ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 25 noiembrie 2008pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008
  Având în vedere imperativul asigurării calității actului de justiție, inclusiv din perspectiva standardelor de formare profesională a judecătorilor și procurorilor, precum și faptul că există riscul blocării acestei activități datorită lipsei unor prevederi legale referitoare la suportarea costurilor de formare profesională a acestei categorii profesionale,
  luând în considerare faptul că în contextul în care formarea profesională a judecătorilor și procurorilor reprezintă o prioritate, în lipsa asigurării sumelor necesare desfășurării activității de formare continuă, Institutul Național al Magistraturii este nevoit să sisteze atât orice activitate de formare continuă, cât și procedura de elaborare și aprobare a Programului de formare continuă la nivel centralizat, precum și a Programului de formare continuă la nivel descentralizat, aferente anului 2009, ceea ce va conduce la imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor de formare profesională în conformitate cu angajamentele României asumate ca stat membru al Uniunii Europene,
  ținând seama de consecințele negative asupra carierei judecătorilor și procurorilor, datorită lipsei unei prevederi legale prin care să se recunoască că perioada de stagiu constituie vechime în funcția de judecător sau procuror,
  luând în considerare numeroasele acțiuni în justiție care au ca obiect constatarea faptului că perioada cuprinsă între momentul absolvirii Institutului Național al Magistraturii și cel al numirii în funcția de judecător și procuror stagiar constituie vechime în muncă și în magistratură,
  ținând cont de necesitatea îmbunătățirii calității actului de justiție, prin stabilirea unei politici privind resursele umane în cadrul sistemului judiciar, inclusiv în ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate,
  ținând seama de dificultățile cu care se confruntă personalul auxiliar de specialitate în situația în care este angajat în cadrul unei instanțe judecătorești sau al unui parchet de pe lângă aceasta, ce își are sediul într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul, este necesară crearea unor condiții optime pentru această categorie de personal, îndeplinirea corectă a sarcinilor care îi revin având un impact direct asupra bunei desfășurări a întregii activități a instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea.
  Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri legislative care să conducă la responsabilizarea absolvenților Școlii Naționale de Grefieri, care imediat după încadrare solicită transferul în cadrul altor instanțe sau parchete, făcând practic imposibilă continuarea formării profesionale sub îndrumarea judecătorului sau procurorului desemnat de conducătorul instanței judecătorești, respectiv al parchetului de pe lângă aceasta, în cadrul cărora a fost încadrat,
  luând în considerare faptul că prezența în componența comisiilor de disciplină a membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii a ridicat probleme cu privire la imparțialitatea acestora, creându-se astfel o confuzie între funcția de anchetă exercitată de aceștia și funcția de judecată exercitată de secțiile Consiliului din care fac parte, competente să judece abaterile disciplinare comise de judecători, respectiv de procurori,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 14, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) este aptă, din punct de vedere medical și psihologic, pentru exercitarea funcției. Comisia medicală se numește prin ordin comun al ministrului justiției și libertăților cetățenești și al ministrului sănătății. Taxele examenului medical pentru candidații declarați admiși se suportă din bugetul Institutului Național al Magistraturii.
  (la 03-05-2009, Litera e) din Articolul 14 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 118 din 24 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009 )
  2. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În perioada dintre data promovării examenului de absolvire și data numirii în funcția de judecător sau procuror stagiar, absolvenții Institutului Național al Magistraturii care au promovat examenul de absolvire primesc indemnizația lunară corespunzătoare funcției de auditor de justiție. Drepturile salariate se suportă din bugetul Institutului Național al Magistraturii.3. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Perioada cuprinsă între promovarea examenului de absolvire și numirea de către Consiliul Superior al Magistraturii în funcția de judecător sau procuror stagiar, precum și perioada în care o persoană a avut calitatea de judecător sau procuror stagiar, dacă a promovat examenul de capacitate prevăzut de art. 25, constituie vechime în funcția de judecător sau procuror.4. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 37^1
  (1) Cheltuielile de cazare și masă ale judecătorilor, procurorilor, personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, auditorilor de justiție, personalului de instruire prevăzut la art. 108 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care participă la activitățile de formare profesională continuă organizate de Institutul Național al Magistraturii, se suportă din bugetul acestei instituții.(2) Plafonul maxim al cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin decizie a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii.(3) Cheltuielile de transport ale judecătorilor, procurorilor, personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, care participă la activitățile de formare profesională continuă organizate de Institutul Național al Magistraturii, se suportă din bugetul instituțiilor unde îndeplinesc funcția de bază.(4) Cheltuielile de transport ale auditorilor de justiție și ale personalului de instruire al Institutului Național al Magistraturii, care participă la activitățile de formare profesională continuă organizate de Institutul Național al Magistraturii, se suportă din bugetul acestei instituții.(5) Judecătorii, procurorii, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, auditorii de justiție, precum și personalul de instruire care participă la activitățile de formare organizate de Institutul Național al Magistraturii nu beneficiază de diurnă de delegare de la instituțiile unde îndeplinesc funcția de bază.(6) Cheltuielile de transport al membrilor Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii care nu au domiciliul în municipiul București se suportă din bugetul Institutului Național al Magistraturii.
  (la 03-05-2009, Articolul 37^1 din Punctul 4. , Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 118 din 24 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009 )
  5. La articolul 38, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1), (1^2), (1^3) și (1^4), cu următorul cuprins:(1^1) Cheltuielile aferente organizării activităților prevăzute la alin. (1), inclusiv cele privind cazarea, masa și transportul personalului de instruire și al participanților, se suportă din bugetul curții de apel sau, după caz, al parchetului de pe lângă curtea de apel.(1^2) Plafonul maxim al cheltuielilor prevăzute la alin. (1^1) se stabilește prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești, respectiv al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
  (la 03-05-2009, Alineatul (1^2) din Articolul 38 , Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 118 din 24 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009 )
  (1^3) Cheltuielile cu salarizarea personalului de instruire care participă la activitățile prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul curții de apel sau, după caz, al parchetului de pe lângă curtea de apel. Dispozițiile art. 108 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(1^4) Judecătorii, procurorii, precum și personalul de instruire care participă la activitățile prevăzute la alin. (1) nu beneficiază de diurnă de delegare de la instituțiile unde îndeplinesc funcția de bază.


  Articolul II

  Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 45, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 45
  (1) Acțiunea disciplinară se exercită de comisiile de disciplină ale Consiliului Superior al Magistraturii, formate din 3 inspectori ai Serviciului de inspecție judiciară pentru judecători și, respectiv, 3 inspectori ai Serviciului de inspecție judiciară pentru procurori.
  2. La articolul 45, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numește membrii și membrii supleanți ai comisiilor prevăzute la alin. (1), pe o perioadă de un an, cu posibilitatea reînvestirii, la propunerea inspectorului-șef al Inspecției judiciare.(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt înlocuiți de membrii supleanți în situațiile în care, din motive întemeiate, nu pot participa la soluționarea lucrărilor.
  (la 03-05-2009, Punctul 2. din Articolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 118 din 24 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009 )


  Articolul III

  Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Persoanele încadrate în condițiile prezentului articol nu pot fi delegate, detașate, transferate și nu pot promova la alte instanțe sau parchete timp de cel puțin un an de la numirea în funcție.1^1. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 32^1
  (1) Cheltuielile de cazare și masă ale personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, ale cursanților și ale personalului de instruire al Școlii Naționale de Grefieri, care participă la activitățile de formare profesională continuă organizate de Școala Națională de Grefieri, se suportă din bugetul acestei instituții.(2) Plafonul maxim al cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin decizie a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Școlii Naționale de Grefieri.(3) Cheltuielile de transport al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, care participă la activitățile de formare profesională continuă organizate de Școala Națională de Grefieri, se suportă din bugetul instituțiilor unde îndeplinesc funcția de bază.(4) Cheltuielile de transport al cursanților și al personalului de instruire al Școlii Naționale de Grefieri, care participă la activitățile de formare profesională continuă organizate de Școala Națională de Grefieri, se suportă din bugetul acestei instituții.(5) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cursanții, precum și personalul de instruire al Școlii Naționale de Grefieri, care participă la activitățile de formare organizate de Școala Națională de Grefieri, nu beneficiază de diurnă de delegare de la instituțiile unde îndeplinesc funcția de bază.(6) Cheltuielile de transport al membrilor Consiliului de conducere al Școlii Naționale de Grefieri care nu au domiciliul în municipiul București se suportă din bugetul Școlii Naționale de Grefieri.

  (la 03-05-2009, Articolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 118 din 24 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009 )
  2. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 67^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 67^1
  (1) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea are dreptul la atribuirea unei locuințe de serviciu dacă, în localitatea unde își desfășoară activitatea, acesta, soțul/soția sau copiii aflați în întreținerea lui nu beneficiază de locuință proprietate personală ori nu i s-a atribuit o locuință de către autoritățile administrației publice locale.(2) Personalul prevăzut la alin. (1), căruia nu i s-a acordat locuință de serviciu de către ordonatorii principali de credite, are dreptul, în condițiile alin. (1), la compensarea diferenței dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuință de serviciu, potrivit legii, și chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condițiile legii. Acest drept nu are caracter salarial și nu se impozitează. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. În situații excepționale, determinate de inexistența unui fond locativ adecvat în localitatea unde își desfășoară activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuință situată în altă localitate din circumscripția aceluiași tribunal.(3) Plafonul în limita căruia se poate deconta chiria în condițiile alin. (2) se stabilește anual, pe localități, potrivit limitei bugetului alocat în acest scop în legea bugetului de stat, prin ordin comun al ministrului justiției și libertăților cetățenești, al președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție.
  (la 03-05-2009, Alineatul (3) din Articolul 67^1 , Punctul 2. , Articolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 118 din 24 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009 )
  (4) Au dreptul la locuință de serviciu potrivit alin. (1) sau, după caz, la compensarea chiriei în condițiile alin. (2) și (3) și cei delegați, detașați sau transferați în altă localitate decât cea de domiciliu, dacă ei, soțul/soția sau copiii aflați în întreținerea lor nu au în proprietate o locuință în localitatea în care sunt delegați, detașați sau transferați.(5) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, care nu beneficiază de locuință proprietate personală ori căruia nu i s-a acordat locuință de serviciu în condițiile alin. (1) sau compensarea chiriei în condițiile alin. (2) și (3), în localitatea în care își desfășoară activitatea, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care își are domiciliul sau reședința și localitatea unde se află sediul unității. În situația în care deplasarea se face cu autoturismul, acesta beneficiază de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care a lucrat efectiv.(6) Locuințele de serviciu nu pot fi vândute personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea.(7) Dacă personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, inclusiv soțul/soția acestuia sau copiii aflați în întreținerea lor, au înstrăinat o locuință proprietate personală după data numirii în funcție în localitatea în care solicită drepturile prevăzute la alin. (1)-(4), nu mai beneficiază de aceste drepturi.(8) În cazul pensionării, titularul contractului de închiriere și soțul ori soția acestuia își păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieții.
  3. În tot cuprinsul legii, sintagma "Departamentul Național Anticorupție" se înlocuiește cu sintagma "Direcția Națională Anticorupție".


  Articolul IV

  Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 16^1

  Abrogat.
  (la 03-05-2009, Articolul 16^1 din Punctul 1. , Articolul IV a fost abrogat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 118 din 24 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009 )
  2. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 24^1
  (1) Personalul auxiliar de specialitate și personalul conex al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, nemulțumiți de modul de stabilire a drepturilor salariale, pot face contestație, în termen de 15 zile de la data comunicării, la colegiul de conducere al curții de apel sau, după caz, la colegiul de conducere al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei circumscripție își desfășoară activitatea persoana în cauză, ori, după caz, al Direcției Naționale Anticorupție, colegiului de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție sau al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Contestațiile se soluționează în termen de cel mult 30 de zile.(2) Împotriva hotărârilor organelor prevăzute la alin. (1) se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru hotărârile Colegiului de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, sau, după caz, a Curții de Apel București, pentru celelalte hotărâri. Hotărârile pronunțate sunt irevocabile.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Sorin Stănescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
  Mariana Câmpeanu
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat

  București, 25 noiembrie 2008.
  Nr. 195.
  ----------