ORDIN nr. 987/619/2010pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la 30 iunie 2010 și neachitate până la data prezentului ordin
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 987 din 2 iulie 2010
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 619 din 1 iulie 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2010
  (la 20-08-2010, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.130 din 19 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010 )
  Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 7.296/2010 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 913 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul prevederilor art. VII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății în vederea descentralizării, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu completările ulterioare, ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la 30 iunie 2010 și neachitate până la data prezentului ordin.
  (la 20-08-2010, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.130 din 19 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010 )


  Articolul 2

  Plata obligațiilor se efectuează din sumele aprobate în bugetul Ministerului Sănătății de la bugetul de stat, alocate prin transfer în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.


  Articolul 3

  Plata obligațiilor se realizează în ordine cronologică, eșalonat pe o perioadă de 90 de zile, în limita prevederilor bugetare aprobate.


  Articolul 4

  Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, precum și unitățile sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și cele care se transferă, potrivit legii, în rețeaua autorităților administrației publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae Lucian Duță


  Anexă

  METODOLOGIE
  privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare
  cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la 30 iunie 2010 și neachitate până
  la data prezentului ordin