HOTĂRÂRE nr. 1.288 din 15 decembrie 2010
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora, potrivit legii.


  Articolul 3

  După scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea construcţiilor, Serviciul Român de Informaţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.


  Articolul 4

  Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
  George Cristian Maior
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 15 decembrie 2010.
  Nr. 1.288.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale construcţiilor aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii
  care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului,
  în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora
  *Font 9*

  ┌────────────┬──────────┬────────────────┬───────────────────────┬──────────┬──────────────┐
  │Locul unde │Persoana │Construcţia din │ │Nr. de │ │
  │este situat │juridică │ incinta │ Caracteristicile │identi- │ │
  │ imobilul │ care │ imobilului │ tehnice ale │ficare │ Valoarea de │
  │ │adminis- │ propusă pentru │ construcţiei │atribuit │ inventar │
  │ │ trează │ desfiinţare │ │de către │ - lei - │
  │ │ imobilul │ │ │Ministerul│ │
  │ │ │ │ │Finanţelor│ │
  │ │ │ │ │ Publice │ │
  ├────────────┼──────────┼────────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┤
  │Municipiul │Serviciul │Atelier │Suprafaţa construită = │ 105.991│ 17.590,19 lei│
  │Bucureşti, │Român de │(construcţia C4)│82,45 mý │(parţial) │ │
  │str. Emanoil│Informaţii│ │Suprafaţa desfăşurată =│ │ │
  │Porumbaru │ │ │82,45 mý │ │ │
  │nr. 35-37, │ ├────────────────┼───────────────────────┤ ├──────────────┤
  │sectorul 1 │ │Atelier │Suprafaţa construită = │ │ 6.580 lei│
  │ │ │(construcţia C9,│41 mý │ │ │
  │ │ │parţial) │Suprafaţa desfăşurată =│ │ │
  │ │ │ │41 mý │ │ │
  │ │ ├────────────────┼───────────────────────┤ ├──────────────┤
  │ │ │Magazie │Suprafaţa construită = │ │ 1.643,83 lei│
  │ │ │(construcţia │10,20 mý │ │ │
  │ │ │C12) │Suprafaţa desfăşurată =│ │ │
  │ │ │ │10,20 mý │ │ │
  ├────────────┤ ├────────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┤
  │Oraşul │ │Siloz alimente │Suprafaţa construită = │ 144.742│ 20.546,57 lei│
  │Otopeni,şos.│ │demisol │371 mý │(parţial) │ │
  │Odăi nr. 20,│ │(construcţia │Suprafaţa desfăşurată =│ │ │
  │judeţul │ │C23) │371 mý │ │ │
  │Ilfov │ ├────────────────┼───────────────────────┤ ├──────────────┤
  │ │ │Puţ forat nr. 3 │Adâncime = 132,50 m │ │125.772,82 lei│
  │ │ ├────────────────┼───────────────────────┤ ├──────────────┤
  │ │ │Magazie │Suprafaţa construită = │ │ 1.078,34 lei│
  │ │ │(construcţia │35 mý │ │ │
  │ │ │C37) │Suprafaţa desfăşurată =│ │ │
  │ │ │ │35 mý │ │ │
  └────────────┴──────────┴────────────────┴───────────────────────┴──────────┴──────────────┘

  _________