ORDIN nr. 112 din 22 ianuarie 2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 9 februarie 2007
  Având în vedere prevederile art. 178 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,
  văzând Referatul de aprobare al Direcției juridice nr. E.N. 613/2007,
  ministrul sănătății publice emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă criteriile de performanță pe baza cărora se efectuează evaluarea anuală a activității managerului spitalului public, în urma căreia contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.(2) Evaluarea activității managerului spitalului public pentru anul calendaristic precedent se face până la data de 30 aprilie a anului următor. Sunt evaluați managerii care au contractul de management în perioada de valabilitate și au condus spitalul public respectiv pe o perioadă de cel puțin 6 luni în anul evaluat.
  ---------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012.
  (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), evaluarea activității managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2008 se realizează până la data de 30 aprilie 2009.
  ----------
  Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 463 din 13 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2009.
  (4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), evaluarea activității managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2014 se realizează până la data de 31 mai 2015.
  ----------
  Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 596 din 8 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 12 mai 2015.
  (5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), evaluarea activității managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2016 se realizează până la data de 15 august 2017.
  (la 27-06-2017, Alineatul (5) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 695 din 26 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 27 iunie 2017 )


  Articolul 2

  Evaluarea anuală efectuată pe baza criteriilor de performanță prevăzute în anexa nr. 1 se face prin raportare la indicatorii de performanță asumați prin contractul de management.


  Articolul 3

  Evaluarea anuală efectuată pe baza criteriilor de performanță prevăzute în anexa nr. 2 se face prin acordarea de către evaluator a unui punctaj de la 0 la 5 puncte pentru fiecare criteriu de performanță menționat, ținând cont de dimensiunile specifice fiecărui criteriu, conform îndrumărilor metodologice elaborate de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar.
  ---------
  Art. 3 a fost modificat de lit. a) a pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012, prin înlocuirea unor termeni.


  Articolul 4
  (1) Rezultatele evaluării se apreciază după cum urmează:
  a) Foarte bine - dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:1. în cazul indicatorilor C.1-C.5 a obținut la fiecare 5 puncte;
  ---------
  Pct. 1, lit. a), alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012.
  2. în cazul a cel puțin 80% dintre indicatorii și criteriile de performanță prevăzute în anexele nr. 1 și 2 managerul a obținut la fiecare 5 puncte;3. în cazul restului indicatorilor cuprinși în anexele nr. 1 și 2, alții decât cei menționați la pct. 1 și 2, a obținut la fiecare cel puțin 4 puncte.

  b) Bine - dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:1. în cazul indicatorilor C.1-C.5 a obținut la fiecare 4 puncte;
  ---------
  Pct. 1, lit. b), alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012.
  2. în cazul a cel puțin 70% dintre indicatorii și criteriile de performanță prevăzute în anexele nr. 1 și 2 managerul a obținut la fiecare cel puțin 4 puncte;3. în cazul restului indicatorilor cuprinși în anexele nr. 1 și 2, alții decât cei menționați la pct. 1 și 2, a obținut la fiecare cel puțin 3 puncte.

  c) Satisfăcător - dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:1. în cazul indicatorilor C.1-C.5 a obținut la fiecare 3 puncte;
  ---------
  Pct. 1, lit. c), alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012.
  2. în cazul a cel puțin 70% dintre indicatorii și criteriile de performanță prevăzute în anexele nr. 1 și 2 managerul a obținut la fiecare cel puțin 4 puncte;3. în cazul restului indicatorilor cuprinși în anexele nr. 1 și 2, alții decât cei menționați la pct. 1 și 2, a obținut cel puțin două puncte.

  d) Nesatisfăcător - dacă nu sunt îndeplinite condițiile minime necesare pentru a obține cel puțin calificativul Satisfăcător.
  (2) Contractul de management se menține, în perioada de valabilitate a acestuia, pentru managerii spitalelor publice care au obținut calificativele Foarte bine, Bine și Satisfăcător. Pentru managerii care au obținut calificativul Satisfăcător, activitatea acestora se reevaluează după 6 luni. Dacă la reevaluare obțin același calificativ sau unul inferior, contractul de management al acestora încetează înainte de termen.(3) Contractul de management încetează înainte de termen pentru managerii spitalelor publice care au obținut calificativul Nesatisfăcător.
  ---------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 264 din 5 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 7 martie 2008.


  Articolul 4^1
  (1) Evaluarea anuală a activității managerului de spital public și/sau reevaluarea în condițiile art. 4 se fac de comisii de evaluare formate din președinte, 4 membri și un secretariat format din 1-2 persoane, numite prin ordin al ministrului sănătății sau, după caz, prin act administrativ emis de conducătorul ministerelor sau instituțiilor cu rețea sanitară proprie.(2) În vederea realizării evaluării anuale a activității managerului de spital public, managerul înaintează comisiei de evaluare dosarul, care cuprinde obligatoriu următoarele documente:
  a) copia contractului de management și a actelor adiționale la acesta;
  b) documentele care susțin punctajul acordat la fiecare indicator de performanță, după cum urmează:
  (i) statul de funcții pe anul evaluat, aprobat conform legii;(ii) situația financiară încheiată la data de 31 decembrie a anului evaluat;(iii) formularele tip dare de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.4A, cap. 2; cod MS 60.4.4, cap. 3; cod MS 60.4.4.A, cap. 14), centralizatorul - cod MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu și superior sanitar pe tipuri de unități», centralizatorul - cod MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu și superior sanitar pe tipuri de unități», completate în conformitate cu statul de funcții aprobat al unității, centralizatorul activității spitalului - cod 19.15, darea de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.2, cap. 1 «Principalii indicatori ai cunoașterii sănătății, pe anul evaluat, pentru fiecare spital», câte un document semnat și ștampilat, completat numai cu pct. 10 «Infecții interioare din spital»);
  c) copii de pe actele de control ale tuturor organismelor abilitate;
  d) raportul de autoevaluare al managerului spitalului public (în cuprinsul acestuia se au în vedere acțiunile organizate și desfășurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță, proceduri interne de evaluare și control, elaborare de acte normative cu caracter intern, măsuri întreprinse pentru eficientizarea activității unității și creșterea calității actului medical, gestionarea eventualelor situații de criză apărute la nivelul spitalului public etc.); managerul spitalului public răspunde pentru realitatea și corectitudinea datelor puse la dispoziția comisiei de evaluare, conform legii;
  e) alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de performanță prevăzute în anexa nr. 2.
  (3) Comisiile de evaluare menționate la alin. (1) au următoarele atribuții:
  a) să înregistreze dosarul de evaluare depus de către managerul spitalului public numai dacă acesta conține toate documentele prevăzute la alin. (2);
  b) să verifice concordanța dintre indicatorii asumați prin contract/act adițional și cei înscriși în fișa de evaluare, precum și dintre valorile indicatorilor realizați menționați în fișa de evaluare și cei transmiși de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar și Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică;
  c) să valideze, sub semnătură, în funcție de calificativul obținut în urma evaluării, propunerea de menținere/încetare a contractului de management al managerului spitalului public evaluat;
  d) să transmită comisiei de contestații numai dosarele managerilor care au depus contestații;
  e) să respingă motivat dosarele incomplete și să comunice managerului spitalului public documentele lipsă care au determinat această situație;
  f) să întocmească și să valideze, sub semnătura președintelui comisiei de evaluare și a managerului spitalului public respectiv, un opis cuprinzând toate documentele existente în dosarul de evaluare depus de fiecare manager;
  g) să întocmească pe baza rezultatelor obținute de fiecare manager de spital fișa de evaluare prevăzută în anexa nr. 3 și să comunice managerului rezultatul evaluării.
  (4) Comisia de contestații se constituie prin ordin al ministrului sănătății sau, după caz, prin act administrativ al ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie și este formată din președinte, 4 membri și un secretariat format din 1-2 persoane.(5) Comisia de contestații are rolul de a primi, de a soluționa și de a răspunde la contestațiile apărute în cadrul evaluării activității managerilor din spitalele publice.(6) Managerul spitalului public, nemulțumit de rezultatul evaluării, are dreptul de a depune contestație la comisia de contestații, în termen de o zi lucrătoare de la data luării la cunoștință a conținutului fișei de evaluare și a calificativului acordat de comisia de evaluare.(7) Comisia de contestații analizează și rezolvă contestația în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării în evidență a acesteia.
  ---------
  Art. 4^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012.


  Articolul 4^2

  Abrogat.
  ---------
  Art. 4^2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012.


  Articolul 5

  În situația în care pe parcursul derulării contractului de management apar modificări ale actelor normative care au stat la baza angajamentului asumat prin contractul de management, se vor renegocia indicatorii cărora le sunt aplicabile modificările legislative în cauză.


  Articolul 5^1
  (1) În termen de 3 zile de la data publicării prezentului ordin, Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar și Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică transmit Ministerului Sănătății și comisiilor de evaluare prevăzute la art. 4^1 alin. (1) valorile indicatorilor de performanță ai managementului spitalului public care intră în sfera lor de competență, realizate de fiecare spital public în anul evaluat.(2) Datele menționate la alin. (1), validate de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar și Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, sunt consemnate în fișa de evaluare prevăzută în anexa nr. 3, la rubrica «Valoare indicator realizată», și stau la baza evaluării anuale a activității managerului spitalului public.
  ---------
  Art. 5^1 a fost modificat de lit. a) și b) ale pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012, prin înlocuirea unor termeni.


  Articolul 5^2

  Evaluarea activității managerului spitalului public pentru anul 2007 se face conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea evaluării activității managerului spitalului public în anul 2007, prevăzută în anexa nr. 4.
  ----------
  Art. 5^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 341 din 20 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008.


  Articolul 6
  (1) Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, precum și spitalele publice și managerii acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) Evaluarea anuală a activității managerilor spitalelor publice aflate în subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie se face în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin*).
  ---------
  Alin. (2) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 264 din 5 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 7 martie 2008.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu

  București, 22 ianuarie 2007.
  Nr. 112.

  Anexa 1

  A. Indicatori de management al resurselor umane1. Proporția medicilor din totalul personalului
  ───────────────────────────────────────────────────
   Gradul de realizare
   față de indicatorii Punctajul acordat
   asumați prin contract
  ───────────────────────────────────────────────────
   Peste 100% 5 puncte
   91-100% 5 puncte
   81-90% 4 puncte
   71-80% 3 puncte
   61-70% 2 puncte
   41-60% 1 punct
   sub 40% 0 puncte
  ───────────────────────────────────────────────────
  2. Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului
  ───────────────────────────────────────────────────
   Gradul de realizare
   față de indicatorii Punctajul acordat
   asumați prin contract
  ───────────────────────────────────────────────────
   Peste 100% 5 puncte
   91-100% 5 puncte
   81-90% 4 puncte
   71-80% 3 puncte
   61-70% 2 puncte
   41-60% 1 punct
   sub 40% 0 puncte
  ───────────────────────────────────────────────────
  3. Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical
  ───────────────────────────────────────────────────
   Gradul de realizare
   față de indicatorii Punctajul acordat
   asumați prin contract
  ───────────────────────────────────────────────────
   Peste 100% 5 puncte
   91-100% 5 puncte
   81-90% 4 puncte
   71-80% 3 puncte
   61-70% 2 puncte
   41-60% 1 punct
   sub 40% 0 puncte
  ───────────────────────────────────────────────────
  4. Numărul mediu de consultații/medic în ambulatoriu
  ───────────────────────────────────────────────────
   Gradul de realizare
   față de indicatorii Punctajul acordat
   asumați prin contract
  ───────────────────────────────────────────────────
   peste 100% 5 puncte
   91-100% 5 puncte
   81-90% 4 puncte
   71-80% 3 puncte
   61-70% 2 puncte
   41-60% 1 punct
   sub 40% 0 puncte
  ───────────────────────────────────────────────────

  B. Indicatori de utilizare a serviciilor1. Durata medie de spitalizare pe spital și pe fiecare secție
  ───────────────────────────────────────────────────
   Gradul de realizare
   față de indicatorii Punctajul acordat
   asumați prin contract
  ───────────────────────────────────────────────────
   peste 100% 0 puncte
   81-100% 5 puncte
   71-80% 4 puncte
   65-70% 3 puncte
   55-64% 2 puncte
   50-54% 1 punct
   sub 50% 0 puncte
  ───────────────────────────────────────────────────
  2. Rata de utilizare a paturilor pe spital și pe fiecare secție
  ───────────────────────────────────────────────────
   Gradul de realizare
   față de indicatorii Punctajul acordat
   asumați prin contract
  ───────────────────────────────────────────────────
   peste 100% 0 puncte
   91-100% 5 puncte
   81-90% 4 puncte
   71-80% 3 puncte
   61-70% 2 puncte
   51-60% 1 punct
   sub 50% 0 puncte
  ───────────────────────────────────────────────────
  3. Indicele de complexitate al cazurilor pe spital și pe fiecare secție
  ───────────────────────────────────────────────────
   Gradul de realizare
   față de indicatorii Punctajul acordat
   asumați prin contract
  ───────────────────────────────────────────────────
   peste 110% 5 puncte
   101-110% 4 puncte
   100% 3 puncte
   91-99% 2 puncte
   80-90% 1 punct
   sub 80% 0 puncte
  ───────────────────────────────────────────────────
  4. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale
  ───────────────────────────────────────────────────
   Gradul de realizare
   față de indicatorii Punctajul acordat
   asumați prin contract
  ───────────────────────────────────────────────────
   peste 100% 5 puncte
   91-100% 5 puncte
   81-90% 4 puncte
   71-80% 3 puncte
   61-70% 2 puncte
   40-60% 1 punct
   sub 40% 0 puncte
  ───────────────────────────────────────────────────

  C. Indicatori economico-financiari1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat
  ───────────────────────────────────────────────────
   Gradul de realizare
   față de indicatorii Punctajul acordat
   asumați prin contract
  ───────────────────────────────────────────────────
   peste 100% 0 puncte
   fără acoperire
   în servicii
   91-100% 5 puncte
   81-90% 4 puncte
   71-80% 3 puncte
   61-70% 2 puncte
   40-60% 1 punct
   sub 40% 0 puncte
  ───────────────────────────────────────────────────
  2. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (Sintagma venituri proprii înseamnă în cazul acestui indicator toate veniturile proprii ale spitalului public, mai puțin sumele încasate în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate.)
  ───────────────────────────────────────────────────
   Gradul de realizare
   față de indicatorii Punctajul acordat
   asumați prin contract
  ───────────────────────────────────────────────────
   peste 100% 5 puncte
   91-100% 4 puncte
   81-90% 3 puncte
   61-80% 2 puncte
   50-60% 1 puncte
   sub 50% 0 puncte
  ───────────────────────────────────────────────────
  3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului
  ───────────────────────────────────────────────────
   Gradul de realizare
   față de indicatorii Punctajul acordat
   asumați prin contract
  ───────────────────────────────────────────────────
   peste 100% 0 puncte
   71-100% 5 puncte
   61-70% 4 puncte
   51-60% 3 puncte
   41-50% 2 puncte
   30-40% 1 punct
   sub 30% 0 puncte
  ───────────────────────────────────────────────────
  4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului
  ───────────────────────────────────────────────────
   Gradul de realizare
   față de indicatorii Punctajul acordat
   asumați prin contract
  ───────────────────────────────────────────────────
   peste 110% 0 puncte
   81-110% 5 puncte
   71-80% 4 puncte
   61-70% 3 puncte
   51-60% 2 puncte
   40-50% 1 punct
   sub 40% 0 puncte
  ───────────────────────────────────────────────────
  5. Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare secție
  ───────────────────────────────────────────────────
   Gradul de realizare
   față de indicatorii Punctajul acordat
   asumați prin contract
  ───────────────────────────────────────────────────
   peste 100% 0 puncte
   81-100% 5 puncte
   75-80% 4 puncte
   70-74% 3 puncte
   65-69% 2 puncte
   60-64% 1 punct
   sub 60% 0 puncte
  ───────────────────────────────────────────────────

  D. Indicatori de calitate1. Rata mortalității intraspitalicești pe total spital și pe fiecare secție (datorită complicațiilor survenite în timpul spitalizării)
  ───────────────────────────────────────────────────
   Gradul de realizare
   față de indicatorii Punctajul acordat
   asumați prin contract
  ───────────────────────────────────────────────────
   peste 100% 0 puncte
   91-100% 1 punct
   81-90% 2 puncte
   71-80% 3 puncte
   61-70% 4 puncte
   40-60% 5 puncte
   sub 40% 6 puncte
  ───────────────────────────────────────────────────
  2. Rata infecțiilor nozocomiale pe total spital și pe fiecare secție
  ───────────────────────────────────────────────────
   Gradul de realizare
   față de indicatorii Punctajul acordat
   asumați prin contract
  ───────────────────────────────────────────────────
   peste 130% 0 puncte
   121-130% 1 punct
   111-120% 2 puncte
   91%-110% 3 puncte
   70-90% 4 puncte
   sub 70% 5 puncte
  ───────────────────────────────────────────────────
  3. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare
  ───────────────────────────────────────────────────
   Gradul de realizare
   față de indicatorii Punctajul acordat
   asumați prin contract
  ───────────────────────────────────────────────────
   peste 100% 5 puncte
   91-100% 5 puncte
   81-90% 4 puncte
   71-80% 3 puncte
   61-70% 2 puncte
   40-60% 1 punct
   sub 40% 0 puncte
  ───────────────────────────────────────────────────
  4. Numărul de reclamații/plângeri ale pacienților analizate și rezolvate
  ───────────────────────────────────────────────────
   Gradul de realizare
   față de indicatorii Punctajul acordat
   asumați prin contract
  ───────────────────────────────────────────────────
   peste 130% 0 puncte
   121-130% 1 punct
   111-120% 2 puncte
   91-110% 3 puncte
   60-90% 4 puncte
   sub 60% 5 puncte
  ───────────────────────────────────────────────────

  ---------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012, potrivit pct. 7 al art. I din același act normativ.


  Anexa 2

  CRITERII GENERALE DE MANAGEMENT
  ┌───┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
  │Nr.│ Criteriul │Dimensiuni specifice criteriului analizat │Punctajul│
  │crt│de performanță│ │ acordat │
  ├───┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
  │ 1.│Planificare │a) stabilirea unei viziuni și misiuni realiste; │ │
  │ │ │b) elaborarea unor obiective generale și │ │
  │ │ │ specifice conform planului de management; │ │
  │ │ │c) respectarea etapelor stabilite în planul de │ │
  │ │ │ management. │ │
  ├───┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
  │ 2.│Organizare │a) stabilirea și comunicarea priorităților │ │
  │ │ │ organizaționale și monitorizarea implementării│ │
  │ │ │ soluțiilor adecvate; │ │
  │ │ │b) capacitatea de a identifica, prioritiza și │ │
  │ │ │ rezolva problemele spitalului public; │ │
  │ │ │c) capacitatea de relaționare cu autoritățile │ │
  │ │ │ locale și centrale, comunitatea locală și │ │
  │ │ │ mass media în scopul promovării interesului │ │
  │ │ │ spitalului; │ │
  │ │ │d)capacitatea de a accepta erorile sau, după caz,│ │
  │ │ │ deficiențele propriei activități, de a răspunde│ │
  │ │ │ pentru acestea și de a le îndrepta; │ │
  │ │ │e) capacitatea de bună comunicare și relaționare │ │
  │ │ │ cu personalul angajat al spitalului, │ │
  │ │ │ colaboratori, pacienți și aparținători etc.; │ │
  │ │ │f) elaborarea de norme și metodologii de │ │
  │ │ │ organizare (ROF, regulament intern etc.), │ │
  │ │ │ proceduri interne de evaluare și control, │ │
  │ │ │ protocoale interne, delegare de atribuții etc.│ │
  ├───┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
  │ 3.│Coordonare │a) stabilirea încadrării eficiente în timp a │ │
  │ │ │ activităților și respectarea termenelor │ │
  │ │ │ asumate; │ │
  │ │ │b) capacitatea de mediere și negociere către o │ │
  │ │ │ soluție comună acceptată în interesul │ │
  │ │ │ spitalului; │ │
  │ │ │c) evaluarea efectelor deciziilor asupra │ │
  │ │ │ întregului spital și operarea de modificări, │ │
  │ │ │ dacă sunt necesare; │ │
  │ │ │d) luarea deciziilor în mod participativ prin │ │
  │ │ │ implicarea tuturor membrilor echipei │ │
  │ │ │ manageriale a spitalului și a șefilor de │ │
  │ │ │ structuri (aprecieri din partea acestora). │ │
  ├───┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
  │ 4.│Control │a) monitorizarea și implicarea în buna derulare │ │
  │ │ │ a activității spitalului; │ │
  │ │ │b) controlul activității la nivel strategic și │ │
  │ │ │ al realizării obiectivelor; │ │
  │ │ │c) capacitatea de depistare a deficienților și │ │
  │ │ │ a modalităților de îndreptare a acestora în │ │
  │ │ │ timp util; │ │
  │ │ │d) urmărirea utilizării raționale a tuturor │ │
  │ │ │ resurselor financiare ale spitalului, │ │
  │ │ │ indiferent de sursa de finanțare. │ │
  └───┴──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

  Punctaj de evaluare a criteriilor de performanță:– 0 = deloc;– 1 = în foarte mică măsură;– 2 = în mică măsură;– 3 = satisfăcător;– 4 = în mare măsură;– 5 = în foarte mare măsură.
  ----------
  Anexa 2 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 264 din 5 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 7 martie 2008.


  Anexa 3

  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  COMISIA DE EVALUARE
  FIȘA DE EVALUARE
  a activității desfășurate de ............./(numele și prenumele).......,
  managerul ............/(denumirea spitalului public)............,
  în anul ...............................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - Grad de realizare*1)
  B - Concluzii/Termene de reevaluare
  *Font 8*
  ┌───┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────┬─────────┬──────────┐
  │Nr.│ │Valoare indicator│ │ │ │
  │crt│ Indicatori/Criterii de performanță ├────────┬────────┤ A │Punctajul│ B │
  │ │ │asumată │ reali- │ │acordat │ │
  │ │ │ prin │ zată │ │ │ │
  │ │ │contract│ │ │ │ │
  ├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤
  │ A. Indicatori de management al resurselor umane │
  ├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤
  │ 1.│Proporția medicilor din totalul personalului │ │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
  │ 2.│Proporția personalului medical din totalul │ │ │ │ │ │
  │ │personalului angajat al spitalului │ │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
  │ 3.│Proporția personalului medical cu studii │ │ │ │ │ │
  │ │superioare din totalul personalului medical │ │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
  │ 4.│Numărul mediu de consultații/medic în │ │ │ │ │ │
  │ │ambulatoriu │ │ │ │ │ │
  ├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤
  │ B. Indicatori de utilizare a serviciilor │
  ├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤
  │ 1.│Durata medie de spitalizare pe spital și pe │ │ │ │ │ │
  │ │fiecare secție*2) │ │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
  │ 2.│Rata de utilizare a paturilor pe spital și pe │ │ │ │ │ │
  │ │fiecare secție*2) │ │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
  │ 3.│Indicele de complexitate al cazurilor pe spital │ │ │ │ │ │
  │ │și pe fiecare secție*2) │ │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
  │ 4.│Procentul pacienților cu intervenții chirur- │ │ │ │ │ │
  │ │gicale din totalul pacienților externați din │ │ │ │ │ │
  │ │secțiile chirurgicale │ │ │ │ │ │
  ├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤
  │ C. Indicatori economico-financiari │
  ├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤
  │ 1.│Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli │ │ │ │ │ │
  │ │aprobat │ │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ │
  │ 2.│Procentul veniturilor proprii din totalul │ │ │ │ │ │
  │ │veniturilor spitalului │ │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ │
  │ 3.│Procentul cheltuielilor de personal din totalul │ │ │ │ │ │
  │ │cheltuielilor spitalului │ │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ │
  │ 4.│Procentul cheltuielilor cu medicamentele din │ │ │ │ │ │
  │ │totalul cheltuielilor spitalului │ │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ │
  │ 5.│Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare │ │ │ │ │ │
  │ │secție*2) │ │ │ │ │ │
  ├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤
  │ D. Indicatori de calitate │
  ├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤
  │ 1.│Rata mortalității intraspitalicești pe total │ │ │ │ │ │
  │ │spital și pe fiecare secție*2) │ │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ │
  │ 2.│Rata infecțiilor nozocomiale pe total spital │ │ │ │ │ │
  │ │și pe fiecare secție*2) │ │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ │
  │ 3.│Indicele de concordanță dintre diagnosticul │ │ │ │ │ │
  │ │la internare și diagnosticul la externare │ │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ │
  │ 4.│Număr de reclamații/plângeri ale pacienților │ │ │ │ │ │
  ├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤
  │ E. Criterii generale de management │
  ├─────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────┬───────┤
  │Punctajul acordat de:│ Evaluator 1 │ Evaluator 2 │ Evaluator 3 │Evaluator ....│Punctajul│ │
  │ │ ......... │ ......... │ ......... │ ......... │final*3) │ │
  │ │(nume,prenume)│(nume,prenume)│(nume,prenume)│(nume,prenume)│ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┬─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ │
  │ 1.│Planificare │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ │
  │ 2.│Organizare │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ │
  │ 3.│Coordonare │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ │
  │ 4.│Control │ │ │ │ │ │ │
  └───┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────┴───────┘

  -------
  *1) În situația în care gradul de realizare are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50-0,99 devine 1, iar 0,01-0,49 devine 0.
  *2) Se trece valoarea indicatorului la nivel de spital.
  *3) În situația în care punctajul final are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50-0,99 devine 1, iar 0,01-0,49 devine 0.
  Comisia de evaluare numită prin Ordinul ministrului sănătății nr. ........ din ...................., în baza rezultatelor obținute, apreciază că dl/dna .../(numele și prenumele)........., managerul ......../(denumirea spitalului public)........., a obținut calificativul
  [] Foarte bine [] Bine [] Satisfăcător [] Nesatisfăcător
  Prezenta fișă de evaluare a fost întocmită într-un exemplar, care rămâne la comisia de evaluare.
          Comisia de evaluare Am luat cunoștință
     Certificăm concordanța datelor înscrise ..........................
    în contractul/actul adițional la contractul (numele, prenumele și
    de management cu documentele menționate la semnătura managerului)
    art. 4^1 alin. (2) din Ordinul ministrului
    sănătății publice nr. 112/2007 privind .........................
    criteriile de performanță în baza cărora (data)
    contractul de management poate fi prelungit
    sau poate înceta înainte de termen, cu
    modificările și completările ulterioare,
    precum și concordanța valorilor indicatorilor
    calculate de spital cu cele menționate în
    documentele prevăzute art. 4^1 alin. (2).


      Președinte: ......................

      Vicepreședinte: ..................

      Membri: ..........................
              ..........................
              ..........................
            (numele, prenumele și semnătura)

  ---------
  Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012, potrivit pct. 7 al art. I din același act normativ.


  Anexa 4

  METODOLOGIE din 20/03/2008