HOTĂRÂRE nr. 67 din 21 ianuarie 2005 (*actualizată*)
privind înfiinţarea Centrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii
(actualizată până la data de 17 august 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 7 februarie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 17 august 2005, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 78 din 27 ianuarie 2005; HOTĂRÂREA nr. 896 din 4 august 2005.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, denumit în continuare Centrul, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.
  ----------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 896 din 4 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 17 august 2005.
  (2) Centrul are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 99A, sectorul 1.


  Articolul 2

  (1) Centrul are următoarele atribuţii principale:
  a) efectuează studii, analize şi cercetări în domeniul culturii;
  b) elaborează strategii în vederea promovării valorilor culturale naţionale şi fundamentează politicile publice în domeniul culturii;
  c) efectuează studii de piaţă şi analize de cereri şi oferte specifice;
  d) identifică, evaluează şi prognozează nevoile culturale şi cercetează tendinţele de consum cultural;
  e) realizează şi editează publicaţii specifice pe orice tip de suport;
  f) asigură, la cerere, asistenţă de specialitate pentru Ministerul Culturii şi Cultelor şi pentru instituţiile de cultură;
  g) organizează simpozioane, colocvii şi alte manifestări ştiinţifice în domeniu;
  h) colaborează cu instituţii de specialitate din ţară şi din străinătate.
  (2) Centrul îndeplineşte orice alte atribuţii, potrivit legii.


  Articolul 3

  (1) Centrul este condus de un director, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii.
  (2) Directorul Centrului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, cu instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate.
  (3) Directorul Centrului este ordonator terţiar de credite.
  (4) Directorul Centrului numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu.
  (5) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul Centrului emite decizii.


  Articolul 4

  (1) Coordonarea ştiinţifică a Centrului este asigurată de un consiliu ştiinţific format din 5-11 membri cu realizări deosebite în domeniul studiilor şi cercetărilor culturale, numiţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
  ----------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 896 din 4 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 17 august 2005.
  (2) Constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  ----------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 896 din 4 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 17 august 2005.
  (3) Din consiliul ştiinţific face parte, de drept, directorul Centrului.


  Articolul 5

  (1) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 20, dintre care 10 sunt de cercetător ştiinţific.
  (2) Salarizarea personalului de cercetare şi a celuilalt personal contractual al Centrului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 6

  Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama Centrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 7

  (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.
  (2) Veniturile proprii necesare realizării activităţilor specifice se pot realiza din:
  a) organizarea şi participarea în colaborare cu alte instituţii la realizarea de manifestări ştiinţifice în domeniul culturii;
  b) editarea şi vânzarea de cărţi, studii şi alte publicaţii de specialitate;
  c) realizarea de studii, analize şi cercetări, precum şi derularea de programe şi proiecte specifice, pe bază de contracte, inclusiv de parteneriat public-privat;
  d) oferirea de asistenţă specifică instituţiilor interesate şi prestarea de servicii ştiinţifice în domeniul culturii;
  e) valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice;
  f) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său;
  g) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;
  h) alte activităţi specifice realizate de Centru, în conformitate cu atribuţiile sale legale.


  Articolul 8

  Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Centrului pe anul 2005 se suportă din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, în limita sumei de 20 miliarde lei.


  Articolul 9

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la cap. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2003*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, după nr. crt. 42^1 se introduce nr. crt. 42^2 cu următorul cuprins:
  "42^2. Centrul de Studii Venituri proprii şi subvenţii şi Cercetări în Domeniul acordate de la bugetul de Culturii stat."
  ---------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin art. 20 din HOTĂRÂREA nr. 78 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 15 februarie 2005 s-a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003.
  În consecinţă, completările aduse de art. 9 asupra Hotărârii Guvernului nr. 742/2003, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 493 din 8 iulie 2003, devin caduce.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Monica Octavia Muscă
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Mircea Miclea
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 21 ianuarie 2005.
  Nr. 67.
  ----------