LEGE nr. 99 din 4 iulie 2014
pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014



  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat de către autorităţile administraţiei publice locale la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti."
  2. La articolul 2, alineatul (2) şi literele a), b), d), e), h), j) şi k) ale alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciul de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  ...............................................................................................
  a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
  b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
  ..................................................................................................
  d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;
  e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;
  ..................................................................................................
  h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
  ...............................................................................................
  j) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
  k) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;"
  3. La articolul 2 alineatul (3), litera i) se abrogă.
  4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc opt noi alineate, alineatele (3^1)-(3^8), cu următorul cuprins:
  "(3^1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;
  2. deşeu menajer - deşeurile provenite din gospodării/locuinţe;
  3. deşeu municipal - deşeurile menajere şi similare;
  4. deşeuri similare - deşeurile care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei, sunt comparabile cu deşeurile menajere, exclusiv deşeurile din producţie, din agricultură şi din activităţi forestiere.
  (3^2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, respectiv hârtie, mase plastice, metale şi sticlă.
  (3^3) În situaţia în care nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare, implementarea unui sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată a deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţii, umed şi uscat, şi de sortare prin care să obţină cel puţin cele 4 fracţii prevăzute la alin. (3^2).
  (3^4) Biodeşeurile colectate separat din deşeurile municipale şi deşeurile similare, de la deţinătorii de deşeuri şi/sau de la staţiile de transfer şi de sortare, se transportă către staţiile de producere a compostului ori către alte instalaţii de procesare şi tratare adecvată, dacă valorificarea biodeşeurilor se face fără riscuri pentru sănătatea populaţiei şi mediului sau se transportă în vederea eliminării la depozitele de deşeuri.
  (3^5) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, transportul deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare colectate separat, de la deţinătorii de deşeuri, se efectuează numai de către operatorii licenţiaţi care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale respective sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activităţi.
  (3^6) Unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de deţinător legal al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria lor teritorială.
  (3^7) Preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii licenţiaţi pentru prestarea activităţii în aria de delegare respectivă constituie infracţiune de furt şi se sancţionează potrivit legii.
  (3^8) Operatorii licenţiaţi de către A.N.R.S.C. pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor au obligaţia să ţină evidenţa şi să raporteze lunar autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. cantităţile predate operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor, pe fiecare tip de deşeu."
  5. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile se implementează în conformitate cu prevederile contractului de finanţare."
  6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În sensul prezentei legi, sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:
  a) puncte de colectare separată a deşeurilor;
  b) staţii de producere a compostului;
  c) staţii de transfer;
  d) staţii de sortare;
  e) baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;
  f) depozite de deşeuri;
  g) incineratoare;
  h) staţii de tratare mecano-biologice."
  7. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Activităţile specifice serviciului de salubrizare se gestionează şi se exploatează prin intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori, licenţiate în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu excepţia operatorilor care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b)-e), h) şi j), care sunt reglementate prin legi speciale şi/sau care se desfăşoară ocazional."
  8. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) şi h), cu grad redus de repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional, se prestează de către operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor şi se efectuează la solicitarea producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în baza tarifelor aprobate de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale sau de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz.
  (3^2) Operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim special, au obligaţia să colecteze deşeurile abandonate şi, în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi sancţiunile contravenţionale."
  9. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Se interzice operatorilor licenţiaţi încredinţarea la depozitare a fracţiei valorificabile colectate separat la sursă."
  10. La articolul 5, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale.
  (2) Strategiile adoptate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor urmări, în principal, următoarele obiective:".
  11. La articolul 5 alineatul (2), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
  "m) respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, judeţean, inclusiv al municipiului Bucureşti."
  12. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă şi litera j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu:
  ...............................................................................................
  j) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de colectare separată a deşeurilor, în vederea transportării acestora către instalaţiile de tratare;".
  13. La articolul 6 alineatul (1), după litera o) se introduc două noi litere, literele p) şi q), cu următorul cuprins:
  "p) plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, în condiţiile prevăzute la lit. k);
  q) asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligaţiile operatorilor economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind gestiunea deşeurilor de ambalaje, deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, bateriilor şi acumulatorilor uzaţi din deşeurile municipale, în condiţiile prevăzute de lege."
  14. La articolul 8 alineatul (1), după litera e) se introduc trei noi litere, literele f), g) şi h), cu următorul cuprins:
  "f) să acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotărârea de dare în administrare/hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
  g) să aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispoziţiilor legale;
  h) să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor."
  15. La articolul 9, partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are următoarele responsabilităţi cu privire la gestionarea deşeurilor:
  ...............................................................................................
  b) sprijină metodologic şi/sau financiar, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice locale pentru crearea sistemelor de colectare separată a deşeurilor de la deţinătorii de deşeuri, în vederea eliminării şi valorificării acestora;".
  16. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată."
  17. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Raporturile juridice dintre autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti sau dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi operatorii serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin:
  a) hotărâri privind darea în administrare a serviciului, adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti, în cazul gestiunii directe;
  b) hotărâri privind atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti ori, după caz, de adunările generale ale asociaţiilor, în cazul gestiunii delegate.
  (2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se încheie numai pe baza hotărârilor prevăzute la alin. (1) lit. b)."
  18. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Atribuirea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se efectuează distinct de celelalte activităţi specifice serviciului de salubrizare."
  19. La articolul 14, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. Durata contractului de delegare poate fi prelungită, în aceleaşi condiţii contractuale, ori de câte ori autoritatea administraţiei publice locale o solicită operatorului, pe baza unei fundamentări tehnico-economice pentru buna executare a serviciului, pentru realizarea unor investiţii noi impuse de modificarea legislaţiei comunitare/naţionale sau a strategiei locale în domeniul gestionării deşeurilor, care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la finalizarea contractului decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi/sau a taxelor. Prelungirea se poate face cu condiţia ca durata maximă a contractului să nu depăşească 49 de ani.
  (3) Prelungirea va fi aprobată, în condiţiile alin. (2), de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti. Contractul de delegare va fi prelungit, în condiţiile legii, printr-un act adiţional încheiat între operatori şi unităţile administrativ-teritoriale/sectoarele municipiului Bucureşti sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, având ca obiect de activitate serviciile de salubrizare, în baza mandatului primit."
  20. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Stabilirea duratei de prelungire a contractului cu încălcarea dispoziţiilor alin. (2) şi (3) atrage nulitatea de drept a actului adiţional de prelungire a duratei contractului de delegare a gestiunii."
  21. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Operatorii trebuie să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalităţii, accesibilităţii, continuităţii, adaptabilităţii şi egalităţii de tratament între utilizatori."
  22. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Operatorii au obligaţia de a pune la dispoziţia deţinătorilor de deşeuri containerele/recipientele, precum şi, după caz, sacii necesari realizării activităţii de precolectare separată a deşeurilor. Costurile de achiziţionare a acestora se includ în tariful ofertat pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor, dacă nu sunt puse la dispoziţie de delegatar."
  23. Articolul 22 se abrogă.
  24. La articolul 24 alineatul (1), literele a) şi b) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) comunităţile locale considerate în întregul lor sau comunităţile locale componente ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, în cazul activităţilor specifice serviciului public de salubrizare prestate de către operatori a căror contravaloare se achită de autorităţile administraţiei publice locale de la bugetul local;
  b) persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau de mai multe activităţi specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităţilor a căror contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat în nume propriu cu operatorul licenţiat pentru prestarea serviciului în unitatea administrativ-teritorială/sectoarele municipiului Bucureşti respectivă/respective.
  (2) Drepturile utilizatorilor şi condiţiile în care aceştia pot beneficia de serviciul de salubrizare se stabilesc prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărârea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C. şi aprobat prin ordin al preşedintelui acesteia."
  25. La articolul 24 alineatul (6), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "d) să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară;".
  26. La articolul 25, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenţii de la bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare;".
  27. La articolul 26, alineatul (1) se abrogă.
  28. La articolul 26, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
  "(2^1) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), autorităţile administraţiei publice locale împreună cu operatorii au obligaţia să ţină, la zi, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii.
  (2^2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (2) lit. c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract."
  29. La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C."
  30. La articolul 26, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
  "(4^1) În cazul operatorilor care au încheiate contracte de delegare a gestiunii pentru care tarifele ofertate nu au avut la bază o fişă de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima ajustare a tarifelor se va face pe baza fişei de fundamentare, întocmită de către operator, având în vedere cheltuielile realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii. Nivelul tarifului rezultat nu va depăşi nivelul tarifului actual, ajustat cu indicele de creştere a parametrului de ajustare.
  (4^2) Ajustarea ori modificarea ulterioară a tarifelor/taxelor prevăzute la alin. (4^1) se face de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C."
  31. La articolul 26, alineatul (6) se abrogă.
  32. La articolul 30 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) atribuirea de către autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară a contractelor de delegare a gestiunii pentru activităţile de salubrizare a localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3), fără respectarea procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract;".
  33. La articolul 30 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:
  "d) nerespectarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de către autorităţile executive ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  e) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1)."
  34. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei neurmărirea de către primar a întocmirii proiectului de regulament şi a caietului de sarcini propriu al serviciului."
  35. La articolul 30, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiei de a institui taxe speciale pentru utilizatorii care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorii de salubrizare.
  (2^2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor etc.
  (2^3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă.
  (2^4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei încălcarea dispoziţiilor art. 24 alin. (6) lit. d)."
  36. La articolul 30, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1)-(2^4), care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de salubrizare."
  37. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 32. - Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:
  a) persoanele împuternicite din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, pentru contravenţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) şi alin. (2^2)-(2^4);
  b) agenţii constatatori ai A.N.R.S.C., pentru contravenţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b), c) şi e) şi alin. (2) şi (2^1);
  c) persoanele împuternicite din cadrul autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Bucureşti, pentru contravenţia prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. d)."
  38. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 51/2006, republicată, precum şi cu cele ale Legii privind regimul deşeurilor nr. 211/2011, republicată."
  39. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 36. - (1) Soluţionarea litigiilor patrimoniale şi nepatrimoniale legate de încheierea şi executarea contractelor reglementate de prezenta lege, precum şi a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de competenţa instanţelor de contencios administrativ şi se face în procedură de urgenţă."


  Articolul II

  Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare, se modifică în conformitate cu prevederile prezentei legi de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul III

  (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea executivă a unităţilor administrativ-teritoriale elaborează şi supune spre aprobare autorităţii deliberative a unităţilor administrativ-teritoriale respective strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
  (2) Prevederile legale care vor avea ca efect modificarea clauzelor contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare şi a altor documente aferente acestora vor fi preluate prin acte adiţionale. În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile contractante vor fi obligate să încheie actele adiţionale în vederea modificării textului contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare şi a altor documente aferente acestora.


  Articolul IV

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeaşi lege, autorităţile deliberative ale sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, atribuirea şi derularea activităţilor serviciului de salubrizare, cu excepţia activităţilor care sunt în competenţa unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Bucureşti, respectiv de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, de organizare a prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, de administrare a depozitelor de deşeuri şi/sau instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, precum şi de coordonare, monitorizare şi control al serviciului de salubrizare, de stabilire şi aprobare a indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora. Autorităţile deliberative ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt obligate să respecte strategia locală cu privire la dezvoltarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pot fi preluate de către autoritatea deliberativă a municipiului Bucureşti, parţial sau total, competenţele autorităţilor deliberative ale sectoarelor municipiului Bucureşti cu privire la înfiinţarea, organizarea, atribuirea şi derularea activităţilor serviciului de salubrizare, la solicitarea motivată a acestora.


  Articolul V

  Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 4 iulie 2014.
  Nr. 99.
  ------