LEGEA nr. 311 din 8 iulie 2003
muzeelor şi a colectiilor publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 23 iulie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta lege reglementează regimul juridic general, clasificarea şi principiile organizării şi funcţionarii muzeelor şi colectiilor publice, precum şi colectiilor private accesibile publicului.


  Articolul 2

  În înţelesul prezentei legi, următorii termeni sunt definiţi astfel:
  a) muzeu - instituţia publică de cultura, aflată în serviciul societăţii, care colectioneaza, conserva, cercetează, restaureaza, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recrearii, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător;
  b) colectie - ansamblul de bunuri culturale şi naturale, constituit în mod sistematic şi coerent de către persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat.


  Articolul 3

  (1) În sensul prezentei legi, colectiile publice sunt colectiile accesibile publicului şi specialiştilor, indiferent de titularul dreptului de proprietate, care reunesc bunuri semnificative prin valoarea lor artistică, documentara, istorica, ştiinţifică, culturală şi memorialistica.
  (2) Colectiile private accesibile publicului sunt colectiile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la care publicul şi specialiştii au acces numai cu acordul deţinătorilor.


  Articolul 4

  Funcţiile principale ale muzeului sunt:
  a) constituirea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal;
  b) evidenta, protejarea, cercetarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal;
  c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recrearii.


  Articolul 5

  Funcţiile principale ale colectiilor publice sunt:
  a) gestionarea, evidenta, cercetarea, dezvoltarea, protejarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului propriu;
  b) punerea în valoare a patrimoniului propriu.


  Articolul 6

  Statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale, protejeaza muzeele, colectiile publice şi colectiile private accesibile publicului, garantează libera lor funcţionare şi dezvoltare şi poate acorda proprietarilor şi titularilor de alte drepturi reale sprijin financiar şi logistic, conform prevederilor legale.


  Capitolul II Patrimoniul muzeal


  Articolul 7

  Cultele susţin propriile muzee şi colecţii publice şi pot beneficia în acest scop de sprijin financiar şi logistic din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 8

  (1) Patrimoniul muzeal reprezintă totalitatea bunurilor, a drepturilor şi obligaţiilor cu valoare patrimonială ce aparţin unui muzeu sau, după caz, unei colecţii publice.
  (2) Bunurile care se afla în patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, al dreptului de proprietate privată.
  (3) Regimul juridic al dreptului de proprietate publică şi/sau privată asupra bunurilor care se afla în patrimoniul muzeal este reglementat conform dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 9

  Pot face obiectul unui patrimoniu muzeal, conform legii:
  a) bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional mobil, de valoare excepţionala, istorica, arheologică, etnografica, artistică, documentara, ştiinţifică şi tehnica, literară, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica şi epigrafica, reprezentând mărturii materiale şi spirituale ale evoluţiei comunităţilor umane, ale mediului înconjurător şi ale potenţialului creator uman;
  b) bunurile imobile de valoare excepţionala, istorica, arheologică, etnografica, artistică, documentara, ştiinţifică şi tehnica;
  c) siturile şi rezervaţiile care au caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic, tehnic şi arhitectural, constituite din terenuri, parcuri naturale, grădini botanice şi zoologice, precum şi construcţiile aferente;
  d) alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ şi care pot fi folosite în cadrul expoziţiilor şi al altor manifestări muzeale.


  Articolul 10

  (1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colectiilor publice au, potrivit Codului civil şi prezentei legi, următoarele obligaţii:
  a) să asigure integritatea, securitatea, conservarea şi restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural naţional mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal;
  b) sa realizeze evidenta şi, după caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal;
  c) sa pună în valoare patrimoniul muzeal;
  d) să asigure şi sa garanteze accesul publicului şi al specialiştilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal;
  e) să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziţie, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;
  f) sa prevină folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât cele prevăzute de reglementările legale în vigoare;
  g) să obţină autorizarea funcţionarii, acreditarea şi, după caz, reacreditarea muzeului sau a colectiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  h) să asigure prevenirea, localizarea şi stingerea incendiilor;
  i) să asigure paza muzeului sau a colectiilor publice şi dotarea acestora cu sisteme de protecţie eficiente;
  j) sa ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz de calamitate naturala sau conflict armat.
  (2) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colectiilor publice de importanţa naţionala sunt obligaţi sa încheie contracte de asigurare parţială sau integrală, în funcţie de obligaţiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile şi imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
  (3) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colectiilor publice de importanţa regionala, judeteana şi locală sunt obligaţi sa încheie contracte de asigurare parţială sau integrală pentru bunurile mobile şi imobile clasate în patrimoniul cultural naţional, categoria Tezaur, respectiv, monumente istorice din clasele A şi B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
  (4) Încheierea contractelor de asigurare prevăzute la alin. (2) şi (3) se face treptat, acordându-se prioritate bunurilor clasate în categoria Tezaur.
  (5) Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, prevăd în bugetele proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, precum şi a imobilelor clasate în categoriile A şi B, potrivit legii.
  (6) Sumele alocate de persoanele fizice şi juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile clasate în categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe venit.


  Articolul 11

  Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice de specialitate subordonate acestora, precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colectiilor publice pot coopera, după caz, cu organizaţii neguvernamentale, în vederea dezvoltării, protejării, conservării, restaurarii, cercetării şi punerii în valoare a patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau cultural-turistic.


  Capitolul III Clasificarea, înfiinţarea şi acreditarea muzeelor şi a colectiilor publice


  Secţiunea 1 Clasificarea


  Articolul 12

  (1) În funcţie de forma de proprietate, de constituire şi de modul de administrare a patrimoniului muzeal, muzeele şi colectiile publice se pot afla în proprietate publică sau privată.
  (2) Muzeele şi colectiile aflate în proprietate publică se înfiinţează şi se organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autorităţi publice ori instituţii şi funcţionează potrivit regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, aprobate de autorităţile sau instituţiile tutelare.
  (3) Muzeele şi colectiile publice aflate în proprietate privată se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.
  (4) După forma de organizare, muzeele şi colectiile publice au personalitate juridică; prin excepţie de la regula, se pot organiza muzee şi colecţii publice fără personalitate juridică.


  Articolul 13

  În funcţie de aria de acoperire teritorială, de mărimea şi de importanţa patrimoniului, muzeele şi colectiile publice se clasifica astfel:
  a) muzee şi colecţii publice de importanţa naţionala;
  b) muzee şi colecţii publice de importanţa regionala;
  c) muzee şi colecţii publice de importanţa judeteana;
  d) muzee şi colecţii publice de importanţa locală.


  Articolul 14

  (1) Muzeele şi colectiile publice de importanţa naţionala sunt muzeele şi colectiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunuri de valoare excepţionala, semnificative în plan naţional pentru istorie, arheologie, etnologie, arta, arhivistica, ştiinţa, tehnica, literatura, cinematografie, numismatica, filatelie, heraldica, bibliofilie, cartografie şi epigrafie; muzeele şi colectiile publice de importanţa naţionala sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Muzeele şi colectiile publice de importanţa regionala sunt muzeele şi colectiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan regional; muzeele şi colectiile publice de importanţa regionala sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (3) Muzeele şi colectiile publice de importanţa judeteana sunt muzeele şi colectiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan judeţean; muzeele şi colectiile publice de importanţa judeteana sunt prevăzute în anexa nr. 3.
  (4) Muzeele şi colectiile publice de importanţa locală sunt muzeele şi colectiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan municipal, orasenesc sau comunal.


  Articolul 15

  (1) Acordarea titulaturii din muzeu sau, după caz, de colectie publică de importanţa naţionala altor muzee sau colecţii publice decât cele prevăzute în anexa nr. 1 se aproba prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor.
  (2) Clasificarea şi/sau schimbarea clasei din care fac parte muzeele şi colectiile publice, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (1), se realizează prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor, la propunerea autorităţii în subordinea căreia se afla muzeul sau colecţia publică.
  (3) Muzeele şi colectiile publice, indiferent de constituire şi de forma de proprietate şi administrare a patrimoniului muzeal, funcţionează în concordanta cu normele metodologice privind muzeele şi colectiile publice, elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor, şi aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.


  Secţiunea a 2-a Înfiinţarea şi acreditarea


  Articolul 16

  (1) Înfiinţarea muzeelor şi a colectiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului, este reglementată prin prezenta lege.
  (2) Pentru înfiinţarea muzeelor şi a colectiilor publice este necesar avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor.
  (3) Obligaţia obţinerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice care solicită înfiinţarea unui muzeu sau a unei colecţii publice.


  Articolul 17

  (1) Funcţionarea muzeelor şi a colectiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului, este condiţionată de acreditarea acestora.
  (2) Autorităţile prevăzute la art. 12 alin. (2), altele decât Ministerul Culturii şi Cultelor, care au în subordine muzee şi colecţii publice, sunt obligate să solicite Ministerului Culturii şi Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.
  (3) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat, care au înfiinţat sau înfiinţează muzee şi colecţii publice în baza avizului prealabil prevăzut la art. 16 alin. (2), sunt obligate să solicite Ministerului Culturii şi Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcţia pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială se afla sediul muzeului sau al colectiei publice respective.
  (4) Acreditarea muzeelor şi a colectiilor publice se aproba, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
  (5) Acreditarea temporară poate conţine condiţii sau recomandări în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.


  Articolul 18

  (1) Revocarea acreditării muzeelor şi a colectiilor publice are loc în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare sau a condiţiilor de acreditare.
  (2) Revocarea acreditării muzeelor şi a colectiilor publice se face la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (3) Din momentul revocării acreditării, proprietarul sau titularii de alte drepturi reale sunt obligaţi să respecte prevederile privind protejarea patrimoniului muzeal.


  Articolul 19

  (1) Ordinul ministrului culturii şi cultelor de revocare a acreditării muzeelor şi colectiilor publice poate fi contestat în termen de 15 zile de la publicare; contestaţia se depune la Ministerul Culturii şi Cultelor.
  (2) Persoana nemultumita de răspunsul primit la contestaţia prevăzută la alin. (1) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.


  Articolul 20

  (1) În subordinea muzeelor şi a colectiilor publice pot funcţiona, ca unităţi fără personalitate juridică, secţii şi filiale, organizate în aceeaşi localitate sau în alte localităţi decât cea în care îşi au sediul muzeele şi colectiile publice respective.
  (2) Secţiile şi filialele muzeelor şi colectiilor publice pot fi denumite muzee sau colecţii, cu obligaţia precizarii muzeului sau a colectiei publice în a carei subordine se afla şi a obţinerii, pentru secţiile sau filialele respective, a avizului prealabil prevăzut la art. 16 alin. (2) şi a acreditării prevăzute la art. 17.
  (3) Organizarea şi funcţionarea secţiilor şi filialelor teritoriale ale muzeelor şi colectiilor publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a muzeului sau a colectiei publice în a carei subordine se afla.


  Capitolul IV Finanţarea muzeelor şi a colectiilor publice


  Articolul 21

  (1) Activitatea muzeelor şi a colectiilor publice de drept public se finanţează din venituri proprii şi din alocaţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.
  (2) Veniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de muzee şi colecţii publice, din donaţii şi sponsorizări, din alte activităţi specifice.
  (3) Veniturile prevăzute la alin. (2) sunt gestionate în regim extrabugetar, conform dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 22

  (1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru succesiunile prin care se transmite un patrimoniu muzeal sau o colectie, în care persoanele fizice sau juridice au calitatea de moştenitori, numai dacă persoanele respective îşi asuma obligaţia, printr-o convenţie încheiată cu direcţia pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, sa menţină la dispoziţia publicului, spre vizitare, patrimoniul muzeal respectiv, în condiţiile prezentei legi.
  (2) În cazul în care moştenitorii nu îndeplinesc obligaţia asumată prin convenţia prevăzută la alin. (1), taxa de timbru se recuperează pe baza notei de constatare întocmite de direcţia generală a finanţelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, la sesizarea direcţiei pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
  (3) Se considera neîndeplinire a obligaţiei asumate potrivit alin. (1) cazul în care accesul publicului este interzis pe o perioadă mai mare de 60 de zile într-un an calendaristic, cu excepţia situaţiilor în care obligaţia respectiva a devenit imposibil de executat pentru cauze neimputabile.


  Articolul 23

  (1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile oferite de muzee şi colecţii publice sunt stabilite de conducerea acestora.
  (2) În cazul muzeelor şi al colectiilor publice de drept public, tarifele stabilite de acestea sunt aprobate de autoritatea în a carei subordine se afla, conform dispoziţiilor legale în vigoare.


  Capitolul V Conducerea, organizarea şi funcţionarea muzeelor şi a colectiilor publice de drept public


  Articolul 24

  (1) Muzeele şi colectiile publice de drept public sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se afla, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
  (2) Personalul de specialitate al muzeelor şi al colectiilor publice cuprinde funcţiile de muzeograf, cercetator, conservator, restaurator şi tehnician de muzeu, respectiv arhitect, acolo unde este cazul.
  (3) Pentru personalul muzeelor care lucrează în condiţii speciale de muncă se va acorda un spor de toxicitate la salariu.
  (4) Pentru personalul de specialitate şi tehnic care lucrează în depozite şi la organizarea unor expoziţii cu bunuri clasate în categoria Tezaur se va acorda un spor de confidenţialitate.


  Articolul 25

  (1) În cadrul muzeelor şi al colectiilor publice de drept public sunt organizate şi funcţionează consilii de administraţie, ca organe deliberative de conducere.
  (2) Componenta, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se afla muzeele şi colectiile publice de drept public, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 26

  (1) Conducerea executivă a muzeelor şi a colectiilor publice de drept public este exercitată de către un director general sau, după caz, de către un director, angajat prin concurs de autoritatea în subordinea căreia se afla muzeele şi colectiile publice de drept public respective, potrivit legii.
  (2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) pot revoca directorul general sau, după caz, directorul, potrivit legii.


  Articolul 27

  (1) În cadrul muzeelor şi al colectiilor publice de drept public pot funcţiona consilii ştiinţifice, ca organe de specialitate alcătuite din specialişti de profil, cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau structurării serviciilor, colectiilor muzeale şi activităţilor culturale.
  (2) În cadrul muzeelor şi al colectiilor publice de drept public de importanţa naţionala, regionala şi judeteana funcţionarea consiliilor ştiinţifice este obligatorie.
  (3) Componenta, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se afla muzeele şi colectiile publice de drept public, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
  (4) Membrii consiliului ştiinţific sunt numiţi, prin decizie, de directorul general sau, după caz, de directorul muzeului sau al colectiei publice de drept public.


  Articolul 28

  (1) În cadrul muzeelor şi al colectiilor publice de drept public funcţionează comisii de evaluare şi/sau comisii de achiziţii de bunuri culturale.
  (2) Membrii comisiilor menţionate la alin. (1) sunt numiţi, prin decizie, de directorul general sau, după caz, de directorul muzeului sau al colectiei publice de drept public.


  Capitolul VI Instituţii şi organisme cu atribuţii în domeniul muzeelor şi al colectiilor publice


  Articolul 29

  (1) Ministerul Culturii şi Cultelor elaborează şi asigura aplicarea strategiei naţionale şi urmăreşte respectarea prevederilor legale, a normelor şi metodologiilor din domeniul muzeelor şi al colectiilor publice.
  (2) Ministerul Culturii şi Cultelor reprezintă statul în relaţiile internaţionale din domeniul muzeelor şi al colectiilor publice.


  Articolul 30

  În domeniul muzeelor şi al colectiilor publice Ministerul Culturii şi Cultelor exercita, prin direcţia sa de specialitate sau prin instituţiile sale subordonate, următoarele atribuţii:
  a) organizează sistemul naţional de cercetare, evidenta, conservare, restaurare şi protejare a patrimoniului, de inspecţie şi clasificare a muzeelor şi a colectiilor publice şi avizează reglementările tehnice aplicabile în domeniu;
  b) aproba normele metodologice de acreditare a muzeelor şi a colectiilor publice;
  c) aproba criteriile de acreditare a muzeelor şi a colectiilor publice;
  d) acorda şi revoca, în condiţiile prezentei legi, acreditarea funcţionarii muzeelor şi a colectiilor publice;
  e) propune acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colectie publică de importanţa naţionala;
  f) aproba clasificarea muzeelor şi a colectiilor publice;
  g) verifica respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colectiilor publice aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
  h) acorda asistenţa ştiinţifică şi de specialitate muzeelor, colectiilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu;
  i) colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, respectiv cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în vederea pregătirii specialiştilor şi a personalului auxiliar din domeniul muzeelor şi al colectiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  j) colaborează cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu, în vederea stabilirii măsurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal în caz de conflict armat, tulburări civile şi catastrofe naturale;
  k) avizează programele de dezvoltare muzeala;
  l) sprijină şi iniţiază cooperarea cu instituţii şi organizaţii din străinătate cu activitate în domeniul muzeelor şi al colectiilor publice;
  m) finanţează activitatea editoriala a Revistei muzeelor, publicată de Centrul pentru Formare, Educaţie Permanenta şi Management în Domeniul Culturii.


  Articolul 31

  Direcţiile pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au, în domeniul muzeelor şi al colectiilor publice, următoarele atribuţii:
  a) propun Ministerului Culturii şi Cultelor acreditarea colectiilor publice de drept privat;
  b) verifica respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colectiilor publice aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a muzeelor şi a colectiilor publice de drept privat;
  c) constata contravenţii şi aplica sancţiuni în domeniul muzeelor şi al colectiilor publice de pe raza lor de competenţa teritorială, conform dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 32

  (1) Comisia Naţionala a Muzeelor şi Colectiilor este, potrivit legii, organismul ştiinţific consultativ şi de avizare în domeniu al Ministerului Culturii şi Cultelor.
  (2) În domeniul muzeelor şi al colectiilor, Comisia Naţionala a Muzeelor şi Colectiilor are următoarele atribuţii:
  a) propune reglementări de specialitate privind domeniul muzeelor şi al colectiilor publice, obligatorii pentru întreaga reţea de instituţii muzeale şi colecţii publice, indiferent de forma de proprietate, administrare şi finanţare;
  b) acorda aviz consultativ pentru aprobarea strategiei naţionale de cercetare-dezvoltare din domeniul muzeelor şi al colectiilor publice;
  c) elaborează criteriile de acordare a avizului prealabil în vederea infiintarii muzeelor şi a colectiilor publice;
  d) emite avize prealabile în vederea infiintarii muzeelor şi a colectiilor publice;
  e) elaborează normele de clasificare a muzeelor şi a colectiilor publice;
  f) propune Ministerului Culturii şi Cultelor clasificarea muzeelor şi a colectiilor publice;
  g) propune revocarea acreditării muzeelor şi a colectiilor publice;
  h) avizează acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colectie publică de importanţa naţionala;
  i) avizează priorităţile de dezvoltare a muzeelor şi a colectiilor publice aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor;
  j) avizează programele de pregătire a specialiştilor din domeniul muzeelor şi al colectiilor publice;
  k) propune Ministerului Culturii şi Cultelor acordarea unor distincţii şi recompense persoanelor care au adus contribuţii deosebite la dezvoltarea, cercetarea, evidenta, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului muzeal.


  Capitolul VII Contravenţii şi sancţiuni


  Articolul 33

  Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală.


  Articolul 34

  Constituie infracţiune degradarea, aducerea în stare de neîntrebuinţare sau distrugerea bunurilor din patrimoniul muzeelor şi al colectiilor publice şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.


  Articolul 35

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) încălcarea normelor de conservare a patrimoniului muzeal;
  b) înfiinţarea de muzee şi colecţii publice fără obţinerea avizului prealabil şi/sau funcţionarea acestora fără obţinerea acreditării;
  c) împiedicarea, prin orice mijloace, a accesului publicului la patrimoniul muzeal, cu excepţia cazurilor în care aceasta este generata de cauze neimputabile;
  d) schimbarea titulaturii muzeului sau, după caz, a colectiei publice, cu nerespectarea procedurii prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2);
  e) neincheierea contractelor de asigurare prevăzute la art. 10 alin. (2) şi (3).
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei.
  (3) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 36

  Infracţiunea şi contravenţiile prevăzute la art. 34 şi, respectiv, la art. 35 se constata, iar sancţiunile se aplică de către specialişti din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor şi ai direcţiilor pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împuterniciţi ca atare prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.


  Articolul 37

  Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi contravenţiilor prevăzute în prezenta lege.


  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 38

  Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colectiilor publice de importanţa naţionala, care nu au încheiat contractul prevăzut la art. 10 alin. (2), precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colectiilor publice de importanţa regionala, judeteana şi locală, care nu au încheiat contractul prevăzut la art. 10 alin. (3), au obligaţia ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sa încheie aceste contracte.


  Articolul 39

  (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia Naţionala a Muzeelor şi Colectiilor va elabora criteriile de acordare a avizului prealabil necesar pentru înfiinţarea muzeelor şi a colectiilor publice, criteriile şi normele metodologice de acreditare a muzeelor şi a colectiilor publice, precum şi normele de clasificare a muzeelor şi colectiilor publice, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor, va elabora normele metodologice cu privire la funcţionarea muzeelor şi colectiilor publice, precum şi normele de securitate şi protejare a patrimoniului muzeal, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 40

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  Bucureşti, 8 iulie 2003.
  Nr. 311.


  Anexa 1
  LISTA
  muzeelor de importanţa naţionala
  1. Muzeul Naţional de Arta al României din Bucureşti, Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti, Ministerul Culturii şi Cultelor
  3. Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", Ministerul Culturii şi Cultelor
  4. Muzeul Taranului Roman din Bucureşti, Ministerul Culturii şi Cultelor
  5. Muzeul Naţional de Arta Contemporana al României, Ministerul Culturii şi Cultelor
  6. Muzeul Naţional al Hartilor şi Cărţii Vechi, Ministerul Culturii şi Cultelor
  7. Muzeul Naţional de Istorie Naturala "Grigore Antipa" din Bucureşti, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
  8. Muzeul Militar Naţional - Bucureşti, Ministerul Apărării Naţionale
  9. Muzeul Naţional al Pompierilor - Bucureşti, Ministerul Administraţiei şi Internelor
  10. Muzeul Naţional Geologic - Bucureşti, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
  11. Muzeul Naţional Tehnic "Prof. ing. Dimitrie Leonida" - Bucureşti, Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti
  12. Muzeul Naţional Cotroceni - Bucureşti, Administraţia Prezidentiala
  13. Muzeul Naţional "George Enescu" - Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti
  14. Muzeul Naţional al Literaturii Române - Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti
  15. Muzeul Naţional Peles din Sinaia, Ministerul Culturii şi Cultelor
  16. Muzeul Naţional al Petrolului - Ploiesti, Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A.
  17. Muzeul Naţional "Brukenthal" din Sibiu, Ministerul Culturii şi Cultelor
  18. Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu
  19. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, Ministerul Culturii şi Cultelor
  20. Complexul Muzeal Naţional "Moldova" din Iaşi, Ministerul Culturii şi Cultelor
  21. Muzeul Bran din Bran, Ministerul Culturii şi Cultelor
  22. Muzeul Carpatilor Rasariteni din Sfîntu Gheorghe, Ministerul Culturii şi Cultelor
  23. Memorialul Ipotesti - Centrul Naţional de Studii "Mihai Eminescu" - Ipotesti, Consiliul Judeţean Botosani
  24. Muzeul Naţional al Unirii - Alba Iulia, Consiliul Judeţean Alba
  25. Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii - Golesti, Consiliul Judeţean Arges
  26. Muzeul Naţional al Agriculturii - Slobozia, Consiliul Judeţean Ialomita
  27. Muzeul Naţional al Poliţiei - Targoviste, Ministerul Administraţiei şi Internelor
  28. Muzeul Marinei Române - Constanta, Ministerul Apărării Naţionale.


  Anexa 2
  LISTA
  muzeelor de importanţa regionala
  1. Muzeul Tarii Crisurilor - Oradea
  2. Muzeul Regiunii Portilor de Fier - Drobeta-Turnu Severin
  3. Muzeul Etnografic al Transilvaniei - Cluj-Napoca
  4. Muzeul de Arta - Cluj-Napoca
  5. Muzeul de Istorie Naţionala şi Arheologie - Constanta
  6. Muzeul Naţional Secuiesc - Sfîntu Gheorghe
  7. Muzeul Civilizatiei Dacice şi Române - Deva
  8. Muzeul Olteniei - Craiova
  9. Muzeul Maramuresan - Sighetu Marmatiei
  10. Muzeul de Istorie Naturala al Universitatii Iaşi - Iaşi
  11. Muzeul Literaturii Române - Iaşi
  12. Complexul Muzeal Bucovina - Suceava
  13. Muzeul Banatului - Timişoara
  14. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale - Muzeul Deltei Dunării - Tulcea.


  Anexa 3
  LISTA
  muzeelor de importanţa judeteana
  1. Complexul Muzeal - Arad
  2. Muzeul Judeţean Arges - Pitesti
  3. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii "Ion Borcea" - Bacau
  4. Muzeul Judeţean de Arta şi Etnografie - Bacau
  5. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie "Iulian Antonescu" - Bacau
  6. Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud - Bistrita
  7. Muzeul Judeţean - Botosani
  8. Muzeul de Etnografie - Braşov
  9. Muzeul de Arta - Braşov
  10. Muzeul Judeţean de Istorie - Braşov
  11. Muzeul Brailei - Brăila
  12. Muzeul Judeţean - Buzau
  13. Muzeul Dunării de Jos - Calarasi
  14. Muzeul Banatului Montan - Resita
  15. Muzeul de Arta Populara - Constanta
  16. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii - Constanta
  17. Muzeul de Arta - Constanta
  18. Muzeul Judeţean de Istorie - Galaţi
  19. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii - Galaţi
  20. Muzeul de Arta Vizuala - Galaţi
  21. Muzeul Judeţean "Teohari Antonescu" - Giurgiu
  22. Muzeul Judeţean "Alexandru Stefulescu" - Targu Jiu
  23. Muzeul Secuiesc al Ciucului - Miercurea-Ciuc
  24. Muzeul Judeţean Ialomita - Slobozia
  25. Centrul de Cultura "Palatele Brancovenesti de la Porţile Bucurestiului" - Mogosoaia
  26. Muzeul de Mineralogie - Baia Mare
  27. Muzeul Judeţean Maramures - Baia Mare
  28. Muzeul Judeţean Mures - Targu Mures
  29. Complexul Muzeal Judeţean Neamt - Piatra-Neamt
  30. Muzeul Judeţean Olt - Slatina
  31. Muzeul Judeţean de Arta - Ploiesti
  32. Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova - Ploiesti
  33. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova - Ploiesti
  34. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arta - Zalau
  35. Muzeul Judeţean - Satu Mare
  36. Muzeul Judeţean Teleorman - Alexandria
  37. Muzeul Satului Banatean - Padurea Verde - Timişoara
  38. Muzeul Judeţean Valcea - Ramnicu Valcea
  39. Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare" - Vaslui
  40. Muzeul Vrancei - Focsani
  41. Muzeul Municipiului Bucureşti.
  -------------