ORDIN nr. 2.677/238/2019pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 2.023/172/2019
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.677 din 6 august 2019
 • COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ Nr. 238 din 23 iulie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 12 august 2019
  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, republicată,
  viceprim-ministrul, interimar, ministrul finanțelor publice, și președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză emit următorul ordin:

  Articolul I

  Normele metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 2.023/172/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 16 aprilie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) În vederea acordării granturilor din Fond, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, respectiv universitățile depun o solicitare către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, denumită în continuare CNSP, în care menționează următoarele:
  a) denumirea proiectului și încadrarea acestuia în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau (3) din ordonanța de urgență;
  b) valoarea estimată a investiției, cu eșalonarea pe ani a acesteia;
  c) respectarea încadrării în condițiile prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență;
  d) mențiune cu privire la solicitarea avansului de 15% din valoarea finanțării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanțată în anul în care se face solicitarea;
  e) documentele justificative necesare fundamentării proiectului de investiții;
  f) în cazul unei solicitări pentru domeniul prioritar secundar, solicitantul va anexa la cererea de grant o declarație pe propria răspundere prin care își asumă faptul că a finalizat integral toate proiectele din domeniul prioritar principal.
  2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) Beneficiarii răspund pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.(1^2) În cazul în care proiectele finanțate din Fond vizează activități economice, implementarea acestora se va face cu respectarea prevederilor naționale și europene în domeniul ajutorului de stat.3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) CNSP verifică încadrarea în domeniile prioritare, precum și eligibilitatea proiectelor de dezvoltare propuse de beneficiari în raport cu prevederile ordonanței de urgență.4. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru obiectivele de dezvoltare și investiții, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt obligate să transmită următoarele documente sau acte justificative, după caz:
  a) pentru obiective de investiții noi: autorizații de construire sau, după caz, documentațiile tehnico-economice, întocmite la faza de proiectare, studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, aprobate în condițiile legii prin hotărâri ale consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărâri ale consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează din Fond, însoțite de devizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, certificatul de urbanism însoțit de avizele și acordurile stabilite prin acesta;
  b) pentru obiectivele de investiții, finanțate din alte surse de finanțare și pentru care se solicită finanțare din Fond pentru componente nefinanțate și nerealizate până la momentul depunerii cererii: autorizația de construire valabilă și documente care să prezinte stadiul fizic realizat și/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, precum și valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții;
  c) pentru proiectele de dezvoltare referitoare la lucrări de întreținere și reparații curente: devizele de lucrări și memoriile tehnice necesare demarării execuției lucrărilor.
  5. La articolul 9 punctul 1, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
  n) lucrări pentru construirea/modernizarea/reabilitarea/ extinderea infrastructurii de transport, respectiv aeroporturi.
  6. La articolul 10 alineatul (1), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Pentru unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și asociații de dezvoltare intercomunitară:
  a) beneficiarii pot să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond, iar solicitarea de finanțare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență;
  b) să solicite finanțare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal;
  c) suma solicitată la finanțare să nu fie mai mare decât diferența dintre valoarea proiectului și excedentul bugetului local/bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară neutilizat la data solicitării finanțării. La stabilirea excedentului bugetului local nu se iau în calcul sumele a căror destinație a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanțare;
  d) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanțare din fonduri externe nerambursabile aprobată sau în curs de analiză;
  e) să nu existe finanțare dublă concomitentă pentru aceleași lucrări aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finanțate din Fond, provenite inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale.
  7. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) Beneficiarul grantului accesează finanțarea în una sau mai multe tranșe, în urma unei/unor solicitări scrise adresate finanțatorului, care poate include avans de 15% din valoarea finanțării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanțată în anul în care se face solicitare.(2) Categoriile de cheltuieli care se pot finanța din Fond sunt:
  a) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții;
  b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, verificarea tehnică a proiectării;
  c) cheltuieli pentru realizarea investiției de bază, respectiv: construcții și instalații, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu/fără montaj și/sau dotare;
  d) cheltuieli pentru lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier;
  e) cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.
  8. La articolul 12, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Finanțatorul verifică documentația primită de la aplicant, având dreptul să îi solicite acestuia informații suplimentare atunci când elementele cuprinse în solicitarea de finanțare și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei și verificării încadrării în domeniile prioritare.(3) CNSP analizează, în condițiile legii, potrivit reglementărilor proprii și prezentelor norme metodologice, solicitarea de finanțare. În cazul în care constată că aceasta îndeplinește condițiile de acordare, aprobă finanțarea, doar pentru solicitările corecte și complete, afișând pe site-ul propriu rezultatul selecției.9. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18
  (1) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prin unitățile administrativ-teritoriale componente au obligația de a restitui anual, pe o perioadă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuția proprie la proiect/proiecte. Suma se stabilește la momentul depunerii solicitării, prin eșalonarea valorii finanțate pentru fiecare proiect în sume egale anuale, pe o perioadă de 20 de ani. Suma anuală ce urmează a fi restituită, aferentă proiectelor finanțate nu va depăși diferența între nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și serviciul datoriei publice locale anuale înregistrat în următorii 20 de ani. În cazul în care pe parcursul celor 20 de ani sunt contractate noi împrumuturi în condițiile art. 10, se impune recalcularea sumei anuale ce urmează a se restitui, conform noului nivel al serviciului datoriei publice locale înregistrat de unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale. Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale au posibilitatea achitării anticipate a contribuțiilor proprii la proiecte. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat până la finele primului trimestru al anului următor și se virează în contul de venituri, cod indicator 41.01.15 - Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții. Calculul sumei datorate se efectuează de către beneficiar și se verifică de către structuri din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Ministerului Finanțelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanțelor publice.
  10. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, interimar, ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,
  Daniela Plăvicheanu


  ANEXĂ

  (Anexa la normele metodologice)
  FONDUL DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII
  FORMULARUL
  solicitării de finanțare

  ÎNREGISTRAREA SOLICITĂRII DE FINANȚARE
  COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ - CNSP
  Nr.Înregistrate de:
  Cod PROGRAM/PROIECT:Semnătura

  Data

  Denumirea proiectului:[Completați cu litere de tipar, maximum 100 de caractere. Titlul trebuie să fie sugestiv pentru solicitarea de finanțare.]
  Domeniul prioritar:[Completați cu litere de tipar. Domeniul trebuie să se încadreze la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, pentru unități administrativ-teritoriale (UAT) și asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI) sau art. 1 alin. (3) din același act normativ pentru universități.]


  1. Informații privind grantul
  Fondul de Dezvoltare și Investiții (Fond)
  [Această informație este predefinită. Vă rugăm nu ștergeți, modificați, completați!]
  2. Informații privind solicitantul2.1. Solicitantul
  Denumirea solicitantului[Completați cu denumirea completă a solicitantului - UAT/SUBDIVIZIUNE UAT/ADI/UNIVERSITATE, așa cum apare în actele constitutive.]
  Codul de înregistrare fiscală[Se va completa codul de înregistrare fiscală al solicitantului.]
  Adresa sediului solicitantului[Completați cu adresa poștală a sediului solicitantului.]
  E-mail[Completați cu adresa de poștă electronică generală a organizației sau a reprezentantului legal sau a persoanei de contact. Această informație nu este obligatorie!]
  Tipul solicitantului
   unitate/subdiviziune administrativ-teritorială
   asociație de dezvoltare intercomunitară (ADI)
   universitate
  Reprezentantul legal al solicitantului[Completați cu prenumele și numele complete ale reprezentantului legal, inclusiv inițiala tatălui, așa cum apare în cartea de identitate.]
  2.2. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice/fonduri europene/granturi și/sau împrumuturi din partea instituțiilor de credit naționale sau instituțiilor financiare internaționale (IFI)
  Ați mai solicitat/primit sprijin financiar din fonduri publice/fonduri europene sau împrumuturi/granturi din partea instituțiilor financiare naționale sau IFI, pentru finanțarea proiectului (fie în întregime, fie parțial, respectiv pentru o parte din activitățile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei solicitări de finanțare?
  [] Da
  [] Nu

  • Dacă da, vă rugăm să specificați următoarele informații:
  Denumirea programului, titlul și numărul de înregistrare a solicitării de finanțare/proiectului[În cazul în care finanțarea a fost solicitată doar pentru o parte din activitățile proiectului ce face obiectul prezentei solicitări de finanțare, vă rugăm specificați care sunt aceste activități.]
  Valoarea proiectului/finanțării acordate (lei)
  Sursa de finanțare
  Stadiul la data depunerii prezentei solicitări de finanțare - activitățile finanțate ale proiectului[Completați, după caz, cu: „în curs de evaluare“, „în curs de finanțare“, „respins“ etc.]
  3. Solicitarea de finanțare pentru proiectul ......
  Prin prezenta solicitare de finanțare se solicită finanțarea proiectului propus mai jos, în cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.3.1. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului
  [Precizați pe scurt amplasamentul/sediul/sediile aferent(e) activităților prevăzute prin proiect, dotările, echipamentele deținute și utilizate de UAT/ADI/universitate pentru implementarea proiectului.]
  3.2. Prezenta solicitare de finanțare include următoarele obiective de investiții/dotări: [obiectiv/dotare - adresa exactă, precum și descrierea amplasamentului]
  [Se vor enumera toate obiectivele care sunt parte din solicitarea de finanțare, cu adresa exactă.]
  3.3. Localizarea proiectului
  Județul: [Se va completa cu denumirea județului.]
  Comună/Oraș/Municipiu/Sector: [Se va completa cu denumirea localității unde se va implementa proiectul.]
  3.4. Descrierea proiectului
  Obiectivele proiectului
  [Se vor menționa obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului, precum și modul în care proiectul se încadrează în domeniile prioritare, conform art. 1 alin. (2) sau (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare.]
  Obiectivele trebuie să fie formulate clar, în strânsă corelare cu activitățile și rezultatele prevăzute a se realiza/obține. În general, obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizării unei investiții în construcții, modernizări, extinderi și dotări, în timp ce atingerea obiectivului general este o consecință a îndeplinirii obiectivelor specifice.
  Vă rugăm să citiți cu atenție secțiunea 1 a cap. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare, și Normele metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 2.023/172/2019, cu modificările și completările ulterioare. [Orientativ: maximum două pagini.]
  3.5. Durata de implementare a proiectului
  Durata de implementare a proiectului reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități prevăzute în cadrul proiectului. Se va avea în vedere faptul că activitățile deja efectuate până la data semnării contractului de finanțare pentru proiectul care face obiectul prezentei solicitării de finanțare nu vor fi luate în calcul la estimarea duratei de implementare. Se va avea în vedere faptul că modificarea duratei de implementare este subiectul unui act adițional la contractul de finanțare.
  Precizați durata de implementare a proiectului, în luni (maximum 48 de luni). Durata trebuie corelată cu calendarul activităților conform tabelului de mai jos:
  Eșalonarea pe ani a investiției
  AnScurtă descriere a activitățilorCheltuielile aferente activităților
  I.

  II.

  III.

  IV.

  Total


  Valoarea totală a investiției
  [Precizați valoarea totală a investiției, valoarea cheltuielilor eligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile^1.]
  ^1 Art. 4^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare.
  4. Finanțarea proiectului4.1. Bugetul solicitării de finanțare
  Cheltuielile eligibile ce se solicită a fi finanțate din Fond (Se vor menționa activitățile pentru care se solicită finanțare și valoarea acestora conform capitolelor cuprinse în devizul general.)
  • ..........................................................................................................................................................
  • ..........................................................................................................................................................
  • ..........................................................................................................................................................

  NOTĂ:
  Pentru verificarea valorii eligibile a grantului prezentați devizul general al investiției. Valoarea grantului va fi valoarea totală din devizul general, din care se scad cheltuielile neeligibile și valoarea excedentului bugetar la data completării solicitării de finanțare.
  4.2. Avansul solicitat (dar nu mai mult decât valoarea cheltuielilor din primul an de implementare a proiectului)
  [] 15% (Se va completa cu valoarea în cifre, raportată la valoarea cheltuielilor eligibile din prezenta solicitare de finanțare.)
  [] Nu
  4.3. Excedentul bugetului local neutilizat la data solicitării finanțării:
  Atașat, va fi dată o declarație pe propria răspundere privind valoarea acestuia în cifre la data prezentei solicitări de finanțare.
  5. Documente necesare a fi prezentate odată cu solicitarea de finanțare
  [] Vă rugăm să bifați tipul de obiectiv de dezvoltare și investiții pentru care depuneți cererea.]
  [] Pentru obiective de investiții noi, după caz:
  [] studiu de prefezabilitate
  [] studiu de fezabilitate
  [] proiect tehnic de execuție
  [] autorizație de construire
  [] deviz general
  [] Pentru obiectivele de investiții, finanțate din alte surse de finanțare și pentru care se solicită finanțare din Fond pentru componente nefinanțate și nerealizate până la momentul depunerii cererii:
  [] autorizație de construire
  [] documente care să prezinte stadiul fizic realizat și/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli
  [] Pentru proiectele de dezvoltare referitoare la lucrări de întreținere și reparații curente:
  [] devize de lucrări și memorii tehnice necesare demarării execuției lucrărilor.
  NOTĂ:
  ÎN SITUAȚIA ÎN CARE SE SOLICITĂ FINANȚAREA UNUI PROIECT DE INVESTIȚII DIN DOMENIUL PRIORITAR SECUNDAR, SOLICITANTUL ARE OBLIGAȚIA DOVEDIRII FINALIZĂRII INTEGRALE A PROIECTELOR DE INVESTIȚII DIN DOMENIUL PRIORITAR PRINCIPAL PRIN DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A REPREZENTANTULUI LEGAL.
  6. CERTIFICAREA SOLICITĂRII DE FINANȚARE
  Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și grantul pentru care am aplicat este necesar proiectului de mai sus pentru a se derula conform descrierii.
  De asemenea confirm că nu am la cunoștință niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.
  Înțeleg că, dacă solicitarea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, aceasta ar putea fi respinsă.

  Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

  Data:
  [zz/ll/aaaa]

  Prenumele și numele
  [Completați cu prenumele, numele complete și funcția reprezentantului legal/persoanei împuternicite, cu litere mari de tipar.]
  Semnătura
  [Semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite și ștampila.]

  [Formularul solicitării de finanțare poate fi descărcat și în format electronic, la adresa: http://www.cnp.ro/]
  Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, recomandările și explicațiile incluse în acest formular, înainte de completare.
  Instrucțiuni privind completarea solicitării de finanțare:
  La momentul completării solicitării de finanțare, explicația marcată între parantezele dreptunghiulare trebuie ștearsă. Tabelul de pe coperta solicitării de finanțare se va completa numai de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Vă rugăm să nu completați, modificați sau ștergeți tabelul.

  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială/Asociația de dezvoltare intercomunitară/Universitate
  ......................................................................................................
  Primar/Președintele consiliului județean/Reprezentant ADI/Rector
  ......................................................................................................
  Numele și prenumele
  Semnătura ..........
  Reprezentant legal,
  Numele și prenumele ..........
  Semnătura .......

  ----