ORDIN nr. 616 din 29 iunie 2007
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 17 august 2007  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,
  în baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) şi alin. (3) şi ale art. 147^3 alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. X paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor din anexă reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  Certificatele de scutire de taxă pe valoarea adăugată emise în baza prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.898/2004 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) şi j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.215/2006 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j) şi k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului ordin.


  Articolul 3

  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile sale teritoriale, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.215/2006 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j) şi k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.040 din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 507/2003 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. X paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 18 aprilie 2003, şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 292/2006 privind aprobarea Procedurii de restituire a taxei pe valoarea adăugată către forţele armate ale statelor străine membre NATO care iau parte la efortul de apărare comun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 15 martie 2006.


  Articolul 5

  Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 iunie 2007.
  Nr. 616.


  Anexă

  NORMA 29/06/2007