ORDONANŢĂ nr. 8 din 30 ianuarie 2012 (*actualizată*)
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor
(actualizată la data de 28 martie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) infrastructura calităţii - infrastructura ce priveşte domeniile metrologiei, standardizării, acreditării şi evaluării conformităţii, inclusiv certificarea;"
  2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  Art. 12. - Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului coordonează domeniul infrastructurii calităţii, precum şi activităţile de supraveghere a pieţei, potrivit cerinţelor aplicabile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008. În acest scop, în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului funcţionează o structură corespunzătoare.
  ----------
  Pct. 2 al art. I din prezentul act normativ care modifică art. 12 din ORDONANŢA nr. 20 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010, a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 24 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015.


  Articolul II

  Transpunerea legislaţiei Uniunii Europene, la care se face referire în cuprinsul art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010, se face prin hotărâri ale Guvernului elaborate de către autorităţile cu competenţe de reglementare în domeniile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.


  Articolul III

  Hotărârile Guvernului aflate în vigoare, adoptate în baza art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, cu completările ulterioare, rămân în vigoare până la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului care transpun legislaţia Uniunii Europene adaptată la Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 şi la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, aferentă domeniilor prevăzute în anexă.
  ----------
  Art. III a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 24 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul economiei, comerţului
  şi mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  p. Ministrul afacerilor europene,
  Cătălin Teodor Vătafu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 ianuarie 2012.
  Nr. 8.

  Anexa DOMENII REGLEMENTATE

  1. Echipamente de joasă tensiune
  2. Recipiente sub presiune
  3. Jucării
  4. Produse pentru construcţii
  5. Compatibilitate electromagnetică
  6. Maşini industriale
  7. Echipamente individuale de protecţie
  8. Aparate de cântărit cu funcţionare neautomată
  9. Dispozitive medicale implantabile active
  10. Arzătoare cu combustibili gazoşi
  11. Cazane pentru apă caldă
  12. Explozivi utilizaţi în scopuri civile
  13. Dispozitive medicale
  14. Medii potenţial explozive
  15. Ambarcaţiuni de agrement şi motovehicule nautice.
  ----------
  Pct. 15 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 24 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015.
  16. Ascensoare
  17. Echipamente de refrigerare
  18. Echipamente sub presiune
  19. Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro
  20. Echipamente terminale de radio şi telecomunicaţii
  21. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje
  22. Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane
  23. Interoperatibilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză transeuropean
  24. Echipamente maritime
  25. Echipamente sub presiune transportabile
  26. Emisiile de zgomot în mediu produse de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor
  27. Interoperatibilitatea sistemului de transport feroviar convenţional transeuropean
  28. Mijloace de măsurare
  29. Articole pirotehnice
  30. Limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor
  31. Motoare termice
  32. Generatoare de aerosoli
  33. Produse cosmetice
  34. Produse biocide
  35. Produse din tutun
  36. Nivelul de zgomot al aparatelor electrocasnice
  37. Detergenţi
  38. Îngrăşăminte chimice
  39. Eficienţa energetică şi etichetarea aparatelor şi echipamentelor
  40. Articole de încălţăminte
  41. Produse textile
  42. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale autoturismelor noi
  43. Condiţiile de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei
  44. Baterii şi acumulatori
  45. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice
  46. Limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
  47. Echipamente electrice şi electronice de uz casnic şi de birou
  48. Unităţi simple de conversie semnal
  49. Lămpi de uz casnic nondirecţionale
  50. Lămpi fluorescente fără balast încorporat, lămpi cu descărcare de intensitate ridicată, precum şi balasturi şi corpuri de iluminat compatibile cu aceste lămpi
  51. Conţinutul de sulf din combustibilii marini.
  ----------
  Pct. 51 din anexă a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 55 din 24 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015.
  -------