ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 93 din 6 decembrie 2017pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcționarea și atribuțiile oficiilor teritoriale ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017
  În scopul evitării blocării activității din teritoriu a Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, prin imposibilitatea organizării, funcționării și a stabilirii atribuțiilor oficiilor teritoriale ale acesteia, în contextul prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, prin care se instituie data de 15 decembrie 2017 ca termen-limită pentru aprobarea, prin ordin comun al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate și al ministrului sănătății, a standardelor și a metodologiei de acreditare, valabile pentru primul ciclu de acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu,
  văzând dispozițiile art. 249 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Casa Națională de Asigurări de Sănătate încheie contracte numai cu unitățile sanitare acreditate, în condițiile în care aplicabilitatea excepției prevăzute la alin. (4) al aceluiași articol încetează la data de 31 decembrie 2017, și pentru evitarea situațiilor în care populația nu ar mai avea acces la serviciile de sănătate furnizate de către unitățile sanitare din ambulatoriu datorită imposibilității contractării în sistemul de asigurări sociale de sănătate,
  ținând cont de imperativul consolidării cadrului legal pentru funcționarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate și a oficiilor teritoriale ale acesteia, astfel încât să fie posibilă pregătirea pentru evaluare a unităților sanitare din ambulatoriu și să poată fi inițiat procesul de evaluare în vederea acreditării acestora,
  având în vedere faptul că dreptul la sănătate este garantat prin Constituție, iar România și-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană obligații în materia garantării vieții, sănătății și siguranței pacientului,
  aspecte care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  ARTICOL UNIC

  Oficiile teritoriale ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate sunt structuri cu personalitate juridică, iar organizarea, funcționarea și atribuțiile acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Roxana-Cezarina Bănică
  Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
  Vasile Cepoi
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat


  București, 6 decembrie 2017.
  Nr. 93.
  ----