ORDIN nr. 149 din 26 februarie 2004 (*actualizat*)
privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole
(actualizată până la data de 10 mai 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • ----------
  Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) şi ale art. 21 alin. (1) din Legea pomiculturii nr. 348/2003, precum şi ale art. 4 şi 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004, văzând Referatul Direcţiei generale de reglementare şi implementare nr. 91.751/2004, aprobat de ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu modificările ulterioare,
  ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă formularele-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole, prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,

  Ilie Sârbu

  Bucureşti, 26 februarie 2004.
  Nr. 149.

  Anexa 1

        Propunem aprobarea Se aprobă.
          Camera agricolă Director DAJ
                                                     Nr. ........../...........

  CERERE
  pentru eliberarea autorizaţiei de
  plantare de pomi fructiferi şi arbuşti fructiferi
  Subsemnatul/Subsemnata, ............(numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice/persoanei titulare a unei forme de organizare recunoscute conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare).............. în calitate de proprietar/deţinător legal de teren agricol, cu domiciliul/sediul în localitatea ..........................., str. ................... nr. ......., judeţul ..................., telefon ..................., fax ................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ..........., reprezentat prin ..............................., având funcţia de ........................., solicit eliberarea autorizaţiei de plantare în zona ............................., comuna ......................, satul ....................., tarlaua ................, parcela ..................., în punctul denumit local .........................., pe suprafaţa totală de ................. ha, pe perioada de ............. ani, din care:
  - anul ......... ha, din specia ...................., soiurile ......................................................................................................,
  Tipul plantaţiei .........(Se inserează datele din proiectul de înfiinţare a plantaţiei aprobat.)................. numărul de pomi/ha .........................
  Menţionez pe propria răspundere că:
  1. am luat cunoştinţă de prevederile art. 9, 10 şi 13 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. deţin documentele însoţitoare privind provenienţa şi calitatea materialului săditor pomicol folosit la plantare;
  3. [] *) plantaţia se va înfiinţa pe terenuri ocupate de pajişti permanente şi se încadrează în categoria obiectivelor de investiţii realizate din fonduri europene, conform prevederilor art. II lit. d) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor care fac obiectul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Notă

  ──────────

  *) Se bifează numai dacă este cazul.

  ──────────

  4. respect toate verigile tehnologice recomandate de cercetarea ştiinţifică în domeniul pomiculturii prin tehnologiile-cadru de înfiinţare a plantaţiilor pomicole;
  5. anexez copie de pe actul de proprietate (deţinere legală) asupra terenului.
                     Data VIZAT
           .......................... ISCTPVLF**)
            Semnătura solicitantului
           ..........................
  Notă

  ──────────

  **) Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor.

  ──────────

  NOTE:
  1. Cererile se soluţionează în termen de o lună de la data înregistrării.
  2. Cererile se întocmesc în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la solicitant, iar celălalt se depune la direcţia pentru agricultură judeţeană.
  ----------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 799 din 6 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 10 mai 2016, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .............
  AUTORIZAŢIE
  de plantare pomi fructiferi/arbuşti fructiferi
  Nr. ......../.............
  În conformitate cu prevederile art. 9, 10 şi art. 13 alin. (1) din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 şi 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004, în baza cererii aprobate, înregistrate cu nr. .............../..............., se autorizează persoana fizică/juridică/persoana titulară a unei forme de organizare recunoscute conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, ............................, din localitatea .........................., judeţul .............................., să planteze suprafaţa totală de ......... ha pomi fructiferi/arbuşti fructiferi, în zona ........................................., comuna ........................., satul ........................, tarlaua ....................., parcela ..........................................., în punctul denumit local ......................................,
  din care în:
  - anul/anii ..................... ha, specia ..........................................., soiul/soiurile .................................................................
  Tipul plantaţiei ............(Se inserează datele din proiectul de înfiinţare a plantaţiei aprobat.)..............., numărul de pomi/ha ..................................
  [] *) plantaţiile de pomi şi/sau arbuşti fructiferi pentru care se eliberează prezenta se încadrează în categoria obiectivelor de investiţii realizate din fonduri europene, conform dispoziţiilor art. II lit. d) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare. Notă

  ──────────

  *) Se bifează numai dacă este cazul

  ──────────

  Prezenta autorizaţie este valabilă pentru suprafaţa totală de plantare, eşalonată pe o perioadă de ............... ani, cu excepţia în care solicitantul este autorizat să realizeze plantaţia de pomi fructiferi/arbuşti fructiferi cu finanţare din fonduri europene, situaţie în care valabilitatea autorizaţiei începe de la data încheierii contractului de finanţare şi se extinde pe toată perioada acestuia, cu respectarea prevederilor legale referitoare la schimbarea categoriei de folosinţă a terenului.
         Data eliberării Director DAJ
      ..................... .......................

  ----------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 799 din 6 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 10 mai 2016, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 3


    Propunem aprobarea
                                                                Se aprobă
                                                              Director DADR
                                                           Nr. ...../...........

                                       CERERE
     pentru eliberarea autorizaţiei de defrişare a plantaţiei de pomi fructiferi
                              şi arbuşti fructiferi

      Subsemnatul/Subsemnata....................................................,
                        (numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice)
  în calitate de proprietar (deţinător legal)*), cu domiciliul/sediul în
  localitatea ........................, str. ...................... nr. ........,
  având funcţia de ................, solicit eliberarea autorizaţiei de defrişare
  a parcelei ..............din comuna ....................., satul..............,
  tarlaua ......................, în punctul denumit local .....................,
  pe suprafaţa totală de ..........ha, pe perioada de ........ ani,
  din speciile ......................., soiurile .............................. .
  _______________
     *) Se va ataşa copie xerox de pe titlul de proprietate/documentul legal de
        deţinere a terenului.

      Vârsta plantaţiei propuse pentru defrişare este de .... ani şi prezintă
  ......% goluri.
      Solicit autorizaţia de defrişare pentru plantaţia de pomi
  fructiferi/arbuşti fructiferi din următoarele motive:.......................
      După defrişare terenul va avea/nu va avea aceeaşi categorie de folosinţă,
  fiind utilizat pentru ......................... .
      Mă oblig ca în termen de 30 de zile de la data defrişării plantaţiei de
  pomi fructiferi/arbuşti fructiferi să anunţ oficiul teritorial de cadastru
  agricol şi organizarea teritoriului agricol despre schimbarea categoriei de
  folosinţă a terenului.

        .................... ............................
              (data) (semnătura solicitantului)

  NOTĂ:
  1. Cererile se întocmesc în 3 exemplare, dintre care un exemplar se depune la
     direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală teritorială, altul rămâne
     la solicitant şi un exemplar se înaintează la oficiul teritorial de cadastru
     agricol şi organizarea teritoriului agricol.
  2. Cererile se soluţionează în termen de 3 luni de la data înregistrării.


  Anexa 4


      MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
      Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
      Judeţul .............../Municipiul Bucureşti

                                    AUTORIZAŢIE
            pentru defrişarea plantaţiei de pomi fructiferi/arbuşti fructiferi
                               Nr. ...../............

      În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
  şi ale art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii
  Hotărârea Guvernului nr. 156/2004, în baza cererii
  aprobate cu nr. ..../................, se autorizează persoana
  fizică/juridică ...................., din localitatea .......................,
  judeţul .................., proprietar/deţinător legal, să defrişeze plantaţia
  de pomi fructiferi/arbuşti fructiferi ..............din comuna ..............,
  satul ....................., tarlaua ..............., în punctul denumit
  local ................,pe suprafaţa totală de ..... ha, în perioada .........,
  din speciile ........................., soiurile ........................... .
      Plantaţia de pomi fructiferi/arbuşti fructiferi supusă defrişării are
  vârsta de .... ani şi prezintă ....% goluri.
      Alte motive pentru care se solicită defrişarea sunt:......................
  ..............................................................................

           Directorul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală,
           ..............................................................

     Data eliberării
    .................

  --------