DECIZIE nr. 46 din 23 martie 1999
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 29 aprilie 1999  Lucian Mihai - preşedinte
  Costica Bulai - judecător
  Constantin Doldur - judecător
  Kozsokar Gabor - judecător
  Ioan Muraru - judecător
  Nicolae Popa - judecător
  Lucian Stangu - judecător
  Florin Bucur Vasilescu - judecător
  Romul Petru Vonica - judecător
  Paula C. Pantea - procuror
  Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent
  Pe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Hidroconstructia" - S.A. - Sucursala Siriu în Dosarul nr. 1.807/1998 al Judecătoriei Patarlagele.
  La apelul nominal răspunde prezent personal Petecila Elena, lipsind Societatea Comercială "Hidroconstructia" - S.A. - Sucursala Siriu, legal citata.
  Cauza fiind în stare de judecată, se da cuvântul părţii prezente, care solicită Curţii Constituţionale respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, pentru considerentele expuse în raportul întocmit de judecătorul-raportor, pe care şi le însuşeşte.
  Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece, în legătură cu constituţionalitatea prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992, Curtea Constituţională s-a pronunţat prin decizii anterioare care îşi menţin valabilitatea şi în acest dosar.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:
  Prin Încheierea din 15 decembrie 1998 Judecătoria Patarlagele a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice şi bugetare de stat, republicată, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Hidroconstructia" - S.A. - Sucursala Siriu.
  În motivarea excepţiei s-a susţinut ca obligarea societăţii comerciale privatizate la vânzarea locuinţelor către titularii contractelor de închiriere prin hotărâre judecătorească, fără consimţământul necesar la încheierea oricărui contract, încalcă dreptul de proprietate al acesteia, garantat de Constituţia României. Societăţile comerciale privatizate nu pot fi obligate prin sentinţe judecătoreşti la înstrăinarea locuinţelor, întrucât contractul de vânzare-cumpărare este un acord între vânzător şi cumpărător, care da naştere unui raport juridic, iar condiţia esenţială de validitate a contractului este consimţământul valabil al părţilor. Dreptul de proprietate este garantat prin art. 41 din Constituţie, nimeni neputând fi obligat la înstrăinarea bunului pe care îl poseda, fără consimţământul sau. Dispoziţiile Legii nr. 85/1992 nu pot fi aplicate în cazurile în care o societate comercială privatizata a cumpărat de la Fondul Proprietăţii de Stat tot patrimoniul societăţii comerciale cu capital de stat, în care este inclusă şi locuinta din litigiu, iar dacă totuşi s-a aplicat, aceasta s-a făcut cu încălcarea Constituţiei. Exprimandu-şi opinia, Judecătoria Patarlagele considera ca dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 85/1992 sunt constituţionale, iar excepţia de neconstituţionalitate nu este intemeiata, Curtea Constituţională pronunţându-se în acest sens prin mai multe decizii.
  În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, au fost solicitate punctele de vedere ale preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.
  În punctul sau de vedere Guvernul considera ca excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992, modificată prin Legea nr. 79/1997, este neîntemeiată. Se arata ca dreptul de proprietate este garantat prin art. 41 din Constituţie, iar conţinutul şi limitele acestui drept sunt stabilite de lege, astfel cum prevede alin. (1) al aceluiaşi articol din Constituţie. Prin Legea nr. 85/1992, modificată prin Legea nr. 79/1997, s-a acordat fiecărui chiriaş posibilitatea sa devină proprietar al unei locuinţe din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, în condiţiile liberalizarii circulaţiei juridice a acestora. Aceasta posibilitate, care reprezintă o norma de justiţie socială şi economică, dând dreptul chiriaşilor de a cumpara locuintele la construirea cărora au contribuit direct sau indirect în vechiul sistem statal juridic, nu poate fi privită decât ca o limita, stabilită de lege, a dreptului de proprietate exercitat de societatea comercială, în al carei patrimoniu se afla locuintele construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat. Se mai arata ca astfel de dispoziţii contribuie la realizarea obligaţiei statului de a lua măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natura să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, susţinerile părţii, concluziile procurorului, dispoziţiile legale atacate, raportate la prevederile Constituţiei şi ale Legii nr. 47/1992, retine următoarele:
  În temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competenţa să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.
  Excepţia se referă la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, care prevede: "Locuintele construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuintele de intervenţie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi."
  În legătură cu constituţionalitatea dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992, Curtea Constituţională s-a pronunţat prin mai multe decizii (de exemplu, prin Decizia nr. 10 din 8 martie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 5 mai 1994, şi prin Decizia nr. 357 din 14 octombrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 22 ianuarie 1998), statuand ca acestea sunt constituţionale pentru următoarele considerente:
  - art. 41 din Constituţie prevede posibilitatea stabilirii prin lege a conţinutului şi limitelor dreptului de proprietate. Astfel, deşi în proprietatea societăţilor comerciale sau a regiilor autonome au intrat şi locuintele construite din fondurile proprii, legiferarea, ulterior adoptării Constituţiei, a opţiunii ca fiecare chiriaş din asemenea locuinţe sa devină proprietar nu poate fi privită decât ca o limitare legală a dreptului de proprietate stabilit de lege;
  - se asigura chiriaşilor dreptul şi prioritatea la cumpărarea locuinţelor, dând astfel expresie dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (2) lit. f) din Constituţie cu privire la obligaţia statului de a crea condiţii necesare pentru creşterea calităţii vieţii şi, mai ales, de a lua măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natura să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent;
  - este o norma de justiţie socială, dând posibilitatea chiriaşilor sa cumpere locuintele la construirea cărora au contribuit direct sau indirect în vechiul sistem statal juridic. Ca atare, aceste dispoziţii sunt nu numai conforme literei şi spiritului art. 41 şi 135 din Constituţie, ci şi legitimate din punct de vedere economic, social şi moral.
  S-a mai reţinut, de asemenea, ca art. 7 din Legea nr. 85/1992 este constituţional şi în cazul privatizării societăţii comerciale din fondurile căreia s-a construit locuinta ce a făcut obiectul vânzării, deoarece obligaţia de vânzare către chiriaşi, prevăzută de dispoziţiile Legii nr. 85/1992, este o obligaţie în rem, deci în considerarea obiectului (locuinta construită din fondurile unităţii economice sau bugetare), până la data intrării în vigoare a legii, nu o obligaţie în personam, deci în considerarea faptului ca societatea comercială era cu capital de stat, iar ulterior s-a privatizat. Schimbarea deţinătorilor capitalului social al societăţii comerciale, ca urmare a privatizării prin vânzarea de acţiuni, în proporţie de 70%, nu determina stingerea obligaţiilor anterioare existente în sarcina acesteia, întrucât ele privesc societatea comercială ca debitor al obligaţiilor respective, nu pe deţinătorii capitalului social, în calitate de proprietari ai acţiunilor, care configureaza, sub aspect juridic, acest capital.
  Deoarece nu au intervenit elemente noi care să determine modificarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale,soluţia pronunţată îşi menţine valabilitatea şi în cauza de faţa şi, în consecinţa, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 urmează a fi respinsă.
  În ceea ce priveşte susţinerea potrivit căreia, în speta, obligarea la înstrăinarea locuinţei s-a dispus prin hotărâre judecătorească, Curtea Constituţională nu este competenţa să se pronunţe, aceasta fiind o problemă de aplicare a legii şi nu de constituţionalitate. Aceasta rezultă din art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, conform căruia "Curtea Constituţională nu se poate pronunţa asupra modului de interpretare şi aplicare a legii, ci numai asupra intelesului sau contrar Constituţiei".
  Pentru motivele arătate, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 1, 2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,
  CURTEA
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Hidroconstructia" - S.A. - Sucursala Siriu în Dosarul nr. 1.807/1998 al Judecătoriei Patarlagele.
  Definitivă.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 martie 1999.
  PREŞEDINTELE CURŢII
  CONSTITUŢIONALE,
  LUCIAN MIHAI
  Magistrat-asistent,
  Gabriela Dragomirescu
  ------------