LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 (*actualizată*)
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
(actualizată până la data de 22 septembrie 2006*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 25 februarie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 septembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 299 din 24 octombrie 2005; LEGEA nr. 300 din 24 octombrie 2005; LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 septembrie 2006.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare Agenţie, instituţie publică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat.
  -----------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.
  (2) Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti.
  (3) Structura organizatorică, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.
  (4) Denumirea Agenţiei se schimbă începând cu data de 1 octombrie 2005 în Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
  -----------
  Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.


  Articolul 2

  (1) Începând cu luna iulie 2005 Agenţia este instituţia publică responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate susţinerii agriculturii, finanţate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile de instituire a acestora.
  -----------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.
  (2) Până la data aderării României la Uniunea Europeană Agenţia va pregăti structura instituţională pentru gestionarea fondurilor europene pentru agricultură, iar de la data aderării Agenţia va fi responsabilă cu derularea şi gestionarea acestor fonduri privind:
  a) plăţile directe şi măsurile de piaţă;
  b) unele măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
  -----------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.
  (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), Agenţia va demara activităţile necesare începând cu anul 2004 şi va fi în totalitate operaţională în anul 2007.


  Articolul 2^1

  Agenţia poate delega către alte organisme din atribuţiile prevăzute în prezenta lege în situaţia îndeplinirii de către acestea a următoarelor condiţii:
  a) responsabilităţile şi obligaţiile acestor organisme, în special privind controlul şi verificarea conformităţii cu regulile comunitare, să fie clar definite;
  b) organismele dispun de sisteme eficiente pentru asigurarea îndeplinirii responsabilităţilor lor;
  c) Agenţia este informată în mod regulat şi la timp asupra rezultatelor controalelor efectuate, astfel încât caracterul suficient al acestor controale să fie luat în considerare în gestionarea unei cereri.
  -----------
  Art. 2^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.


  Articolul 3

  Agenţia are următoarele atribuţii principale:
  a) asigură derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate;
  -----------
  Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.
  b) asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari;
  c) autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau îi înştiinţează pe aceştia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora;
  d) execută plăţile autorizate către beneficiari;
  e) ţine contabilitatea plăţilor efectuate;
  f) urmăreşte încadrarea în fondurile alocate pentru activităţile prevăzute la art. 2;
  g) asigură îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea publică privind activităţile desfăşurate;
  h) asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor economice, administrative, contabile, de personal şi audit ale Agenţiei;
  i) colaborează pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice cu organele administraţiei publice centrale şi locale;
  j) pregăteşte şi implementează prevederile privind mecanismele comerciale;
  k) eliberează certificate de import şi de export pentru produse agricole începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 300/2005
  privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole;
  -----------
  Lit. k) a art. 3 a fost modificată de art. 30 din LEGEA nr. 300 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 27 octombrie 2005.
  l) elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole.
  m) este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control;
  ------------
  Lit. m) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.
  n) asigură managementul cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză şi gestionează contribuţiile aferente acestor cote;
  ------------
  Lit. n) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.
  o) elaborează manuale de proceduri şi metodologii în vederea implementării corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin;
  ------------
  Lit. o) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.
  p) implementează şi administrează restituţiile la export şi sistemul de garanţii aferente restituţiilor;
  ------------
  Lit. p) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.
  r) furnizează toate informaţiile solicitate de Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit;
  ------------
  Lit. r) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.
  s) implementează sistemul de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole;
  ------------
  Lit. s) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.
  ş) realizează şi întreţine sistemul de identificare a parcelelor agricole.
  ------------
  Lit. ş) a art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.


  Articolul 3^1

  (1) Sistemul Integrat de Administrare şi Control este instrumentul tehnic de gestionare şi control care se aplică anumitor scheme de plăţi, în conformitate cu prevederile de instituire a acestora.
  (2) Sistemul Integrat de Administrare şi Control reprezintă un ansamblu de norme şi proceduri de organizare instituţională, infrastructură IT şi resurse umane.
  (3) Sistemul Integrat de Administrare şi Control cuprinde următoarele elemente:
  a) o bază de date electronică;
  b) un sistem de identificare a parcelelor agricole;
  c) un sistem de identificare şi înregistrare a drepturilor la plată;
  d) cererile de sprijin;
  e) un sistem integrat de control;
  f) un sistem unic de identificare a fiecărui agricultor care a depus cererea de sprijin;
  g) un sistem de identificare şi înregistrare a animalelor.
  -----------
  Art. 3^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.


  Articolul 4

  (1) Agenţia este condusă de un director general numit, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.
  (2) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator secundar de credite şi poate delega această calitate înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.
  -------------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 22 septembrie 2006.
  (2^1) Prin actul de delegare, directorul general al Agenţiei va preciza limitele şi condiţiile delegării.
  -------------
  Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 22 septembrie 2006.
  (3) Directorul general conduce activitatea Agenţiei şi o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie.
  (4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii.
  (5) Directorul general poate da împuternicire de reprezentare şi altor persoane din cadrul Agenţiei.


  Articolul 5

  (1) Personalul Agenţiei se asigură şi prin preluarea posturilor şi personalului cu responsabilităţi în managementul sprijinului financiar de la bugetul de stat, existent în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti
  --------------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. XXXII din Secţiunea a 19-a a Cap. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.
  (2) Numărul de posturi al Agenţiei va fi de maximum 5.000 în anul 2006.
  ------------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.
  (3) Posturile necesare Agenţiei se asigură prin suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cu 3.953 de posturi.
  ------------
  Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 359 din 12 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.
  (4) Agenţia angajează personal contractual, în funcţie de necesităţi, pe perioada determinată pentru îndeplinirea în termen a responsabilităţilor.
  -----------
  Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.


  Articolul 6

  Agenţia are în structură 42 de sucursale judeţene fără personalitate juridică.
  -----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.


  Articolul 7

  Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Agenţiei şi sucursalelor judeţene ale acesteia se face potrivit legii.
  -------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 22 septembrie 2006.


  Articolul 8

  Fondurile necesare în vederea desfăşurării activităţii Agenţiei, inclusiv pentru realizarea şi implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
  -----------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.


  Articolul 8^1

  Agenţia obţine acreditarea şi asigură menţinerea acesteia în conformitate cu criteriile de acreditare şi instrucţiunile emise de Autoritatea pentru acreditarea agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit.
  -----------
  Art. 8^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.


  Articolul 8^2

  (1) Pentru cheltuielile care fac obiectul finanţării din partea Comunităţii, conturile Agenţiei se certifică de către un organism de certificare, pe baza unei examinări a procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii, în conformitate cu standardele de audit acceptate pe plan internaţional.
  (2) Organismul de certificare este o entitate independentă de Agenţie şi de Organismul de coordonare."
  -----------
  Art. 8^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.


  Articolul 9

  (1) Agenţia utilizează pentru aparatul central două autoturisme şi un microbuz pentru transport de persoane, cu un consum lunar de carburant de 600 litri/autovehicul.
  (2) Cele 42 de sucursale judeţene utilizează câte două autoturisme pentru transport de persoane şi câte un autoturism pentru activităţi specifice, cu un consum lunar de carburanţi de 600 litri/autovehicul, cu încadrarea în numărul maxim de autoturisme aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
  -----------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.


  Articolul 10

  Capitolul I "Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat" din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 739/2003*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu un nou punct, punctul 10, "Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală."
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  *) Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 409 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 1 aprilie 2004. În consecinţă, această completare adusă de art. 10 devine caducă.


  Articolul 11

  Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  CONSTANTIN NIŢĂ
  Bucureşti, 16 februarie 2004.
  Nr. 1.
  --------------