HOTĂRÂRE nr. 740 din 13 septembrie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49, din 17 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 24, cu următorul cuprins:24. îndeplinește atribuțiile privind implementarea domeniului major de intervenție 5.3 - «Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică», axa prioritară 5 - «Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului», Programul operațional regional (POR) 2007-2013, delegate prin Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor - încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Autoritatea Națională pentru Turism prin Organismul intermediar pentru turism.2. La articolul 3 alineatul 2, punctele 12 și 13 se modifică și vor avea următorul cuprins:12. monitorizează îndeplinirea obligațiilor asumate de beneficiari prin contractele de finanțare din cadrul domeniului major de intervenție 5.3 - «Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică», axa prioritară 5 - «Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului», Programul operațional regional (POR) 2007-2013, prin intermediul Organismului intermediar pentru turism;13. aprobă, în condițiile legii, atât înființarea și atribuțiile reprezentanțelor teritoriale, cu sediul în țară, cât și atribuțiile atașaților de turism;3. La articolul 7, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Turismului este de 238, finanțate integral de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.(4) În cadrul Ministerului Turismului funcționează reprezentanțe teritoriale, structuri fără personalitate juridică, cu sediul în țară, a căror înființare și ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului turismului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat conform alin. (3). Activitatea reprezentanțelor teritoriale se poate desfășura în spații închiriate în condițiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către Ministerul Turismului.4. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Turismului prevăzut la alin. (3) se suplimentează, până la data de 31 august 2019, cu un post.5. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În cadrul Ministerului Turismului sunt angajați atașați de turism, care asigură reprezentarea României atât în țările membre ale Uniunii Europene, cât și în țările terțe, în domeniul politicii turismului și promovării produselor și serviciilor turistice, precum și a formelor de turism autohtone, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.6. La articolul 9, alineatul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Ministrul turismului poate delega atribuții, în condițiile legii, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general și secretarului general adjunct.7. La articolul 10, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) Ministrul turismului este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat și un subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, precum și de secretarul general și de un secretar general adjunct, numiți în condițiile legii.(2) Secretarii de stat și subsecretarul de stat exercită atribuțiile delegate prin ordin al ministrului turismului.
  8. Anexele nr. 1-3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se realizează în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 13 septembrie 2018.
  Nr. 740.

  Anexa nr. 1^1)

  ^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2017)
  Structura organizatorică a Ministerului Turismului


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2017)
  Unitățile aflate sub autoritatea Ministerului Turismului

  Nr. crt.

  Denumire unitate

  1.

  SOCIETATEA LITORAL - S.A.

  2.

  SOCIETATEA MAMAIA - S.A.

  3.

  SOCIETATEA NEPTUN - OLIMP - S.A.

  4.

  SOCIETATEA GERMISARA - S.A.

  5.

  SOCIETATEA CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC - S.A.

  6.

  SOCIETATEA LIDO - S.A.

  7.

  SOCIETATEA IEZERUL - S.A.

  8.

  SOCIETATEA THR MAREA NEAGRĂ - S.A.

  9.

  SOCIETATEA BEGA TURISM - S.A.

  10.

  SOCIETATEA ROBINSON TURISM - S.A.

  11.

  SOCIETATEA CARMEN SILVA 2000 - S.A.

  12.

  SOCIETATEA CIUCAȘ - S.A.

  13.

  SOCIETATEA ANCA IRINA - S.A.

  14.

  SOCIETATEA PREDEAL - S.A.

  15.

  SOCIETATEA IMOTRUST - S.A.


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2017)
  Numărul de autoturisme din dotarea Ministerului Turismului

  Nr. crt.

  Unitatea

  Tipul mijlocului de transport

  Numărul maxim aprobat*) (bucăți)

  0

  1

  2

  3

  1.

  Aparatul propriu

  a) pentru transport de marfă și persoane (delegații)

  autoturisme

  64

  *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  Pentru activitățile specifice desfășurate de atașații de turism, reprezentanțele teritoriale cu sediul în țară, pentru transportul demnitarilor, precum și pentru parcul comun, Ministerul Turismului are în dotare 64 de autoturisme.
  Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, nominalizați prin ordin al ministrului turismului.

  -----