HOTĂRÂRE nr. 1.632 din 29 decembrie 2009
privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (3) şi alart. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 98/2009,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă registrul agricol pentru perioada 2010-2014. Formularele registrului agricol, gestionat atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  __________ Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Cheltuielile privind tipărirea şi difuzarea registrelor agricole, precum şi cele privind gestionarea registrului agricol în format electronic vor fi suportate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.


  Articolul 3

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică se aprobă normele tehnice de completare a registrului agricol.


  Articolul 4

  Registrele agricole pentru perioada 2010-2014, potrivit formularelor aprobate prin prezenta hotărâre, se întocmesc începând cu data de 1 ianuarie 2010, dată de la care se abrogăHotărârea Guvernului nr. 175/2007privind registrul agricol pentru perioada 2007-2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 26 februarie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Mihail Dumitru
  p. Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Mihai Capră,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 29 decembrie 2009.
  Nr. 1.632.


  Anexa 1

  Partea I: Tabele individuale la nivel de gospodărie/exploataţie agricolă individuală/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială şi unităţi cu personalitate juridică
      [STEMA]
      ROMÂNIA
      REGISTRUL AGRICOL
      2010-2014
      Judeţul ...................................
      Localitatea*2) ............................
      Localitatea componentă(satul)..............
      Cod SIRUTA │_││_││_││_││_││_│
      TIPUL │_│
      VOLUMUL │_│
      Date de identificare
  Poziţia numărul
      Gospodărie/Exploataţie agricolă individuală/Persoană fizică autorizată/
      Întreprindere individuală/Întreprindere familială
      Strada ........................................ Nr. ......
      Bloc nr. ... scara ..... etaj ..... apartament nr. .......
      Codul exploataţiei │_││_││_││_││_││_│
      Nr. unic de identificare ID: RO│_││_││_││_││_││_││_││_│
      Cod Unic de Identificare (CNP/CUI/COD FISCAL)
                                       │_││_││_││_││_││_││_││_││_││_││_││_││_│
      Domiciliul stabil*1):
      Judeţul ......................................
      Localitatea*2) ...............................
      COD SIRUTA │_││_││_││_││_││_│
       
    AniiSemnătura declarantului
    2010  
    2011  
    2012  
    2013  
    2014

      Unităţi cu personalitate juridică
     
    Denumirea unităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Localitatea2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COD SIRUTA |_| |_| |_| |_| |_| |_|
    Strada . . . . . . . . . . . nr. . . . . . bloc nr. . . scara . . . . etaj . . . . apartament nr. . . . .
    Reprezentantul legal al unităţii cu personalitate juridică care are teren în proprietate
    - Numele şi prenumele:
    - Domiciliul stabil:
    - Localitatea2) . . . . . . . . . . . . . . . . COD SIRUTA |_| |_| |_| |_| |_| |_|
    - Strada . . . . . . . . . . nr. . . . . . bloc nr. . . scara . . . . etaj . . . . apartament nr. . . . .
    Denumirea subunităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Sediul/Localitatea2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Strada . . . . . . . . . . . nr. . . . . . bloc nr. . . scara . . . . etaj . . . . apartament nr. . . . .
    Codul exploataţiei |_| |_| |_| |_| |_| |_|
    Nr. unic de identificare ID: RO |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
    Cod Unic de Identificare (CUI/COD FISCAL) |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
       
    AniiSemnătura declarantului
    2010  
    2011  
    2012  
    2013  
    2014

  ----------
  *1)Se completează pentru persoanele cu domiciliul în alte localităţi
  *2)Prin localitate se înţelege comuna/oraşul/municipiul şi sectoarele municipiului Bucureşti

  Capitolul I: Componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică
                     
    Numele şi prenumele membrilor gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridicăCod rândCod numeric personalCod Sex M = 1 F = 2Legături de rudenieData naşteriiMenţiuni
    DenumireCod2)
    123456789
      01     Cap gospodărie/Cap exploataţie agricolă fără personalitate juridică1      
      02              
      03              
      04              
      05              
      06              
      07              
      08              
      09              
      10              
      11              
      12              
      13              
      14            

  -------------
  *2) Cod legătură de rudenie:
  - 1 = cap de gospodărie
  - 2 = soţ/soţie;
  - 3 = fiu/fiică;
  - 4 = alte rude;
  - 5 = neînrudit


  Capitolul II: a) Terenuri aflate în proprietate
                               
    Categorii de terenCod rând20102011
    TotalSituate în:TotalSituate în:
    localitatea1) de domiciliu/ sediualte localităţi1)localitatea1) de domiciliu/ sediualte localităţi1)
    haarihaarihaarihaarihaarihaari
    AB123456
    Teren arabil (inclusiv sere şi solarii)01                        
    Păşuni naturale02                        
    Fâneţe naturale03                        
    Vii, pepiniere viticole şi hameişti04                        
    din care: - vii pe rod05                        
    - hameişti (total)06                        
    Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi07                        
    din care: - livezi pe rod08                        
    Grădini familiale2)09                        
    (Teren agricol - total cod (01 + 02 + 03 + 04 + 07 + 09)10                        
    Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră11                        
    din care: păduri12                        
    Drumuri şi căi ferate13                        
    Construcţii14                        
    Terenuri degradate şi neproductive15                        
    Ape şi bălţi16                        
    Teren neagricol total - cod (11 + 13 + 14 + 15 + 16)17                        
    Suprafaţa totală - cod (10 + 17)18                      

  ----------------
  *1)Prin localitate se înţelege comuna/oraşul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti
  *2) Suprafaţa agricolă destinată obţinerii produselor agricole, în principal, pentru consumul membrilor exploataţiei agricole şi numai ocazional surplusul de produse agricole provenit de pe aceste suprafeţe este destinat vânzării. Aceste suprafeţe măsoară maximum 15 ari (1500 mp) şi sunt separate de restul suprafeţelor agricole (ex. Grădina din jurul casei).


  Capitolul II: a) Terenuri aflate în proprietate - continuare -
                               
    Categorii de terenCod rând20122013
    TotalSituate în:TotalSituate în:
    localitatea1) de domiciliu/ sediualte localităţi1)localitatea1) de domiciliu/ sediualte localităţi1)
    haarihaarihaarihaarihaarihaari
    AB789101112
    Teren arabil (inclusiv sere şi solarii)01                        
    Păşuni naturale02                        
    Fâneţe naturale03                        
    Vii, pepiniere viticole şi hameişti04                        
    din care: - vii pe rod05                        
    - hameişti (total)06                        
    Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi07                        
    din care: - livezi pe rod08                        
    Grădini familiale2)09                        
    (Teren agricol - total cod (01 + 02 + 03 + 04 + 07 + 09)10                        
    Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră11                        
    din care: păduri12                        
    Drumuri şi căi ferate13                        
    Construcţii14                        
    Terenuri degradate şi neproductive15                        
    Ape şi bălţi16                        
    Teren neagricol total - cod (11 + 13 + 14 + 15 + 16)17                        
    Suprafaţa totală - cod (10 + 17)18                      


  Capitolul II: a) Terenuri aflate în proprietate - continuare -
                   
    Categorii de terenCod rând2014
    TotalSituate în:
    localitatea1) de domiciliu/ sediualte localităţi1)
    haarihaarihaari
    AB131415
    Teren arabil (inclusiv sere şi solarii)01            
    Păşuni naturale02            
    Fâneţe naturale03            
    Vii, pepiniere viticole şi hameişti04            
    din care: - vii pe rod05            
    - hameişti (total)06            
    Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi07            
    din care: - livezi pe rod08            
    Grădini familiale2)09            
    (Teren agricol - total cod (01 + 02 + 03 + 04 + 07 + 09)10            
    Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră11            
    din care: păduri12            
    Drumuri şi căi ferate13            
    Construcţii14            
    Terenuri degradate şi neproductive15            
    Ape şi bălţi16            
    Teren neagricol total - cod (11 + 13 + 14 + 15 + 16)17            
    Suprafaţa totală - cod (10 + 17)18          

  b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică şi a unităţilor cu personalitate juridică
                         
    ANUL 2010
    Denumirea parcelei/tarlalei/soleiCod rândSuprafaţaLocalizarea parcelei/tarla/solăCategoria de folosinţăNr. bloc fizicAdresa/Menţiuni
    intravilanextravilanNr. topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localniciC.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz.
    haarihaari
    AB1234567
                     
                     
                     
                     
                     
                   

  b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică şi a unităţilor cu personalitate juridică -continuare-
                         
    ANUL 2011
    Denumirea parcelei/tarlalei/soleiCod rândSuprafaţaLocalizarea parcelei/tarla/solăCategoria de folosinţăNr. bloc fizicAdresa/Menţiuni
    intravilanextravilanNr. topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localniciC.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz.
    haarihaari
    AB1234567
                     
                     
                     
                     
                     
                   

  b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică şi a unităţilor cu personalitate juridică -continuare-
                         
    ANUL 2012
    Denumirea parcelei/tarlalei/soleiCod rândSuprafaţaLocalizarea parcelei/tarla/solăCategoria de folosinţăNr. bloc fizicAdresa/Menţiuni
    intravilanextravilanNr. topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localniciC.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz.
    haarihaari
    AB1234567
                     
                     
                     
                     
                     
                   

  b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică şi a unităţilor cu personalitate juridică -continuare-
                         
    ANUL 2013
    Denumirea parcelei/tarlalei/soleiCod rândSuprafaţaLocalizarea parcelei/tarla/solăCategoria de folosinţăNr. bloc fizicAdresa/Menţiuni
    intravilanextravilanNr. topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localniciC.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz.
    haarihaari
    AB1234567
                     
                     
                     
                     
                     
                   

  b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică şi a unităţilor cu personalitate juridică -continuare-
                         
    ANUL 2014
    Denumirea parcelei/tarlalei/soleiCod rândSuprafaţaLocalizarea parcelei/tarla/solăCategoria de folosinţăNr. bloc fizicAdresa/Menţiuni
    intravilanextravilanNr. topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localniciC.F. Nr. cadastral sau topografic şi nr. de carte funciară, după caz.
    haarihaari
    AB1234567
                     
                     
                     
                     
                     
                   

  c) Identificarea pădurilor proprietate privată în raport cu grupa funcţională şi vârsta
                                   
    PROPRIETAR1)Cod rândUnitatea de producţie (U.P.)Unitatea amenajistică (u.a.)SUPRAFAŢA2)
    TOTALĂ din care:în grupa II funcţională cu vârsta > 20 de ani
    20102011201220132014
    haarihaarihaarihaarihaarihaari
    AB12345678
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                 

  -----------
  *1) poate fi: persoaneă fizică şi în acest caz se va înregistra numele şi prenumele acesteia sau unitate cu personalitate juridică şi atunci se va înregistra denumirea acesteia
  *2) Suprafeţele sunt exprimate în hectare cu două zecimale
  Datele din coloanele 1,2,3,4,5,6,7,8 se preiau anual din amenajamentele silvice


  Capitolul III: Modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii*1)
                           
      Cod rând20102011201220132014
    haarihaarihaarihaarihaari
    AB12345
    Suprafaţa agricolă în proprietate = Capitolul II, punctul a) Terenuri aflate în proprietate, cod 10, coloanele 2, 5, 8, 11, 14.01                    
    Suprafaţa agricolă primită (cod 03 + ... + 08)02                    
    - în arendă03                    
    - în parte04                    
    - cu titlu gratuit05                    
    - în concesiune06                    
    - în asociere07                    
    - sub alte forme08                    
    Suprafaţa agricolă dată (cod 10 + ... + 15)09                    
    - în arendă10                    
    - în parte11                    
    - cu titlu gratuit12                    
    - în concesiune13                    
    - în asociere14                    
    - sub alte forme15                    
    din rândul 0916                    
    - la unităţi cu personalitate juridică                      
    Suprafaţa agricolă utilizată cod (01 + 02 - 09)17                  

  --------------
  *1) Prin localitate se înţelege comuna/oraşul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti


  Capitolul IV: a) Suprafaţa arabilă situată pe raza localităţii*1)
                           
    CulturaCod rând20102011201220132014
    haarihaarihaarihaarihaari
    AB12345
    Cereale pentru boabe - total (exclusiv sămânţa) cod (02 + ... + 17)01                    
    Grâu comun de toamnă02                    
    Grâu comun de primăvară03                    
    Grâu dur de toamnă04                    
    Grâu dur de primăvară05                    
    Secară de toamnă06                    
    Secară de primăvară07                    
    Orz08                    
    Orzoaică de toamnă09                    
    Orzoaică de primăvară10                    
    Ovăz11                    
    Porumb boabe12                    
    Sorg pentru boabe13                    
    Triticale de toamnă14                    
    Triticale de primăvară15                    
    Orez16                    
    Alte cereale17                    
    Leguminoase boabe - total (exclusiv sămânţa) cod (19 + 20 + 21)18                    
    Mazăre boabe19                    
    Fasole boabe20                    
    Alte leguminoase boabe (linte, bob, măzăriche, lupin dulce, năut etc.)21                    
    Rădăcinoase - total cod (23 + 24 + 25)22                    
    Sfeclă de zahăr (exclusiv sămânţă)23                    
    Sfeclă furajeră (exclusiv sămânţă)24                    
    Alte rădăcinoase furajere (morcovi furajeri, napi, etc.) (exclusiv sămânţă)25                    
    Cartofi - total (inclusiv sămânţă)26                    
    Plante textile - total (exclusiv sămânţa) cod (28 + 29)27                    
    In pentru fibră28                    
    Cânepă pentru fibră29                    
    Plante oleaginoase - total (exclusiv sămânţa) cod (31 + ... + 36)30                    
    Floarea soarelui31                    
    Rapiţă pentru ulei32                    
    Soia boabe33                    
    Muştar34                    
    In pentru ulei35                    
    Alte plante oleaginoase (arahide, mac, ricin, susan, şofrănel, etc.)36                    
    Plante pentru alte industrializări - total (exclusiv sămânţa) cod (38 + 39)37                    
    Tutun38                    
    Sorg pentru mături39                    
    Plante medicinale, aromatice şi condimente - total (exclusiv sămânţa) cod (41 + 42 + 43 + 44)40                    
    Coriandru41                    
    Chimion42                    
    Fenicul43                    
    Alte plante medicinale, aromatice şi condimente44                    
    Legume în câmp - total (exclusiv sămânţa) cod (46 + ... + 56 + 58 + ... + 75)45                    
    Conopidă şi brocoli46                    
    Varză albă47                    
    Gulii şi gulioare48                    
    Alte vărzoase (varză roşie, varză de Bruxelles, etc.)49                    
    Ţelină frunze50                    
    Praz51                    
    Salată52                    
    Spanac53                    
    Alte legume cultivate pentru frunze54                    
    Tomate total55                    
    Castraveţi total56                    
    din care: cornişon57                    
    Ardei total58                    
    Vinete59                    
    Dovleci60                    
    Dovlecei61                    
    Alte legume cultivate pentru fruct62                    
    Morcovi63                    
    Usturoi64                    
    Ceapă65                    
    Sfeclă roşie66                    
    Ţelină (rădăcină)67                    
    Alte legume rădăcinoase (albitură, hrean, ridichi de lună, ridichi negre, etc.)68                    
    Mazăre păstăi69                    
    Fasole păstăi70                    
    Alte legume păstăi71                    
    Porumb zaharat72                    
    Ciuperci cultivate73                    
    Pepeni verzi74                    
    Pepeni galbeni75                    
    Plante de nutreţ - total (exclusiv sămânţa) cod (77 + ... + 81)76                    
    Porumb verde furajer77                    
    Alte plante anuale pentru fân şi masă verde78                    
    Trifoi şi amestec de plante furajere79                    
    Lucernă80                    
    Alte plante furajere perene81                    
    Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri, loturi semincere pentru comercializare - total cod (83 + 100 + 104 + 108 + 111 + 118 + 121 + 126 + 141)82                    
    a) Cereale pentru sămânţă - total cod (84 + ... + 99)83                    
    Grâu comun de toamnă84                    
    Grâu comun de primăvară85                    
    Grâu dur de toamnă86                    
    Grâu dur de primăvară87                    
    Secară de toamnă88                    
    Secară de primăvară89                    
    Orz90                    
    Orzoaică de toamnă91                    
    Orzoaică de primăvară92                    
    Ovăz93                    
    Porumb boabe94                    
    Sorg pentru boabe95                    
    Triticale de toamnă96                    
    Triticale de primăvară97                    
    Orez98                    
    Alte cereale pentru sămânţă99                    
    b) Leguminoase boabe pentru sămânţă - total cod (101 + 102 + 103)100                    
    Mazăre boabe101                    
    Fasole boabe102                    
    Alte leguminoase boabe pentru sămânţă103                    
    c) Rădăcinoase pentru sămânţă - total cod (105 + 106 + 107)104                    
    Sfeclă de zahăr105                    
    Sfeclă furajeră106                    
    Alte rădăcinoase furajere pentru sămânţă107                    
    d) Plante textile pentru sămânţă - total cod (109 + 110)108                    
    In pentru fibră109                    
    Cânepă pentru fibră110                    
    e) Plante oleaginoase pentru sămânţă - total cod (112 + ... + 117)111                    
    Floarea soarelui112                    
    Rapiţă pentru ulei113                    
    Soia boabe114                    
    Muştar115                    
    In pentru ulei116                    
    Alte plante oleaginoase pentru sămânţă117                    
    f) Plante pentru alte industrializări pentru sămânţă - total cod (119 + 120)118                    
    Tutun119                    
    Sorg pentru mături120                    
    g) Plante medicinale, aromatice şi condimente pentru sămânţă - total cod (122 + 123 + 124 + 125)121                    
    Coriandru122                    
    Chimion123                    
    Fenicul124                    
    Alte plante medicinale, aromatice şi condimente pentru sămânţă125                    
    h) Culturi horticole pentru sămânţă - total cod (127 + ... + 140)126                    
    Tomate127                    
    Ceapă sămânţă128                    
    Arpagic129                    
    Usturoi130                    
    Varză131                    
    Ardei132                    
    Castraveţi133                    
    Rădăcinoase134                    
    Mazăre păstăi135                    
    Fasole păstăi136                    
    Pepeni verzi137                    
    Pepeni galbeni138                    
    Alte seminţe horticole139                    
    Seminceri legumicoli (plante mamă)140                    
    i) Plante de nutreţ pentru sămânţă - total cod (142 + 143 + 144)141                    
    Leguminoase perene142                    
    Graminee perene143                    
    Anuale şi bianuale144                    
    Căpşunerii145                    
    Flori, plante ornamentale şi dendrologice în câmp146                    
    Răsadniţe147                    
    Suprafaţa construită a serelor148                    
    Suprafaţa construită a solariilor149                    
    Total suprafaţă arabilă cultivată cod (01 + 18 + 22 + 27 + 30 + 37 + 40 + 45 + 76 + 82 + 145 + ... + 149)150                    
    Teren necultivat151                    
    Ogoare152                    
    Total teren arabil cod (150 + 151 + 152)153                    
    Câmpuri experimentale154                    
    Culturi succesive în câmp cod (156 + 157 + ....... + 163)155                    
    - porumb boabe156                    
    - porumb verde furajer157                    
    - tomate158                    
    - varză alba159                    
    - castraveţi160                    
    - fasole verde161                    
    - alte plante anuale pentru fân şi masă verde162                    
    - alte culturi succesive163                    
    Culturi modificate genetic cod (165 + 166)164                    
    - porumb165                    
    - alte culturi modificate genetic166                  

  -----------
  *1) Prin localitate se înţelege comuna/oraşul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti


  Capitolul IV: b) Suprafaţa cultivată în sere şi solarii pe raza localităţii*1)
     
    - metri pătraţi -
                 
    CulturaCod rând20102011201220132014
    AB12345
    Legume în sere şi solarii - total exclusiv sămânţă cod01          
    (02 + ... + 04 + ... + 08 + 10 + 11 + 12 + 13)            
    Varză albă02          
    Gulii şi gulioare03          
    Alte vărzoase (varză roşie etc.)04          
    Salată05          
    Spanac06          
    Tomate07          
    Castraveţi08          
    din care: cornişon09          
    Ardei10          
    Vinete11          
    Alte legume12          
    Ciuperci13          
    Flori, plante ornamentale şi dendrologice14          
    Răsaduri15        

  ------------
  *1) Prin localitate se înţelege comuna/oraşul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti


  Capitolul IV: c) Suprafaţa cultivată cu legume în grădinile familiale pe raza localităţii*1)
     
    - metri pătraţi -
                 
    CulturaCod rând20102011201220132014
    AB12345
    Legume în grădini familiale - total (exclusiv sămânţă)01          
    cod (02 + 03 + ... + 06 + 08 + ... + 17)            
    Varză albă02          
    Salată03          
    Spanac04          
    Tomate05          
    Castraveţi06          
    din care: cornişon07          
    Ardei08          
    Vinete09          
    Dovleci10          
    Dovlecei11          
    Morcovi12          
    Usturoi13          
    Ceapă14          
    Mazăre păstăi15          
    Fasole păstăi16          
    Alte legume (porumb zaharat, etc.)17        

  ------------
  *1) Prin localitate se înţelege comuna/oraşul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti


  Capitolul V: a) Numărul pomilor răzleţi pe raza localităţii*1)
     
    - bucăţi -
                           
    SpeciaCod rând20102011201220132014
    Pomi pe rodPomi tineriPomi pe rodPomi tineriPomi pe rodPomi tineriPomi pe rodPomi tineriPomi pe rodPomi tineri
    AB12345678910
    Pomi fructiferi - total cod (02 + 08 + 13 + ... ... + 22)01                    
    Meri cod (03 + ... + 07)02                    
    - Jonathan03                    
    - Golden Delicios04                    
    - Idared05                    
    - Starkrimson06                    
    - Alte soiuri07                    
    Peri cod (09 + ... 12)08                    
    - Cure09                    
    - Favorita lui Clapp10                    
    - Williams11                    
    - Alte soiuri12                    
    Piersici13                    
    Caişi şi zarzări14                    
    Cireşi15                    
    Vişini16                    
    Pruni17                    
    Nectarini18                    
    Nuci19                    
    Aluni20                    
    Castani21                    
    Alţi pomi (gutui, migdali, etc.)22                    
    Duzi23                  

  -----------
  *1) Prin localitate se înţelege comuna/oraşul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti
  Notă: Se vor înregistra şi pomii din grădinile familiale


  Capitolul V: b) Suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor pe raza localităţii*1)
                                     
    SpeciaCod rând20102011201220132014
    SuprafaţaNr. Pomi3)SuprafaţaNr. Pomi3)SuprafaţaNr. Pomi3)SuprafaţaNr. Pomi3)SuprafaţaNr. Pomi3)
    haari- buc -haari- buc -haari- buc -haari- buc -haari- buc -
    AB12345678910
    Pomi fructiferi - total cod (02 + 08 + 13 + ... ... + 22 + 25 + 26)01                              
    Meri cod (03 + ..... + 07)02                              
    - Jonathan03                              
    - Golden Delicios04                              
    - Idared05                              
    - Starkrimson06                              
    - Alte soiuri07                              
    Peri cod (09 + ..... + 12)08                              
    - Cure09                              
    - Favorita lui Clapp10                              
    - Williams11                              
    - Alte soiuri12                              
    Piersici13                              
    Caişi şi zarzări14                              
    Cireşi15                              
    Vişini16                              
    Pruni17                              
    Nectarini18                              
    Nuci19                              
    Aluni20                              
    Castani21                              
    Alţi pomi (gutui, migdali, etc.)22                              
    Pepiniere pomicole23                              
    Suprafeţe defrişate24     x     x     x     x     x
    Livezi tinere25                              
    Livezi în declin26                              
    Teren în pregătire27     x     x     x     x     x

  -----------
  *3) pomi pe rod pentru rândurile 02 la 22


  Capitolul V: c) Alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, pe raza localităţii*1)
                           
    SpeciaCod rând20102011201220132014
    haarihaarihaarihaarihaari
    AB12345
    Arbuşti fructiferi total cod (02 + 03)01                    
    - Arbuşti fructiferi pe rod02
    - Arbuşti fructiferi tineri03
    Plantaţii de duzi în masiv04
    Alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol205

  -------------
  *1) Prin localitate se înţelege comuna/oraşul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti
  *2) Plantaţii de pomi de Crăciun înfiinţate în teren agricol


  Capitolul V: d) Vii, pepiniere viticole şi hameişti situate pe raza localităţii*1)
                           
    SpeciaCod rând20102011201220132014
    haarihaarihaarihaarihaari
    AB12345
    Vii pe rod cod (02 + ... + 05)01                    
    Vii altoite - struguri de vin -02
    Vii altoite - struguri de masă -03
    Vii hibrizi interspecifici04
    Vii hibrizi producători direcţi05
    Vii altoite neintrate pe rod06
    Pepiniere viticole07
    Plantaţii portaltoi08
    Teren în pregătire pentru plantaţii viticole09
    Terenuri cu vii abandonate10
    Hameişti pe rod11
    Hameişti tineri neintraţi pe rod12
    Teren în pregătire pentru plantaţii de hamei13

  -------------
  *1) Prin localitate se înţelege comuna/oraşul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti


  Capitolul VI: Suprafeţele efectiv irigate*1) în câmp, situate pe raza localităţii*2)
                           
    Categorii de terenCod rând20102011201220132014
    haarihaarihaarihaarihaari
    AB12345
    Teren arabil total cod (02 + .... + 19)01                    
    - Grâu02
    - Secară03
    - Orz04
    - Orzoaică05
    - Porumb boabe06
    - Orez07
    - Floarea soarelui08
    - Soia boabe09
    - Sfeclă de zahăr10
    - Legume în câmp11
    - Cartofi total12
    - Porumb verde furajer13
    - Alte plante anuale pentru fân şi masă verde14
    - Trifoi şi amestec de plante furajere15
    - Lucernă16
    - Alte furaje perene17
    - Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri18
    - Alte culturi în teren arabil19
    - Păşuni naturale20
    - Fâneţe naturale21
    - Vii şi pepiniere viticole22
    - Hameişti23
    - Plantaţii şi pepiniere pomicole şi arbuşti fructiferi24
    Total teren agricol cod (01 + 21 + ... + 24)25

  -------------
  *1) Suprafaţa efectiv irigată reprezintă suprafaţa irigată cu cel puţin o udare
  *2) Prin localitate se înţelege comuna/oraşul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti


  Capitolul VII: Animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii - Situaţia la începutul semestrului
     
    - capete -
                           
    Specie/categorie de animalecod rând20102011201220132014
    Sem. ISem. IISem. ISem. IISem. ISem. IISem. ISem. IISem. ISem. II
    AB12345678910
    Bovine - total cod (02 + 08 + 11 + 26)01                    
    Bovine sub 1 an - total cod (03 + 05)02                    
    - Bovine femele sub 1 an03                    
    din care: sub 6 luni04                    
    - Bovine masculi sub 1 an05                    
    din care: sub 6 luni06                    
    Din 02: Viţei pentru sacrificare07                    
    Bovine de 1-2 ani - total cod (09 + 10)08                    
    - Bovine femele de 1-2 ani09                    
    - Bovine masculi de 1-2 ani10                    
    Bovine de 2 ani şi peste - total cod (12 + 17)11                    
    - Bovine masculi de 2 ani şi peste cod (13 + 15 + 16)12                    
    - pentru reproducţie13                    
    din care: Tauri reproducători autorizaţi14                    
    - reformaţi (pentru sacrificare)15                    
    - pentru muncă16                    
    - Femele de 2 ani şi peste cod (18 + 19)17                    
    - Juninci18                    
    - Vaci cod (20 + 21)19                    
    - vaci pentru lapte20                    
    - vaci reformate (pentru sacrificare)21                    
    - Bubaline (23 + 24 + 25)22                    
    - Bivoliţe pentru reproducţie23                    
    - Bivoli autorizaţi pentru reproducţie24                    
    - Alte bubaline25                    
    Ovine - total cod (27 + ... + 31)26                    
    - oi - femele pentru reproducţie27                    
    - mioare montate28                    
    - tineret sub 1 an29                    
    - oi - alte categorii30                    
    - berbeci de reproducţie autorizaţi31                    
    Caprine - total cod (33 + ... + 36)32                    
    din care: capre33                    
    - ţapi34                    
    - tineret montat35                    
    - alte caprine36                    
    Porcine - total cod (38 + 39 + 41 + 45)37                    
    Purcei sub 20 kg38                    
    Porcine între 20-50 kg39                    
    din care: tineret de crescătorii (2-4 luni)40                    
    Porcine pentru îngrăşat - total cod (42 + 43 + 44)41                    
    - cu greutate de 50-80 kg42                    
    - cu greutate de 81-110 kg43                    
    - peste 110 kg44                    
    Porcine pentru reproducţie de peste 50 kg - total (46 + 47 + 48)45                    
    - vieri de reproducţie autorizaţi46                    
    - scroafe47                    
    - scrofiţe48                    
    din care: tineret femel de prăsilă (6-9 luni)49                    
    Cabaline - total50                    
    din care: cabaline de muncă peste 3 ani51                    
    - armăsari de reproducţie autorizaţi52                    
    Măgari53                    
    Catâri54                    
    Iepuri total din care:55                    
    - iepuri femele pentru reproducţie56                    
    Animale de blană - total din care:57                    
    - vulpi58                    
    - nurci59                    
    - nutrii60                    
    Alte animale de blană61                    
    Păsări total din care:62                    
    - galinacee63                    
    - curci64                    
    - raţe65                    
    - gâşte66                    
    - struţi67                    
    - alte păsări68                    
    Din codul 62 (păsări total) - total păsări adulte ouătoare69                    
    din care: găini ouătoare70                    
    Alte animale domestice şi/sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol71                    
    Familii de albine1)72                  

  -----------
  *1) Înregistrarea familiilor de albine se face în Registrul agricol, în localitatea unde proprietarul stupinei deţine vatra de stupină permanentă (proprietarul stupilor are obligaţia de a informa administraţia locală, după caz, cu privire la perioada în care se desfăşoară stupăritul pastoral).


  Capitolul VIII: Evoluţia efectivelor de animale, în cursul anului, aflate în proprietatea gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în localitate*1) şi/sau în proprietatea unităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii
     
    - capete -
                           
    Specie/categorie de animalecod rând20102011201220132014
    Sem. ISem. IISem. ISem. IISem. ISem. IISem. ISem. IISem. ISem. II
    AB12345678910
    Bovine total existente la începutul semestrului01                    
    Viţei obţinuţi02                    
    Cumpărări03                    
    Alte intrări04                    
    Vânzări05                    
    Tăieri06                    
    Animale moarte07                    
    Alte ieşiri08                    
    Bovine total existente la sfârşitul semestrului cod (01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08)09                    
    din rândul 01: Vaci şi bivoliţe existente la începutul semestrului10                    
    Cumpărări11                    
    Alte intrări12                    
    Vânzări13                    
    Tăieri14                    
    Animale moarte15                    
    Alte ieşiri16                    
    Vaci şi bivoliţe existente la sfârşitul semestrului cod (10 + 11 + 12 - 13 - 14 - 15 - 16)17                    
    Ovine existente la începutul semestrului18                    
    Miei obţinuţi19                    
    Cumpărări20                    
    Alte intrări21                    
    Vânzări22                    
    Tăieri23                    
    Animale moarte24                    
    Alte ieşiri25                    
    Ovine existente la sfârşitul semestrului cod (18 + 19 + 20 + 21 - 22 - 23 - 24 - 25)26                    
    Caprine existente la începutul semestrului27                    
    Iezi obţinuţi28                    
    Cumpărări29                    
    Alte intrări30                    
    Vânzări31                    
    Tăieri32                    
    Animale moarte33                    
    Alte ieşiri34                    
    Caprine existente la sfârşitul semestrului cod (27 + 28 + 29 + 30 - 31 - 32 - 33 - 34)35                    
    Porcine existente la începutul semestrului36                    
    Purcei obţinuţi37                    
    Cumpărări38                    
    Alte intrări39                    
    Vânzări40                    
    Tăieri41                    
    Animale moarte42                    
    Alte ieşiri43                    
    Porcine existente la sfârşitul semestrului cod (36 + 37 + 38 + 39 - 40 - 41 - 42 - 43)44                    
    Cabaline existente la începutul semestrului45                    
    Mânji obtinuţi46                    
    Cumpărări47                    
    Alte intrări48                    
    Vânzări49                    
    Tăieri50                    
    Animale moarte51                    
    Alte ieşiri52                    
    Cabaline existente la sfârşitul semestrului cod (45 + 46 + 47 + 48 - 49 - 50 - 51 - 52)53                    
    Păsări existente la începutul semestrului54                    
    Pui obţinuţi55                    
    Cumpărări56                    
    Alte intrări57                    
    Vânzări58                    
    Tăieri59                    
    Păsări moarte60                    
    Alte ieşiri61                    
    Păsări existente la sfârşitul semestrului cod (54 + 55 + 56 + 57 - 58 - 59 - 60 - 61)62                    
    Alte animale domestice şi/sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol existente la începutul semestrului63                    
    Alte animale obţinute64                    
    Cumpărări65                    
    Alte intrări66                    
    Vânzări67                    
    Tăieri68                    
    Animale moarte69                    
    Alte ieşiri70                    
    Alte animale domestice şi/sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, existente la sfârşitul semestrului cod (63 + 64 + 65 + 66 - 67 - 68 - 69 - 70)71                    
    Familii de albine2) existente la începutul semestrului72                    
    Familii noi de albine2) obţinute73                    
    Cumpărări74                    
    Alte intrări75                    
    Vânzări76                    
    Familii de albine2) moarte77                    
    Alte ieşiri78                    
    Familii de albine2) existente la sfârşitul semestrului (cod 72 + 73 + 74 + 75 - 76 - 77 - 78)79                  

  -------------
  *1) Prin localitate se înţelege comuna/oraşul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti
  *2) Înregistrarea familiilor de albine se face în Registrul agricol, în localitatea unde proprietarul stupinei deţine vatra de stupină permanentă (proprietarul stupilor are obligaţia de a informa administraţia locală, după caz, cu privire la perioada în care se desfăşoară stupăritul pastoral).


  Capitolul IX: Utilaje, instalaţii pentru agricultură şi silvicultură, mijloace de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului
     
    - bucăţi -
                 
    DenumireCod rând20102011201220132014
    AB12345
    Tractoare până la 45 CP01          
    Tractoare între 46-65 CP02          
    Tractoare între 66-100 CP03          
    Tractoare între 101-140 CP04          
    Tractoare între 141-200 CP05          
    Tractoare între 201-280 CP06          
    Tractoare peste 280 CP07          
    Motocultoare08          
    Motocositoare09          
    Pluguri pentru tractor cu două trupiţe10          
    Pluguri pentru tractor cu trei trupiţe11          
    Pluguri pentru tractor cu mai mult de trei trupiţe12          
    Pluguri cu tracţiune animală13          
    Cultivatoare14          
    Grape cu tracţiune mecanică (toate tipurile)15          
    Grape cu tracţiune animală16          
    Combinatoare17          
    Semănători cu tracţiune mecanică pentru păioase - simple18          
    Semănători cu tracţiune mecanică pentru păioase - multifuncţionale19          
    Semănători cu tracţiune mecanică pentru păioase - semănat în teren nelucrat20          
    Semănători cu tracţiune mecanică pentru prăşitoare - simple21          
    Semănători cu tracţiune mecanică pentru prăşitoare - multifuncţionale22          
    Semănători cu tracţiune mecanică pentru prăşitoare- semănat în teren nelucrat23          
    Semănători cu tracţiune animală24          
    Maşini pentru plantat cartofi25          
    Maşini pentru plantat răsaduri26          
    Maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte chimice27          
    Maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte organice28          
    Maşini de stropit şi prăfuit cu tracţiune mecanică - purtate29          
    Maşini de stropit şi prăfuit cu tracţiune mecanică - tractate30          
    Maşini pentru erbicidat31          
    Combine autopropulsate pentru recoltat cereale păioase32          
    Combine autopropulsate pentru recoltat porumb33          
    Combine autopropulsate pentru recoltat furaje34          
    Batoze pentru cereale păioase35          
    Combine pentru recoltat sfeclă de zahăr36          
    Dislocatoare pentru sfeclă de zahăr37          
    Maşini de decoletat sfeclă de zahăr38          
    Combine şi maşini pentru recoltat cartofi39          
    Cositori cu tracţiune mecanică40          
    Vindrovere autopropulsate pentru recoltat furaje41          
    Prese pentru balotat paie şi fân - baloţi paralelipipedici42          
    Prese pentru balotat paie şi fân - baloţi cilindrici43          
    Remorci pentru tractor44          
    Autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate până la 1,5 tone45          
    Autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate peste 1,5 tone46          
    Care şi căruţe47          
    Încărcătoare hidraulice48          
    Motopompe pentru irigat49          
    Aripi de ploaie cu deplasare manuală50          
    Instalaţii de irigat autodeplasabile cu tambur şi furtun51          
    Instalaţii de irigat cu deplasare liniară52          
    Instalaţii de irigat cu pivot53          
    Instalaţii pentru muls mecanic54          
    Instalaţii pentru prepararea furajelor55          
    Instalaţii pentru evacuarea dejecţiilor56          
    Instalaţii/cazan pentru fabricat ţuică/rachiu57          
    Alte utilaje, instalaţii pentru agricultură şi silvicultură, mijloace de transport cu tracţiune animală şi mecanică58          
    Mori cu ciocănele59          
    Mori cu valţuri60          
    Alte mori61        


  Capitolul X: a) Aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor pe suprafeţe situate pe raza localităţii*1)
               
    Denumire   20102011
    Suprafaţa  - hectare -Cantitatea - kg -Suprafaţa  - hectare -Cantitatea  - kg -
    AB1234
    Îngrăşăminte chimice - total2)01        
    Îngrăşăminte naturale02        
    Amendamente03        
    Insecticide2)04        
    Fungicide2)05        
    Erbicide2) - total, din care pentru:06        
    - grâu07        
    - porumb08      

  ------------
  *1) Prin localitate se înţelege comuna/oraşul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti
  *2) În echivalent substanţă activă.


  Capitolul X: a) Aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor pe suprafeţe situate pe raza localităţii*1) - continuare -
               
    Denumire   20122013
    Suprafaţa  - hectare -Cantitatea - kg -Suprafaţa - hectare -Cantitatea - kg -
    AB1234
    Îngrăşăminte chimice - total2)01        
    Îngrăşăminte naturale02        
    Amendamente03        
    Insecticide2)04        
    Fungicide2)05        
    Erbicide2) - total, din care pentru:06        
    - grâu07        
    - porumb08      

  -------------
  *1) Prin localitate se înţelege comuna/oraşul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti
  *2) În echivalent substanţă activă.


  Capitolul X: a) Aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor pe suprafeţe situate pe raza localităţii*1) - continuare -
           
    Denumire   2014
    Suprafaţa - hectare -Cantitatea - kg -
    AB34
    Îngrăşăminte chimice - total2)01    
    Îngrăşăminte naturale02    
    Amendamente03    
    Insecticide2)04    
    Fungicide2)05    
    Erbicide2) - total, din care pentru:06    
    - grâu07    
    - porumb08  

  --------------
  *1) Prin localitate se înţelege comuna/oraşul/municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti
  *2) În echivalent substanţă activă.


  Capitolul X: b) Utilizarea îngrăşămintelor chimice (în echivalent substanţă activă) la principalele culturi
                       
    DenumireCod2010
    Totaldin care:
    azotoasefosfaticepotasice
    Suprafaţa - hectare -Cant - kg -Suprafaţa - hectare -Cant.  - kg -Suprafaţa  - hectare -Cant. - kg -Suprafaţa  - hectare -Cant. - kg -
    AB12345678
    Îngrăşăminte chimice aplicate - total cod rând (02 + 15)01                
    A. Culturi arabile total cod rând (03 + ... + 14)02                
    Grâu şi secară03                
    Orz + Orzoaică de toamnă04                
    Orzoaică de primăvară05                
    Porumb şi sorg boabe06                
    Floarea soarelui07                
    Rapiţă08                
    Soia boabe09                
    Sfeclă de zahăr10                
    Cartofi - total11                
    Legume - total12                
    Plante de nutreţ - total13                
    Alte culturi în arabil14                
    B. Culturi permanente total cod rând (16 + ... + 20)15                
    Păşuni naturale16                
    Fâneţe naturale17                
    Vii şi hameişti18                
    Livezi19                
    Alte culturi permanente20              


  Capitolul X: b) Utilizarea îngrăşămintelor chimice (în echivalent substanţă activă) la principalele culturi -continuare -
                       
    DenumireCod2011
    Totaldin care:
    azotoasefosfaticepotasice
    Suprafaţa - hectare -Cant. - kg -Suprafaţa - hectare -Cant. - kg -Suprafaţa - hectare -Cant. - kg -Suprafaţa - hectare -Cant. - kg -
    AB12345678
    Îngrăşăminte chimice aplicate - total cod rând (02 + 15)01                
    A. Culturi arabile total cod rând (03 + ... + 14)02                
    Grâu şi secară03                
    Orz + Orzoaică de toamnă04                
    Orzoaică de primăvară05                
    Porumb şi sorg boabe06                
    Floarea soarelui07                
    Rapiţă08                
    Soia boabe09                
    Sfeclă de zahăr10                
    Cartofi - total11                
    Legume - total12                
    Plante de nutreţ - total13                
    Alte culturi în arabil14                
    B. Culturi permanente total cod rând (16 + ... + 20)15                
    Păşuni naturale16                
    Fâneţe naturale17                
    Vii şi hameişti18                
    Livezi19                
    Alte culturi permanente20              


  Capitolul X: b) Utilizarea îngrăşămintelor chimice (în echivalent substanţă activă) la principalele culturi -continuare -
                       
    DenumireCod2012
    Totaldin care:
    azotoasefosfaticepotasice
    Suprafaţa - hectare -Cant. - kg -Suprafaţa - hectare -Cant. - kg -Suprafaţa - hectare -Cant. - kg -Suprafaţa - hectare -Cant. - kg -
    AB12345678
    Îngrăşăminte chimice aplicate - total cod rând (02 + 15)01                
    A. Culturi arabile total cod rând (03 + ... + 14)02                
    Grâu şi secară03                
    Orz + Orzoaică de toamnă04                
    Orzoaică de primăvară05                
    Porumb şi sorg boabe06                
    Floarea soarelui07                
    Rapiţă08                
    Soia boabe09                
    Sfeclă de zahăr10                
    Cartofi - total11                
    Legume - total12                
    Plante de nutreţ - total13                
    Alte culturi în arabil14                
    B. Culturi permanente total cod rând (16 + ... + 20)15                
    Păşuni naturale16                
    Fâneţe naturale17