ORDIN nr. 1.525 din 28 iulie 2016privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 30 septembrie 2016
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.395/AC din 22 iulie 2016 al Direcției biodiversitate,
  ținând cont de Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Cluj nr. 7.664 din 16 iulie 2015, Decizia etapei de încadrare nr. 65 din 11 septembrie 2015 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.328 din 19 aprilie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 38.431 din 18 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 89.634/322.163 din 27 aprilie 2016, Adresa Direcției generale păduri nr. 27.877/ES din 14 aprilie 2016,
  în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Viorel Traian Lascu,
  secretar de stat

  București, 28 iulie 2016.
  Nr. 1.525.

  ANEXA nr. 1

  PLAN DE MANAGEMENT
  al sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii


  ANEXA nr. 2

  REGULAMENTUL
  sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii