HOTĂRÂRE nr. 1.163 din 17 noiembrie 2010
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La anexa nr. 1 "Regulament de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă", la articolul 13, litera q) se abrogă.
  2. La anexa nr. 1, după articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 34^1. - Publicaţii de Specialitate se constituie ca unitate distinctă, fără personalitate juridică, în subordinea Inspectoratului General, pentru a asigură realizarea, editarea şi difuzarea revistelor şi lucrărilor de specialitate specifice."
  3. Anexa nr. 2 "Organigrama Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Ioan Nelu Botiş
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 17 noiembrie 2010.
  Nr. 1.163.


  Anexă

  ──────
  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004)
  ────────────────────────────────────────────────────
  ORGANIGRAMA
  Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
  _________