PROCEDURI din 11 ianuarie 2013privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 15 aprilie 2013 Notă
  Aprobate prin Hotărârea nr. 1/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 15 aprilie 2013.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezentele proceduri reglementează organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu, și pentru membrii comitetelor filialelor teritoriale.(2) Data alegerilor pentru forurile de conducere și pentru membrii comitetelor filialelor teritoriale se stabilește prin dispoziție a președintelui Colegiului, în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, denumită în continuare lege.


  Articolul 2
  (1) Psihologii cu drept de liberă practică, denumiți în continuare psihologi, au dreptul de a alege și de a fi aleși ca membri în forurile de conducere ale Colegiului, în condițiile prezentelor proceduri.(2) Pentru a fi validați în calitate de candidați, psihologii trebuie să îndeplinească criteriile de alegere prevăzute în prezentele proceduri.(3) Alegerile pentru forurile de conducere ale Colegiului au în vedere obținerea următoarelor mandate: președinte al Colegiului, membru în Comitetul director al Colegiului și reprezentant la Convenția națională a Colegiului. Un membru poate exercita maximum două mandate consecutiv în unul dintre forurile de conducere ale Colegiului.(4) Alegerile pentru forurile de conducere ale filialei teritoriale a Colegiului au în vedere obținerea următoarelor mandate: președinte al filialei teritoriale a Colegiului și membru în Comitetul filialei teritoriale a Colegiului.


  Articolul 3
  (1) Dreptul de vot se exercită personal de către fiecare psiholog, în cadrul convențiilor filialelor teritoriale.(2) În cadrul Convenției naționale a Colegiului dreptul de vot se exercită personal de către fiecare reprezentant al filialei la Convenția națională a Colegiului, denumit în continuare reprezentant.(3) Votul este secret, iar dreptul de vot se exercită cu asigurarea secretului acestuia, prin intermediul buletinelor de vot, al urnelor de vot și al cabinelor de votare.(4) Alegerile pentru forurile de conducere ale Colegiului se desfășoară în două etape distincte, succesive, după cum urmează:
  a) depunerea candidaturilor la filialele teritoriale ale Colegiului și desemnarea candidaților filialei teritoriale pentru Convenția națională a Colegiului; și
  b) alegerile pentru forurile de conducere ale Colegiului în cadrul Convenției naționale a Colegiului.


  Articolul 4
  (1) Norma de reprezentare pentru alegerea membrilor în Convenția națională a Colegiului este de un reprezentant delegat la 35 de psihologi.(2) În cazul filialelor teritoriale în care se înregistrează o diferență constând dintr-un număr al psihologilor mai mic de 35, va fi desemnat încă un reprezentant în Convenția națională a Colegiului.


  Articolul 5
  (1) Perioada alegerilor începe cu cel puțin 90 de zile înainte de data desfășurării ședinței Convenției naționale a Colegiului și cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării ședințelor convențiilor filialelor teritoriale, încheindu-se odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor alegerilor.(2) Psihologii votează în baza actului de identitate, iar reprezentanții delegați la Convenția națională a Colegiului, în baza mandatului acordat de către convențiile filialelor teritoriale și a actului de identitate.


  Articolul 6
  (1) Listele de alegeri se întocmesc de către secretariatul Colegiului și se comunică președinților filialelor teritoriale, cu cel puțin 15 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea convențiilor filialelor teritoriale ale Colegiului.(2) Listele de alegeri cuprind numele și prenumele și codul personal al psihologului care are dreptul de a alege, pentru fiecare filială teritorială înregistrată.(3) Comunicarea listelor de alegeri către comitetele filialelor teritoriale se realizează de către secretariatul Comitetului director, prin dispoziție scrisă a președintelui Colegiului.(4) Plângerile privind omisiunile, înscrierile greșite privind oricare alte erori din liste, precum și cu privire la refuzul de a permite verificarea înscrierii în listele de alegere se formulează în scris către președintele filialei teritoriale, pentru alegerile pentru forurile de conducere ale filialei teritoriale a Colegiului, sau către președintele Colegiului, pentru forurile de conducere ale Colegiului, aceștia fiind obligați să se pronunțe în cel mult 3 zile de la înregistrarea sesizării.


  Articolul 7
  (1) Candidatul la forurile de conducere ale Colegiului poate fi orice psiholog care îndeplinește criteriile de alegere prevăzute în prezentele proceduri și a cărui candidatură a fost declarată validă în conformitate cu principiul competenței și al autonomiei profesionale.(2) Cererea de depunere a candidaturii pentru forurile de conducere ale Colegiului se depune la una sau mai multe filiale teritoriale.(3) Conducerea filialei teritoriale poate solicita avizul juridic în vederea validării candidaturilor.(4) Filialele teritoriale având un număr de maximum 700 de membri desemnează câte un candidat pentru fiecare poziție din cadrul forurilor de conducere ale Colegiului, în conformitate cu criteriile de alegere și potrivit principiului specializării.(5) Filialele teritoriale având un număr de membri cuprins în intervalul 700 și 1.000 pot desemna maximum 2 candidați pentru fiecare poziție din cadrul forurilor de conducere ale Colegiului, în conformitate cu criteriile de alegere și potrivit principiului specializării.(6) Filialele teritoriale având un număr de peste 1.000 de membri pot desemna maximum 3 candidați pentru fiecare poziție din cadrul forurilor de conducere ale Colegiului, în conformitate cu criteriile de alegere și potrivit principiului specializării.(7) Orice candidat, la orice for de conducere a Colegiului, își poate depune candidatura la orice filială teritorială, indiferent de domiciliul acestuia.


  Articolul 8
  (1) Prin criterii de alegere se înțelege totalitatea condițiilor ce trebuie îndeplinite în mod cumulativ de către un psiholog pentru a fi ales în forurile de conducere ale Colegiului, stabilite prin prezentele proceduri.(2) Obținerea a mai mult de două mandate consecutive pentru același for de conducere este interzisă, în condițiile legii.(3) Conflictul de interese se exprimă în raport cu deținerea calității de membru al forurilor de conducere a Colegiului și reprezintă situația în care psihologul are un interes personal de natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin, definită prin prezentele proceduri.(4) Situațiile de incompatibilitate, prevăzute la art. 20 și 21 din lege, sunt operabile și în cazul deținerii calității de membru în forurile de conducere a Colegiului.


  Articolul 9
  (1) Alegerile pentru forurile de conducere ale Colegiului trebuie să asigure accesul tuturor membrilor Colegiului, indiferent de treapta de specializare și specialitatea de competență a acestora, în acord cu principiul competenței, principiul specializării și principiul nediscriminării, egalității și autonomiei.(2) Potrivit principiului competenței pentru deținerea calității de membru într-o comisie aplicativă din cadrul Comitetului director al Colegiului candidatul trebuie să dețină atestat de liberă practică intr-o specialitate de competența comisiei pentru care candidează, având treapta de specializare psiholog principal.(3) Potrivit principiului specializării pentru deținerea calității de membru într-o comisie aplicativă din cadrul Comitetului director al Colegiului, candidatul trebuie să își depună candidatura pentru o singură specialitate profesională.(4) Conform principiului nediscriminării, egalității și autonomiei, pentru deținerea calității de membru în orice for de conducere al Colegiului, orice psiholog care deține atestatul de liberă practică autonomă poate candida pentru un mandat de membru în forurile de conducere ale Colegiului, cu excepția membrilor comisiilor aplicative din cadrul Comitetului director al Colegiului, cărora li se aplică în mod complementar și principiile descrise la alin. (2) și (3).


  Capitolul II Organizarea și desfășurarea alegerilor în filialele teritoriale

  Secţiunea 1 Convocarea alegerilor

  Articolul 10
  (1) Alegerile pentru forurile de conducere ale filialelor teritoriale au loc o dată la 4 ani, în cadrul ședinței convenției filialei, pe baza calendarului alegerilor, aprobat prin dispoziție a președintelui Colegiului.(2) Convenția filialei teritoriale este constituită din totalitatea psihologilor cu domiciliul în raza teritorială a filialei respective.(3) În cadrul Convenției filialei pot participa în calitate de alegători psihologii care îndeplinesc următoarele condiții:
  a) domiciliază în raza teritorială a filialei;
  b) nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 și 19 din lege;
  c) au fost atestați și au obținut calitatea de membru al Colegiului până la data emiterii dispoziției de convocare a ședinței de alegeri pentru filiala teritorială.
  (4) În cazuri speciale, președintele filialei teritoriale poate propune motivat o altă dată privind organizarea alegerilor, asupra căreia președintele Colegiului se pronunță prin dispoziție scrisă.


  Secţiunea a 2-a Ședința de alegere

  Articolul 11
  (1) Ședința de alegere a convenției filialei teritoriale, convocată în condițiile prezentelor proceduri, este condusă de către președintele în funcție al filialei teritoriale.(2) Convenția filialei teritoriale este legal constituită în prezența majorității membrilor, raportată la numărul psihologilor din filiala teritorială comunicat de către secretariatul Comitetului director.(3) În cazul neîndeplinirii condiției de cvorum, comitetul filialei teritoriale stabilește o nouă dată, în termen de 7 zile calendaristice. În această situație, ședința convenției filialei teritoriale este legal constituită din membrii prezenți și adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenți.(4) Condițiile pentru organizarea ședinței sunt asigurate de către comitetul filialei teritoriale. Accesul și votul în cadrul ședinței convenției filialei teritoriale pentru membrii săi, înscriși în listele de alegeri transmise de către secretariatul Comitetului director al Colegiului, sunt garantate.(5) Pe baza actului de identitate, fiecare membru al filialei teritoriale are acces în sala de ședință, semnând în lista de prezență pentru confirmarea participării sale la convenție.(6) Buletinele de vot sunt întocmite pe file A4 de către secretariatul Comitetului director al Colegiului și poartă stampila Colegiului pentru confirmare.


  Articolul 12
  (1) În debutul ședinței convenției filialei teritoriale sunt desemnați prin vot membrii Comisiei de numărare a voturilor și ai Comisiei de validare a alegerilor.(2) Pe baza actului de identitate, fiecare membru al filialei teritoriale, prezent la convenție, în conformitate cu lista candidaților transmisă de către secretariatul Comitetului director al Colegiului, primește un buletin de vot, în care sunt înscriși candidații la obținerea calității de membru în comitetul filialei teritoriale, de președinte al filialei teritoriale sau de delegat la Convenția națională a Colegiului, semnând pentru primirea buletinului de vot respectiv.(3) Exercitarea dreptului de vot individual, personal, egal, direct și secret se finalizează cu introducerea buletinului de vot în urna de votare, special amenajată în acest scop.(4) Înainte de exercitarea dreptului de vot, urna este verificată, sigilată și preluată de către Comisia de numărare a voturilor, în prezența membrilor filialei teritoriale participanți la convenția filialei teritoriale.(5) Comisia de numărare a voturilor poartă întreaga răspundere pentru siguranța și integritatea urnei de vot, pe toată durata lucrărilor convenției.(6) După finalizarea votului, urna de vot se desigilează de către Comisia de numărare a voturilor, care procedează la numărarea voturilor exprimate.(7) După numărarea voturilor și încheierea procesului-verbal privind numărarea voturilor, urna de vot se predă președintelui filialei teritoriale.(8) Procesul-verbal privind numărarea voturilor împreună cu buletinele de vot valabil exprimate, anulate și neutilizate se predau secretariatului Comitetului director al Colegiului.


  Secţiunea a 3-a Candidații

  Articolul 13
  (1) Pentru a fi aleși în funcția de membru în comitetele filialelor teritoriale sau delegat la Convenția națională a Colegiului, candidații trebuie să fie înscriși și să aibă domiciliul în filiala teritorială pentru care candidează.(2) Candidații la funcția de membru în comitetele filialelor teritoriale sau la funcția de reprezentant delegat la Convenția națională a Colegiului trebuie să fi obținut atestatul de liberă practică la data convocării ședințelor de alegere în convențiile filialelor teritoriale.(3) Candidaturile la funcțiile de membru în comitetul filialei teritoriale, președinte al filialei teritoriale sau reprezentant la Convenția națională a Colegiului se transmit spre înregistrare la Comitetul filialei teritoriale de la data anunțării convocării ședinței convenției filialei teritoriale până cel mai târziu cu 15 zile înainte de data ședinței, la sediul comitetului filialei teritoriale, pe baza unui formular special aprobat prin dispoziție a președintelui Colegiului.(4) Lista centralizată a candidaților pentru filiala teritorială, redactată pe baza formularelor speciale transmise de către secretariatul Comitetului director al Colegiului, completate și transmise de către toate filialele teritoriale, se transmite secretariatului Comitetului director al Colegiului cu cel puțin 10 zile înainte de data ședinței convenției filialei teritoriale.(5) În vederea validării candidaților, președintele filialei teritoriale poate solicita avizul juridic din partea Direcției juridice și de relații publice a Colegiului.


  Secţiunea a 4-a Criteriile de alegere

  Articolul 14
  (1) Candidații la obținerea calității de membru în comitetul filialei teritoriale sau de reprezentant la Convenția națională a Colegiului trebuie să îndeplinească condițiile generale pentru obținerea mandatului în forurile de conducere și să fie atestați în specialitatea profesională pentru care candidează.(2) Cererea de depunere a candidaturii conține în mod obligatoriu și declarația de asumare a candidaturii, în scris, pe baza unui formular-tip.(3) Candidații la obținerea calității de președinte al comitetului filialei teritoriale trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute în prezentele proceduri și să aibă o experiența managerială.(4) Un candidat poate să își depună candidatura pentru orice funcție în cadrul filialei teritoriale, respectiv pentru o singură poziție și un singur for de conducere al Colegiului.


  Secţiunea a 5-a Ședința convenției filialei teritoriale

  Articolul 15
  (1) Ședința convenției filialei teritoriale este prezidată de către președintele comitetului filialei teritoriale care va îndeplini și funcția de președinte de ședință.(2) Ședința debutează cu verificarea listelor de prezență, în vederea aprobării condiției de cvorum. În cazul lipsei cvorumului, ședința se reconvoacă automat, potrivit prezentelor proceduri.(3) În cazul îndeplinirii condițiilor de cvorum, ședința continuă cu prezentarea evidenței membrilor filialei teritoriale de către președintele de ședință, potrivit listei transmise de către secretariatul Comitetului director al Colegiului.(4) După prezentarea listei participanților, președintele de ședință supune spre aprobarea convenției alegerea secretarului de ședință, din rândul psihologilor prezenți, care întocmește, după desemnare, un proces-verbal al ședinței de alegeri.(5) În continuare, președintele de ședință supune spre aprobarea convenției membrii Comisiei de numărare a voturilor, din rândul psihologilor prezenți care nu candidează. Comisia de numărare a voturilor va fi formată dintr-un număr impar de membri, în funcție de mărimea filialei, fără a putea fi mai mare de 5.


  Articolul 16
  (1) Membrii Comisiei de numărare a voturilor întocmesc procesul-verbal privind numărarea voturilor, stabilind ordinea candidaților potrivit numărului de voturi exprimate în convenția filialei teritoriale.(2) Procesul-verbal privind numărarea voturilor se semnează pe fiecare pagină de către toți membrii Comisiei de numărare a voturilor și se înmânează președintelui de ședință.(3) După validarea rezultatelor alegerilor, Comisia de numărare a voturilor își încetează existența.


  Secţiunea a 6-a Validarea rezultatelor alegerilor

  Articolul 17
  (1) Pe baza procesului-verbal privind numărarea voturilor, președintele de ședință dispune începerea procedurilor de validare a rezultatelor alegerilor.(2) Membrii Comisiei de validare a rezultatelor alegerilor își aleg un președinte și verifică procesul-verbal privind numărarea voturilor și ordinea candidaților, după care validează rezultatele alegerilor, prin întocmirea unui proces-verbal de validare a rezultatelor alegerilor, care se semnează pe fiecare pagină de către toți membrii comisiei.(3) Procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor se comunică președintelui de ședință, care îl citește în fața psihologilor prezenți și enumeră candidații care au obținut calitatea de membru în comitetul filialei teritoriale, de președinte al comitetului filialei teritoriale și de delegat la Convenția națională a Colegiului.(4) Președintele de ședință asigură centralizarea și păstrarea în siguranță a tuturor documentelor și materialelor utilizate în cadrul lucrărilor convenției filialei teritoriale și declară ședința închisă.


  Secţiunea a 7-a Comunicarea rezultatelor alegerilor din filialele teritoriale

  Articolul 18
  (1) Procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor, procesul-verbal privind numărarea voturilor, procesul-verbal al ședinței convenției filialei teritoriale și lista de prezență se comunică în termen de maximum 3 zile la secretariatul Comitetului director al Colegiului, pentru confirmare.(2) În termen de 7 zile calendaristice, președintele Colegiului aprobă prin dispoziție rezultatele alegerilor din convenția filialei teritoriale și dispune înregistrarea reprezentanților aleși în lista de alegeri pentru Convenția națională a Colegiului, care va fi întocmită de către secretariatul Comitetului director al Colegiului.(3) Dispoziția președintelui Colegiului privind confirmarea validării rezultatelor alegerilor în filiala teritorială se publică pe site-ul www.copsi.ro


  Capitolul III Organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România

  Secţiunea 1 Convocarea alegerilor

  Articolul 19
  (1) Convocarea alegerilor se realizează prin dispoziție scrisă a președintelui Comitetului director al Colegiului, în condițiile art. 26 alin. (3) din lege, care se publică pe site-ul www.copsi.ro și în mass-media.(2) Potrivit calendarului alegerilor, ședința Convenției naționale a Colegiului nu poate fi stabilită mai devreme de 30 de zile calendaristice de la data finalizării alegerilor în filialele teritoriale ale Colegiului.


  Secţiunea a 2-a Ședința de alegere

  Articolul 20
  (1) În baza convocatorului, la data, ora și în locația stabilite pentru desfășurarea ședinței Convenției naționale a Colegiului, se prezintă reprezentanții filialelor teritoriale la Convenția națională a Colegiului, în conformitate cu evidența secretariatului Comitetului director al Colegiului.(2) În sala de ședință a Convenției naționale a Colegiului au acces numai reprezentanții desemnați de către filialele teritoriale ale Colegiului și personalul tehnic al Colegiului care deservește organizarea ședinței de alegeri.(3) Candidații la forurile de conducere ale Colegiului care nu au și calitatea de reprezentanți părăsesc sala de ședință imediat după prezentarea și confirmarea candidaturii, aceștia neputând participa la ședința de desfășurare a alegerilor.


  Articolul 21
  (1) Președintele Colegiului este și președintele de ședință al Convenției naționale, în condițiile legii.(2) În debutul ședinței, președintele de ședință verifică listele de prezență și comunică reprezentanților prezenți îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor de cvorum. În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, ședința urmează să fie reconvocată la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 20 de zile calendaristice.(3) În cazul îndeplinirii condițiilor de cvorum, președintele de ședință declară deschisă ședința de alegere pentru forurile de conducere ale Colegiului.(4) Pentru consemnarea modului de desfășurare a lucrărilor Convenției naționale, președintele de ședință desemnează două persoane din cadrul Secretariatului Comitetului director pentru redactarea procesului-verbal al ședinței de alegeri.


  Articolul 22
  (1) Pentru alegerea membrilor în forurile de conducere ale Colegiului, președintele de ședință prezintă procedura de votare.(2) Președintele de ședință solicită membrilor prezenți constituirea Comisiei pentru numărarea voturilor și a Comisiei de validare a rezultatelor alegerilor, formate din câte 5 membri.(3) Membrii celor două comisii sunt propuși din rândul reprezentanților prezenți, care nu candidează la nicio funcție în forurile de conducere ale Colegiului. Componența comisiilor se aprobă prin vot deschis.(4) Președintele de ședință prezintă listele candidaților pentru forurile de conducere ale Colegiului.(5) Înregistrarea în listele de candidați a oricărei persoane înainte sau în timpul desfășurării ședinței de alegeri a Convenției naționale, fără desemnarea de către convenția unei filiale teritoriale, este nulă de drept.


  Articolul 23
  (1) Condițiile pentru organizarea ședinței sunt asigurate de către secretariatul Comitetul director al Colegiului.(2) Pe baza actului de identitate, fiecare reprezentant la Convenția națională are acces în sala de ședință, semnând pentru confirmarea prezenței.(3) Buletinele de vot sunt întocmite, pe file A4, de către secretariatul Comitetului director și poartă ștampila Colegiului, pentru confirmare. Buletinele de vot vor conține numele și prenumele candidatului, precum și poziția pentru care candidează în cadrul Colegiului.(4) Președintele de ședință asigură prin secretariatul Comitetului director utilizarea în siguranță a urnelor de vot.(5) Înainte de începerea votării, președintele afișează în locuri vizibile lista reprezentanților, în ordinea de exercitare a dreptului de vot în cabinele de votare.


  Articolul 24
  (1) Reprezentanții primesc înainte de intrarea în cabinele de votare un buletin de vot securizat și ștampila cu mențiunea "Votat". În cabina de vot poate fi prezent numai un singur reprezentant, care își exercită dreptul de vot în condiții de confidențialitate. Votul se exercită prin aplicarea ștampilei înăuntrul patrulaterului corespunzător candidatului pentru care s-a optat.(2) După ce au votat, reprezentanții vor îndoi buletinul de vot, astfel încât pagina netipărită care poartă ștampila de control să rămână în afară, și le vor introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Ștampila încredințată pentru votare se restituie persoanei delegate de către președintele de ședință, care asigură ordinea de prezență la cabina de votare.(3) După finalizarea votului, urna de vot se desigilează de către Comisia de numărare a voturilor, care procedează la numărarea voturilor exprimate.(4) După numărarea voturilor și încheierea procesului-verbal privind numărarea voturilor, urna de vot se predă secretariatului Comitetului director al Colegiului.(5) Procesul-verbal privind numărarea voturilor împreună cu buletinele de vot valabil exprimate, anulate și neutilizate se predau secretariatului Comitetului director al Colegiului.


  Secţiunea a 3-a Candidații

  Articolul 25
  (1) Au calitatea de candidați psihologii care îndeplinesc criteriile de alegere pentru forurile de conducere și care sunt înscriși în listele candidaților, elaborate de către secretariatul Comitetului director al Colegiului.(2) Psihologii care îndeplinesc criteriile de alegere pentru forurile de conducere și care doresc să obțină un mandat în calitate de membru în forurile de conducere ale Colegiului își pot depune candidatura în scris începând cu data publicării dispoziției privind convocarea ședinței Convenției naționale a Colegiului, până cel mai târziu cu 15 zile înainte de data ședinței filialei teritoriale.(3) Depunerea candidaturii se realizează pentru maximum două foruri de conducere ale Colegiului.(4) Depunerea candidaturii se realizează pe baza unui formular special, pus la dispoziție de către secretariatul Comitetului director al Colegiului, semnat și parafat, care se poate înregistra la una sau mai multe filiale teritoriale ale Colegiului.


  Secţiunea a 4-a Criteriile de alegere pentru forurile de conducere

  Articolul 26

  Candidații pentru mandatul de președinte al Colegiului trebuie să facă dovada că îndeplinesc următoarele criterii de alegere:
  a) au obținut un atestat de liberă practică în cel puțin o specialitate profesională, având treapta de specializare psiholog principal, în condițiile legii;
  b) își desfășoară activitatea prin una dintre formele de exercitare ale profesiei de psiholog, în condițiile legii;
  c) au experiența managerială și de reprezentare în domeniul profesional;
  d) nu dețin calitatea de producător, distribuitor sau reprezentant comercial pentru metodele și tehnicile de evaluare și asistență psihologică avizate în condițiile legii;
  e) nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 și 19 din lege.


  Articolul 27

  Candidații pentru mandatul de membru în comisiile aplicative din cadrul Comitetului director al Colegiului trebuie să facă dovada că îndeplinesc următoarele criterii de alegere:
  a) au obținut un atestat de liberă practică în specialitatea profesională pentru care candidează, având treapta de specializare psiholog principal, în condițiile legii;
  b) își suspendă dreptul de încheiere a contractelor de supervizare profesională pe perioada mandatului, în specialitățile de competența comisiei aplicative pentru care candidează;
  c) își desfășoară activitatea prin una dintre formele de exercitare ale profesiei de psiholog, în condițiile legii;
  d) nu dețin calitatea de producător, distribuitor sau reprezentant comercial pentru metodele și tehnicile de evaluare și asistență psihologică avizate în condițiile legii;
  e) nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 și 19 din lege.


  Articolul 28

  Candidații pentru mandatul de membru în Comisia metodologică din cadrul Comitetului director al Colegiului trebuie să facă dovada că îndeplinesc următoarele criterii de alegere:
  a) au obținut un atestat de liberă practică în cel puțin o specialitate profesională pentru care candidează, având treapta de specializare psiholog specialist, în condițiile legii;
  b) își desfășoară activitatea prin una dintre formele de exercitare ale profesiei de psiholog, în condițiile legii;
  c) au experiență în domeniul cercetării științifice;
  d) dețin titlul de doctor în psihologie/cercetător științific în psihologie, în condițiile legii;
  e) nu dețin calitatea producător, distribuitor sau reprezentant comercial pentru metodele și tehnicile de evaluare și asistență psihologică avizate în condițiile legii;
  f) nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 și 19 din lege.


  Articolul 29

  Candidații pentru mandatul de membru în Comisia de deontologie și disciplină din cadrul Comitetului director al Colegiului trebuie să facă dovada că îndeplinesc următoarele criterii de alegere:
  a) au obținut un atestat de liberă practică în cel puțin o specialitate profesională pentru care candidează, având treapta de specializare psiholog principal, în condițiile legii;
  b) își desfășoară activitatea prin una dintre formele de exercitare ale profesiei de psiholog, în condițiile legii;
  c) nu dețin calitatea de producător, distribuitor sau reprezentant comercial pentru metodele și tehnicile de evaluare și asistentă psihologică avizate în condițiile legii;
  d) nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 și 19 din lege.


  Articolul 30
  (1) Candidații își depun candidatura pentru maximum două foruri de conducere ale Colegiului și/sau pentru o singură poziție în cadrul Comitetului director.(2) Pozițiile de candidatură, aferente mandatelor în forurile de conducere ale Colegiului, sunt următoarele:
  a) mandatul de președinte al Colegiului - o poziție;
  b) mandatele de membru în Comitetul director, aferente unui număr de 12 poziții, după cum urmează:
  Comisia de psihologie clinică și psihoterapie1. cinci mandate pentru specialitatea psihologie clinică;2. patru mandate pentru specialitatea psihoterapie;3. două mandate pentru specialitatea consiliere psihologică.
  Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor4. trei mandate pentru specialitatea psihologia muncii și organizațională;5. trei mandate pentru specialitatea psihologia transporturilor;6. un mandat pentru specialitatea psihologie aplicată în servicii.
  Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională7. cinci mandate pentru specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională;8. două mandate pentru specialitatea psihopedagogie specială.
  Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională9. șase mandate pentru specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale;10. un mandat pentru specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.
  Comisia metodologică11. șapte mandate.
  Comisia de deontologie și disciplină12. șapte mandate.


  Secţiunea a 5-a Comisia de numărare a voturilor

  Articolul 31

  În ședința Convenției naționale a Colegiului, președintele supune spre aprobare Convenției naționale a Colegiului membrii comisiei de numărare a voturilor, din rândul reprezentanților prezenți care nu candidează. Comisia de numărare a voturilor are 5 membri.


  Articolul 32
  (1) Membrii Comisiei de numărare a voturilor, împreună cu secretarul de ședință, întocmesc procesul-verbal privind numărarea voturilor și consemnează ordinea candidaților potrivit numărului de voturi exprimate.(2) Procesul-verbal privind numărarea voturilor se semnează pe fiecare pagină de către toți membrii Comisiei de numărare a voturilor și se comunică președintelui de ședință.(3) După numărarea voturilor, Comisia de numărare a voturilor își încetează existența.


  Secţiunea a 6-a Validarea rezultatelor alegerilor pentru forurile de conducere

  Articolul 33
  (1) Președintele de ședință supune procesul-verbal întocmit de către Comisia de numărare a voturilor spre analiza și verificarea acestuia de către membrii Comisiei de validare a rezultatelor alegerilor.(2) Membrii Comisiei de validare a rezultatelor alegerilor verifică procesul-verbal privind numărarea voturilor și ordinea candidaților, după care validează sau invalidează rezultatele alegerilor prin întocmirea unui proces-verbal de validare a rezultatelor alegerilor, care se semnează pe fiecare pagină de către toți membrii.(3) Procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor se înmânează președintelui de ședință, care îl citește în fața reprezentanților prezenți la Convenția națională.(4) În aceeași zi, președintele Colegiului convoacă membrii comisiilor de specialitate pentru prima ședință de lucru în vederea alegerii președintelui, vicepreședintelui și secretarului fiecărei comisii și discutării aspectelor organizatorice specifice funcționării Comitetului director al Colegiului.(5) Președintele de ședință se asigură că toate documentele utilizate sau rezultate în cadrul alegerilor vor fi predate secretariatului Comitetului director.(6) Președintele de ședință declară ședința de alegere închisă.


  Secţiunea a 7-a Rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului

  Articolul 34
  (1) Procesul-verbal de validare a rezultatelor alegerilor, procesul-verbal privind numărarea voturilor, procesul- verbal al ședinței Convenției naționale a Colegiului și listele de prezență se transmit și se înregistrează la secretariatul Comitetului director al Colegiului.(2) În termen de 15 zile calendaristice de la data finalizării alegerilor, președintele ales al Comitetului director al Colegiului aprobă prin dispoziție înregistrarea rezultatelor alegerilor din Convenția națională a Colegiului și dispune organizarea activității Colegiului în noua componență.(3) Direcțiile din structura administrativă a Colegiului procedează la luarea tuturor măsurilor necesare în vederea asigurării funcționării noilor foruri de conducere ale Colegiului.(4) Dispoziția președintelui Colegiului privind înregistrarea rezultatelor alegerilor la Convenția națională a Colegiului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul www.copsi.ro

  --------