HOTĂRÂRE nr. 794 din 3 august 2011
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Instituţia Prefectului Judeţului Braşov a unui imobil, trecut în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 11 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 175 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Instituţia Prefectului Judeţului Braşov a unui imobil, trecut în domeniul public al statului, situat în municipiul Braşov, Str. Turnului nr. 13, judeţul Braşov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 3 august 2011.
  Nr. 794.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului, proprietate publică a statului, care se înscrie în
  inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  şi se dă în administrarea Ministerului Administraţiei şi
  Internelor - Instituţia Prefectului Judeţului Braşov
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului în domeniul public al statului Persoana juridică la care se transmite în administrare imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar - lei - Nr. MFP
  Municipiul Braşov, Str. Turnului nr. 13, judeţul Braşov Procesele-verbale nr. 1139012, 1139013, 15707.3, 15707.4, 15707. 5, 15707.6, 15707.2 şi 15707.1, emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Braşov, şi deciziile nr. 225, 226 227, 228, 229, 230, 231 şi 232 din data de 3 decembrie 2010 ale Ministerului Finanţelor Publice Ministerul Administraţiei şi Internelor - Instituţia Prefectului Judeţului Braşov Teren intravilan în suprafaţă de de 1.474 mý Construcţii industriale şi edilitare în suprafaţă de 1.011 mý - Anexa Est T 45 în regim S+P+2E, compusă din: - subsol tehnic, spaţiu de producţie şi post de transformare 10.007.300 Se va atribui

  _________