HOTĂRÂRE nr. 1.489 din 18 decembrie 2002
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se înfiinţează Agenţia Naţionala Antidrog, denumita în continuare Agenţie, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului de Interne.


  Articolul 2

  Agenţia stabileşte conceptia de ansamblu şi asigura coordonarea unitară, pe baza unei strategii naţionale, a luptei împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri, desfăşurată de către autorităţile competente, de alte instituţii ale statului şi de organizaţii neguvernamentale, centralizează şi monitorizează rezultatele cooperării dintre instituţiile abilitate române şi instituţiile şi organizaţiile străine cu atribuţii în acest domeniu.


  Articolul 3

  (1) Agenţia se afla în coordonarea unui secretar de stat din Ministerul de Interne, numit prin decizie de către primul-ministru, care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte.
  (2) Preşedintele este ordonator de credite şi reprezintă Agenţia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate, precum şi în justiţie.
  (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii care sunt obligatorii pentru toate instituţiile statului implicate în lupta antidrog. Preşedintele Agenţiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) coordonează activitatea de elaborare a Strategiei naţionale antidrog şi a planurilor de acţiune adoptate şi acţionează pentru aplicarea acestora;
  b) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului de Interne;
  c) urmăreşte şi controlează aplicarea deciziilor proprii, a convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi propune măsuri pentru realizarea condiţiilor în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internaţionale;
  d) avizează, în condiţiile legii, înfiinţarea organismelor neguvernamentale care desfăşoară activităţi complementare de prevenire a traficului şi consumului ilicit de droguri şi cooperează cu acestea în realizarea scopului pentru care au fost create;
  e) colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;
  f) aproba statul de funcţii al Agenţiei, conduce aparatul propriu, numeşte şi eliberează din funcţie personalul propriu.
  (4) Preşedintele Agenţiei este sprijinit în activitatea sa de un director general, care este şi inlocuitorul de drept al acestuia.
  (5) Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  (1) În structura Agenţiei se constituie şi funcţionează următoarele compartimente:
  a) Direcţia de evaluare-coordonare, care constituie banca de date a Agenţiei cu privire la producţia, traficul şi consumul ilicit de droguri şi spalarea capitalurilor, elaborează studii şi sinteze privind fenomenul drogurilor, coordonează acţiuni cu grad mare de complexitate ce necesita implicarea mai multor ministere şi monitorizează operaţiunile cu precursori folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor;
  b) Direcţia pentru prevenirea consumului ilicit de droguri şi de coordonare a activităţii la nivel naţional a centrelor de prevenire şi consiliere antidrog;
  c) Direcţia resurse umane şi financiare, care coordonează atribuirea de resurse financiare Agenţiei, elaborează documentaţia necesară pentru punerea în aplicare a programelor de finanţare şi gestionează aspectele legate de resursele umane, economice şi tehnice ale Agenţiei;
  d) Direcţia de relaţii internaţionale, care coordonează activităţile de cooperare şi colaborare cu instituţiile similare din străinătate;
  e) Observatorul român pe droguri şi toxicomanii, care stabileşte indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor;
  f) Compartimentul audit.
  (2) Prin decizie a preşedintelui Agenţiei, în cadrul direcţiilor pot fi constituite servicii şi birouri.


  Articolul 5

  (1) Agenţia are următoarele atribuţii:
  a) elaborează Strategia naţionala antidrog şi planul sau de acţiune şi le supune spre aprobare Guvernului, urmărind modul de aplicare a acestora;
  b) asigura coordonarea în domeniu între instituţiile, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale implicate în activităţile din Strategia naţionala antidrog;
  c) elaborează, monitorizează, avizează şi coordonează programe naţionale de combatere a producţiei şi traficului ilicit de droguri şi a spalarii de bani rezultaţi din astfel de activităţi;
  d) elaborează, monitorizează, avizează şi coordonează, după caz, programe naţionale de prevenire a consumului ilicit de droguri;
  e) coordonează activitatea de prevenire la nivel naţional a centrelor de prevenire şi consiliere antidrog;
  f) asigura legătură cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi a Dependentei de Droguri şi cu alte organisme internaţionale în domeniu;
  g) realizează şi coordonează la nivel naţional activităţile de colectare, analiza şi difuzare a datelor şi informaţiilor despre droguri şi toxicomanie, cu păstrarea confidenţialităţii conform legii;
  h) stabileşte indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor;
  i) centralizează, analizează şi sintetizeaza toate datele furnizate de autorităţile, instituţiile şi organizaţiile implicate;
  j) întocmeşte, pe baza datelor furnizate, raportul anual privind evoluţia şi nivelul traficului şi consumului de droguri, pe care îl înaintează Guvernului României şi organismelor internaţionale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale, în conformitate cu acordurile ratificate de România;
  k) elaborează studii, sinteze, analize de fenomen în domeniul luptei antidrog, actionand prin materiale publicate pentru prevenirea şi limitarea producţiei, traficului şi consumului ilicit de droguri;
  l) face propuneri de armonizare, actualizare şi adaptare a legislaţiei în domeniu cu reglementările internaţionale, în baza datelor legate de amploarea şi caracteristicile naţionale ale traficului şi consumului de droguri, sau iniţiază şi fundamentează acte normative în domeniu;
  m) iniţiază, coordonează sau avizează, după caz, activităţi de cercetare în domeniu;
  n) gestionează resursele necesare programelor prevăzute de Agenţie şi controlează implementarea acestora;
  o) gestionează şi administrează resursele umane, economice şi tehnice ale Agenţiei;
  p) evalueaza semestrial sau ori de câte ori se impune stadiul realizării Strategiei naţionale antidrog;
  q) exercita şi alte atribuţii în domeniu, potrivit legii.
  (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară fără a se produce imixtiuni în competentele şi activităţile specifice fiecărei instituţii.


  Articolul 6

  (1) Ministerele şi instituţiile publice centrale şi locale cu responsabilităţi în lupta împotriva traficului şi consumului de droguri au obligaţia sa furnizeze, la cererea Agenţiei, datele referitoare la fenomenul drogurilor.
  (2) La solicitarea Agenţiei, ministerele şi instituţiile implicate asigura participarea unor specialişti pentru coordonarea acţiunilor de amploare, precum şi sprijin tehnic şi logistic la activităţile comune.


  Articolul 7

  (1) Agenţia beneficiază de personal propriu, care poate fi încadrat permanent pe statul de funcţii al acesteia sau poate fi detaşat pe o perioadă limitată de la alte instituţii ale statului.
  (2) Numărul maxim de posturi stabilit pentru Agenţie este de 40, exclusiv demnitarul şi posturile aferente cabinetului acestuia.


  Articolul 8

  (1) Agenţia efectuează evaluări semestriale sau anuale. La aceste evaluări pot fi invitaţi reprezentanţii instituţiilor publice şi private cu atribuţii în domeniu şi cei ai organizaţiilor neguvernamentale, precum şi experţi din următoarele sectoare de activitate:
  a) Secretariatul General al Guvernului;
  b) Ministerul Administraţiei Publice;
  c) Formatiunea centrala de reprimare a traficului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române;
  d) Direcţia de combatere a criminalitatii organizate şi antidrog din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie;
  e) Institutul Naţional de Criminologie;
  f) formatiunea de specialitate din cadrul Direcţiei Generale a Vamilor;
  g) formatiunea de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera;
  h) direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei;
  i) direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
  j) direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului;
  k) direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;
  l) direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
  m) direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
  n) Oficiul Naţionale de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor;
  o) Serviciul Roman de Informaţii;
  p) Serviciul de Informaţii Externe;
  q) reprezentanţi ai unor organisme internaţionale şi/sau ai unor agenţii similare din alte state.
  (2) Concluziile desprinse în urma analizelor stau la baza acţiunilor desfăşurate de Agenţie şi de instituţiile implicate.


  Articolul 9

  (1) Agenţia este finanţată integral de la bugetul de stat.
  (2) Agenţia poate beneficia de donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.


  Articolul 10

  (1) Pentru funcţionarea Agenţiei Guvernul va transmite în administrarea acesteia imobilele necesare din domeniul public sau privat al statului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Agenţia are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale, precum şi alte bunuri, mobilier, aparatura, echipamente electronice şi tehnica de calcul necesare funcţionarii acesteia în condiţii optime.


  Articolul 11

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Agenţia va elabora regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba de preşedinte.


  Articolul 12

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 534/1999 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Lupta împotriva Drogurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 iulie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  p. Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Radu Deac,
  secretar de stat
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 18 decembrie 2002.
  Nr. 1.489.


  Anexa 1


      Numărul maxim de posturi = 40
      (exclusiv demnitarul şi posturile aferente
      cabinetului acestuia)

                   STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG

                            ┌────────────────────┐
                            │ PREŞEDINTE ├─┐
                            └───────────┬────────┘ │
                                        │ │
                                        │ │ ┌───────────────────┐
                                        │ └───┤Compartiment audit │
                                        │ └───────────────────┘
                                        │
                            ┌───────────┴────────┐
                            │ Director general │
                            └───────────────┬────┘
                                            │
         ┌───────────────────┬──────────────┼────────────────┬─────────────┐
         │ │ │ │ │
  ┌──────┴──────┐┌───────────┴──────────┐┌──┴──────┐┌────────┴────────┐┌───┴─────┐
  │Observatorul ││Direcţia de evaluare- ││Direcţia ││ Direcţia pentru ││ │
  │ român pe ││ coordonare ││ de ││ prevenirea ││ │
  │ droguri şi ││Poliţia de Frontiera -││ relaţii ││ consumului ││ │
  │toxicomanii*)││ Brigada Antidrog- ││ interna-││ ilicit de ││Direcţia │
  │ ││ Vama ││ tionale ││ droguri şi de ││resurse │
  │ ││ ││ ││ coordonare a ││ umane │
  │ ││ ││ ││ activităţii la ││ şi │
  │ ││ ││ ││ nivel naţional ││ finan- │
  │ ││ ││ ││ a centrelor ││ ciare │
  │ ││ ││ ││ de prevenire ││ │
  │ ││ ││ ││ şi consiliere ││ │
  │ ││ ││ ││ antidrog ││ │
  └─────────────┘└──────────────────────┘└─────────┘└─────────────────┘└─────────┘

  ------------ Notă *) Funcţionează la nivel de direcţie.
  ------------