ORDIN nr. 1 din 8 ianuarie 2021privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 25 ianuarie 2021
  Văzând Referatul de aprobare nr. 245.322 din 30.12.2020 al Direcției generale politici agricole și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,
  în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 și 36 bis din 14 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, după articolul 10^1 se introduce un nou articol, articolul 10^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 10^2

  Entitățile beneficiare constituite prin asocierea cu un organism de drept public, în sensul prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, cu completările ulterioare, au obligația aplicării prevederilor legale privind achizițiile publice, atât în cazul selecției organismelor de punere în aplicare, cât și al selecției subcontractanților.
  2. La anexa nr. 2, anexa nr. 11 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros

  București, 8 ianuarie 2021.
  Nr. 1.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 11 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.529/2018)
  Instrucțiuni privind procedura de selecție a subcontractanților

  Prevederi generale
  Pentru implementarea programului de informare sau promovare a vinurilor, beneficiarul/organismul de punere în aplicare poate să atribuie contracte care acoperă implementarea în totalitate sau parțială a unei acțiuni, cu excepția coordonării tehnice și financiare a programelor.
  Dovada faptului că subcontractantul este operator economic specializat pe un sector de activitate se face prin prezentarea copiei certificate pentru conformitatea cu originalul a actelor sale constitutive sau a certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în care sunt înscrise codurile CAEN ale activităților aferente acțiunii subcontractate în cazul persoanelor juridice de drept român, sau echivalent pentru persoanele juridice străine. În cel din urmă caz se acceptă capturi de ecran (print screen) după website-urile subcontractanților, care să permită aprecierea gradului de specializare a acestora.
  Beneficiarul/Organismul de punere în aplicare trebuie să evite orice conflict de interese, prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru a preveni orice situație în care punerea în aplicare imparțială și obiectivă a acțiunii este compromisă din motive care implică interesul economic, afinitatea politică sau națională, legăturile de familie sau emoționale sau orice alt interes comun.
  Beneficiarul trebuie să notifice fără întârziere Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură privind orice situație care constituie sau care este posibil să conducă la un conflict de interese și trebuie să ia imediat toate măsurile necesare pentru remedierea situației. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură verifică dacă măsurile luate sunt adecvate și poate
  să solicite aplicarea unor măsuri suplimentare până la un termen-limită specificat, sub sancțiunea reducerii sprijinului financiar sau a rezilierii contractului de finanțare.
  În scopul evitării conflictului de interese nu este permisă subcontractarea către entități care au o legătură structurală cu beneficiarul/organismul de punere în aplicare, în special o legătură juridică sau de participare la capitalul respectivelor entități.
  Atribuirea contractelor în nume propriu sau prin intermediul organismelor de punere în aplicare de către beneficiarii constituiți prin asocierea cu un organism de drept public intră în sfera de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
  1. Achiziția directă
  Beneficiarul/Organismul de punere în aplicare are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea achiziției, fără TVA, corespunde bugetului prevăzut în contractul de finanțare încheiat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și este mai mică de 135.000 lei, în echivalent euro potrivit cursului de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană valabil la data atribuirii contractului pentru achiziția de produse sau servicii.
  În cazul programelor care se desfășoară pe o durată mai mare de un an, având în vedere posibilitatea modificării acțiunilor sau a schimbării subcontractantului, pragul menționat mai sus se consideră a fi anual/subcontractant.
  2. Selecția de oferte
  Pentru valori estimate anuale/subcontractant egale sau mai mari decât pragul valoric prevăzut la pct. 1, atribuirea contractelor se face prin aplicarea procedurii de selecție de oferte, asigurând cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai mic preț, după caz, cu respectarea următoarelor principii:
  a) nediscriminarea;
  b) tratamentul egal;
  c) recunoașterea reciprocă;
  d) transparența;
  e) proporționalitatea;
  f) asumarea răspunderii.

  Procedura selecției de oferte constă în publicarea unui anunț de participare cel puțin pe site-ul propriu și solicitarea unor oferte de la cel puțin 2 potențiali subcontractanți, prin transmiterea de invitații de participare.
  Invitația de participare la procedura de selecție de oferte se înregistrează în Registrul de corespondență al beneficiarului/ organismului de punere în aplicare.
  Invitația de participare trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:
  a) denumirea și adresa entității organizatoare;
  b) obiectul selecției de oferte;
  c) descrierea succintă a serviciilor solicitate;
  d) valoarea contractului de servicii, fără TVA, corespunzător bugetului prevăzut în contractul de finanțare încheiat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;
  e) modalitatea de depunere sau de transmitere a ofertelor;
  f) locul și termenul-limită de depunere sau de transmitere a ofertelor;
  g) data și locul deschiderii ofertelor;
  h) modalitatea de plată.

  Comisia de selecție este constituită din trei persoane cu experiență profesională în punerea în aplicare a programelor de promovare. Din componența comisiei de selecție face parte responsabilul de program.
  Atribuirea se poate face chiar dacă se primește o singură ofertă finală, dacă oferta respectă specificațiile tehnice elaborate și se încadrează în bugetul aprobat.
  Rezultatele examinării ofertelor se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de selecție.
  Beneficiarul/Organismul de punere în aplicare nu are dreptul de a diviza un contract atribuit unui subcontractant în mai multe contracte distincte de valoare mai mică încheiate în cursul aceluiași an de implementare, cu scopul de a evita aplicarea procedurii de selecție de oferte.
  Sunt exceptate de la aplicarea procedurii de selecție de oferte contractele pentru participarea la târguri, expoziții și alte evenimente similare, importante la nivel național, european sau internațional, când prestarea serviciilor este rezervată organizatorilor acestor tipuri de manifestări.
  Cererea de plată depusă la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va fi însoțită de copia procesului-verbal privind selecția de oferte cu justificarea selecției subcontractantului câștigător, decizia de numire a comisiei de selecție, precum și declarațiile pe propria răspundere ale membrilor comisiei din care să rezulte că nu s-au încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese.

  ----