HOTĂRÂRE nr. 966 din 15 septembrie 2010
privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 21 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre stabileşte drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, denumit în continuare SINS.


  Articolul 2

  În înţelesul prezentei hotărâri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) furnizare - introducerea de date în SINS din bazele de date proprii, modificarea şi ştergerea acestor date, precum şi consultarea lor în scopul modificării sau ştergerii;
  b) consultare - examinarea elementelor cuprinse în semnalările din SINS.


  Articolul 3

  Autorităţile publice române care au drept de acces la SINS sunt:
  a) Poliţia Română;
  b) Poliţia de Frontieră Română;
  c) Jandarmeria Română;
  d) Oficiul Român pentru Imigrări;
  e) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
  f) Direcţia Generală de Paşapoarte;
  g) Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor;
  h) Autoritatea Naţională a Vămilor;
  i) Ministerul Afacerilor Externe;
  j) Ministerul Justiţiei şi instanţele judecătoreşti;
  k) Ministerul Public.


  Articolul 4

  Categoriile de semnalări, precum şi tranzacţiile la care au acces, în temeiul prevederilor Legii nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, fiecare dintre autorităţile publice stabilite la art. 3 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 5

  Se desemnează Poliţia Română şi Poliţia de Frontieră Română ca autorităţi naţionale competente pentru furnizarea datelor specifice semnalărilor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi art. 18 alin. (1) din Legea nr. 141/2010.


  Articolul 6

  Se desemnează Poliţia Română, prin Biroul SIRENE naţional, ca autoritate naţională competentă pentru furnizarea datelor specifice semnalărilor prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 141/2010.


  Articolul 7

  Se desemnează autorităţile emitente ale documentelor prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 141/2010, notificate acestora ca fiind furate în străinătate, ca autorităţi naţionale competente pentru furnizarea datelor specifice semnalărilor cu privire la documentele respective.


  Articolul 8

  Instituţiile sistemului judiciar furnizează datele prevăzute în anexă, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 141/2010.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere
  a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
  Georgeta Basarabescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 15 septembrie 2010.
  Nr. 966.


  Anexa
  Categoriile de semnalări şi tranzacţiile la care au acces autorităţile naţionale competente
                                                     
    Nr.Categoriile de semnalăriAutorităţi naţionale competente
    1234567891011
    FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC
    1Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădăriiXX   X   X   X                       X   X
    2Semnalări cu privire la persoane dispăruteXX   X   X   X                            
    3Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciarăXXXX   X   X                     X   X  
    4Semnalări cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discreteXXXX   X   X               X            
    5Semnalări privind străinii în scopul refuzului intrării sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României   XXX   XXX                   X        
    6Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penalea) autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 centimetri cubi, ambarcaţiuni şi aeronaveXXXX   X               X   X            
    b) remorci cu o greutate care depăşeşte 750 kg fără încărcătură, caravane, echipamente industriale, motoare exterioare şi containereXXXX   X               X   X            
    c) arme de focXXXX   X                   X            
    d) documente oficiale în alb care au fost furate, utilizate în mod fraudulosXXXX   X   X           X   X            
    e) documente oficiale în alb care au fost pierdute sau notificate autorităţilor emitente ca fiind furate în străinătate   X   X   XXXX   X   XX   XX          
    f) documente de identitate eliberate, de tipul paşapoartelor, cărţilor de identitate, permiselor de conducere, documentelor care atestă şederea, respectiv rezidenţa pe teritoriul României şi documentelor de călătorie furate sau însuşite ilegalXXXX   X   X           X   X            
    g) documente de identitate eliberate, de tipul paşapoartelor, cărţilor de identitate, permiselor de conducere, documentelor care atestă şederea, respectiv rezidenţa pe teritoriul României şi documentelor de călătorie pierdute, anulate sau notificate autorităţilor emitente ca fiind furate în străinătate   X   X   XXXX   X   XX   XX          
    h) certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate în mod fraudulosXXXX   X               X   X            
    i) certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost pierdute sau anulate   X   X   X             XX   X            
    j) bancnoteXXXX   X                   X            
    k) valori mobiliare şi mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărţi de credit, obligaţiuni şi acţiuni, care au fost furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulateXXXX   X                   X          

  NOTĂ:
  F - furnizare; C - consultare.
  LEGENDĂ:
  1. Poliţia Română
  2. Poliţia de Frontieră Română
  3. Jandarmeria Română
  4. Oficiul Român pentru Imigrări
  5. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date
  6. Direcţia Generală de Paşapoarte
  7. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor
  8. Autoritatea Naţională a Vămilor
  9. Ministerul Afacerilor Externe
  10. Ministerul Justiţiei şi instanţele judecătoreşti
  11. Ministerul Public
  ---------