NORMĂ din 10 februarie 2015 privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România [în temeiul art. 93 și 94, respectiv anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 352 din 10 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015.

  Specificare SMR/GAEC

  Cerințe obligatorii pentru fermieri

  Domeniul: Mediu, schimbări climatice, bunele condiții agricole ale terenurilor

  Apă

  SMR1 - Protecția apelor împotriva poluării cu
  nitrați proveniți din surse agricole
  Reglementări:
  Directiva 91/676/CEE a Consiliului din
  12 decembrie 1991 privind protecția apelor
  împotriva poluării cu nitrați proveniți din
  surse agricole (publicată în Jurnalul Oficial
  al Comunităților Europene, seria L, nr. 375
  din 31 decembrie 1991): art. 4 și 5;
  Planul de acțiune pentru protecția apelor
  împotriva poluării cu nitrați proveniți din
  surse agricole, aprobat prin Hotărârea
  Guvernului nr. 964/2000, cu modificările și
  completările ulterioare: art. 5 și 6 și
  anexele nr. 3 și 4;
  Codul de bune practici agricole pentru
  protecția apelor împotriva poluării cu nitrați
  din surse agricole, aprobat prin Ordinul
  ministrului mediului și gospodăririi apelor și
  al ministrului agriculturii, pădurilor și
  dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005, cu
  modificările și completările ulterioare (Codul
  de bune practici agricole).

  1. În scopul protecției tuturor resurselor de apă împotriva
  poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, conform
  Codului de bune practici agricole, fermierii au următoarele
  obligații:
  a) să dispună de capacități de depozitare a gunoiului de
  grajd, fără defecte structurale, a căror mărime trebuie să
  depășească necesarul de stocare a gunoiului de grajd,
  ținând seama de perioada cea mai lungă de interdicție
  pentru aplicarea îngrășămintelor organice pe terenul
  agricol. Depozitarea gunoiului de grajd se poate face în
  depozite permanente (sistem individual și/sau comunal) sau
  depozite temporare în câmp, pe terenul pe care va fi
  împrăștiat;
  b) să respecte perioada de interdicție pentru aplicarea
  gunoiului de grajd pe terenul agricol, prevăzută în tabelul
  7.6 din Codul de bune practici agricole, cu specificarea
  "îngrășăminte organice";
  c) să nu depășească cantitatea de 170 kg azot s.a./ha
  provenită din aplicarea îngrășămintelor organice pe terenul
  agricol în decursul unui an. În acest scop trebuie să
  urmeze un plan de fertilizare, cu respectarea standardelor
  privind cantitățile maxime de îngrășăminte cu azot care pot
  fi aplicate pe terenul agricol, prevăzute în tabelele 7.4
  și 7.5 din Codul de bune practici agricole, și să asigure o
  distribuire uniformă a îngrășămintelor pe terenul agricol;
  d) în cazul exploatațiilor care practică agricultura în
  sistem irigat sau în care producția planificată necesită
  cantități mai mari de azot decât cele prevăzute de
  standardele privind cantitățile maxime de îngrășăminte cu
  azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, să urmeze un
  plan de fertilizare întocmit pe baza studiului agrochimic,
  după modelul prevăzut în anexa 10 la Codul de bune practici
  agricole. Referințe:
  http://www.icpa.ro/documente/planul_de_fertilizare.pdf;
  e) să nu aplice îngrășăminte organice sau minerale pe timp
  de ploaie, ninsoare și soare puternic ori pe terenuri cu
  exces de apă, acoperite cu zăpadă sau dacă solul este
  puternic înghețat/crăpat în adâncime/săpat în vederea
  instalării unor drenuri/lucrări de subsolaj;
  f) să asigure încorporarea în sol a îngrășămintelor
  organice aplicate pe terenurile arabile cu panta mai mare
  de 12%, în cel mult 24 de ore de la aplicarea acestora;
  g) să nu aplice îngrășăminte organice sau minerale pe
  fâșiile de protecție existente pe terenurile agricole
  situate în vecinătatea zonelor de protecție a apelor de
  suprafață sau pe terenurile agricole situate în zonele de
  protecție a apelor de suprafață ori în zonele de protecție
  sanitară și hidrogeologică a surselor de captare a apei
  potabile/minerale și a lacurilor terapeutice, stabilite în
  conformitate cu legislația în vigoare. Lățimea minimă a
  fâșiilor de protecție este de 1 m pe terenurile cu panta de
  până la 12% și de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de
  12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic
  adiacent cursului de apă;
  h) să întocmească la zi, să păstreze o perioadă de 5 ani și
  să prezinte pentru control documentele de evidență ale
  exploatației cu privire la suprafața agricolă utilizată,
  structura culturilor, efectivele de animale, tipul și
  cantitatea îngrășămintelor cu azot aplicate pe terenul
  agricol și documentele de livrare/expediere a
  îngrășămintelor.
  2. Fermierii care, potrivit legislației în domeniul
  protecției mediului și gospodăririi apelor, au obligația
  obținerii actelor de reglementare pentru activitățile pe
  care le desfășoară trebuie să dețină aceste documente și să
  respecte condițiile stabilite de acestea cu privire la
  protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse
  agricole.
  -------
  Respectarea cerințelor SMR 1 se verifică astfel: cerințele
  1.a), 1.h) și cerința 2 se verifică la nivelul exploatației
  agricole; cerințele 1.b), 1.c), 1.d), 1.e), 1.f) și 1.g) se
  verifică la nivelul parcelei agricole. În sensul cerințelor
  1.c) și 1.d) verificarea se limitează la cantitatea de azot
  din gunoiul de grajd existent în fermă și cantitatea de
  azot substanță activă din îngrășămintele organice aplicate
  pe terenul agricol (kg azot s.a./ha), conform planului de
  fertilizare. Referințe: http://www.icpa.ro/documente/
  calculator_cod_bune_practici_agricole.xls.

  GAEC 1 - Crearea/menținerea benzilor-tampon
  (fâșii de protecție) în vecinătatea apelor de
  suprafață

  1. Se mențin fâșiile de protecție existente pe terenurile
  agricole situate în vecinătatea zonelor de protecție a
  apelor de suprafață stabilite în conformitate cu
  prevederile legislației în domeniu. Lățimea minimă a
  fâșiilor de protecție este de 1 m pe terenurile cu panta de
  până la 12% și de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de
  12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic
  adiacent cursului de apă.
  2. În cazul în care pe terenul agricol situat în
  vecinătatea zonelor de protecție a apelor de suprafață nu
  există fâșii de protecție, fermierul are obligația
  înființării și menținerii acestor fâșii, în conformitate cu
  prevederile Codului de bune practici agricole.
  -------
  Respectarea cerințelor GAEC 1 se verifică la nivelul
  parcelei agricole.

  GAEC 2 - Respectarea procedurilor de
  autorizare, în cazul utilizării apei pentru
  irigații în agricultură

  Se respectă prevederile legale privind utilizarea apei
  pentru irigații în agricultură.
  -------
  Respectarea cerinței GAEC 2 se verifică la nivelul
  parcelei agricole.

  GAEC 3 - Protecția apelor subterane împotriva poluării
  cu substanțe periculoase enumerate în anexa la
  Directiva 80/68/CEE în versiunea acesteia aflată în
  vigoare în ultima zi a valabilității sale

  Este interzisă evacuarea directă în apele subterane
  a substanțelor periculoase enumerate în lista I și lista
  II din anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea aflată
  în vigoare în ultima zi a valabilității sale, astfel cum
  sunt menționate mai jos, care sunt utilizate în agricultură,
  și se iau măsuri de prevenire a poluării apelor
  subterane prin evacuarea indirectă a substanțelor
  periculoase utilizate în agricultură.
  Definiții:
  - ape subterane înseamnă toate apele care se află
  sub suprafața solului în zona de saturație și în contact
  direct cu solul sau subsolul;
  - evacuare directă înseamnă introducerea în apele
  subterane a substanțelor din listele I și II fără filtrare
  prin sol sau subsol;
  - evacuare indirectă înseamnă introducerea în apele
  subterane a substanțelor din listele I și II după
  filtrare prin sol sau subsol;
  - poluare înseamnă evacuarea în mod direct
  sau indirect de substanțe în apele subterane,
  cu consecințe de natură să pună în pericol sănătatea
  umană sau alimentarea cu apă, resursele vii
  și ecosistemul acvatic, precum și alte utilizări legitime
  ale apei.
  Familii și grupe de substanțe periculoase:
  Lista I - substanțele individuale care aparțin familiilor
  și grupelor de substanțe cu risc crescut de toxicitate,
  persistență și bioacumulare, precum:
  - compuși organohalogenați și substanțe care pot da
  naștere unor astfel de compuși în mediul acvatic;
  - compuși organofosforici; compuși organostanici;
  - substanțe cu proprietăți cancerigene, mutagene sau
  teratogene în sau prin intermediul mediului acvatic;
  - mercur și compușii săi; cadmiu și compușii săi;
  - uleiuri minerale și hidrocarburi; cianuri.
  Lista II - substanțele individuale și categorii de
  substanțe care aparțin familiilor și grupelor de substanțe
  enumerate mai jos și care pot avea efecte nocive
  asupra apelor subterane, precum:
  - metaloide și metale și compușii acestora (zinc, cupru,
  nichel, crom, plumb, seleniu, arsenic, antimoniu,
  molibden, titan, staniu, bariu, beriliu, bor, uraniu,
  vanadiu, cobalt, taliu, telur, argint);
  - biocide și derivații acestora care nu apar în lista I;
  - substanțe care au un efect nociv asupra gustului
  și/sau a mirosului apelor subterane, precum și
  compușii care pot da naștere unor astfel de substanțe
  în apă, făcându-le improprii pentru consumul uman;
  - compuși organici toxici sau persistenți ai siliconului
  și substanțe care pot da naștere unor astfel de compuși
  în apă, cu excepția celor inofensivi din punct de vedere
  biologic sau care se transformă rapid în substanțe
  inofensive în apă;
  - compuși anorganici ai fosforului și fosfor elementar;
  - fluoruri; amoniac și nitriți.
  Măsuri de prevenire a poluării apelor subterane prin
  evacuarea indirectă a substanțelor periculoase
  utilizate în agricultură, precum:
  - respectarea condițiilor de depozitare, manipulare
  și utilizare a produselor de protecție a plantelor în
  exploatațiile agricole, conform Codului de bune
  practici pentru utilizarea în siguranță a produselor
  de protecție a plantelor, aprobat prin
  Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017;
  - respectarea normelor tehnice privind depozitarea,
  manipularea și aplicarea îngrășămintelor chimice și
  organice de origine animală în exploatațiile agricole,
  conform Codului de bune practici agricole pentru
  protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse
  agricole, aprobat prin
  Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor
  și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării
  rurale nr. 1.182/1.270/2005, cu modificările și completările
  ulterioare;
  - fermierii care, potrivit legislației în domeniul
  protecției mediului și gospodăririi apelor, au
  obligația obținerii actelor de reglementare pentru
  activitățile pe care le desfășoară (avize, acorduri, autorizații),
  trebuie să dețină aceste documente și să respecte
  condițiile stabilite de acestea cu privire la protecția apelor
  subterane împotriva poluării cu substanțe periculoase
  utilizate în agricultură.
  Respectarea interdicției privind evacuarea directă a
  produselor de protecție a plantelor, regulatori de
  creștere, azotați, azotiți și fosfați din îngrășăminte
  se verifică la nivelul parcelei agricole.
  Respectarea interdicției privind evacuarea directă
  de biocide, produse de uz veterinar, produse petroliere,
  alte produse utilizate pentru dezinfecție, dezinsecție,
  deratizare și decontaminare în fermă se verifică la
  nivelul exploatației agricole.
  Respectarea măsurilor de prevenire a poluării apelor
  subterane prin evacuarea indirectă a substanțelor
  periculoase utilizate în agricultură se verifică la nivelul exploatației agricole.

  Sol și
  stoc de
  carbon

  GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului

  Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu
  culturi de toamnă și/sau să rămână nelucrat după recoltare
  pe cel puțin 20% din suprafața arabilă totală a fermei.
  --------
  Respectarea cerinței GAEC 4 se verifică la nivelul
  parcelei agricole.

  GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care
  să reflecte condițiile locale specifice pentru
  limitarea eroziunii

  1. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil
  cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prășitoare, se
  efectuează de-a lungul curbelor de nivel.
  2. Se mențin terasele existente pe terenul agricol la data
  de 1 ianuarie 2007.
  --------
  Respectarea cerințelor GAEC 5 se verifică la nivelul
  parcelei agricole.

  GAEC 6 - Menținerea nivelului de materie
  organică din sol, inclusiv interdicția de a
  incendia miriștile arabile

  1. Floarea-soarelui nu se cultivă pe același amplasament
  mai mult de 2 ani consecutiv.
  2. Este interzisă arderea miriștilor și a resturilor
  vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației
  pajiștilor permanente.
  --------
  Respectarea cerințelor GAEC 6 se verifică la nivelul
  parcelei agricole.

  Biodi-
  versitate

  SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice
  Reglementări:
  Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European
  și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind
  conservarea păsărilor sălbatice (publicată în
  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,
  nr. 20 din 26 ianuarie 2010): art. 3 alin. (1),
  art. 3 alin. (2) lit. (b), art. 4 alin. (1),
  (2) și (4);
  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007
  privind regimul ariilor naturale protejate,
  conservarea habitatelor naturale, a florei și
  a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
  completări prin Legea nr. 49/2011, cu
  modificările și completările ulterioare:
  art. 21 alin. (4), art. 22, 28, art. 31
  alin. (2), art. 33 alin. (2) și anexele nr. 3
  și 4A;
  Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2007 privind
  declararea ariilor de protecție specială
  avifaunistică ca parte integrantă a rețelei
  ecologice europene Natura 2000 în România, cu
  modificările și completările ulterioare: art. 1
  și anexa nr. 1.

  1. Fermierii care dețin/administrează terenuri agricole și
  care desfășoară activități în perimetrul ariilor de
  protecție specială avifaunistică au următoarele obligații:
  a) să respecte planul de management și regulamentul ariei
  de protecție specială avifaunistică în ceea ce privește
  utilizarea suprafețelor de teren cu destinație agricolă și
  regimul activităților agricole;
  b) să urmeze procedura evaluării impactului asupra
  mediului/evaluării strategice de mediu/evaluării adecvate
  pentru proiecte sau planuri, precum și procedura de
  autorizare pentru activități care pot afecta în mod
  semnificativ aria de protecție specială avifaunistică, în
  conformitate cu legislația în domeniu.
  2. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări
  sălbatice, inclusiv a celor migratoare, atât în ariile de
  protecție specială avifaunistică, cât și în afara acestora
  sunt interzise:
  a) uciderea sau capturarea intenționată a păsărilor
  sălbatice, indiferent de metoda utilizată;
  b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată
  a cuiburilor și/sau a ouălor din natură;
  c) perturbarea intenționată a păsărilor sălbatice, în
  special în cursul perioadei de reproducere sau de
  maturizare, prin activități ce contravin scopului de
  protecție și conservare a acestora, cum ar fi: arderea
  vegetației, tăierea arborilor/pâlcurilor arbustive și a
  perdelelor agroforestiere existente pe terenul agricol sau
  schimbări în folosința terenurilor și în cursul apelor,
  precum și alte activități ce contravin scopului de
  protecție și conservare a ariei naturale protejate.
  -------
  Respectarea cerințelor SMR 2 se verifică astfel: cerința
  1.a) și cerințele 2.a), 2.b) și 2.c) se verifică la nivelul
  parcelei agricole; cerința 1.b) se verifică la nivelul
  exploatației agricole.

  SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale și a
  speciilor de floră și faună sălbatică
  Reglementări:
  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai
  1992 privind conservarea habitatelor naturale
  și a speciilor de faună și floră sălbatică
  (publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților
  Europene, seria L, nr. 206 din 22 iulie 1992):
  art. 6 alin. (1) și (2); Ordonanța de urgență
  a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu
  modificări și completări prin Legea nr. 49/2011
  cu modificările și completările ulterioare:
  art. 21, 22, 28, art. 33 alin. (1) și anexele
  nr. 3, 4A și 4B.

  1. Fermierii care dețin/administrează terenuri agricole și
  care desfășoară activități în perimetrul ariilor naturale
  protejate au următoarele obligații:
  a) să respecte planul de management și regulamentul ariei
  naturale protejate în ceea ce privește utilizarea
  suprafețelor de teren cu destinație agricolă și regimul
  activităților agricole;
  b) să urmeze procedura evaluării impactului asupra
  mediului/evaluării strategice de mediu/evaluării adecvate
  pentru proiecte sau planuri, precum și procedura de
  autorizare pentru activități care pot afecta în mod
  semnificativ aria naturală protejată, în conformitate cu
  legislația în domeniu.
  2. Pentru protecția speciilor de plante și animale
  sălbatice prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța
  de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu
  modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
  modificările și completările ulterioare, care trăiesc
  atât în ariile naturale protejate, cât și în afara
  acestora, sunt interzise:
  a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere,
  distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul
  lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor
  biologic;
  b) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere
  ori de odihnă a animalelor sălbatice și perturbarea
  intenționată a animalelor sălbatice în cursul perioadei de
  reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație,
  prin activități ce contravin scopului de protecție și
  conservare a acestora, cum ar fi: arderea vegetației,
  tăierea arborilor/pâlcurilor arbustive și a perdelelor
  agroforestiere existente pe terenul agricol, schimbări în
  folosința terenurilor și în cursul apelor, precum și alte
  activități ce contravin scopului de protecție și conservare
  a ariei naturale protejate;
  c) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea,
  dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a plantelor
  sălbatice în habitatele lor naturale, în oricare dintre
  stadiile ciclului lor biologic.
  -------
  Respectarea cerințelor SMR 3 se verifică astfel:
  cerința 1.a) și cerințele 2.a), 2.b) și 2.c) se verifică
  la nivelul parcelei agricole; cerința 1.b) se verifică
  la nivelul exploatației agricole.

  Peisaj,
  nivelul
  minim de
  întreți-
  nere

  GAEC 7 - Menținerea particularităților
  peisajelor, incluzând arborii în aliniament,
  în grup sau izolați și terasele existente pe
  terenul agricol, inclusiv interzicerea tăierii
  gardurilor vii și a arborilor în perioada de
  reproducere și creștere a păsărilor sălbatice,
  luând măsuri pentru evitarea instalării
  și extinderii speciilor de plante invazive
  pe terenul agricol

  1. Se mențin particularitățile peisajelor, incluzând
  arborii în aliniament, în grup sau izolați și terasele
  existente pe terenul agricol.
  2. Se iau măsuri pentru evitarea instalării și extinderii
  speciilor de plante invazive pe terenul agricol.
  3. Este interzisă tăierea gardurilor vii și a arborilor în
  perioada de reproducere și creștere a păsărilor
  sălbatice.
  Plante invazive pe terenul agricol înseamnă plante
  cu capacitate mare de extindere, având efect
  dăunător asupra culturilor agricole, fără a aduce
  atingere definiției «specii invazive» prevăzute la
  art. 4 pct. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007
  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
  habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
  aprobată cu modificări și completări prin
  Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  Tăierea gardurilor vii și a arborilor înseamnă orice tip de tăiere
  sau intervenție asupra gardurilor vii și a arborilor, care
  ar duce la deteriorarea sau distrugerea locurilor de
  reproducere și creștere a păsărilor sălbatice,
  precum și la perturbarea intenționată a acestora.
  Perioada de reproducere și creștere a păsărilor
  sălbatice înseamnă perioada în care o specie de
  păsări depune ouă, le clocește și își crește puii
  până când aceștia sunt capabili să zboare. Fără a
  aduce atingere restricțiilor din planurile de management
  și regulamentele ariilor naturale protejate, perioada
  de reproducere și creștere pentru speciile de păsări este
  15 martie-30 iunie, atât în perimetrul ariilor naturale
  protejate (SCI, SPA), cât și în afara acestora.
  Respectarea cerințelor GAEC 7 se verifică la
  nivelul parcelei agricole.

  Domeniul: Sănătate publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor

  Siguranța
  alimen-
  tară

  SMR 4 - Principii și cerințe generale ale
  legislației alimentare și proceduri în domeniul
  siguranței produselor alimentare
  Reglementări:
  - Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al
  Parlamentului European și al Consiliului
  din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor
  și a cerințelor generale ale legislației
  alimentare, de instituire a Autorității Europene
  pentru Siguranța Alimentară și de stabilire
  a procedurilor în domeniul siguranței
  produselor alimentare: art. 14 și 15,
  art. 17 alin. (1)(*) și art. 18-20;
  - Legea nr. 150/2004 privind siguranța
  alimentelor și a hranei pentru animale,
  republicată, art. 15-22;
  - Norma sanitară veterinară și pentru
  siguranța alimentelor privind procedura
  de înregistrare sanitară veterinară și
  pentru siguranța alimentelor a activităților
  de obținere și de vânzare directă și/sau
  cu amănuntul a produselor alimentare
  de origine animală sau nonanimală,
  precum și a activităților de producție,
  procesare, depozitare, transport și
  comercializare a produselor alimentare
  de origine nonanimală, aprobată prin
  Ordinul președintelui Autorității Naționale
  Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
  Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările
  și completările ulterioare: art. 1,art. 5-10,
  art. 12 alin. (4),art. 14 alin. (2), art. 15 și 22,
  art. 25 alin. (5), art. 28 alin. (1) și (2),
  art. 34 alin. (9), art. 37 și 38, anexele nr. 1
  și 9;
  - Norma sanitară veterinară privind
  interzicerea utilizării în creșterea animalelor
  de fermă a unor substanțe cu acțiune
  hormonală sau tireostatică și a celor
  betaagoniste, aprobată prin Ordinul
  președintelui Autorității Naționale Sanitare
  Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  nr. 199/2006, cu modificările și completările
  ulterioare, referitor la Registrul de consultații
  și tratamente: art. 1-6;
  - Regulile generale pentru igiena produselor
  alimentare, aprobate prin Hotărârea
  Guvernului nr. 924/2005: art. 1-6 și art. 9 și
  10 din anexa nr. 1;
  - Norma sanitară veterinară privind
  protecția animalelor de fermă, aprobată
  prin Ordinul președintelui Autorității Naționale
  Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
  Alimentelor nr. 75/2005: pct. 5 și 6 din anexă;
  - Norma sanitară veterinară și pentru
  siguranța alimentelor privind măsurile de
  supraveghere și control al unor substanțe și
  al reziduurilor acestora la animalele vii și la
  produsele de origine animală, aprobată prin
  Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare
  Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  nr. 95/2007: art. 9 și 10 și lit. A și B din anexa nr. 1;
  - Norma sanitară veterinară și pentru siguranța
  alimentelor privind stabilirea limitelor maxime
  de reziduuri de pesticide din conținutul sau
  de pe suprafața produselor alimentare de
  origine animală, aprobată prin Ordinul
  președintelui Autorității Naționale Sanitare
  Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  nr. 23/2007, cu modificările și completările
  ulterioare: art. 1 și 3, anexele nr. 1 și 2;
  - Norma sanitară veterinară privind procedura
  de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară
  a unităților ce desfășoară activități în domeniul
  hranei pentru animale și a mijloacelor de
  transport al hranei pentru animale, aprobată
  prin Ordinul președintelui Autorității Naționale
  Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
  Alimentelor nr. 44/2017, cu modificările și
  completările ulterioare: cap. II, cap. III și
  anexele nr. 1 și 2.
  (*) Astfel cum s-a pus în aplicare, în special prin:
  - art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 470/2009 și
  anexa la Regulamentul (CE) nr. 37/2010;
  - Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al
  Parlamentului European și al Consiliului
  din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor
  alimentare: art. 4 (1) și anexa I partea A –
  II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6 și III 8 (a, b, d, e),
  9 (a-c) și 10;
  - Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al
  Parlamentului European și al Consiliului
  din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor
  norme specifice de igienă care se aplică
  alimentelor de origine animală: art. 3 alin. (1)
  și anexa III secțiunea IX cap. 1 [I-1 b, c, d, e;
  I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4;
  II-B 1 (a, d), 2, 4 (a, b)], anexa III secțiunea X
  cap. 1 pct. 1;
  - Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al
  Parlamentului European și al Consiliului
  de stabilire a normelor specifice de
  organizare a controalelor oficiale privind
  produsele de origine animală destinate
  consumului uman: anexa IV, cap. I și II;
  - Regulamentul (CE) nr. 183/2005: art. 5
  alin. (1) și anexa I partea A (I-4 e, g; II-2 a,
  b, e), art. 5 alin. (5) și anexa III (secțiunea
  «Hrănirea», pct. 1 «Depozitarea», prima și
  ultima teză și pct. 2 «Distribuirea hranei
  pentru animale», a treia teză), art. 5 alin. (6); și
  - Regulamentul (CE) nr. 396/2005: art. 18.

  1. Fermierii care desfășoară activități de producție,
  prelucrare și punere pe piață a alimentelor și a hranei
  pentru animale au următoarele obligații generale:
  a) să pună pe piață numai alimente sigure;
  b) să pună pe piață numai alimente adecvate consumului
  uman;
  c) să respecte măsurile impuse de autoritatea competentă
  cu privire la punerea pe piață a unui aliment sau la
  retragerea de pe piață a acestuia, în cazul în care există
  suspiciunea că alimentul respectiv este nesigur;
  d) să se asigure că hrana pentru animale nu va fi pusă pe
  piață sau utilizată în hrana animalelor destinate
  producției de alimente decât dacă este sigură;
  e) să utilizeze în hrana animalelor numai produse (furaje,
  aditivi și ingrediente furajere) care îndeplinesc
  cerințele de siguranță a hranei pentru animale;
  f) să se asigure că materialele utilizate pentru
  împachetare, modul de prezentare și cadrul în care sunt
  dispuse, precum și informațiile difuzate prin orice
  mijloace nu trebuie să inducă în eroare consumatorul;
  g) să păstreze evidența furnizorilor și a produselor pe
  care le achiziționează în scopuri alimentare sau în
  scopul hrănirii animalelor pentru a asigura
  trasabilitatea acestora;
  h) să informeze autoritatea competentă în cazul în care
  consideră că un produs alimentar pus pe piață poate fi
  dăunător pentru sănătatea consumatorilor și să ia
  măsurile necesare pentru a preveni riscurile pentru
  consumatorul final;
  i) să pună la dispoziția autorității competente
  informațiile solicitate în ceea ce privește acțiunile
  întreprinse pentru evitarea sau reducerea riscului
  determinat de alimentele pe care le furnizează sau le-a
  furnizat.
  2. Fermierii care desfășoară activități în domeniul
  alimentar trebuie să respecte următoarele cerințe privind
  igiena alimentelor și a hranei pentru animale:
  a) să se asigure că produsele alimentare și hrana pentru
  animale sunt protejate împotriva oricărei contaminări,
  având în vedere toate etapele de prelucrare la care
  produsele primare vor fi supuse;
  b) să respecte prevederile legislației în vigoare privind
  combaterea riscurilor în producția primară și activitățile
  conexe, inclusiv măsurile privind controlul contaminării
  din aer, sol, apă, furaje, îngrășăminte, medicamente de
  uz veterinar, produse de protecție a plantelor și
  biocide sau din depozitarea, manipularea, colectarea și
  prelucrarea deșeurilor, precum și măsurile privind
  sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor
  care au implicații asupra sănătății umane, inclusiv
  programe pentru monitorizarea și combaterea zoonozelor și
  a agenților zoonotici.
  3. Fermierii care cresc, colectează sau vânează animale
  ori care obțin produse primare de origine animală trebuie
  să respecte măsurile specifice de igienă, astfel:
  - să mențină în bună stare orice facilități utilizate în
  legătură cu producția primară și cu operațiunile asociate
  acesteia, incluzând facilități utilizate pentru depozitarea
  și manipularea furajelor, să le curețe și, după caz, să le
  dezinfecteze după curățare într-o manieră corespunzătoare;
  - să curețe echipamentele, containerele, boxele, vehiculele
  și vasele și, după caz, să le dezinfecteze după curățare
  într-o manieră corespunzătoare;
  - să asigure, pe cât posibil, curățenia animalelor care
  urmează să fie sacrificate și, după caz, a animalelor de
  reproducție;
  - să utilizeze apă potabilă sau apă curată oricând este
  necesar pentru a preveni contaminarea;
  - să se asigure că personalul care manipulează produsele
  alimentare este în stare bună de sănătate și este instruit
  cu privire la riscurile pentru sănătate;
  - să evite, pe cât posibil, ca animalele și dăunătorii să
  determine producerea contaminării;
  - să depoziteze și să manipuleze deșeurile și substanțele
  periculoase astfel încât să prevină contaminarea;
  - să prevină introducerea și răspândirea bolilor
  contagioase transmisibile la oameni prin alimente, inclusiv
  să ia măsuri de precauție la introducerea unor animale noi
  și să raporteze suspiciunile de focare de boli către
  autoritatea competentă;
  - să țină cont de rezultatele analizelor efectuate pe probe
  prelevate de la animale sau pe alte probe, ce au importanță
  pentru sănătatea publică;
  - să utilizeze corect aditivii furajeri și produsele
  medicinale de uz veterinar, în conformitate cu legislația
  aferentă.
  4. Fermierii care produc sau recoltează produse vegetale
  trebuie să ia măsuri adecvate de igienă, astfel:
  - să mențină curate facilitățile, echipamentul,
  containerele, lăzile, vehiculele și vasele și, atunci când
  este necesar, să le dezinfecteze după curățare într-o
  manieră corespunzătoare;
  - să asigure, după cum este necesar, condiții igienice de
  producție, de transport și de depozitare, precum și
  curățenia produselor vegetale; să utilizeze apă potabilă
  sau apă curată oricând este necesar pentru a preveni
  contaminarea;
  - să se asigure că personalul care manipulează produsele
  alimentare este în stare bună de sănătate și este instruit
  cu privire la riscurile pentru sănătate;
  - să prevină, pe cât posibil, ca animalele și dăunătorii să
  determine producerea contaminării;
  - să depoziteze și să manipuleze deșeurile și substanțele
  periculoase astfel încât să prevină contaminarea;
  - să țină cont de rezultatele oricăror analize relevante
  efectuate pe probe prelevate de la plante sau pe alte
  probe, importante pentru sănătatea publică, și să
  utilizeze corect produsele pentru protecția plantelor și
  biocidele, în conformitate cu legislația în vigoare;
  - să ia măsuri corespunzătoare de remediere atunci când au
  fost informați despre probleme identificate în timpul
  controalelor oficiale.
  5. Fermierii care desfășoară activități în domeniul
  alimentar au următoarele obligații cu privire la
  documentele de evidență:
  a) să întocmească și să păstreze documentele referitoare
  la măsurile puse în aplicare pentru a controla pericolele,
  într-o manieră și pentru o perioadă corespunzătoare,
  proporțional cu natura și mărimea activității din domeniul
  alimentar;
  b) să pună la dispoziția autorității competente (direcția
  sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județea-
  nă, respectiv a municipiului București) și, după caz,
  celorlalte autorități competente și a operatorilor din
  sectorul alimentar, la cererea acestora, informațiile din
  documentele menționate la lit. a).
  6. Fermierii care cresc animale sau obțin produse primare
  de origine animală trebuie să întocmească și să păstreze
  documente de evidență cu privire la: natura și originea
  furajelor utilizate în hrana animalelor; produsele medicale
  de uz veterinar sau alte tratamente administrate animalelor
  datele de administrare și perioadele de așteptare; apariția
  de boli care pot afecta siguranța produselor de origine
  animală; rezultatele analizelor efectuate pe probe
  prelevate de la animale sau pe alte probe prelevate pentru
  stabilirea diagnosticului, importante pentru sănătatea
  publică, și orice rapoarte aferente verificărilor efectuate
  asupra animalelor sau produselor de origine animală.
  7. Fermierii care produc sau recoltează produse vegetale
  care sunt puse pe piață sau care sunt potrivite pentru a fi
  puse pe piață trebuie să se asigure că acestea sunt
  etichetate și identificate în mod adecvat pentru a facilita
  trasabilitatea acestora, prin intermediul documentației și
  a informațiilor relevante, în conformitate cu prevederile
  legislației în domeniu.
  -------
  Respectarea cerințelor SMR 4 se verifică la nivelul
  exploatației agricole.
   
  SMR 5 - Interzicerea utilizării anumitor
  substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și
  a substanțelor betaagoniste în creșterea
  animalelor
  Reglementări:
  Directiva 96/22/CE a Consiliului din 29 aprilie
  1996 privind interzicerea utilizării anumitor
  substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și
  a substanțelor betaagoniste și de abrogare a
  Directivelor 81/602/CEE, 88/146/CEE și
  88/299/CEE (publicată în Jurnalul Oficial al
  Comunităților Europene, seria L, nr. 125 din
  23 mai 1996): art. 3 lit. (a), (b), (d) și (e)
  și art. 4, 5 și 7;
  Norma sanitară veterinară privind interzicerea
  utilizării în creșterea animalelor de fermă a
  unor substanțe cu acțiune hormonală sau
  tireostatică și a celor betaagoniste, aprobată
  prin Ordinul președintelui Autorității
  Naționale Sanitare Veterinare și pentru
  Siguranța Alimentelor nr. 199/2006, cu
  modificările și completările ulterioare:
  art. 1-6 și anexele nr. 1, 2 și 3.

  1. Se interzice deținerea de către crescătorii de animale a
  substanțelor cu efect hormonal sau tireostatic și a
  substanțelor betaagoniste.
  2. Deținătorii animalelor de fermă (animale domestice din
  speciile bovine, porcine, ovine și caprine, solipede
  domestice, păsări și iepuri, precum și animalele sălbatice
  din aceste specii și rumegătoarele sălbatice care au fost
  crescute într-o exploatație) sau de acvacultură au
  obligația de nu administra în tratamentul animalelor de
  fermă, indiferent prin ce mijloace, produse medicinale
  veterinare ce conțin substanțe interzise, cum ar fi:
  substanțe tireostatice, stilbenele, derivații de stilbene,
  sărurile și esterii acestora, respectiv 17 betaestradiol și
  derivații esterificați ai acestuia, precum și produse
  medicinale veterinare ce conțin substanțe care au acțiune
  estrogenă, androgenă sau gestagenă, altele decât 17
  betaestradiol și derivații esterici ai acestuia.
  3. Exploatațiile comerciale cu animale de fermă au
  obligația să cunoască și să respecte următoarele norme
  sanitare veterinare:
  a) administrarea în scopuri terapeutice sau zootehnice a
  testosteronului, progesteronului și a derivaților acestora,
  precum și a substanțelor betaagoniste se efectuează numai
  la animale identificate și numai de către sau sub
  responsabilitatea directă a unui medic veterinar care va
  consemna tratamentul efectuat în registrul de consultații
  și tratamente;
  b) produsele medicinale veterinare care conțin testosteron,
  progesteron și derivații acestora, precum și substanțele
  betaagoniste administrate în scop terapeutic/zootehnic
  trebuie să fie autorizate pentru comercializare conform
  legislației sanitare veterinare în vigoare;
  c) este interzis tratamentul terapeutic cu substanțele
  hormonale, tireostatice și betaagoniste al animalelor de
  interes economic și al animalelor de reproducție la
  sfârșitul vieții reproductive a acestora;
  d) să permită accesul medicului veterinar oficial pentru
  prelevarea de probe în vederea realizării controlului
  anumitor substanțe și al reziduurilor acestora la animalele
  vii și la produsele acestora;
  e) medicul veterinar înregistrează toate utilizările de
  hormoni terapeutici în registrul de consultații și
  tratamente sanitare veterinare, unde se consemnează și
  perioada de așteptare;
  f) să respecte perioadele de așteptare specificate în
  datele înscrise de medicul veterinar care a efectuat
  tratamentul terapeutic cu substanțe hormonale, tireostatice
  sau betaagoniste.
  -------
  Respectarea cerințelor SMR 5 se verifică la nivelul
  exploatației agricole.

  Identifi-
  carea și
  înregis-
  trarea
  animalelor

  SMR 6 - Identificarea și înregistrarea suinelor
  Reglementări:
  Directiva 2008/71/CE a Consiliului din
  15 iulie 2008 privind identificarea și
  înregistrarea porcinelor (publicată în Jurnalul
  Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 213
  din 8 august 2005): art. 3, 4 și 5; Ordonanța
  de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind
  identificarea și înregistrarea suinelor,
  ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și
  pentru modificarea și completarea unor acte
  normative, aprobată cu modificări și completări
  prin Legea nr. 191/2012: art. 1, 5-7, 10, 11
  și 13;
  Norma sanitară veterinară privind sistemul de
  identificare și înregistrare a suinelor,
  aprobată prin Ordinul președintelui Autorității
  Naționale Sanitare Veterinare și pentru
  Siguranța Alimentelor nr. 85/2008, cu
  modificările și completările ulterioare:
  art. 3-6, art. 7 alin. (2) și (3), art. 8 și
  anexele nr. 2-4;
  Norma sanitară veterinară pentru implementarea
  procesului de identificare și înregistrare a
  suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor,
  aprobată prin Ordinul președintelui Autorității
  Naționale Sanitare Veterinare și pentru
  Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu
  modificările și completările ulterioare: art. 2
  alin. (6) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. c) și
  alin. (2), art. 10-14, art. 16 lit. a)-c),
  art. 18, 39 și art. 44 alin. (6) și anexele
  nr. 1-13.

  Fermierii care dețin animale din specia suine au
  următoarele obligații:
  1. În cazul exploatațiilor nonprofesionale, când
  activitatea de identificare și înregistrare a animalelor
  este efectuată de medicul veterinar de liberă practică
  împuternicit/o organizație profesională a crescătorilor de
  animale aprobată, în calitate de utilizator al Sistemului
  național de identificare și înregistrare a animalelor
  (SNIIA):
  a) să achiziționeze crotalii pentru identificarea
  animatelor din exploatație;
  b) să notifice utilizatorului SNIIA orice eveniment de
  naștere, sacrificare pentru consum propriu, moarte,
  pierdere crotalie, dispariție, regăsire animal;
  c) să solicite utilizatorului SNIIA eliberarea formularului
  de mișcare, în cazul mutării animalului/animalelor între
  două exploatații diferite;
  d) să păstreze registrul exploatației completat la zi cu
  toate intrările și ieșirile de animale și cu datele
  referitoare la mișcările respective (dată, destinație);
  e) să predea utilizatorului SNIIA documentele de mișcare cu
  care a achiziționat animalele;
  f) să achiziționeze crotalia duplicat în cazul pierderii
  crotaliei unui animal și să solicite utilizatorului
  aplicarea acesteia.
  2. În cazul exploatațiilor nonprofesionale, când
  activitatea de identificare și înregistrare a animalelor
  este efectuată de proprietarul exploatației, în calitate de
  utilizator SNIIA:
  a) să solicite direcției sanitar-veterinare și pentru
  siguranța alimentelor (DSVSA) județene să devină utilizator
  SNIIA;
  b) să achiziționeze crotalii pentru identificarea
  animalelor din exploatație;
  c) să identifice și să înregistreze în SNIIA animalele
  născute în exploatație;
  d) să înregistreze în SNIIA orice eveniment de naștere,
  mișcare, sacrificare pentru consum propriu, moarte,
  dispariție, regăsire animal;
  e) să completeze și să dețină asupra lor pe timpul
  transportului documentele de mișcare, în cazul mutării
  animalului/animalelor între două exploatații;
  f) să păstreze registrul exploatației completat la zi cu
  toate intrările și ieșirile de animale și cu datele
  referitoare la mișcările respective (dată, destinație);
  g) să achiziționeze crotalia duplicat în cazul pierderii
  crotaliei unui animal și să o aplice în termen de 30 de
  zile de la înregistrarea evenimentului de pierdere crotalie
  3. În cazul exploatațiilor comerciale:
  a) să solicite DSVSA județene să devină utilizator SNIIA;
  b) să achiziționeze crotalii (în cazul exploatațiilor
  comerciale de tip A) și/sau trusa de tatuaj (în cazul
  exploatațiilor comerciale industriale) pentru identificarea
  animalelor din exploatație;
  c) să identifice animalele din exploatație;
  d) să înregistreze în registrul exploatației toate
  intrările și ieșirile de animale, precum și datele
  referitoare la mișcările respective (dată, destinație);
  e) să înregistreze în SNIIA animalele identificate
  individual (în cazul exploatațiilor comerciale de tip A)
  sau pe lot (în cazul exploatațiilor comerciale industriale)
  precum și intrările și ieșirile animalelor în/din
  exploatație și datele referitoare la mișcările respective
  (dată, destinație);
  f) să completeze formularele de mișcare pentru suine vii
  (în cazul exploatațiilor comerciale industriale) sau
  documentele de mișcare (în cazul exploatațiilor comerciale
  de tip A) pentru animalele deținute ce fac obiectul
  mișcării între exploatații;
  g) să înregistreze în SNIIA cel târziu până la sfârșitul
  lunii ianuarie a anului în curs efectivul deținut la 1
  ianuarie a anului în curs, în cazul exploatațiilor
  comerciale industriale de suine.
  -------
  Respectarea cerințelor SMR 6 se verifică la nivelul
  exploatației agricole.
   
  SMR 7 - Identificarea și înregistrarea
  bovinelor
  Reglementări:
  Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului
  și al Parlamentului European din 17 iulie 2000
  de stabilire a unui sistem de identificare și
  înregistrare a bovinelor și privind etichetarea
  cărnii de vită și mânzat și a produselor din
  carne de vită și mânzat și de abrogare a
  Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului:
  art. 4 și 7;
  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2002
  privind identificarea și înregistrarea
  bovinelor în România, aprobată cu modificări
  prin Legea nr. 25/2003, cu modificările și
  completările ulterioare: art. 1-3, 6, 6^1, 6^3,
  art. 7 alin. (1) și (3), art. 8, 9 și 11;
  Norma sanitară veterinară pentru implementarea
  procesului de identificare și înregistrare a
  suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor,
  aprobată prin Ordinul președintelui Autorității
  Naționale Sanitare Veterinare și pentru
  Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu
  modificările și completările ulterioare: art. 2
  alin. (6) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și
  alin. (2), art. 10-14, art. 16 lit. a)-e),
  art. 18, 39 și anexele nr. 1-13.

  Fermierii care dețin animale din specia bovine au
  următoarele obligații:
  1. În cazul exploatațiilor nonprofesionale, când
  activitatea de identificare și înregistrare a animalelor
  este efectuată de medicul veterinar de liberă practică
  împuternicit/organizația profesională a crescătorilor de
  animale aprobată, în calitate de utilizator SNIIA:
  a) să achiziționeze crotalii pentru identificarea
  animalelor din exploatație;
  b) să notifice utilizatorului orice eveniment de naștere,
  sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere
  crotalie, dispariție/regăsire animal;
  c) să solicite utilizatorului eliberarea documentului de
  mișcare, în cazul mutării animalului/animalelor între două
  exploatații diferite, sau să îi predea acestuia exemplarul
  negru al documentului de mișcare, în cazul achiziționării
  ori vânzării animalelor de la/la mijlocitori de afaceri cu
  animale vii sau exploatații comerciale;
  d) să înregistreze în registrul exploatației toate
  intrările și ieșirile de animale, precum și datele
  referitoare la mișcările respective (dată, destinație);
  e) să achiziționeze crotalia duplicat în cazul pierderii
  crotaliei unui animal și să o aplice în termenul prevăzut
  de legislația sanitară veterinară (30 de zile de la
  emiterea formularului și înregistrarea acestuia în
  Registrul național al exploatațiilor (RNE);
  f) să ridice de la sediul DSVSA județene pașaportul bovinei
  și să îl păstreze în condiții bune;
  g) să solicite eliberarea contra cost a unui duplicat al
  pașaportului în cazul pierderii sau distrugerii acestuia;
  h) să solicite utilizatorului înscrierea în pașaport a
  noului deținător în cazul cumpărării animalului;
  i) să dețină asupra lor pașaportul animalului în timpul
  transportului acestuia.
  2. În cazul exploatațiilor nonprofesionale, când
  activitatea de identificare și înregistrare a animalelor
  este efectuată de proprietarul exploatației, în calitate de
  utilizator SNIIA:
  a) să solicite DSVSA județene să devină utilizator SNIIA;
  b) să achiziționeze crotalii pentru identificarea
  animalelor din exploatație;
  c) să identifice și să înregistreze în SNIIA animalele
  născute în exploatație;
  d) să înregistreze în SNIIA orice eveniment de naștere,
  mișcare, sacrificare pentru consum propriu, moarte,
  pierdere crotalie, dispariție/regăsire animal;
  e) să completeze și să dețină asupra lor pe timpul
  transportului documentele de mișcare, în cazul mutării
  animalului/animalelor între două exploatații diferite;
  f) să păstreze registrul exploatației completat la zi cu
  toate intrările și ieșirile de animale și cu datele
  referitoare la mișcările respective (dată, destinație);
  g) să achiziționeze crotalia duplicat în cazul pierderii
  crotaliei unui animal și să o aplice în termen de 30 de
  zile de la înregistrarea evenimentului de pierdere crotalie
  h) să ridice de la sediul DSVSA județene pașaportul pentru
  bovine și să îl păstreze în bune condiții;
  i) să solicite eliberarea contra cost a unui duplicat al
  pașaportului în cazul pierderii sau distrugerii acestuia;
  j) să înscrie în pașaport noul deținător în cazul
  cumpărării animalului;
  k) să dețină asupra lor pașaportul animalului în timpul
  transportului acestuia.
  3. În cazul exploatațiilor comerciale:
  a) să solicite DSVSA județene să devină utilizator SNIIA;
  b) să achiziționeze crotalii necesare identificării
  animalelor din exploatație;
  c) să identifice animalele din exploatație și să le
  înregistreze în baza de date RNE;
  d) să actualizeze zilnic registrul exploatației, precum și
  baza de date RNE;
  e) să ridice de la DSVSA județene, în termen de 14 zile de
  la înregistrarea bovinelor, pașapoartele acestora;
  f) să dețină asupra lor pașaportul animalelor în timpul
  transportului acestora;
  g) să înscrie în pașaportul animalelor datele ultimului
  deținător;
  h) să completeze documentele de mișcare pentru animalele
  deținute ce fac obiectul mișcării între exploatații.
  -------
  Respectarea cerințelor SMR 7 se verifică la nivelul
  exploatației agricole.
   
  SMR 8 - Identificarea și înregistrarea
  animalelor din speciile ovină și caprină
  Reglementări:
  Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului
  din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui
  sistem de identificare și de înregistrare a
  animalelor din speciile ovină și caprină și de
  modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003
  și a directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE:
  art. 3, 4 și 5;
  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2010,
  aprobată cu modificări și completări prin Legea
  nr. 191/2012; art. 1, 4-7, 10, 11 și 13;
  Norma sanitară veterinară pentru implementarea
  procesului de identificare și înregistrare a
  suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor,
  aprobată prin Ordinul președintelui Autorității
  Naționale Sanitare Veterinare și pentru
  Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu
  modificările și completările ulterioare: art. 2
  alin. (6) lit. b) și alin. (7), art. 3, art. 4
  alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 10-14,
  art. 16 lit. a)-c), art. 18, 39 și anexele
  nr. 1-13.

  Fermierii care dețin animale din speciile ovine și caprine
  au următoarele obligații:
  1. În cazul exploatațiilor nonprofesionale, când
  activitatea de identificare și înregistrare a animalelor
  este efectuată de medicul veterinar de liberă practică
  împuternicit/organizația profesională a crescătorilor de
  animale aprobată, în calitate de utilizator SNIIA:
  a) să achiziționeze crotalii pentru identificarea
  animalelor din exploatație;
  b) să notifice utilizatorului orice eveniment de naștere,
  sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere
  crotalie, dispariție/regăsire animal;
  c) să solicite utilizatorului eliberarea documentului de
  mișcare, în cazul mutării animalului/animalelor între două
  exploatații diferite, sau să îi predea acestuia exemplarul
  negru al documentului de mișcare, în cazul achiziționării
  ori vânzării animalelor de la/la mijlocitori de afaceri cu
  animale vii sau exploatații comerciale;
  d) să înregistreze în registrul exploatației toate
  intrările și ieșirile de animale, precum și datele
  referitoare la mișcările respective (dată, destinație);
  e) să achiziționeze crotalia duplicat în cazul pierderii
  crotaliei unui animal și să fie aplicată în termenul
  prevăzut de legislația sanitară veterinară (30 de zile de
  la emiterea formularului și înregistrarea acestuia în RNE).
  2. În cazul exploatațiilor nonprofesionale, când
  activitatea de identificare și înregistrare a animalelor
  este efectuată de proprietarul exploatației, în calitate de
  utilizator SNIIA:
  a) să solicite DSVSA județene să devină utilizator SNIIA;
  b) să achiziționeze crotalii pentru identificarea
  animatelor din exploatație;
  c) să identifice și să înregistreze în SNIIA animalele
  născute în exploatație;
  d) să înregistreze în SNIIA orice eveniment de naștere,
  mișcare, sacrificare pentru consum propriu, moarte,
  pierdere crotalie, dispariție/regăsire animal;
  e) să completeze și să dețină asupra lor pe timpul
  transportului documentele de mișcare, în cazul mutării
  animalului/animalelor între două exploatații diferite;
  f) să păstreze registrul exploatației completat la zi cu
  toate intrările și ieșirile de animale și cu datele
  referitoare la mișcările respective (dată, destinație);
  g) să achiziționeze crotalia duplicat în cazul pierderii
  crotaliei unui animal și să o aplice în termen de 30 de
  zile de la înregistrarea evenimentului de pierdere crotalie
  3. În cazul exploatațiilor comerciale:
  a) să cumpere crotaliile necesare identificării animalelor
  din exploatație;
  b) să solicite DSVSA județene să devină utilizator SNIIA;
  c) să identifice animalele din exploatație și să le
  înregistreze în baza de date RNE;
  d) să completeze documentele de mișcare pentru animalele ce
  vor fi mișcate din exploatația deținută și să înregistreze
  în SNIIA ieșirea animalelor din exploatație, precum și
  eventualele intrări;
  e) să actualizeze zilnic registrul exploatației și baza de
  date RNE.
  -------
  Respectarea cerințelor SMR 8 se verifică la nivelul
  exploatației agricole.

  Bolile
  animalelor

  SMR 9 - Prevenirea, controlul și eradicarea
  anumitor forme de encefalopatii spongiforme
  transmisibile (EST)
  Reglementări:
  Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului
  European și al Consiliului din 22 mai 2001 de
  stabilire a unor reglementări pentru
  prevenirea, controlul și eradicarea anumitor
  forme transmisibile de encefalopatie
  spongiformă (publicat în Jurnalul Oficial al
  Comunităților Europene, seria L, nr. 147 din
  31 mai 2001): art. 7, 11, 12, 13 și 15;
  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2002,
  aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003,
  cu modificările și completările ulterioare:
  art. 8 alin. (1), (2) și (5), art. 10;
  Ordinul președintelui Autorității Naționale
  Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
  Alimentelor nr. 42/2005 privind măsurile pentru
  implementarea interdicției totale de
  administrare a proteinelor animale procesate în
  hrana animalelor de fermă; Hotărârea Guvernului
  nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru
  stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin
  proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
  altfel afectate, în vederea lichidării rapide a
  focarelor de boli transmisibile ale animalelor,
  cu modificările ulterioare: art. 1, 3, 4, 8 și
  9 și anexa nr. 1.

  Fermierii care dețin animale rumegătoare au următoarele
  obligații:
  1. să nu hrănească animalele rumegătoare cu proteine de
  origine animală, inclusiv cu proteine de origine animală
  procesate sau cu preparate furajere ce conțin astfel de
  proteine;
  2. să anunțe medicul veterinar din localitate despre orice
  îmbolnăvire a animalelor și/sau despre moartea animalelor
  aflate în proprietate ori îngrijire sau în timpul
  transportului, conform normelor sanitare veterinare în
  vigoare;
  3. să respecte interdicția privind mișcarea animalelor în
  și din exploatație atunci când în exploatație există
  animale bolnave sau suspecte de infecție cu encefalopatii
  spongiforme transmisibile (EST) și exploatația este plasată
  de medicul veterinar sub control oficial veterinar, fiind
  supusă unor restricții oficiale de circulație până la
  aflarea rezultatelor examinării;
  4. să permită aplicarea și să respecte măsurile stabilite
  de medicul veterinar în caz de suspiciune sau confirmare
  a EST prevăzute de legislația sanitară veterinară în
  vigoare;
  5. să anunțe medicul veterinar din localitate despre orice
  intenție de a pune pe piața internă bovine, ovine ori
  caprine aflate în proprietate sau îngrijire, în vederea
  completării certificatului de sănătate de către medicul
  veterinar;
  6. să nu sacrifice bovinele în exploatații/gospodării
  individuale, ci la abatoarele autorizate sanitar-veterinar,
  cu excepția situațiilor de urgență, în care animalul poate
  fi sacrificat în exploatație, sub supravegherea medicului
  veterinar, sacrificare urmată de recoltarea de probe de
  laborator în vederea testării pentru EST.
  -------
  Respectarea cerințelor SMR 9 se verifică la nivelul
  exploatației agricole.

  Produse de
  protecție
  a
  plantelor

  SMR 10 - Introducerea pe piață a produselor de
  protecție a plantelor
  Reglementări:
  Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al
  Parlamentului European și al Consiliului din 21
  octombrie 2009 privind introducerea pe piață a
  produselor fitosanitare și de abrogare a
  Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale
  Consiliului (publicat în Jurnalul Oficial al
  Uniunii Europene, seria L, nr. 309 din 24
  noiembrie 2009): art. 55 primele două teze;
  Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind
  procedura de omologare a produselor de
  protecție a plantelor în vederea plasării pe
  piață și a utilizării lor pe teritoriul
  României, cu modificările și completările
  ulterioare: art. 2, 4 și 9;
  Ordonanța Guvernului nr. 4/1995 privind
  fabricarea, comercializarea și utilizarea
  produselor de uz fitosanitar pentru combaterea
  bolilor, dăunătorilor și buruienilor în
  agricultură și silvicultură, aprobată cu
  modificări prin Legea nr. 85/1995, cu
  modificările și completările ulterioare:
  art. 15, art. 19 alin. (2) și art. 27;
  Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2012 privind
  stabilirea unor măsuri pentru aplicarea
  prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009
  al Parlamentului European și al Consiliului din
  21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață
  a produselor fitosanitare și de abrogare a
  Directivelor 79/117 CEE și 91/414/CEE ale
  Consiliului: art. 3 alin. (1) lit. i).

  Fermierii care prin activitatea lor depozitează,
  manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor
  au următoarele obligații:
  1. să utilizeze numai produse de protecție a plantelor
  omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de
  Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date
  PEST-EXPERT.
  Referințe: http://www.madr.ro/ro/fitosanitar;
  html-https://aloe.anfdf.ro/;
  2. să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în
  scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în
  conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
  3. să se asigure că produsele de protecție a plantelor
  clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi
  utilizate numai de persoanele juridice care dețin
  autorizație pentru utilizarea acestor produse, emisă de
  unitatea fitosanitară din raza teritorială în care își
  desfășoară activitatea;
  4. să nu aplice tratamente cu produse de protecție a
  plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în
  zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în
  alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
  5. să respecte condițiile de depozitare, manipulare și
  utilizare a produselor de protecție a plantelor în
  exploatațiile agricole, conform Ghidului de bune practici
  de utilizare și depozitare a produselor de protecție a
  plantelor, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară.
  Referințe: http://www.madr.ro/norme-de-eco-
  conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html;
  6. să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de
  evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor
  depozitate și utilizate în exploatație, precum și Registrul
  de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a
  plantelor.
  -------
  Respectarea cerințelor SMR 10 se verifică astfel: cerințele
  1, 2, 3, 5 și 6 se verifică la nivelul exploatației
  agricole; cerința 4 se verifică la nivelul parcelei
  agricole.

  Domeniul: Bunăstarea animalelor

  Bunăstarea
  animalelor

  SMR 11 - Norme minime privind protecția
  vițeilor
  Reglementări:
  Art. 3 și 4 din Directiva 2008/119/CE a
  Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire
  a normelor minime privind protecția vițeilor,
  transpusă în legislația națională prin Ordinul
  președintelui Autorității Naționale Sanitare
  Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  nr. 72/2005 privind aprobarea Normei sanitare
  veterinare ce stabilește standarde minime
  pentru protecția vițeilor.

  Art. 3 alin. (1) și (2), art. 4 și anexa la Norma sanitară
  veterinară ce stabilește standarde minime pentru protecția
  vițeilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității
  Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
  Alimentelor nr. 72/2005
  -------
  Respectarea cerințelor SMR 11 se verifică la nivelul
  exploatației agricole.

  SMR 12 - Norme minime de protecție a porcinelor
  Reglementări:
  Art. 3 și 4 din Directiva 2008/120/CE a
  Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire
  a normelor minime de protecție a porcilor,
  transpusă în legislația națională prin Ordinul
  președintelui Autorității Naționale Sanitare
  Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare
  veterinare care stabilește standarde minime
  pentru protecția porcinelor, cu modificările și
  completările ulterioare.

  Art. 3, art. 4 și anexa la Norma sanitară veterinară care
  stabilește standarde minime pentru protecția porcinelor,
  aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale
  Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  nr. 202/2006, cu modificările și completările ulterioare
  -------
  Respectarea cerințelor SMR 12 se verifică la nivelul
  exploatației agricole.

  SMR 13 - Protecția animalelor de fermă
  Reglementări:
  Art. 4 din Directiva 98/58/CE a Consiliului din
  20 iulie 1998 privind protecția animalelor de
  fermă, transpusă în legislația națională prin
  Ordinul președintelui Autorității Naționale
  Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
  Alimentelor nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei
  sanitare veterinare privind protecția
  animalelor de fermă.

  Art. 4 și anexa la Norma sanitară veterinară privind
  protecția animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul
  președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și
  pentru Siguranța Alimentelor nr. 75/2005
  -------
  Respectarea cerințelor SMR 13 se verifică la nivelul
  exploatației agricole.

  (la 15-02-2019, Tabelul din norme a fost modificat de punctele 3, 4 și 5 ale articolului I din ORDINUL nr. 1.527 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 15 februarie 2019 )
  ------