LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 (*actualizata*)
privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de razboi
(actualizata până la data de 18 martie 2005*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 7 octombrie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 18 martie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  Mormintele şi operele comemorative de razboi româneşti, precum şi cele straine situate pe teritoriul României sunt considerate asezaminte social-culturale, fiind supuse regimului juridic stabilit de prezenta lege.


  Articolul 2

  (1) În sensul prezentei legi, mormintele de razboi sunt locurile de inhumare a persoanelor care au decedat în timpul şi din cauza conflictelor armate ca urmare a indeplinirii unui serviciu comandat sau voluntar în interesul statului ai caror cetăţeni au fost, precum şi alte locuri în care se păstrează ramasitele pamantesti ale acestora.
  (2) Mormintele de razboi pot fi individuale sau comune, izolate ori grupate în cimitire de onoare, parcele de onoare, osuare sau mausolee.
  (3) Cimitirele militare sau parcelele militare din cimitirele civile, administrate de către comenduirile de garnizoana, nu sunt considerate, potrivit legii, cimitire sau parcele de onoare.


  Articolul 3

  Sunt asimilate mormintelor de razboi:
  a) Mormantul Ostasului Necunoscut;
  b) mormintele cetatenilor români prizonieri, internati civili de razboi sau deportati;
  c) mormintele membrilor formatiunilor de Cruce Rosie şi ale corespondentilor de razboi, decedati în timpul şi din cauza conflictelor armate, indeplinind o misiune;
  d) mormintele militarilor sau ale persoanelor civile, cetăţeni români, care au murit în timp de pace indeplinind un serviciu comandat în domeniile apararii naţionale, ordinii publice şi sigurantei naţionale;
  e) mormintele persoanelor decedate în alte situaţii prevăzute de lege.


  Articolul 4

  (1) Mormintele de razboi straine situate pe teritoriul României au acelasi regim ca şi mormintele de razboi româneşti.
  (2) Sunt asimilate mormintelor prevăzute la alin. (1) şi cele ale prizonierilor şi internatilor civili de razboi, cetăţeni straini.


  Articolul 5

  Sunt considerate opere comemorative de razboi edificiile, monumentele de arta, placile şi altarele comemorative, troitele, crucile, cenotafurile sau orice alte constructii ori lucrari realizate în memoria celor prevăzuţi la art. 2-4.


  Articolul 6

  Mormintele şi operele comemorative de razboi care sunt inscrise în Lista monumentelor istorice se supun regimului juridic stabilit prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare, precum şi dispoziţiilor prezentei legi.


  Articolul 7

  (1) Activităţile şi masurile de protejare a mormintelor şi operelor comemorative de razboi se realizează în interes public şi pot constitui cauza de utilitate publică, în condiţiile legii.
  (2) În sensul prezentei legi, prin protejarea mormintelor şi operelor comemorative de razboi se înţelege ansamblul de măsuri cu caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic menite să asigure cercetarea, identificarea, inventarierea, clasarea, evidenta, conservarea, marcarea, inclusiv paza şi întreţinerea, restaurarea, stramutarea şi punerea în valoare a acestora.
  (3) Asupra imobilelor pe care sunt amplasate morminte sau opere comemorative de razboi se pot aplica servituti de utilitate publică, instituite conform legii.


  Articolul 8

  (1) Mormintele şi operele comemorative de razboi apartin fie domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, fie sunt proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.
  (2) Mormintele şi operele comemorative de razboi proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. Acestea pot fi date în administrarea instituţiilor publice, pot fi concesionate sau inchiriate, în condiţiile legii, cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.


  Articolul 9

  (1) Mormintele şi operele comemorative de razboi aparţinând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil fără a li se schimba destinaţia, în condiţiile stabilite de prezenta lege.
  (2) Imobilele pe care sunt amplasate mormintele şi operele comemorative de razboi, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi vandute numai în condiţiile exercitarii dreptului de preemtiune al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, prin Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, sub sancţiunea nulitatii absolute a vanzarii. Fac excepţie imobilele cu destinatie de locuinta pe care sunt amplasate placi comemorative.
  (3) Proprietarii, persoane fizice sau juridice, care intenţionează sa vanda imobilele pe care sunt amplasate morminte ori opere comemorative de razboi vor instiinta în scris consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărui raza se afla imobilul în cauza.
  (4) Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale vor transmite Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor instiintarea prevăzută la alin. (3), în termen de 7 zile de la primirea acesteia.
  (5) Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune al statului este de 30 de zile de la data înregistrării înştiinţării prevăzute la alin. (3) la Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor.
  (6) În cazul în care Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor nu îşi exercită dreptul de preemtiune în termenul prevăzut la alin. (5), acest drept se transfera autorităţilor administraţiei publice locale, care îl pot exercita într-un termen de 15 zile, calculat de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5).


  Articolul 10

  În cazul în care imobilul pe care se afla dispuse morminte şi opere comemorative de razboi nu are proprietar cunoscut, oblibaţiile ce decurg din prezenta lege revin autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale, după caz, din unitatea administrativ-teritoriala pe al carei teritoriu este situat imobilul.


  Articolul 11

  Pentru înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de razboi, la propunerea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, pot fi expropriate imobile, în condiţiile legii.


  Capitolul II Înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de razboi


  Articolul 12

  Înfiinţarea de cimitire şi parcele de onoare cu morminte româneşti se face, în condiţiile legii, cu aprobarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.


  Articolul 13

  Înfiinţarea pe teritoriul României a cimitirelor sau a parcelelor de onoare cu morminte straine se face în conformitate cu prevederile tratatelor internationale în domeniu la care România este parte, iar în lipsa acestora, prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 14

  (1) Operele comemorative de razboi se realizează cu respectarea legislaţiei în domeniul autorizarii construcţiilor şi cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.
  (2) Construcţia operelor comemorative de razboi straine pe teritoriul României se face cu aprobarea Guvernului.


  Articolul 15

  Modificarea sau stramutarea mormintelor ori a operelor comemorative de razboi se face cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.


  Articolul 16

  Modificarea suprafeţelor pe care sunt amplasate, stramutarea sau reamenajarea mormintelor de razboi straine, precum şi orice interventie asupra operelor comemorative de razboi straine aflate pe teritoriul României se fac numai cu aprobarea Guvernului şi sub supravegherea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, în conformitate cu tratatele internationale, iar în lipsa acestora, prin hotărâre a Guvernului, după ce a fost instiintat statul interesat şi s-au stabilit pe cale diplomatica detaliile unor asemenea interventii.


  Articolul 17

  Ramasitele pamantesti ale persoanelor decedate în condiţiile prevăzute la art. 2-4 se inhumeaza în mod individual, cu excepţia cazurilor de forta majoră care impun un mormant comun. La fiecare mormant se asaza un insemn de capatai pe care sunt inscrise date minime de identificare a persoanei decedate. Insemnul de capatai este specific religiei celui inhumat şi are forma şi dimensiunile precizate în normele tehnice prevăzute de Regulamentul de organizare şi functionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.


  Articolul 18

  (1) În scopul asigurarii unei protejari adecvate a mormintelor de razboi se poate proceda la stramutarea acestora.
  (2) La reorganizarea, extinderea sau construirea cimitirelor de onoare se vor respecta normele tehnice prevăzute în Regulamentul de organizare şi functionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.
  (3) Este interzisa inhumarea în cimitirele sau în parcelele de onoare a altor persoane decedate decat cele prevăzute la art. 2-4.


  Articolul 19

  Toate mormintele de razboi vor avea asigurata o zona de protecţie. În zona de protecţie pot fi instituite servituti de utilitate publică şi reglementari speciale de construire prin planurile şi regulamentele de urbanism aprobate şi avizate conform legii.


  Articolul 20

  (1) Evidenta generală a mormintelor şi operelor comemorative de razboi se tine de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor.
  (2) Instituţiile publice şi autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate sa tina propria evidenta a mormintelor şi operelor comemorative de razboi aflate în administrarea sau în proprietatea lor, după caz.
  (3) Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare, organizeaza, păstrează şi actualizeaza permanent evidenta mormintelor şi operelor comemorative de razboi româneşti din strainatate.


  Articolul 21

  Evidenta, inventarierea, marcarea, întreţinerea, conservarea şi restaurarea mormintelor şi operelor comemorative de razboi se realizează în conformitate cu normele tehnice prevăzute în Regulamentul de organizare şi functionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.


  Articolul 22

  Finantarea activităţilor de înfiinţare şi protejare a mormintelor şi a operelor comemorative de razboi româneşti se face astfel:
  a) pentru cele din strainatate, prin bugetul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor şi potrivit tratatelor internationale la care România este parte;
  b) pentru cele dispuse pe teritoriul naţional şi care apartin domeniului public sau privat al statului, din bugetele instituţiilor publice în a caror administrare se afla, iar pentru cele care apartin domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, din bugetele acestora.


  Articolul 23

  Întreţinerea şi marcarea mormintelor şi operelor comemorative de razboi straine, aflate pe teritoriul României, se realizează de către autorităţile administraţiei publice, potrivit legii şi în conformitate cu tratatele internationale la care România este parte.


  Articolul 24

  În functie de importanţa şi de amploarea lucrărilor de înfiinţare sau de protejare a mormintelor şi operelor comemorative de razboi româneşti şi straine, aflate pe teritoriul naţional, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor poate sustine finantarea sau cofinantarea acestora din bugetul propriu.


  Capitolul III Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor


  Articolul 25

  (1) Se infiinteaza Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Apararii Naţionale.
  (2) Organizarea şi functionarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se stabilesc prin regulament de organizare şi functionare aprobat prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Apararii Naţionale.
  (3) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este condus de un director numit prin ordin al ministrului apararii naţionale, în conformitate cu dispozitiile legale.
  (4) Numărul maxim de posturi ale Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se stabileste prin Regulamentul de organizare şi functionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Structura posturilor pe compartimente, statul de functii şi structura de personal se aproba prin ordin al ministrului apararii naţionale.
  (5) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor întocmeşte proiectul bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul Ministerului Apararii Naţionale.
  -----------
  Art. 25 a fost modificat de pct. 1 al art. 16 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005.


  Articolul 26

  Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor are urmatoarele atribuţii:
  a) organizeaza sistemul naţional de cercetare şi evidenta a mormintelor şi operelor comemorative de razboi, româneşti şi straine, aflate pe teritoriul României, şi a celor româneşti din strainatate şi acţionează pentru cautarea, descoperirea şi identificarea acestora;
  b) tine evidenta centralizata a mormintelor şi operelor comemorative de razboi, româneşti şi straine, aflate pe teritoriul României, şi a celor româneşti din strainatate, precum şi a obiectelor de identificare descoperite ocazional sau cu prilejul exhumarilor;
  c) colaboreaza cu organizaţiile neguvernamentale şi cultele religioase recunoscute de lege în aplicarea prezentei legi, precum şi cu cele din strainatate care au obiect de activitate similar;
  d) ia masurile necesare pentru înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de razboi româneşti în strainatate;
  e) propune Ministerului Apararii Naţionale iniţierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înfiinţarea, modificarea, precum şi pentru construirea mormintelor şi operelor comemorative de razboi straine pe teritoriul României;
  -----------
  Lit. e) a art. 26 a fost modificata de pct. 2 al art. 16 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005.
  f) initiaza, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, incheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de razboi;
  g) valorifica toate datele şi informaţiile existente şi acţionează pentru cautarea, descoperirea, identificarea şi luarea în evidenta a mormintelor de razboi;
  h) hotaraste modalitatile de regrupare a osemintelor mortilor de razboi şi insemnele comemorative pentru locurile de inhumare comune atunci când nu pot fi amenajate morminte individuale;
  i) pune la dispoziţie celor interesati, la cerere, datele de care dispune referitoare la locul de inhumare a persoanelor decedate, în condiţiile prevăzute la art. 2-4;
  j) colaboreaza cu reprezentantele diplomatice straine pentru organizarea ceremonialelor de comemorare a militarilor acestor state inhumati pe teritoriul României;
  k) elaboreaza şi supune spre aprobare Guvernului, împreună cu instituţiile de aparare şi ordine publică, programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor şi de alte evenimente;
  l) avizeaza sau aproba, după caz, modificarea ori stramutarea mormintelor şi operelor comemorative de razboi româneşti aflate pe teritoriul naţional;
  m) initiaza, împreună cu instituţiile abilitate prin lege, proiectele de acte normative pentru declararea utilitatii publice şi exproprierea, în condiţiile legii, a imobilelor pe care se afla amplasate sau se vor construi morminte şi opere comemorative de razboi;
  n) propune Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice mormintele şi operele comemorative de razboi de pe teritoriul României care să fie cuprinse în Lista monumentelor istorice;
  o) sesizeaza Ministerul Culturii şi Cultelor, atunci când detine informaţii, cu privire la interventii neautorizate asupra operelor comemorative de razboi cuprinse în Lista monumentelor istorice sau când este incalcata zona de protecţie a acestora;
  p) promovează programe şi participa la valorificarea în plan educativ a memoriei celor cazuti pentru tara;
  q) editeaza publicatii şi produse media pentru educarea patriotica a cetatenilor;
  r) organizeaza, în colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, tabere pentru tineret, în scopul ingrijirii mormintelor şi operelor comemorative de razboi, pe care le poate sustine financiar;
  s) elaboreaza proiectele de acte normative pentru darea în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale a mormintelor şi operelor comemorative de razboi de interes naţional;
  s) reprezinta Guvernul României la activităţile internationale care au ca obiect mormintele şi operele comemorative de razboi;
  t) colaboreaza cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din strainatate care au obiect de activitate similar;
  t) controlează respectarea regimului juridic al mormintelor şi operelor comemorative de razboi, aplica sancţiuni sau sesizeaza, după caz, autorităţile abilitate de lege, atunci când regimul acestora este încălcat;
  u) întocmeşte proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli;
  v) propune trecerea unor morminte şi opere comemorative de razboi în patrimoniul public al unităţilor administrativ-teritoriale;
  w) initiaza proiecte de hotărâri privind înfiinţarea, modificarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de razboi, la propunerea instituţiilor de aparare şi ordine publică;
  x) initiaza, împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu alte institutii abilitate prin lege, concursuri pentru proiectarea şi executarea de monumente de natura mormintelor şi operelor comemorative de razboi, astfel cum sunt definite la art. 5, precum şi de biserici aferente cimitirelor în care se afla mormintele de razboi, selecteaza proiectele şi urmareste finalizarea acestora;
  y) formuleaza propuneri în vederea editarii de timbre omagiale şi comemorative pe teme legate de cinstirea eroilor;
  z) alte atribuţii prevăzute de lege.


  Articolul 27

  (1) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor are în administrare, potrivit legii, bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public sau privat al statului.
  (2) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor poate folosi pentru desfăşurarea activităţii sale bunuri materiale primite de la persoane fizice şi juridice sub forma de donatii şi sponsorizari, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 28

  Bunurile de orice fel, importate de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, folosite pentru construcţia, întreţinerea sau decorarea mormintelor de razboi şi cimitirelor militare sau a operelor comemorative de razboi, sunt scutite de la plata taxelor cuvenite bugetului. Actiunile în justiţie pentru valorificarea drepturilor de orice natura ale Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor sunt scutite de taxa de timbru.

  -----------
  Art. 29 a fost abrogat de pct. 3 al art. 16 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005.


  Capitolul IV Responsabilitatile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi ale proprietarilor de imobile pe care se afla amplasate morminte sau opere comemorative de razboi


  Articolul 30

  Ministerul Culturii şi Cultelor are urmatoarele atribuţii:
  a) avizeaza, prin comisiile de specialitate, documentatiile pentru amplasarea şi realizarea de opere comemorative de razboi;
  b) avizeaza, prin comisiile de specialitate, documentatiile pentru interventiile asupra mormintelor şi operelor comemorative de razboi inscrise în Lista monumentelor istorice;
  c) asigura, prin directiile pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judetene şi a municipiului Bucureşti, inspecţia şi controlul propriu la mormintele şi operele comemorative de razboi inscrise în Lista monumentelor istorice, privind starea lor de conservare şi respectarea avizelor de specialitate emise;
  d) sustine programe şi proiecte de punere în valoare a mormintelor şi operelor comemorative de razboi inscrise în Lista monumentelor istorice, cofinanteaza programe şi publicatii pentru animarea culturala şi stimularea interesului public faţă de acestea;
  e) colaboreaza cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor;
  f) solicita cultelor religioase recunoscute de lege participarea la desfăşurarea serviciului religios organizat la mormintele şi operele comemorative de razboi, cu prilejul manifestarilor oficiale de comemorare a eroilor;
  g) alte atribuţii prevăzute de lege.


  Articolul 31

  Ministerul Afacerilor Externe are urmatoarele atribuţii:
  a) negociaza, împreună cu reprezentantii Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor şi ai altor institutii, după caz, acordurile interguvernamentale având ca obiect regimul mormintelor şi operelor comemorative de razboi;
  b) tine evidenta centralizata a mormintelor şi operelor comemorative de razboi româneşti din strainatate; reprezentantele diplomatice şi oficiile consulare ale României din strainatate păstrează şi actualizeaza permanent evidenta mormintelor şi operelor comemorative de razboi româneşti aflate pe teritoriul statului unde îşi desfăşoară activitatea;
  c) organizeaza, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare, activităţi de cinstire a memoriei militarilor români cazuti pe teritoriul statelor straine;
  d) sprijina actiunile pe plan extern, organizate şi desfăşurate de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor;
  e) alte atribuţii prevăzute de lege.


  Articolul 32

  Ministerul Apararii Naţionale are urmatoarele atribuţii:
  a) tine evidenta centralizata a mormintelor şi operelor comemorative de razboi aflate în administrarea sa, asigura protejarea lor şi îşi prevede fondurile necesare în acest scop;
  b) stabileste regulile de desfăşurare a ceremonialelor la mormintele şi operele comemorative de razboi;
  c) asigura paza la Mormantul Ostasului Necunoscut şi stabileste reguli privind organizarea vizitelor şi solemnitatilor în acest loc;
  d) participa la ceremonialele organizate la mormintele şi operele comemorative de razboi;
  e) pune la dispoziţie instituţiilor şi persoanelor interesate, la cerere, informaţiile de care dispune privind mormintele şi operele comemorative de razboi;
  f) asigura participarea militarilor la programele care vizeaza valorificarea în plan educativ a memoriei eroilor;
  g) participa la pregătirea şi negocierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de razboi;
  h) sprijina Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor în indeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege.


  Articolul 33

  Ministerul Administraţiei şi Internelor are urmatoarele atribuţii:
  a) tine evidenta centralizata a mormintelor şi operelor comemorative de razboi aflate în administrarea sa, asigura protejarea lor şi îşi prevede fondurile necesare în acest scop;
  b) pune la dispoziţie instituţiilor şi persoanelor interesate, la cerere, informaţiile de care dispune privind mormintele şi operele comemorative de razboi;
  c) asigura, potrivit legii, ordinea publică la locul de desfăşurare a activităţilor comemorative;
  d) la cererea autorităţilor administraţiei publice poate asigura paza şi ceremonialele la unele morminte şi opere comemorative de razboi;
  e) organizeaza ceremoniale militare şi religioase la locurile unde se afla cimitire şi opere comemorative de razboi, de interes naţional sau proprii, cu ocazia sarbatorilor legale;
  f) initiaza programe speciale pentru comemorarea Zilei Eroilor;
  g) poate organiza acţiuni de strangere de fonduri sau activităţi cu caracter filantropic pentru construirea sau întreţinerea unor monumente proprii;
  h) colaboreaza cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor în vederea protejarii mormintelor şi operelor comemorative de razboi din tara;
  i) participa la negocierea şi punerea în aplicare a acordurilor interguvernamentale în domeniu.


  Articolul 34

  Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului emite, în conformitate cu dispozitiile legale, avize de specialitate pentru mormintele şi operele comemorative de razboi nou-înfiinţate.


  Articolul 35

  Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului are urmatoarele atribuţii:
  a) initiaza programe de promovare a cultului eroilor în randurile tinerei generatii;
  b) asigura participarea tinerilor la ingrijirea mormintelor şi operelor comemorative de razboi, la taberele organizate şi finantate de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, precum şi la alte activităţi similare.


  Articolul 36

  Consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au urmatoarele atribuţii:
  a) ţin evidenta centralizata a mormintelor şi operelor comemorative de razboi situate pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz;
  b) îşi prevad în proiectele bugetelor proprii resursele financiare necesare protejarii mormintelor şi operelor comemorative de razboi aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea lor;
  c) colaboreaza cu consiliile locale pentru protejarea mormintelor şi operelor comemorative de razboi;
  d) iau masurile legale atunci când constata încălcări ale regimului juridic al mormintelor şi operelor comemorative de razboi.


  Articolul 37

  Consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti au urmatoarele atribuţii:
  a) ţin evidenta detaliata a mormintelor şi operelor comemorative de razboi situate pe raza lor teritoriala şi asigura protejarea lor, prevazandu-şi în bugete fondurile necesare în acest scop;
  b) colaboreaza cu organizaţiile neguvernamentale pentru protejarea mormintelor şi a operelor comemorative de razboi.


  Articolul 38

  În scopul protejarii mormintelor şi operelor comemorative de razboi, proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra acestora sunt obligati:
  a) sa foloseasca şi sa intretina, în condiţiile legii, imobilele pe care se afla dispuse morminte şi opere comemorative de razboi, astfel încât acestea din urma sa nu fie afectate;
  b) sa instiinteze în scris Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, precum şi consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale de care apartin despre orice modificare sau degradare fizica a mormintelor şi operelor comemorative de razboi;
  c) să asigure, în condiţiile legii, accesul specialistilor în vederea constatarii stării de conservare şi pentru operaţiuni de expertizare şi de evidenta;
  d) să obţină avizele cerute de lege pentru toate interventiile efectuate asupra mormintelor şi operelor comemorative de razboi;
  e) să permită efectuarea lucrărilor de interventie, conservare, consolidare, restaurare, precum şi a altor lucrari, în situaţia în care acestea sunt initiate şi finantate de persoane fizice sau juridice abilitate în condiţiile legii;
  f) să asigure, în condiţiile legii, condiţii de vizitare, fotografiere şi filmare;
  g) sa comunice, în termen de 30 de zile, Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor sau, după caz, primarului localităţii respective orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare ori al altor drepturi reale, după caz, asupra imobilelor pe care se afla dispuse morminte şi opere comemorative de razboi;
  h) sa instiinteze în scris consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale despre intentia de a instraina imobilele pe care sunt amplasate morminte sau opere comemorative de razboi, în vederea exercitarii dreptului de preemtiune al statului, conform art. 9.


  Capitolul V Comemorarea eroilor neamului


  Articolul 39

  Se proclama Ziua Eroilor, sarbatoare naţionala a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Pasti, Ziua Inaltarii Domnului Isus Hristos, potrivit traditiei româneşti.


  Articolul 40

  În capitala României se păstrează Mormantul Ostasului Necunoscut, care aminteste de eroii anonimi cazuti pentru binele patriei.


  Articolul 41

  Mormantul Ostasului Necunoscut este administrat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.


  Articolul 42

  (1) La Mormantul Ostasului Necunoscut se depun flori, jerbe sau coroane de flori.
  (2) Flacara de candela arde în permanenta şi nu poate fi stinsa sau reaprinsa decat cu aprobarea Guvernului României.


  Articolul 43

  (1) La Mormantul Ostasului Necunoscut Guvernul organizeaza ceremonii oficiale de Ziua Naţionala a României, Ziua Eroilor şi Ziua Armatei. În aceste zile orice alte activităţi comemorative sunt permise numai după terminarea ceremoniei oficiale.
  (2) Instituţiile statului pot organiza ceremonii oficiale la Mormantul Ostasului Necunoscut cu prilejul altor date importante pentru istoria naţionala, cu ocazia unor vizite ale unor delegaţii straine şi a altor acţiuni oficiale, cu instiintarea Comenduirii Garnizoanei Bucureşti.


  Articolul 44

  (1) Cetatenii români decedati în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi la art. 3 se comemoreaza fără nici un fel de discriminare.
  (2) Fiecare dintre cei decedati trebuie comemorat individual, după nume, fie pe insemnul de capatai, fie printr-o inscriptie pe un insemn memorial comun.


  Articolul 45

  (1) Festivitatile din tara şi din strainatate, dedicate memoriei eroilor României, se desfăşoară pe baza unui program elaborat de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, în colaborare cu toate instituţiile statului care pot contribui la asigurarea caracterului solemn al activităţilor din Ziua Eroilor şi la buna lor desfăşurare.
  (2) Personalitatile din conducerea statului vor fi prezente la locurile reprezentative şi cu mare incarcatura simbolica pentru sacrificiul facut de cetatenii tarii pentru dobandirea şi pastrarea independentei naţionale, a unităţii statale, pentru apararea suveranităţii naţionale, menţinerea ordinii de drept şi sigurantei naţionale.
  (3) Autorităţile administraţiei publice locale vor organiza programe proprii de comemorare cu sprijinul şi cu participarea reprezentantilor autorităţilor centrale şi ai cultelor religioase din teritoriu.
  (4) Festivitatile de comemorare vor fi programate sa inceapa după oficierea serviciului religios în lacasurile de cult.
  (5) Activităţile pentru comemorarea eroilor României în strainatate sunt organizate de către Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare ale României care îşi desfăşoară activitatea în statele respective, în colaborare cu alte institutii sau organizaţii interesate, după caz.


  Articolul 46

  Finantarea activităţilor de comemorare a eroilor se face din bugetul de stat prin bugetul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, pentru activităţile organizate de acesta, din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, pentru activităţile organizate de acestea, sau din resursele proprii ale altor categorii de organizatori, după caz.


  Capitolul VI Sancţiuni


  Articolul 47

  Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, raspunderea administrativa, contraventionala, civila sau penala.


  Articolul 48

  Constituie contraventii la regimul mormintelor şi operelor comemorative de razboi:
  a) exhumarea ramasitelor pamantesti ale celor morti în razboaie, fără aprobarile legale şi fără luarea masurilor de reinhumare cu cinstea cuvenita acestora, în condiţiile prezentei legi, care se sancţionează cu amendă de la 70.000.000 lei la 100.000.000 lei; când contravenientul este o organizaţie neguvernamentala care are ca obiect de activitate protejarea mormintelor şi operelor comemorative de razboi, acestuia i se retrage şi dreptul de a mai desfăşura astfel de activităţi;
  b) stramutarea operelor comemorative de razboi fără aprobarile legale, care se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
  c) construirea, modificarea sau restaurarea operelor comemorative de razboi fără aprobarile şi avizele prevăzute de prezenta lege, care se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
  d) neindeplinirea atribuţiilor legate de executarea lucrărilor de ingrijire şi conservare a mormintelor şi operelor comemorative de razboi, de îndată ce s-a constatat necesitatea acestor lucrari, precum şi impiedicarea executarii lor, care se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei;
  e) efectuarea neautorizata de inscriptii, inscrisuri, desene sau orice alte acţiuni care conduc la schimbarea datelor istorice ori a infatisarii operelor comemorative de razboi, care se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei şi obligarea la suportarea cheltuielilor facute pentru aducerea operelor comemorative de razboi la starea lor initiala;
  f) stingerea sau reaprinderea flacarii candelei de la Mormantul Ostasului Necunoscut fără aprobarea Guvernului României, care se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei;
  g) introducerea în cimitirele de razboi a animalelor, pentru pascut sau adapost, care se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
  h) organizarea de activităţi comemorative la Mormantul Ostasului Necunoscut în Ziua Naţionala, Ziua Eroilor şi în Ziua Armatei, înainte sau concomitent cu ceremoniile oficiale, fără autorizarile prevăzute de lege, care se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei;
  i) depunerea la Mormantul Ostasului Necunoscut a altor obiecte decat flori, coroane sau jerbe de flori, care se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.


  Articolul 49

  Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către primar şi imputernicitii acestuia, precum şi de către reprezentantii Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.


  Articolul 50

  Contraventiilor prevăzute la art. 49 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


  Capitolul VII Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 51

  Organizaţiile neguvernamentale cu personalitate juridica de drept privat fără scop lucrativ care au ca obiect de activitate protejarea mormintelor şi operelor comemorative de razboi vor continua sa functioneze cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.


  Articolul 52

  Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor va prelua de la Muzeul Militar Naţional în administrare Arhiva "Cultul Eroilor", în termen de 90 de zile de la înfiinţarea sa.


  Articolul 53

  În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, prin hotărâre, Regulamentul de organizare şi functionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.


  Articolul 54

  (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Pe aceeasi data se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 117 din 23 octombrie 1975 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de razboi, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 111 din 30 octombrie 1975, Legea nr. 48/1995 privind proclamarea Zilei Eroilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995, precum şi orice alte dispozitii contrare.
  Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 30 septembrie 2003.
  Nr. 379.
  ──────────────