de argumentare, de │ │ │
   │ │convingere │ │ │
   ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
   │ 3 │Trăsături de personalitate: │ │ │
   │ │- Capacitate de percepţie globală şi sinteză, de │ │ │
   │ │adaptare, prezenţă de spirit, structuri caracteriale,│ 2 │ │
   │ │etos, atitudini favorabile schimbării/inovării, │ │ │
   │ │empatie, disponibilitate şi rezistenţă la efort şi │ │ │
   │ │stres │ │ │
   ├─────┴─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
   │ Total punctaj │ 10 │ │
   └───────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┘
      * Punctajul maxim va fi defalcat de către comisia de concurs.
                                                    EXAMINATOR________________
                                                    SEMNĂTURA_________________


  Anexa 8
  Concursul pentru, ocuparea postului de
  inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar
  Numele şi prenumele candidatului_______________________
  Data _____________________
  BORDEROU DE NOTARE
   ┌────┬──────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
   │Nr. │ │Exami- │Exami- │Exami- │ │
   │crt.│ Proba │nator 1│nator 2│nator 3│ Total │
   ├────┼──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
   │ 1 │Evaluarea curriculum-ului vitae │ │ │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
   │ 2 │Aprecierea recomandării Consiliului │ │ │ │ │
   │ │de administraţie │ │ │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
   │ 3 │Inspecţia specială la clasă │ │ │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
   │ │Proba practică (asistenţă la oră, │ │ │ │ │
   │ 4 │analiza lecţiei, întocmirea procesului│ │ │ │ │
   │ │verbal de inspecţie) │ │ │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
   │ │Interviu: │ │ │ │ │
   │ ├────────┬─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
   │ │Proba A │Testul grilă │ │ │ │ │
   │ │ ├─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
   │ │ │Transmiterea electronică │ │ │ │ │
   │ ├────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
   │ │Proba B │Interviul în faţa comisiei │ │ │ │ │
   │ │ │de concurs │ │ │ │ │
   │ ├────────┴─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
   │ │Total interviu │ │ │ │ │
   ├────┴──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
   │ Total general │ │ │ │ │
   └───────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
                                                     Examinatori:
                        1. Preşedinte _____________________
                        2. Reprezentant M.Ed.C ____________
                        3. Prof./Conf. Dr. ________________


  Anexa 9
  CONTRACT DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
  I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
  1. Domnul (Doamna) ............. în calitate de INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, reprezentând INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ......../ISMB cu sediul în ......, str. ......... nr..........
  şi
  2. Domnul (Doamna) ............ cetăţean român domiciliat în ........... str........... nr..... jud ........... având actul de identitate ....... seria ...... nr ........ eliberat de......... în calitate de inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar al .............. numit în funcţie prin decizia nr. ......... a Inspectorului Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean ................... denumit în continuare INSPECTOR.
  II. OBIECTUL CONTRACTULUI
  Inspectorul Şcolar General încredinţează, inspectorului coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor din unităţile/instituţiile de învăţământ ale judeţului, în specialitatea/domeniul său de competenţă, în concordanţă cu strategia şi direcţiile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei.
  III. DURATA CONTRACTULUI
  Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii deciziei de numire în funcţie.
  IV. ATRIBUŢIILE, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE INSPECTORULUI
  A. Atribuţiile inspectorului sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin ordin al ministrului şi cele prevăzute în fişa postului.
  B. Inspectorul are următoarele drepturi:
  1. Rezervarea catedrei pe care este titular, în perioada executării contractului.
  2. Plata drepturilor băneşti prevăzute de Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare, care stau la baza drepturilor cuvenite privind asigurările sociale şi pensia.
  3. Indemnizaţia de conducere stabilită pentru activitatea de îndrumare şi control, se stabileşte conform prevederilor legale.
  4. Durata concediului de odihnă anual se stabileşte conform prevederilor legale, în vigoare.
  5. Să participe la programe de perfecţionare în domeniul managementului educaţional.
  6. Să primească distincţiile şi premiile prevăzute de art. 112 şi art. 113 din Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
  7. Să participe la programe de perfecţionare în domeniul managementului educaţional.
  8. Decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport şi a altor cheltuieli stabilite de normele legale, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate.
  C. Inspectorul are următoarele obligaţii:
  1. Să desfăşoare activitatea de îndrumare şi control, conform fişei postului.
  2. Să elaboreze, la nivelul I.Ş.J., planurile manageriale în concordanţă cu obiectivele politicii educaţionale din judeţ.
  3. Să asigure, prin activitatea de monitorizare şi evaluare, realizarea planului managerial propus.
  4. Să asigure calitatea educaţiei la specialitatea/domeniul în care îşi exercită atribuţiile.
  5. Să coordoneze utilizarea eficientă a bazei didactico-materiale şi să contribuie la dezvoltarea şi modernizarea acesteia.
  6. Să prezinte semestrial sau după caz, la solicitarea inspectorului şcolar general, stadiul realizării planului managerial la disciplina/compartimentul de care răspunde.
  7. Să asigure organizarea activităţilor de perfecţionare a personalului didactic de specialitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
  V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE INSPECTORULUI ŞCOLAR GENERAL
  1. Să solicite inspectorului aplicarea politicii educaţionale din judeţul ........../municipiul Bucureşti, în domeniul său de competenţă, în concordanţă cu strategia şi direcţiile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei.
  2. Să asigure inspectorului libertatea în organizarea şi coordonarea întregii activităţi ale specialităţii/ compartimentului de care răspunde, singurele limitări fiind cele prevăzute de reglementările legale.
  3. Să asigure inspectorului drepturile prevăzute în prezentul contract.
  4. Să asigure inspectorului condiţiile legale pentru îndeplinirea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract.
  VI. LOIALITATEA ŞI CONFIDENŢIALITATEA
  Inspectorul e obligat să folosească întreaga capacitate de muncă în interesul procesului educaţional, în aplicarea reformei, comportându-se în activitate cu probitate morală şi profesională.
  Inspectorului îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
  Pe durata prezentului contract, inspectorul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
  Această obligaţie se prelungeşte pentru o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de management.
  VII. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
  Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract, părţile răspund potrivit legii. Forţa majoră apără părţile de răspundere.
  Răspunderea inspectorului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale ale prezentului contract sau masurilor luate de inspectorul şcolar general.
  Inspectorul răspunde administrativ, material, şi penal, după caz, pentru daunele produse prin orice act al său, contrar intereselor învăţământului, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a puterilor conferite.
  În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea contractului, de fapte de corupţie (dare şi luare de mită, trafic de influenţă, primirea de foloase necuvenite) şi de complicitate la acestea sau fapte ce atentează la bunele moravuri, inspectorul şcolar general are obligaţia să sesizeze organele competente şi să suspende contractul de management educaţional.
  VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI
  Părţile vor adapta contractul numai corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii acestuia şi care îi sunt aplicabile.
  IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
  Prezentul contract încetează prin:
  a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
  b) eliberarea din funcţie a inspectorului de către inspectorul şcolar general, cu avizul M.Ed.C. în cazul obţinerii calificativului NESATISFĂCĂTOR, ca urmare a evaluării anuale sau în urma controlului/inspecţiei efectuate de inspectorul şcolar general al judeţului/al municipiului Bucureşti sau de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
  c) renunţarea inspectorului la mandatul încredinţat, în situaţia neasigurării condiţiilor prevăzute în contract, ori în alte condiţii întemeiate;
  d) acordul părţilor;
  e) decesul sau punerea sub interdicţie judecătoreasca a inspectorului;
  f) reorganizarea structurii instituţiei;
  g) pensionare
  X. LITIGII
  Litigii izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale administrativă sau administrativ-jurisdicţională, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.
  XI. ALTE CLAUZE
  Inspectorul are dreptul să solicite mediere, consultanţă şi alte măsuri de protecţie din partea inspectorului şcolar general, în soluţionarea situaţiilor conflictuale cu persoane fizice sau juridice.
  La încetarea contractului, inspectorului i se va aproba trecerea pe postul (catedra) rezervat la numirea în funcţie.
  XII. DISPOZIŢII FINALE
  Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale altor acte normative în vigoare.


  Anexa 10
  FIŞA-CADRU
  pentru inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar
  DENUMIREA POSTULUI - Inspector şcolar de specialitate/inspector
  şcolar pentru ............................
  Grad profesional al ocupaţiei postului - inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar
  Nivelul postului - îndrumare şi control
  DESCRIEREA POSTULUI:
  1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
  ● Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă
  ● Titular în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic II şi o vechime în la catedră de cel puţin 8 ani
  ● Calificativul "Foarte bine" în ultimii 3 ani şi recomandarea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/Consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar/organului de conducere al instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea
  ● Perfecţionări obligatorii corespunzătoare etapei de carieră
  ● Cunoştinţe operare computer
  ● Cunoaşterea unei limbi moderne de circulaţie internaţională
  2. Complexitatea operaţiunilor specifice postului:
  ● Cunoaşterea aprofundată a domeniului său specific de încadrare
  ● Cunoaşterea actelor normative specifice inspecţiei şcolare
  ● Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei învăţământului preuniversitar: management educaţional, managementul resurselor umane, evaluare şi dezvoltare instituţională, calitatea educaţiei, descentralizarea sistemului de învăţământ ş.a.
  ● Acordarea de consultanţă de specialitate
  ● Desfăşurarea, monitorizarea şi controlul activităţilor şi acţiunilor la nivelul specialităţii/domeniului său specific la nivel local, judeţean şi naţional
  ● Utilizarea competenţelor de analiză - diagnoza - prognoză şi de evaluare a stării învăţământului
  3. Responsabilitate implicată de post privind:
  ● organizarea, managementul, controlul-verificarea şi comunicarea în domeniul de competenţă;
  ● corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate şi corectitudine în aplicarea prevederilor actelor normative;
  ● soluţionarea stărilor conflictuale;
  ● propunerile decizionale.
  4. Sfera de relaţii (comunicare/relaţionare)
  A) Ierarhice:
  ● de subordonare:
  - Inspectorul şcolar general şi inspectorul şcolar general adjunct pentru management şcolar.
  - Directorul general/directorul/inspectorii din M.Ed.C.
  ● de coordonare:
  - a cadrelor didactice de specialitate din teritoriu.
  B) Funcţionale:
  - cu personalul direcţiilor de specialitate din M.Ed.C, C.N.D.I.P.T., C.N.F.P.P.;
  - cu inspectorii din inspectoratul şcolar, C.C.D., conducerile unităţilor de învăţământ.
  C) De colaborare:
  - cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din învăţământ, sindicate, O.N.G-uri.
  ATRIBUŢII PE DOMENII DE COMPETENŢĂ
  I. Dezvoltare instituţională
   ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Unitatea de │ Atribuţii │
   │ competenţă │ │
   ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ │Identifică nevoile de dezvoltare ale fiecărei unităţi de │
   │ │învăţământ colaborând cu organismele abilitate şi cu │
   │ │factorii de decizie la nivel local şi judeţean │
   │Stabilirea strate-├─────────────────────────────────────────────────────────┤
   │giei de dezvoltare│Consiliază conducerile unităţilor de învăţământ în │
   │instituţională la │vederea elaborării de proiecte şi programe de dezvoltare │
   │nivel local şi │instituţională, inclusiv realizarea ofertei educaţionale │
   │judeţean │şi a cărţii de identitate a fiecărei unităţi şcolare │
   ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
   │Asigurarea dezvol-│Proiectează curriculumul la nivel local şi consiliază │
   │tării curriculum- │conducerile unităţilor de învăţământ pe probleme de pro- │
   │ului în funcţie de│iectare a curriculum-ului la decizia şcolii │
   │nevoile de formare│ │
   │locală, zonală şi │ │
   │judeţeană │ │
   ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
   │Asigurarea concor-│Susţine şi fundamentează, împreună cu alte compartimente │
   │danţei alocării │de specialitate ale inspectoratului şcolar, programele de│
   │resurselor (umane,│dezvoltare instituţională, prin alocarea resurselor nece-│
   │materiale, finan- │sare pentru realizarea lor │
   │ciare, informaţi- ├─────────────────────────────────────────────────────────┤
   │onale etc.) în │Consiliază şi sprijină dezvoltarea culturii organizaţio- │
   │funcţie de progra-│nale a unităţii de învăţământ în asigurarea transparenţei│
   │mele de dezvoltare│procesului educaţional, pentru dezvoltarea capacităţii de│
   │instituţională │relaţionare a unităţii de învăţământ cu mediul cultural, │
   │ │social şi economic specific comunităţii │
   └──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

  II. Evaluare instituţională
   ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ │Elaborează graficul inspecţiilor şcolare şi efectuează │
   │ │cel puţin 9 zile lunar de inspecţii în domeniul │
   │ │curricular/domeniul său de competenţă la unităţile de │
   │ │învăţământ de stat şi particulare │
   │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ │Elaborează criterii de monitorizare şi evaluare a │
   │ │calităţii managementului educaţional şi asigură │
   │ │consiliere pentru dezvoltarea capacităţii de │
   │ │autoevaluare a unităţii de învăţământ │
   │Evaluarea activi- ├────────────────────────────────────────────────────────┤
   │tăţilor din cadrul │Redactează rapoarte, informări, procese verbale, studii │
   │compartimentului/ │şi programe de măsuri de valorificare a activităţii de │
   │specialităţii │evaluare instituţională │
   │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ │Coordonează activitatea de evaluare a activităţii direc-│
   │ │torilor unităţilor de învăţământ preuniversitar şi │
   │ │asigură evaluarea acestora, conform legislaţiei în │
   │ │vigoare │
   │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ │Participă în comisiile pentru acordarea salariilor şi │
   │ │gradaţiilor de merit, a recompenselor (ordine, │
   │ │distincţii, decoraţii) şi în cele de anchetă constituite│
   │ │în vederea cercetării abaterilor săvârşite de cadre │
   │ │didactice, personal de conducere, îndrumare şi control. │
   ├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ │Îndrumă şi verifică activitatea comisiilor de asigurare │
   │ │a calităţii din şcoli şi întocmeşte sinteze, analize, │
   │ │recomandări privind autoevaluarea unităţilor de │
   │Asigurarea calită- │învăţământ preuniversitar │
   │în învăţământul ├────────────────────────────────────────────────────────┤
   │preuniversitar │Monitorizează şi evaluează strategiile şi procedurile de│
   │ │asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ, în │
   │ │conformitate cu politica MEdC şi ARACIP, şi în consens │
   │ │cu strategia IŞJ de asigurare a calităţii. │
   └───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

  III. Management
   ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Monitorizarea │Realizează baza de date şi valorifică informaţiile cu- │
   │funcţionării │prinse în cadrul acesteia în vederea luării deciziilor │
   │structurilor │în concordanţă cu realităţile specifice mediului │
   │instituţionale, │educaţional │
   │administrative şi ├────────────────────────────────────────────────────────┤
   │manageriale din │Îndrumă, asistă, monitorizează şi evaluează procesul de │
   │şcoli │predare - învăţare - evaluare sau din activitatea din │
   │ │domeniul său de competenţă din unităţile de învăţământ │
   │ │preuniversitar în vederea asigurării calităţii actului │
   │ │educaţional │
   │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ │Monitorizează progresul şi disfuncţiile apărute în des-│
   │ │făşurarea activităţilor proiectate │
   │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ │Verifică respectarea în teritoriu a legislaţiei generale│
   │ │şi specifice, a ordinelor şi instrucţiunilor MEdC şi │
   │ │IŞJ, propune măsuri pentru asigurarea legalităţii │
   └───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

  IV. Relaţii-Comunicare
   ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Menţinerea legătu- │Optimizează fluxul informaţional între M.Ed.C. şi unită-│
   │rilor inspectora- │ţile şcolare şi transmite direcţiilor de specialitate │
   │tului şcolar cu │din M.Ed.C. propunerile şi măsurile de îmbunătăţire a │
   │M.Ed.C. şi cu │activităţii din teritoriu │
   │unităţile şcolare │ │
   ├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
   │Reprezentarea │Dezvoltă şi menţine legăturile cu autorităţile şi parte-│
   │inspectoratului │nerii sociali precum şi cu organizaţii neguvernamentale │
   │şcolar în relaţii │şi instituţii de specialitate │
   │publice │ │
   ├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ │Consiliază şi consultă personalul din subordine, cadrele│
   │ │didactice din unităţile de învăţământ în vederea îmbună-│
   │ │tăţirii performanţelor de comunicare │
   │Consilierea şi ├────────────────────────────────────────────────────────┤
   │facilitarea │Soluţionează prompt şi eficient corespondenţa primită │
   │schimbului de │(sesizări, reclamaţii, memorii) │
   │informaţii ├────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ │Mediază conflictele şi stările tensionate din │
   │ │subsistemul învăţământului preuniversitar judeţean │
   └───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

  V. Formare profesională
   ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Perfecţionarea │Participă la programele de formare continuă în │
   │activităţii │management educaţional, inspecţie şcolară şi de │
   │proprii │specialitate, alese pe baza nevoilor proprii. │
   ├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
   │Asigurarea │Identifică şi analizează nevoia de formare a │
   │dezvoltării/ │personalului didactice. │
   │formării ├────────────────────────────────────────────────────────┤
   │profesionale a │Elaborează politica de dezvoltare a resursei umane din │
   │personalului │subordine. │
   │subordine │Crează cadrul formării continue a personalului didactic │
   │ │şi a managerilor de unităţi de învăţământ, propune/ │
   │ │facilitează accesul cadrelor didactice la programe/ │
   │ │activităţi de perfecţionare/formare. │
   │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ │Asigură realizarea şi dezvoltarea culturii organizaţio- │
   │ │nale prin schimburi de experienţă, stagii, module de │
   │ │formare pentru manageri de proiect, personal de │
   │ │conducere, îndrumare şi control şi asigură transferul de│
   │ │bune practici │
   └───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

  Postul: Inspector şcolar general
  Numele şi prenumele:
  Semnătura:
  Data:


  Anexa 11
  Concursul pentru ocuparea postului de
  inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar
  BIBLIOGRAFIE
  minimală
     Nr. crt. Actul juridic/ Conţinut
                   metodologia/bibliografia
      1. LEGEA nr. 84 /1995, cu modificările şi LEGEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
         completările ulterioare
      2. LEGEA nr. 128/1997, cu modificările şi Statutul personalului
         completările ulterioare didactic
      3. Programul de guvernare 2005-2008 Capitolul V. Politica în
                                                      domeniul educaţiei
      4. LEGEA nr. 53/2003, cu modificările şi Codul muncii
         completările ulterioare
      5. Contractul colectiv de muncă unic la
         nivel de ramură învăţământ
      6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 75/2005 Privind asigurarea
                                                      calităţii în educaţiei
      7. O.M.E.N. nr. 4682/28.09.1998 Regulamentul de organizare
                                                      şi desfăşurare a inspecţiei
                                                      şcolare.
                                                      Metodologia de aplicare a
                                                      regulamentului de organizare
                                                      şi desfăşurare a inspecţiei
                                                      şcolare.
      8. O.M.Ed.C. nr. 4925/8.09.2005 Regulamentul de organizare
                                                      şi funcţionare a unităţilor
                                                      de învăţământ preuniversitar
      9. O.M.Ed.C. nr. 3224/1996 Regulamentul de organizare
                                                      şi funcţionare a
                                                      Inspectoratelor şcolare
      10. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Management educaţional
                                                      pentru instituţiile de
                                                      învăţământ (Serbau
                                                      Iosifescu-coord.),
                                                      Bucureşti, 2001

  ---------