HOTĂRÂRE nr. 1.045 din 6 noiembrie 2000
pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 15 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă inventarele bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexele nr. 1-49*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  În fiecare an, în termen de 30 de zile de la data depunerii bilanţurilor contabile inventarul va fi reactualizat în funcţie de rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, efectuată conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 3

  Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale, care au în administrare bunuri din domeniul public al statului şi care nu au depus inventarele acestor bunuri, au obligaţia să le întocmească şi să le depună potrivit prevederilor legale, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu respectarea modelului transmis în acest sens de Ministerul Finanţelor.


  Articolul 4

  (1) Nerespectarea termenului prevăzut la art. 3 constituie contravenţie, iar persoana vinovata de aceasta se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 1.000.000 lei.
  (2) Contravenţiile se constata şi sancţiunile se aplică de organele de control ale Ministerului Finanţelor.
  (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968.


  Articolul 5

  Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale, care au depus la Ministerul Finanţelor inventarele bunurilor din domeniul public al statului până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, vor transmite eventualele modificări survenite de la data depunerii.


  Articolul 6

  Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
  -------- Notă *) Anexele nr. 1-49 se comunică instituţiilor interesate.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul finanţelor,
  Sebastian Vladescu,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  preşedintele Consiliului
  de Coordonare Economico-Financiară,
  Mircea Ciumara
  Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  ---------