HOTĂRÂRE nr. 977 din 22 august 2003 (*actualizată*)
privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune
(actualizată până la data de 30 octombrie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 27 august 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 30 octombrie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 24 octombrie 2007.
  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Persoanele fizice cu domiciliul în România, cu excepţia celor care declara pe propria răspundere că nu deţin receptoare radio, au obligaţia sa plătească o taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune.
  (2) Persoanele fizice cu domiciliul în România exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, conform prevederilor alin. (1), au obligaţia de a reînnoi anual declaraţia pe propria răspundere, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea celor 12 luni ale anului.
  -----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2007.
  (3) În situaţia în care reînnoirea anuală a declaraţiei pe propria răspundere nu se depune în termenul prevăzut la alin. (2), persoanele în cauză vor fi repuse de drept la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, începând cu luna următoare celei în care expiră exceptarea.
  -----------
  Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2007.


  Articolul 2

  (1) Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se plăteşte pe familie. Prin familie, în înţelesul prezentei hotărâri, se înţelege: soţul, sotia, copiii, precum şi orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun şi gospodăresc împreună.
  (2) Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se plăteşte şi de către persoanele fizice care locuiesc singure.


  Articolul 3

  (1) Persoanele juridice cu sediul în România, care se încadrează în categoria microintreprinderilor potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2003, cu modificările ulterioare, au obligaţia sa plătească pentru sediul social o taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune.
  (2) Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum şi sucursalele şi celelalte subunitati ale lor fără personalitate juridică şi sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice străine, au obligaţia sa plătească o taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune.


  Articolul 4

  Cuantumurile lunare ale taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, pe categorii de plătitori, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Capitolul II Încasarea taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune


  Articolul 5

  (1) Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se va incasa de la plătitorii acesteia, prevăzuţi la art. 1 şi 3, de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. prin filialele sale, în baza unui contract de mandat, o dată cu plata energiei electrice consumate.
  (2) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (1), precum şi persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (2), care îşi asigura pe cont propriu energia electrica şi nu au contract de furnizare a energiei electrice, vor plati taxa direct Societăţii Române de Radiodifuziune.
  (3) Condiţiile de prestare a serviciilor prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin contractul de mandat.


  Articolul 6

  (1) Pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune plătitorii plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere.
  (2) Penalităţile se determina în conformitate cu metodologia de calcul a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. pentru întârzierea la plata a facturii de energie electrica.


  Articolul 7

  Sunt scutite de plată taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune: familiile şi persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice străine şi membrii acestora, persoanele fizice abonate la reţele de radioamplificare, azilurile de bătrâni, unităţile sanitare de stat, unităţile militare, unităţile de învăţământ de stat (unităţi de învăţământ superior, şcoli, grădiniţe), căminele de copii şi creşele de stat, pensionării proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariaţii şi pensionării Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale.


  Articolul 8

  (1) Fapta persoanei fizice care declara în mod eronat că nu deţine receptoare radio constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 1 din anexa, pe o perioadă de 1 an.
  (2) Fapta persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) sau fapta persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (2), inclusiv a filialelor, a sucursalelor sau a altor subunitati ale acesteia, de a nu plati taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 2, 3 sau 4 din anexa, pe o perioadă de 1 an.


  Capitolul III Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 9

  Categoriile de plătitori prevăzuţi de prezenta hotărâre achită taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune în cuantumurile stabilite în anexa, începând cu luna august 2003.


  Articolul 10

  Din sumele încasate de la persoanele fizice şi de la cele juridice Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. va deduce comisionul cuvenit, iar restul sumelor va fi virat integral în contul Societăţii Române de Radiodifuziune, la termenele şi în condiţiile stabilite prin contractul de mandat, care va cuprinde, pe lângă nivelul comisionului, şi modalităţile de încasare şi urmărire a creanţelor restante.


  Articolul 11

  Societatea Română de Radiodifuziune poate emite precizări în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 12

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 186/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 28 februarie 2003, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Directorul general al Societăţii Române
  de Radiodifuziune,
  Dragoş Seuleanu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 22 august 2003.
  Nr. 977.

  Anexa
                                  CUANTUMUL LUNAR
                 al taxei pentru serviciul public de radiodifuziune
                            şi categoriile de plătitori
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Denumirea categoriilor Cuantumul lunar
  crt. de plătitori al taxei pentru
                                                                serviciul public
                                                               de radiodifuziune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Persoane fizice 25.000 lei
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2. Persoane juridice care nu au salariaţi 25.000 lei
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3. Persoane juridice care intra sub incidenţa
      dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2001
      privind impunerea microintreprinderilor, aprobată
      cu modificări prin Legea nr. 111/2003, cu
      modificările ulterioare 100.000 lei
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   4. Persoane juridice cu sediul în România, inclusiv
      filialele acestora, precum şi sucursalele şi
      celelalte subunitati ale lor fără personalitate
      juridică, altele decât cele prevăzute la pct. 2 şi 3,
      sucursalele sau reprezentantele din România ale
      persoanelor juridice străine 300.000 lei
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -------