LEGE nr. 56 din 17 martie 2005
privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 14 aprilie 2005  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 29 milioane euro, pentru Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004.


  Articolul 2

  (1) Finanţarea proiectului se va asigura din împrumutul Băncii Europene de Investiţii, din granturi ISPA şi, în completare, din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale respective.
  (2) Beneficiarii finali ai proiectului sunt Regia Autonomă Municipala Buzau, Regia Autonomă Comunală Satu Mare şi Compania Judeteana "Apa Serv" - S.A. Piatra-Neamt.
  (3) Ministerul Finanţelor Publice va încheia acorduri de împrumut subsidiare cu beneficiarii finali ai proiectului şi autorităţile administraţiei publice locale, în care vor fi stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv sursele de finanţare a proiectului, conform planurilor de finanţare anexate la acestea.
  (4) Oficiul de Plati şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice este unitatea de monitorizare desemnată a proiectului şi în aceasta calitate este responsabilă de urmărirea, raportarea şi efectuarea tragerilor aferente împrumutului Băncii Europene de Investiţii.
  (5) Contribuţia României la finanţarea proiectului, egala cu echivalentul în lei a 11.890.929 euro, precum şi sumele necesare achitării impozitelor, taxelor plătibile în România şi a oricăror alte costuri aferente proiectului se vor asigura, pe întreaga perioadă de execuţie a acestuia, din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale respective.
  (6) Echivalentul în valută al părţii în lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea proiectului, este cel valabil la data încheierii contractului de finanţare şi poate fi modificat, pe parcursul executării lucrărilor, cu diferenţele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum total, comunicat de Institutul Naţional de Statistica. Cheltuielile suplimentare rezultate ca urmare a actualizării, precum şi eventualele depăşiri provenite din modificarea unor reglementări legale în domeniul impozitelor şi taxelor aferente realizării proiectului, pe parcursul derulării acestuia, se finanţează din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, după caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale respective.


  Articolul 3

  (1) Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv rate de capital, dobânzi şi orice alte costuri, va fi asigurata din sume prevăzute anual cu aceasta destinaţie din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau din veniturile proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale respective, după caz.
  (2) Beneficiarii finali ai proiectului vor plati comisionul pentru alimentarea fondului de risc, în vederea acoperirii riscurilor financiare care decurg din obligaţia rambursarii împrumutului extern şi din plata serviciului datoriei publice aferent. În cazul în care beneficiarii finali nu dispun de fondurile necesare, comisionul de risc va fi achitat, în numele acestora, de autoritatea administraţiei publice locale respectiva.


  Articolul 4

  Pentru scopurile proiectului se aproba ca, din sumele şi în limita împrumutului, beneficiarii finali ai proiectului să efectueze, dacă este cazul, plati în valută aferente contractelor atribuite persoanelor fizice şi juridice române.


  Articolul 5

  (1) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice ca, de comun acord cu Banca Europeană de Investiţii şi cu beneficiarii finali ai proiectului, sa introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a contractului de finanţare menţionat la art. 1, amendamente la conţinutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificări în structura împrumutului, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană de Investiţii sau sa determine noi condiţionalitati economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.
  (2) Amendamentele menţionate la alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 17 martie 2005.
  Nr. 56.
  BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII
  Fi nr. 22.495
  Agora nr. 2002 0343
  România - Proiectul privind infrastructura
  municipala în domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-a

  CONTRACT 15/03/2004